İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE YABANCI DİLDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesinde yabancı dilde eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumlarının tabi olacağı esasları düzenlemektir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 2- Yabancı Dilde öğretim yapan Yükseköğretim Kurumlarının öğretim ve sınav yönetmeliklerinde yabancı dil öğretimiyle ilgili olup, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Yabancı Dilde Eğitim-Öğretimin Amacı

Madde 3- İstanbul Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarından yabancı dilde eğitim –öğretim yapılmasının amacı öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, yabancı dildeki bu türlü yayınları izleyebilme, uluslar arası toplantı ve tartışmalara katkıda bulunabilme güç ve yeteneğini kazandırmaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi

Madde 4- Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi Türkçe olarak okutulur.Ancak yabancı uyruklu öğrencilere bu ders eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde verilir.

Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Yapılan Derslerin Programları

Madde 5- Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan derslerin programları Üniversite Senatosunun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

Öğretim Yöntemi ve Sınavlar

Madde 6- Ders ve uygulamalarla, arasınav ve sınavlar yabancı dilde yapılır.

Yeterlik Sınavları

Madde 7- Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan Yükseköğretim Kurumuna kaydolan öğrenciler, Yabancı Diller Bölümünce, o yabancı dilde bir yeterlik ve seviye tespiti sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavında başarı notu %70’dir.Yeterlik sınavını başaran öğrenciler esas programlarındaki derslere alınırlar.

Hazırlık Sınıfı

Madde 8- Yeterlik sınavına girmeyen ve girip de başaramayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programına kaydolarak, Yabancı Diller Bölümünce verilen iki yarıyıl süreli yabancı dil öğrenimini takip ederler.Bu öğrencilerden hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans programında öğrenimlerine devam ederler.

Hazırlık öğretimi en az 30 hafta ve haftada en az 25 saattir. Her yarıyılda dört ara sınav, haftada bir kuiz ve /veya ödev yapılır.Yılsonu sınavlarına girebilmek için, derslerin % 80’ine katılmış olmak zorunludur.Tam not 100, başarı notu 70’dir.Başarı notu: Arasınavların not ortalamasının % 25 ‘i, kuiz ve /veya ödev notlarının ortalamasının % 25’i, yılsonu sınav notunun % 50’si alınmak suretiyle hesaplanır.Yılsonu sınavında başarısız olan öğrencilere, bir bütünleme sınavı hakkı tanınır.

Madde 9- Hazırlık öğretimi yılsonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki ders yılı başında Yabancı Diller Bölümünce yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte alınırlar.Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, kendilerinin yazılı isteği üzerine, ya başarısızlık halinde kayıtlarını silinmek şartıyla, ikinci kez hazırlık sınıfına devam ederler; yada varsa, aynı Yükseköğretim Kurumunun Türkçe eğitim-öğretim yapan programına kaydolur ve devam ederler.

Madde 10- Hazırlık yabancı dil öğrenimi müfredatı genel ve özel amaçlı olmak üzere, ilgili Yükseköğretim Kurumunun ihtiyacına göre düzenlenir.Ancak hazırlık öğretiminin ilk yarısında genel dil bilgisi ve temel yabancı dil, ikinci yarıyılda ise bilim alanlarına yönelik özel amaçlı yabancı dil öğretimi yapılır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.