İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE PROGRAMI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

                                                                                                                            

                Kapsam

                Madde 1- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Dilinde Tıp eğitimi yapmak üzere kaydolmuş İngilizce Programı öğrencilerinin eğitim-öğretimi bu Yönetmeliğe göre ve İngilizce Dilinde yürütülür.

                Madde 2- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programında eğitim-öğretim iki amaca yöneliktir.

1-       Tıp Doktorluğu

2-       Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans ve Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Tıp Doktorluğu öğretiminin amacı, yeterli Temel Tıp Bilimleri verilmiş ve bilgisinin üzerine Klinik bilimlere ait bilgi ve beceriler eklenmiş, içinde yetiştiği toplumun ve bireylerinin sağlık sorunlarına çağdaş, ileri düzeyde çözümler getirebilecek, Atatürk İlkeleri doğrultusunda düşüncelere sahip hekimler yetiştirmektir.

Öğrenci Kabulü ve Derslere Yazılma

Madde 3- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programında

öğrenci kayıt, ayrılma ve ilişki kesme, dikey ve yatay geçiş işlemleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda tarif edilen esaslara uygun olarak Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği hüküm ve kararlarına göre yürütülür. Özel durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen esasları gözönüne alarak karar verir.

Madde 4- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programına yatay geçiş “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

                Madde 5- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programında tıp eğitimi yapmak üzere kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgileri Yabancı Diller Bölümünce yapılan bir yeterlilik sınavıyla saptanır. Öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri, Yabancı Diller Bölümü tarafından geçerli sayılan başka uluslar arası yeterlilik sınavlarınca da belirlenebilir. İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde dil eğitimi görecekleri Yabancı Diller Bölümü tarafından kendilerine verilen bir seviye sınavıyla belirlenir. Seviye sınavı sonucunda öğrenciler, başlangıç ve orta düzeylerdeki programlara kabul edilirler.

                Hazırlık sınıflarındaki eğitim toplam süresi iki yıldır. Hazırlık sınıfında İngilizce Yabancı dil programı izleyen öğrenciler birinci yıl sonunda genel not ortalaması %50’ye ulaştığı taktirde o yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına girebilirler. Bu öğrencilerden sınavda başarılı olanlar fakültenin İngilizce Programına devam etmek üzere birinci sınıfa kaydolurlar.

                Birinci yıl sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeye hak kazanamayanlara bir sonraki eğitim-öğretim yılının başından önce bir yeterlilik sınavı verilir. Bu yeterlilik sınavında başarılı olanlar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programına kayıt olurlur. İngilizce yeterlilik sınavına girmeyen ya da sınava girip de başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencileri ertesi yıl hazırlık ikinici sınıfına kaydolurlar.

                Hazırlık ikinci sınıfı sonucunda girdikleri İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetim kurulu kararıyla Fakültenin Türkçe Programına yazılma ve devam hakkını kazanabilirler.

                Madde 6- Girişte İngilizce yeterlilik belgesi almayan Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının İngilizce Hazırlık Sınıfına başvurmaları için İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden Türkçe Yeterlilik Belgesi almış olmaları ön şarttır.

                Madde 7- Öğrencilerin derslere yazılma işlemi, her öğretim yılı veya yarıyıl başında o yarıyılda izleyeceği dersleri öğrenci karnesine yazdırmaları ve öğrenim harçlarını yatırıp karnesini Fakülte Öğrenci Bürosuna damgalatmaları ile tamamlanır.

                Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterliliği ve Türk Dili Dersi

                Madde 8- Yabancı Uyruklu öğrencilerin 3 üncü sınıf sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden Türkçe Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur. Bu belgeyi almamış yabancı uyruklu öğrenciler 4 üncü sınıfa devam edemezler. Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Yeterlilik Belgesi alsın veya almasın Fakültenin Türk Dili derslerine T.C. uyruklu öğrenciler gibi birinci yıldan başlayarak devam eder ve sorumludurlar.

                Programın Yıllara Dağılımı, Öğretim ve Eğitimde Örgütlenme ve Koordinasyon

                Madde 9- Tıp Doktorluğu öğretim ve eğitimi altı yılda, ayrıntıları aşağıda gösterilen 3 dönemde gerçekleştirilir ve sınıf geçme esasına dayanır.

