İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

                                                                                                                            

BÖLÜM I

ÖĞRETİM SÜRESİ VE ZAMANI

 

                Öğretim Süresi

                Madde 1- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Öğrenciler beş yıllık Veteriner Hekimliği öğrenimini Fakülteye giriş tarihinden itibaren toplam sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonunda başarısız en çok üç ders kaldığı takdirde sekiz yıllık süre 20. maddede belirtilen kurallar göz önünde tutularak aşılabilir.

                Madde 2- Bir Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl 70 Eğitim-Öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl (yıl) sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir.

                Öğretim Zamanı

                Madde 3- Eğitim-Öğretim yılı Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Bunların dışında, öğretimin başlama ve sona erme tarihleri veya öğretime ara verme süresi hususlarında İstanbul Üniversitesi Senatosun’ca alınan kararlara uyulur.

BÖLÜM II

ÖĞRETİM PROGRAMI

Dersler

                Madde 4- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yıllar itibariyle aşağıda gösterilen dersler okutulur ve uygulamalar yapılır:

                “Beş yıllık eğitim-öğretim döneminin 10.yarıyılı “Uygulamalı Eğitim Yarıyılı’dır. Bu yarıyılda uygulamalı eğitim yaptırılacak ana disiplinler, disiplinler ve bunlara ayrılacak uygulama Fakülte Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

                Diploma alabilmek için uygulamalı Eğitim Yarıyılı’nı da başarı ile tamamlamak ve disiplinlerden (ilgili anabilin/bilim dallarından) “Yeterlik Belgesi” almak zorunludur. Herhangi bir disiplinden Yeterlilik Belgesi alabilmek için,

a)       o disiplinden devam almak,

b)       o disiplinin öngördüğü eğitici faaliyetlere aktif olarak katılmak,

“a” ve “b” fıkralarındaki şartlar yerine getirildikten sonra ilgili anabilim (bilim) dalınca değerlendirmede başarılı olmak gereklidir. Yeterlik Belgesi alamayan öğrenciler eksik kalan hususları tamamlamak zorundadırlar.

 

I.Yıl

1. Yarıyıl                                2. Yarıyıl

Dersin Adı                                                                   Teorik                Uygulama      Teorik                    Uygulama

Medikal Fizik                                                                       2                             2                    -                             -

Organik Kimya                                                                    2                             2                    -                             -

Medikal Biyoloji  ve Genetik                                           1                             2                    2                             2

Embriyoloji                                                                          1                             -                    -                             -

Veteriner Hek. Tarihi  ve Deontoloji                                -                              -                    2                             -

Biyometri                                                                             -                              -                    2                            -

Bilgisayar                                                                             2                             1                    2                            1        

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi                                      2                             -                    2                            -

Türk Dili                                                                               1                             -                    1                            -

Yabancı Dil                                                                          6                             -                    6                            -

Benden Eğitimi     (Güzel Sanatlar)                                   -                              1                    -                             1

                               

                Toplam                                                                 17                           8                  17                            4        

(Haftada Saat)                                                     25                           21

 

2.Yıl

 3. Yarıyıl                               4. Yarıyıl

Dersin Adı                                                                   Teorik                Uygulama         Teorik                 Uygulama

Anatomi                                                                               3                              6                     3                           6

Histoloji                                                                               3                             2                      2                          2

Biyokimya                                                                           3                             2                      3                          2

Fizyoloji                                                                               4                             2                      3                          2

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi                                      1                             -                      1                          -

Türk Dili                                                                               1                             -                      1                       -

Yabancı Dil                                                                          4                             -                      4                          -

Beden Eğitimi (Güzel Sanatlar)                                         -                           1         -                           1

                Toplam                                                                 19                           13                  17                        13        

(Haftada Saat)                                                     32                            30

 

3.Yıl

5. Yarıyıl                                6. Yarıyıl

Dersin Adı                                                                    Teorik               Uygulama         Teorik                 Uygulama

Genel Parazitoloj ve Helmintoloji                                     2                             2                     2                          2

