İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenci kaydı ve lisans eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                e) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

                f) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

                g) Fakülte Yönetim Kurulu: Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

                ğ) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

                h) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

                ı) Veteriner lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, on yarıyıllık Veteriner Fakültesi programını kapsayan bir yükseköğretimi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, derse yazılma, yatay geçişler, dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür.

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için, lisans öğrenimi ile ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın öğretimi başladıktan sonra; Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payları iade edilir.

                Lisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

                a) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) Sonuç Belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise bu durumlarını belirten resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgâh tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde, kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5X6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

                g) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                (4) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı hususu öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 11– (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz stajı döneminden oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

                (2) Fakültede eğitim-öğretim; Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

                (3) Fakültenin güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile yarıyıl sonu sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 12 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi derslerinin sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Öğretim planları ve dersler

                MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, laboratuar/uygulamalar, stajlar, veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi ve benzeri çalışmalardan oluşur.

                (2) Fakültede beş yıllık eğitim dönemi içinde; yarıyıllara göre verilecek dersler, krediler, hangi anabilim dalları/bölümler tarafından verileceği veya Dekanlığa bağlı dersler olacağı ve yaz stajına ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve buna göre hazırlanan eğitim programı Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

                (3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmalarına haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

                (6) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

                (7) Fakültenin, Senatoca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

                (8) Yaz stajları Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yaptırılır.

                (9) Onuncu yarıyıl, veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi yarıyılıdır.

                (10) Veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi ile ilgili esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 14 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

                (3) Öğrenciler yürürlüğe girmiş olan eğitim programı içinde belirtilen seçimlik derslerden üç, dört ve altıncı yarıyıllarda en az 5 kredi almak zorundadırlar. Öğrencinin eğitim süresi içinde seçimlik derslerden alması gereken bu en az kredi miktarı ve alınacağı yarıyıllar Fakülte Kurulu tarafından değiştirilebilir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

                (4) Dersler ve uygulamaları, öğrenci sayısına ve öğretim gereklerine göre birden fazla gruplar halinde yürütülebilir. Birden fazla grupla yapılacak öğretimin uygulama esasları Fakülte Kurulunca belirlenir.

                (5) Derslerin ve uygulamaların haftalık ders programı içinde sürekli olarak verilmesi gereken durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydı ile özel düzenlemeler Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur,

                b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birini zorunlu olmamak koşuluyla haftada bir ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme, öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 16 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü laboratuar/uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

                (2) Dersini başarısızlığı nedeniyle tekrar alan ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) olup da derslerin ara sınavlar dışındaki yarıyıl içi etkinliklerinden yeniden değerlendirilerek notunu yükseltmek isteyen öğrenciler derslere devam etmek zorundadırlar.

                (3) Dersin okutulmasının tamamlanmasını izleyen iki gün içerisinde, öğrencilerin devam durumunu gösteren bir liste, ilgili öğretim üyesi tarafından Dekanlığa iletilir. Dekanlık devam şartını yerine getirmiş öğrencilerin sınav listelerini hazırlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına gönderir.

                Staj

                MADDE 17 – (1) Öğrenciler, yaz stajlarını Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre bir ay süreyle yaparlar. Bu eğitimin amacı; öğrenim sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında görmek, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmaktır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 18 – (1) Fakültede, her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere, laboratuar /uygulama ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

                (2) Öğrencilerin eğitim-öğretim programının her aşamasında öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt olmaları zorunludur.

                (3) Öğrenciler aynı adı taşıyan ve I-II şeklinde gösterilen derslerin I.sinin devamını almadan II.sine kayıt olunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi

                Başarı notu

                MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, ödev, staj, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yarıyıl içi çalışmaları ile bunların başarı notuna katkı oranları; dersi verecek öğretim üyesi veya üyelerinin önerisi, ilgili anabilim dalının ve bölümün olumlu görüşü üzerine yılda bir kez belirlenir ve Dekanlıkça ilan edilir.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır. Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için derse ve yarıyıl içi çalışmalara devam zorunluluğu vardır.

                (4) Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı % 50’dir.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 50 olarak uygulanır. Bu sınır Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihlerini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları Dekanlık aracılığı ile ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyeleri itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Dekanlığa sunar. Bu notlar Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

                a) Sözel                                                     Harfle                     Ağırlık Katsayısı

                Pekiyi                                                        AA                                    4.00

                İyi-Pekiyi                                                  BA                                     3.50

                İyi                                                              BB                                     3.00

                Orta-İyi                                                     CB                                     2.50

                Orta                                                           CC                                     2.00

                Zayıf-Orta                                                 DC                                     1.50

                Başarısızlık sınırında                               DD                                     1.00

                Başarısız                                                   F                                        0.00

                Geçer (Derecelendirme Dışı)                  G                                          –

                Muaf (Derecelendirme Dışı)                  M                                         –

                b) bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

                MADDE 21 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, Klinik Uygulamaları, Onuncu Yarıyıl Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu olarak aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek başarı notu geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 22 – (1) Başarı baraj notu en az 2.00’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

                Sınavlar

                MADDE 23 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

                a) Ara (vize) sınavı: Fakülte programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle sınava giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

                (2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz.

                (3) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

                Ara sınavlar

                MADDE 24 – (1) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarih ve zamanda ve nerede yapılacağı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

                (2) Bir günde, aynı yarıyıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Öğrenciler ara sınavlarda öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ara sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için bir mazeret ara sınavı açılır. Mazeret ara sınavları ilgili yarıyıl bitiminden önce yapılır. Mazeret ara sınavlarının hangi tarihlerde açılacağı Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ancak öğrencinin, mazeretini izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde başvurusunu yapmış olması zorunludur. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretlerin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmiş olması gerekir.

                (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                (5) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 25 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Öğrencinin ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

                a) Teorik derslerin en az %70'ine katılmak,

                b) Uygulamaların en az %80'ine katılmak,

                c) Uygulamalarda başarılı olmak

                zorunludur.

                (2) Ders ve uygulamalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yukarıdaki şartlar uygulama için de aynen geçerlidir.

                (3) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde öğrenci işleri bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak üzere, üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, itiraz süresi bitiminden itibaren en çok üç gün içinde duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 27 – (1) Öğrenciler beş yıllık lisans öğrenimini sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, Fakülteden mezun olabilmeleri için başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Fakülteden ilişiği kesilenlerden; birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Fakültenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

                (3) Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin Fakülteden kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca, bu süreler içerisinde öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Fakülteden ayrılma

                MADDE 29 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile kayıtlı bulunduğu Fakültenin öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                Diploma ve mezuniyet derecesi

                MADDE 30 – (1) Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diploma sahipleri beş yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

                (2) Fakülteyi bitirenlere; ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, aldıkları dersleri, yönlendirme alanını ve başarı notlarını gösteren bir öğrenim belgesi hazırlanır.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

                Ön lisans diploması

                MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 32 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakülte programında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 33 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 34 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 37 – (1) 1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

                GEÇİCİ MADDE 1– (1) Fakülteye bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolan öğrencilerin;

                a) Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikteki bütünleme hakları saklı olup, bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir,

                b) Bu öğrencilerde, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar,

                c) Öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

                Yürürlük

                MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2005–2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.