İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda önlisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.      

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda öğrenci kabulü, önlisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.            

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.             

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                e) Dekan: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

                f) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

                g) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

                ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

                h) Yüksekokul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunu,

                ı) Müdür: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

                i) Müdürlük: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

                j) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

                k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

                l) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

                m) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

                n) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci  Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Yüksekokul tarafından yürütülür, bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir. 

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Adayın Yüksekokula kayıt işlemlerini yaptırabilmesi için, ön lisans öğrenimiyle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavını kazanmış olması ve/veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavsız kayıt hakkı kazandığının belgelenmiş olması,  başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmaması ve öğrenci katkı payını ödemiş olması şarttır.       

                Öğrenci katkı payı

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını  iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payını Üniversite tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Katkı payını yatırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara katılamaz; hiçbir surette öğrencilik haklarından yararlanamaz.

                (4) Öğrenci katkı payının taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.    

                Önlisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Yüksekokulda kesin kayıt işlemleri ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, herhangi bir hak iddia edemezler.

                (2) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmak isteyen adayların, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçeyle ilan edilen süre içinde, Yüksekokulun öğrenci bürosuna bizzat başvurmaları şarttır. Kesin kayıt işlemlerinin eksik belge, posta yolu veya vekaletnameyle yaptırılması mümkün değildir.

                (3) Kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

                a) ÖSYM sınav sonuç belgesi; yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sınav sonuç belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak, bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise bu durumlarını belirten resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık ve kıyafetle ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş  4,5 x 6 cm ebadında onbeş adet renkli fotoğraf,

                f) Gerektiği durumlarda sağlık kurulu raporu,

                g) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair makbuz.

                (4) Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, yukarıda sayılan tüm belgelerin asıllarının ibraz edilmesi şarttır.

                (5) Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

                Danışmanlık

                MADDE 9 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Müdürlük tarafından öğretim elemanları arasından bir akademik danışman  belirlenir. Danışman öğrenim süresi boyunca öğrenciye yol gösterir ve yardımcı olur.

                (2) Öğrenciler ihtiyaç duydukları taktirde danışmanlarının da görüşünü alarak, her yarıyıl başında alacakları derslere kayıt yaptırır. Danışmanlar özellikle AGNO hesaplarına göre başarısız veya sınamalı öğrencilerin, durumlarına uygun biçimde derslere yazılmasında gerekli yardımı sağlarlar.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı her öğretim yılında yenilenir.

                (2) Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Yüksekokulun öğrenci bürosuna ibraz edilmesi şarttır. Üniversite kimliğini kaybeden öğrenciye verilecek yeni kimlik kartı, Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında verilir.

                (3) Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 11 – (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başından itibaren en geç bir ay içinde yenilenir. Öğrenci katkı payını bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez. Öğrenciler kayıt yenileme süresi içinde de o yarıyılda almak zorunda olduğu veya almak istediği derslere devam etmek zorundadır.

                (2) Kayıt yenileme işlemi, öğrencinin o yarıyıl içinde takip edeceği derslerin adlarını kayıt yenileme formuna yazması ve bu formu süresi içinde katkı payını yatırdığına ilişkin makbuzla birlikte öğrenci bürosuna teslim etmesi ile birlikte tamamlanır.

                (3) Kaydını süresinde yenilemeyen öğrenciye, bu süre içinde askerlik hizmetinin ertelenmesi veya başkaca bir amaçla öğrenciliğinin devam ettiğini bildirir öğrenci belgesi verilmez; öğrenci kimlik ve indirimli kartları onaylanmaz.

                Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 12 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Yüksekokula yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (2) Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de birinci fıkrada sözü edilen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                (3) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (4) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavında başarılı olarak Yüksekokula kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

                (5) Yüksekokul mezunlarının hukuk fakülteleri lisans programlarına giriş ve devam şartları, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Öğrenim süresi

                MADDE 13 – (1) Yüksekokulda öğrenim süresi dört yarıyıldır. Öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre sekiz yarıyıldır.

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

                (2) Yüksekokulda eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.         

                Yarıyıl süresi

                MADDE 15 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dâhil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Öğretim planları ve dersler

                MADDE 16 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler ve uygulamalı çalışmalardan oluşur.

                (2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

                (3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir.