Mikrobiyoloji                                                                      3                             2                     2                          2

Viroloji                                                                                  2                             2                     -                           -

İmmunoloji Ve Seroloji                                                       -                              -                     1                          2

Zootekni                                                                              3                             2                     1                          2

Hayvan Besleme Ve Besl. Has.                                         2                             2                     2                          1

İç Hastalıklara Giriş                                                             -                               -                     2                          -

Dış Hastalıklara Giriş                                                          -                              -                     2                          -

Entomoloji                                                                           -                              -                     2                          1

Farmakoloji                                                                          2                             2                     4                          -

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi                                      1                             -                      1                          -

Türk Dili                                                                               1                             -                      1                       -

Yabancı Dil                                                                          4                             -                      4                          -

Beden Eğitimi (Güzel Sanatlar)                                         -                           1         -                           1

                Toplam                                                                 20                           13                   24                   11                            

(Haftada Saat)                                                     33                           35

 

4.Yıl

7. Yarıyıl                         8. Yarıyıl

Dersin Adı                                                                     Teorik              Uygulama         Teorik                 Uygulama

Patoloji                                                                                 4                             2                     4                          2

Protozooloji                                                                         2                             2                     -                           -

İç Hastalıklar                                                                       4                             2                     4                          2

Cerrahi                                                                                  4                             2                     4                          2

Doğum Ve Jinekoloji                                                          3                             2                     2                          2

Hayvan Islahı                                                                      1                             -                     2                          -

Besin Hijyeni Ve Halk Sağl.                                              -                              -                     3                          2

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi                                      1                             -                     1                          -

Türk Dili                                                                               1                             -                      1                       -

Yabancı Dil                                                                          2                             -                      2                          -

Beden Eğitimi (Güzel Sanatlar)                                         -                               1                     -                           1

                Toplam                                                             22                               11                  23                         11       

(Haftada Saat)                                                     33                          34

 

5.Yıl

       9. Yarıyıl                                       10. Yarıyıl

Dersin Adı                                                                      Teorik              Uygulama                      Uygulama

Reprodüksiyon Ve Sun’i Tahu.                                          2                           1

Toksikoloji                                                                             2                           1

Süt Ve Süt Ürünleri Teknol.                                                2                           1                                             Uygulamalı

Et Muayenesi,.Et ve Et Ürünleri Teknolojisi                    3                           1

Kanatlı Hayvan Hastalıkları                                                2                           1                                            Eğitim

Balık Hastalıkları                                                                   1                           -

Veteriner Adli Tıp                                                                 1                           -

Hayvancılık İşletme Ekonomi.                                             2                           -

Veteriner Epidemiyoloji                                                        2                           -

Veteriner Ortopedi                                                            2                           -

X      Klinik Uygulamaları                                                     -                            8

Laboratuar Hayvanları                                                      1                              -

Toplam                                                                 20                        13        

                (Haftada Saat)                                                     33    

 

(X) İç Hastalıklar,Cerrahi,Doğum ve Jinekoloji,Patoloji derslerinin uygulamaları olarak gerçekleştirilir.

 

                Beş yıllık Eğitim-Öğretim dönemimin 10. Yarıyılı uygulama yarıyılıdır. Bu yarıyılda uygulama yaptırılacak disiplinler, bunlara ayrılacak uygulama süreleri, uygulamaların şekli ve bu uygulamalarla ilgili olarak yapılacak sınavların değerlendirilmesi Fakülte Kurulu’nca hazırlanan bir yönerge ile düzenlenir.

                Ders Programları

                Madde 5- Her yarıyılın ders programları Fakülte Yönetim kurulu’nca hazırlanır ve yarıyıl başlangıcından en az bir hafta önce duyurulur. Her dersin süresi 45 dakikadır.

                Madde 6- Dersler ve bunların uygulamaları, öğrenci sayısına ve öğretimin gereklerine göre birden fazla gruplar halinde yürütülebilir. Birden fazla grupla yapılacak öğretimin uygulanma esasları Fakülte Kurulu’nca belirlenir.