                Dönem Adı                                                                          Dönemin Zamanı

                - Temel Tıp Bilimleri Önlisans Dönemi                            - Birinci ve ikinci yıl

                - Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Dönemi                  - Üç, dört ve beşinci yıllar

                - Aile Hekimliği Dönemi                                                      - Altıncı yıl

                Madde 10- Yüksek Öğretim üst kuruluşlarınca ön koşullu olmadığı tesbit edilen dersler dışında, bir sınıfın bütün dersleri başarılmadan bir üst sınıfa geçilmez. Ön koşul niteliğindeki tek dersten başarısızlık görüldüğü taktirde o yılda başarılı olunan derslerin haftalık kredi-saat toplamı, başarısız olunan tek dersin haftalık kredi-saat miktarının en az üç katı olmak şartıyla, ön koşul kaldırılarak, öğrencinin öncelikle bu derse devam etmesi şartıyla bir üst sınıfa devam etmesi sağlanır.

                Aile Hekimliği dönemine başlayabilmek için, öğrenci eğitim programındaki tüm dersleri başarmış olmak zorundadır.

                Öğretim ve Eğitim Örgütlenmesi

                Madde 11- a) Öğretim birimi dersi vermekle yükümlü bilim dalı ve Anabilim dalıdır. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın verilen dersler için öğretim birimi, öğretimin en büyük bölümünü yapmakla görevli öğretim üyesi ya da öğretim görevlisidir.

                b) İngilizce Programı Sınav ve Eğitim Kurulu:

                Fakülte Dekanı’nca öğretim üyeleri arasında görevlendirilen bir başkan ve en az altı üyeden oluşur.

                c) İngilizce Eğitim Dönem Koordinatörleri ve Dönem Koordinasyon Kurulu:

                İngilizce Programı Sınav ve Eğitim Kurulu üyeleri arasından her eğitim dönemi için en az bir dönem koordinatörü seçilir. Birden fazla koordinatör seçilen eğitim dönemi için dönem Koordinasyon Kurulu oluşturulur.

                d) İngilizce Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu:

                İngilizce Programı Sınav ve Eğitim Kurulu bünyesinde her dönemden en az bir koordinatörün katılımıyla oluşturulan bir komisyondur.

                Madde 12- Öğretim ve Eğitimin Koordinasyonu:

                Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu; Öğretim, eğitim ve sınavların genel planlanmasını yapmak ve öğretim birimleri tarafından yapılacak öğretimin konuları arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Komisyon, ayrıca eğitim faaliyetlerinin verim ve etkinliğini değerlendirecek çalışmalar yapar; tesbit ve önerilerini öğretim yılı sonunda İngilizce Programı Sınav Eğitim Kuruluna sunar.

                Dönem Koordinatörleri veya Dönem Koordinasyon Kurulları her yıl, her sınıf için gelecek yılın öğretim takvimine uyan; derslerin konularını, bunları vermekle yükümlü birimler ve görevlileri; ara, telafi, bitirme ve bütünleme sınavlarının günlerini ve varsa katsayılarını kapsayan bir “Öğretim ve Sınav Çizelgesi” hazırlar. İlk üç yılda okutulan dersler, arasınavlarının ayırdığı yeter sayıda”Öğretim Dilimi’ne” bölünür. Her öğretim dilimini oluşturan konular belirlenerek öğrencilere koordine bir öğretim yapılması sağlanır. Dönem Koordinasyon Kurulları bu suretle hazırladığı Öğretim ve Sınav Çizelgesini Nisan ayı içinde Öğretim-Eğitim Ana Komisyonuna gönderilir.

                Öğretim-Eğitim Ana Komisyonunca son şekli verilen çizelgeler İngilizce Programı Sınav ve Eğitim Kurulunda kabul edildikten sonra onay için Dekanlığa sunulur. Çizelgeler öğretim yılının başladığı tarihte öğrencilere duyurulur.

                Öğretim ve sınavlar adı geçen çizelgelere uyacak şekilde öğretim birimlerince gerçekleştirilir. Öğretim birimleri her öğrenci için bir kart hazırlar. Bu karta sınav notları ve başarı dereceleri işlenir.

                Madde 13- (Değişik: RG-28/10/1991-21035)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programı’nda:

a)       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk 4 yarıyılda,

b)       Türk Dili dersi, zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda,

c)       Güzel Sanat Dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi, zorunlu olmamak kaydı ile, 56 ders saati olmak üzere ilk 4 yarıyılda,

d)       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri zorunlu dersler; Beden Eğitimi ve Güzel sanat Dalları derslerinden biri seçmeli ders olarak okutulur.