                (5) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

                (6) Yüksekokulun, Senatoca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.               

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

                (3) Seçimlik dersler, her programın öğretim planı içerisinden tek tek veya belirlenmiş ders gruplarından seçilebilir. Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

                (4) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra, danışmanının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

                (5) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

                (6) Her yarıyıla ait ve öğrencilerin almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçimlik dersler şunlardır:

                a) Birinci Yarıyıl:                                                   b) İkinci Yarıyıl:                                     

                                                                             Haftalık                                                                     Haftalık

                1) Zorunlu Dersler                       Ders Saati      1) Zorunlu Dersler                       Ders Saati

                Kamu Hukuku Bilgisi                              3               Hukuk Usulü Bilgisi                                3

                İdare Hukuku Bilgisi                               2               Özel Hukuk Bilgisi II                               2

                Özel Hukuk Bilgisi                                   3               İdari Yargılama Usulü Bilgisi                 2

                Daktilografi I                                            3               Ticaret Hukuku Bilgisi                            2

                Muhasebe I                                              2               Daktilografi II                                           3

                Bilgisayar I                                               3               Muhasebe II                                            2

                Türk Dili I                                                 2               Bilgisayar II                                              3

                Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I         2               Türk Dili II                                                2

                Güzel Sanatlar I                                        1               Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II       2

                Yabancı Dil I                                            2               Yabancı Dil II                                           2

                2) Seçimlik Dersler                                               2) Seçimlik Dersler                              

                Mali Mevzuat                                           2              Yargı Örgütü                                            2

                Sekreterlik ve Büro Yönetimi                  2              Polis Mevzuatı                                         2

                                                                                   

                Toplam Ders Saati                                  25              Toplam Ders Saati                                  25

               

                c) Üçüncü Yarıyıl:                                                   ç) Dördüncü Yarıyıl:

                                                                             Haftalık                                                                     Haftalık

                1) Zorunlu Dersler                       Ders Saati      1) Zorunlu Dersler                       Ders Saati         

                Ceza Hukuku Bilgisi                                2               Ceza Usul Hukuku Bilgisi                      2

                İcra Hukuku Bilgisi                                 3               İflas Hukuku Bilgisi                                2

                Daktilografi III                                         3               Daktilografi IV                                         3

                Bilgisayar III                                            3               Muhasebe IV                                           2

                Muhasebe III                                           2               Bilgisayar IV                                            3

                Adli Tıp                                                    2               İşletme ve Yönetim Bilgisi                     3

                Kalem Mevzuatı ve İşlemleri                 2               İnfaz Bilgisi                                              2

                Tebligat Mevzuatı                                   1               Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı            2

                Adalet Psikolojisi                                    2               Güzel Sanatlar II                                      1

                Dosyalama – Arşiv                                 2              

                2) Seçimlik Dersler                                               2) Seçimlik Dersler                              

                Banka Hukuku Bilgisi                             2               Belediye Mevzuatı                                  2

                Vergi Mevzuatı                                        2               Amme Alacaklarının Tahsili                  2

                                                                                                    Usulü Bilgisi                                            

                Toplam Ders Saati                                  24              Toplam Ders Saat                                   22

                (7) Öğrenci, haklı gerekçelerinin bulunması, Yüksekokul Kurulunun bu yolda ilke kararı alması ve danışmanının da uygun bulması koşuluyla, seçimlik ders veya dersler yerine Yüksekokul dışında bir önlisans veya lisans programından ders alabilir. Bu durumda Yüksekokul dışındaki lisans programından alacağı dersin kredisi, alınmayan seçimlik dersin kredisinden daha az olamaz. Yüksekokul dışındaki lisans programından alınan dersin kredisinin, yerine alındığı seçimlik dersin kredisinden fazla olması halinde, bu dersin kredisi seçimlik derse eşit kabul edilir.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda alınır.

                b) Güzel Sanatlar dersi, iki yarıyılda haftada birer saat okutulur.

                (2) Güzel Sanatlar dersindeki değerlendirme,  öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

                bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler dersi tekrar ederler.              