                Madde 7- Derslerin ve uygulamaların haftalık ders programı içinde dağılma yerine sürekli olarak verilmesi gereken durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydı ile, özel düzenlemeler Fakülte Yönetim Kurulu’nca yapılabilir.

BÖLÜM III

DERSLERE YAZILMA, DEVAM, SINAVLAR VE STAJ

                Derslere Yazılma

                Madde 8- Derslere devam edebilmek için, öğrencinin derslerin başladığı yarıyıl başında ilgili formu doldurarak derslere yazılma işlemini yaptırması ve harçlarının ödendiğinin öğrenci bürosu tarafından tasdik edilmiş olması gereklidir.

                Öğrenciler eğitim-öğretim programının her aşamasında, öncelikle başarısız olunan önceki yıl derslerine ve içinde bulundukları yılın derslerine yazılmak zorundadırlar.

                Üçüncü sınıfın derslerine yazılabilmek için Anatomi, Histoloji, Biyokimya ve Fizyoloji derslerine ait sınavların başarılmış olması zorunludur.

                Devam ve Uygulama Başarı Durumu

                Madde 9- Teorik derslerin en az yüzde yetmişine ve uygulamaların en az yüzde seksenine devam edilmesi zorunludur. Bir dersin okutulmasının tamamlanmasını izleyen 2 gün içerisinde öğrencilerin devam durumunu ve uygulamalı derslerde uygulamada başarı durumunu gösteren bir liste ilgili öğretim üyesi tarafından Dekanlığa iletilir. Dekanlık devam şartını yerine getirmiş öğrencilerin sınav protokollerini hazırlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına gönderir.

                Ara Sınavlar

                Madde 10- Bir dersin her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Arasınavların hangi tarih ve zamanda ve nerede yapılacağı Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin arasınavlarının yapılacağı tarih ve yerlerin tespit ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir. Bir günde, aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                Öğrenciler her dersin açılan ara sınavlarına katılmak ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ancak, ara sınavlara Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılmayanlar için bir mazeret ara sınavı açılır. Mazeret ara sınavları ilgili yarıyıl bitiminden önce yapılır. Mazeret ara sınavlarının hangi tarihlerde açılacağı Fakülte Yönetim kurulu’nca tespit ve ilan edilir. Ancak öğrencinin bu yoldaki başvurusunun mazeretinin bitimini izleyen 1 hafta içerisinde yapılmış olması zorunludur.

                Ara sınav not ortalaması tam notun yüzde otuzunun altında kalan öğrenciler için yarıyıl (yıl) sonu sınavından önce Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir telafi ara sınavı açılır.

                Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda ve katıldığı takdirde telafi ara sınavında almış olduğu notların toplamının yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunan buçuk ve bunun üzerindeki kesirler tam sayıya yükseltilir.

Yarıyıl  (Yıl)  Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavı

Madde 11- Bir dersin yarıyıl (yıl) sonu sınavı dersi tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde sağlanmak şartı ile bütünleme sınav hakkı tanınır. Bu sınavların yeri ve zamanı Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilir ve en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrenciler bu sınavlara belirtilen yer ve zamanda girmek ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

Sınavların Yapılış Şekli

Madde 12- sınavlar dersi vermekle görevli öğretim elemanı (elemanları) tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Dekan bu görevi başka öğretim elemanlarına verebilir.

Madde 13- Sınavlar yazılı olarak yapılır; ancak Fakülte Yönetim Kurulu özelliği olan derslerin sınavlarının sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verebilir.

Sınava Girebilme Koşulları

Madde 14- Bir dersin yarıyıl (yıl) sonu sınavına veya bütünleme sınavına girebilmek için (a) o derse kaydolmak; (b) dersin teorik saatlerinin en az yüzde yetmişine ve uygulamalarının en az yüzde seksenine katılmak ve (c) uygulamalı dersleri başarı ile tamamlamak zorunludur.

Sınavlarda Değerlendirme ve Başarı Notu

Madde 15-  bu yönetmelikte belirtilen bütün sınavlarda notlar 100 üzerinden tam sayı olarak değerlendirilir. Yarıyıl (yıl) sonu sınavlarında ve bütünleme sınavlarında en az 50 not almak zorunludur. Başarı notu tam notun yüzde ellisidir.

Madde 16- Başarı notu, arasınavların, öğrenci katıldığı taktirde telafi ara sınavının not ortalaması ile yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir.

Yarıyıl (yıl) sonu sınavından veya bütünleme sınavından sonra “başarı notu” aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a)     Ara sınavlarda ve öğrenci katıldığı takdirde telafi ara sınavında alınan notların ortalaması 30’un altında ise, 30’a olan farkı kadar o dersin yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavında alınan nottan indirilir; ara sınav ortalamasının 30 ile 50 arasında olması halinde, bu not ortalamasının yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavı notuna bir katkısı olmaz. Ara sınav not ortalaması 50’den fazla olduğu takdirde ise, 50’nin üzerinde alınan not kadar, yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavı notuna ilave yapılır; ancak başarı notu 100’den fazla olamaz.

b)    Yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden en az 50 alamayanların notlarına, arasınav ve telafi ara sınavı not ortalaması 50’nin üzerinde de olsa herhangi bir ilave yapılmaz.

Madde 17- Yabancı Dil, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri gözününde tutularak, yarıyıl (yıl) sonunda, aşağıda yazılı esaslara göre, “başarılı” veya “başarısız” şeklinde yapılır.

Yabancı Dil ve Türk Dili derslerinde ara sınavlar yapılır. Yarıyıl (yıl) sonunda dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu;

a)          Ara sınavlarda almış olduğu notlara,

b)         Derse devamına

c)          Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d)         Yarıyıl içindeki ilerlemesine,

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder.

                Bu değerlendirme, o öğrencinin yarıyıl (yıl) sonu sınavı yerine geçer. “Başarılı” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler o dersi başarmış sayıldıklarından ayrıca bir yarıyıl (yıl) sonu sınavına girmezler.  “Başarısız” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler ise, o dönemde açılan bütünleme sınavına girerler.

                Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden yarıyıl (yıl) sonunda dersi okutan öğretim elemanı her öğrencinin durumunu,

a)          Toplu ve ferdi çalışmalardaki başarısına,

b)         Derse devamına,

c)          Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d)         Yarıyıl (yıl) içindeki ilerlemesine,

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl (yıl) sonu sınavı yerine geçer. “Başarısız” olarak değerlendirilen öğrenciler o dönemde açılan bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında değerlendirme, yarıyıl (yıl) içindeki değerlendirme (ferdi veya toplu çalışma ve uygulama) biçiminde yapılır.

                Madde 18 – bu yönetmeliğin 14. maddesinde yazılı şartları yerine getirdiği halde girdiği yarıyıl (yıl) sonu sınavı veya bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciye, 19. ve 20. maddelerde öngörülen süre içerisinde derse kaydolmak ve ders uygulamalı ise sadece uygulamalara devam etmek şartıyla, yarıyıl (yıl) sonu sınavı ve bütünleme sınavı hakları tanınır.

Madde 19-   Birinci sınıf öğrencileri bu sınıfa ait dersleri en çok üç eğitim-öğretim yılı içinde başarmak zorundadırlar. Bu öğrencilerin 3.yıl sonunda sınıf eğitim-öğretim programından başaramadıkları bir tek dersi var ise, bu tek ders için başarısız oldukları bütünleme sınavından en az bir ay sonra açılmak üzere, yeni bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bu ilave sınavda da başarılı olmayan öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakülteden kayıtları silinir.

Madde 20- Öğrenciler 5 yıllık Veteriner Hekimliği Eğitim- Öğretim Programının 8 yıl içerisinde bitirmek zorundadırlar.