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 19 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 70’ine devam etmek zorundadır. Bu oranlar; Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından teorik dersler için % 70’e teorik ders dışındaki her türlü uygulama için % 80’e kadar arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi  ve  Sınavlar

                Başarı notu

                MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, uygulama, ödev,  laboratuar ve benzeri çalışmalardır.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenci, dersin yarıyıl içi sınavına da tekrar girmek zorundadır ve değerlendirmede en son alınan yarıyıl içi sınav notu dikkate alınır.

                (4) Başarı notunu belirlerken yarıyıl içi çalışmalarının katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 olarak hesaplanır. Bu katkı oranları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40 olarak uygulanır. Bu sınır Yüksekokul Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. Dersin öğretim elemanı, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim elemanı itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Müdürlüğe sunar. Bu notlar Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır;

                a) Sözel                                                 Harfle               Ağırlık Katsayısı

                Pekiyi                                                      AA                            4.00

                İyi-Pekiyi                                                BA                            3.50

                İyi                                                            BB                             3.00

                Orta-İyi                                                   CB                             2.50

                Orta                                                         CC                             2.00

                Zayıf-Orta                                               DC                            1.50

                Başarısızlık sınırında                             DD                            1.00

                Başarısız                                                   F                              0.00

                Geçer (Derecelendirme Dışı)                 G                                 -

                Muaf (Derecelendirme Dışı)                 M                                -

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

                MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 23 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.         

                Sınavlar

                MADDE 24 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

                a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.        

                (2) Sınavlar,  bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

                (3) Sınavlar kural olarak yazılı veya yazılı – sözlü şekilde yapılır. Sözlü sınavlar,  ilgili öğretim üyesinin veya öğretim görevlisinin önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir. Aynı dersi okutan birden fazla öğretim üyesi veya öğretim görevlisi varsa, bu başvuru kararının oy birliği ile alınması ve bunun bir tutanakla saptanması gerekir.

                (4) Sınavlar bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır. Sınav süresi ara sınavlarda bir, yarıyıl sonu sınavlarında iki saati geçmemek üzere sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisince belirlenir. Belirlenen sürede sınavı bitirmeyen öğrencilerin kâğıtları alınır.

                (5) Sınavlarda sorular verildikten sonra salona hiçbir öğrenci alınmaz ve çıkan öğrencilerin tekrar sınav salonuna girmesine izin verilmez. Öğrenciler sınav salonuna yalnız yazı malzemesi getirebilirler. Ancak, dersin öğretim üyesi veya öğretim görevlisi isterse, öğrenciler sorularla ilgili mevzuattan yararlanabilirler.

                (6) Cevaplar, Yüksekokulun mührü basılmış kâğıtlarına yazılır, cevap kâğıtlarının sayfa sayısı sınırlandırılabilir.

                (7) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süreyle saklanır ve bu süre sonunda sınav kâğıtları Müdürlükçe imha edilir ve durum tutanakla tespit edilir.

                Ara sınavlar

                MADDE 25 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Müdürlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretlerin Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                 (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                (5) Bir dersin ara sınav not ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 26 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

                a) Teorik derslerin en az % 60’ına katılmak,

                b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az %70’ine katılmak,

                c) Uygulamalarda başarılı olmak

                zorunludur.

                (2)  Ders ve uygulamalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen başarı durumu, uygulama için de aynen geçerlidir.

                (3) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksekokul öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

                (2) Müdür sınav kâğıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

                Ek sınav hakkı

                MADDE 28 – (1) Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelik ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Yüksekokulun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

                (3) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları her yarıyıl sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme, Ayrılma, Önlisans Diploması

ve Mezuniyet Derecesi

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksekokuldan kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Yüksekokuldan ayrılma

                MADDE 30 – (1) Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin, bir dilekçe ile Yüksekokulun öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                (2) Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Yüksekokula geri dönebilir.

                Önlisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 31 – (1) Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Önlisans Diploması verilir.

                (2) Yüksekokulu bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 32 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Yüksekokul programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Yüksekokul programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam  etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Yüksekokula gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi (special student transcript) verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 33 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 34 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 35 – (1) Yüksekokula kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 36 – (1) 29/8/1999 tarihli ve 23801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yüksekokula bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolan öğrencilerin;

                a) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikteki bütünleme sınav hakları saklı olup, bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir.

                b) Bu öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.

                c) Öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

                 (2) Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

                Yürürlük

                MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.