Öğrenciler, birinci sınıf dersleri hariç, eğitim-öğretim programının üç ders dışında bütün derslerden başarılı olup, diploma alacak hale gelmişler ise, bu derslere kaydolmak ve uygulamalı olanların sadece uygulamalarına devam etmek şartıyla, başarısız olduğu derslerin bulunduğu sınıf gözetilmeksizin ve öğrenim ek süresinin kullanılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kendilerine iki yarıyıl ek süre içinde, bir yarıyıl (yıl) sonu sınavı ve bütünleme sınavı hakkı daha tanınır.

Veteriner Hekimliği Eğitim-Öğretim Programının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler, başaramadıkları tek dersin üç yıl süre ile açılacak yarıyıl (yıl) sonu ve bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu dersin uygulamalı olması halinde, öğrenciler her seferinde sadece uygulamalara devam etmek zorundadır.

Durumları ikinci ve üçüncü fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav ve telafi ara sınavı not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl (yıl) sonu veya bütünleme sınavı notudur.

Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için uygulamasız tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan kanuni sınav haklarını, ek bir hak getirmemek üzere, daha önceki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullanılabilirler.

Yüksek öğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, yukarıdaki şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir.

Madde 21 – Milli Takım ve Üniversiteler arası yarışma ve karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu yarışma ve karşılaşmalar ile bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenimlerine devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 22- Sınav sonuçlarını gösteren bir liste, değerlendirmeyi yapan görevli öğretim elemanı (elemanları) tarafından imzalanarak en geç 15 gün içinde Dekanlığa iletilir. Sonuçlar Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.

Eğitim-Öğretim Sistemi

Madde 23- Eğitim-Öğretimde ders geçme sistemi esastır; ancak 8. maddenin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Staj

Madde 24- Öğrenciler, Fakülte Kurulunca hazırlanan Staj Yönergesi uyarınca, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek uygulama yerlerinde staj yaparlar.

BÖLÜM IV

DİPLOMA VE MEZUNİYET DERECESİ

                Diploma

Madde 25- Bu Yönetmelikte belirtilen tüm koşulları başarıyla tamamlayanlara Veteriner Hekimliği Yüksek Lisans Diploması ve Veteriner Hekim unvanı verilir.

Madde 26- İlk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yıllarda her ne sebeple olursa olsun Fakülte öğreniminden ayrılanlara ön lisans diploması verilir. Türk Ceza Kanununun ikinci kıtasının birinci babında yer alan Devlet’in şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin nedeni ile Fakülte’den uzaklaştırılanlar bu haktan yararlanamazlar.

Mezuniyet Derecesi

Madde 27- Mezuniyet derecesi, derslerden alınan notların ders saatlerine göre  ağırlıklı ortalaması hesaplanarak bulunur; ancak, “Başarılı” şeklinde değerlendirilen dersler ve uygulamalar bu değerlendirmede dikkate alınmaz. 50-65 Orta, 66-85 İyi ve
86-100 Pekiyi olarak değerlendirilir.

BÖLÜM V

DİĞER HUSUSLAR

Yatay Geçiş

Madde 28- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine, eşdeğer öğretim programı uygulayan Veteriner Fakültelerinden yapılacak yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmaması

Madde 29- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında “İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI

GEÇİCİ MADDELER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Geçici Madde 1- Fakültede okumakta olan öğrenciler öğrenimlerini tabi oldukları eski yönetmeliklerdeki ders programlarına göre sürdürürler. Ancak müfredatı aynı olup isimleri farklı olan dersler için Yönetim Kurulu Kararı ile bu yönetmelikteki programlar uygulanabilir.

Geçici Madde 2- Öğrencilerin, eski yöentmelikler ile bu yönetmeliğe intibakları konusunda ortaya çıkabilecek hususlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 30- 26.11.1987 Günlü ve 19646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelğin 4.maddesinde yer alan ders programı 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Fakülteye kaydolan öğrencilere birinci sınıftan başlanarak kademeli olarak uygulanır. Yönetmeliğin diğer maddeleri ise, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte Fakültede okumakta olan öğrencilerle, yeni kaydolan öğrencileri kapsar.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı yürütür.