                Madde 14- İngilizce Sınav ve Eğitim Kurulunun önerileri çerçevesinde Dekanlık tarafından saptanan İngilizce Programında okutulacak derslerin, haftalık ve yıllık toplam ders saatlerinin, yarıyıllara göre dağılımı Yönetmeliğe ekli listede gösterilmiştir. Dekanlık, ders saatlerinin dağılımında, gerekli görüldüğü taktirde değişiklik yapabilir.

                Madde 15- Birinci yılda (Temel Tıp Bilimleri önlisans döneminin birinci yılında) okutulacak dersler aşağıda gösterilmiştir.

a)       Birinci yarıyılda; Tıbbi Fizik, Tibbi Psikoloji, Deontoloji.

b)       İkinci yarıyılda; Biofiziğe Giriş, Genel Histoloji, Genel Embrioloji, Lokomotor Sistem Anatomisi, Tıbbi Genetik, Temel Biokimya, Bioistatistik ve Tıpta Bilgisayar.

Madde 16- İkinci yılda (Temel Tıp Bilimleri Önlisans Döneminin ikinci yılında) okutulacak dersler aşağıda gösterilmiştir.

l- Tıbbi Mikrobiyoloji Dersi, Parazitoloji konularında içeren yıllık bir ders olarak okutulur. 2- Temel Bilimler Kurul Dersi:

a)Anatomi, b) Fizyoloji, c) Biokimya olmak üzere 3 daldan oluşan, öğretimle ilgili anabilim dallarınca yaptırılan ve başarı notu tek olan bir derstir. Bu dersin arasınav ve ders bitimi sınavında soruların ağırlığı veya sayıları, bu dersi oluşturan dallara ayrılan saatlere göre belirlenir. Kurul dersinde Fizyoloji Dalı içerisinde Biofizik ve Klinik Fizyoloji konularına uygun sayıda ders saatleri ayrılır. Bu dersler ilgili bilim ve anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilir. Anatomi Dalı ders programı kapsamında Radyolojik Anatomi konularıda yer alır ve bu dersler Radyodiagnostik Anabilim Dalı tarafından verilir.

Kurul Dersi: A, B, C ve D olmak üzere 4 öğretim diliminde verilir.

Madde 17- İlk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, Klinik Bilimlerinde yüksek lisans döneminde öğretime devam etmemeleri halinde Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir.

Madde 18- Üçüncü yılda (Klinik Bilimlerinde lisans döneminin birinci yılında) okutulacak dersler aşağıda gösterilmiştir.

1-       Genel Patoloji: İkinci yarıyılda yarıyıl dersi olarak okutulur.

2-       Tıbbi Farmakoloji: Yıllık bir ders olarak okutulur.

3-       Klinik Bilimlerine Giriş:

a) İç Hastalıkları

b) Cerrahi

c) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

d) Kadın Hastalıkları ve Doğum

Klinik Bilimlerine Giriş dersleri içinde Fizyopatoloji konularına ve Nöroloji, Semiyoloji ve Semptomatolojisi konularına uygun sayıda ders saatleri ayrılır. Bu dersler ilgili bilim ve anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilir. Klinik Bilimlerine Giriş Dersinin başarı notu tektir. Bu dersin arasınav ve ders bitimi sınavında soruların ağırlığı veya sayıları bu dersi oluşturan konulara ayrılan saatlere göre belirlenir.

Madde 19- Klinik Bilimlerinde Lisans Döneminin ikinci ve üçüncü yıllara olan dördüncü ve beşinci yılda eğitim dönüşümlü olarak yapılır. Ancak dördüncü yılda Özel Patoloji, Özel Histoloji-Embriyoloji ve İç Hastalıkları Teorik dersi öğleden sonraları ve yıllık ders olarak okutulur. Beşinci yılda da tedavi (veya Klinik Farmakoloji) dersi yıllık ders olarak okutulabilir. Dördüncü yılda sabahları, aşağıdaki öğretim birimlerinde uygulamalı ve kurumsal eğitim, düzenlenecek programa göre belirtilen sürelerde dönüşümlü olarak yapılır. Adli Tıp, Halk Sağlığı, Dahili Hastalıklar grubundan Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Cerrahi grubundan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları. Bu yılda Sosyal Tıp konuları Halk Sağlığı, Hiperbarik Tıp ve Hidroklimatoloji konuları Fiziksel Tıp eğitim dilimi içinde verilebilir. Beşinci yılda aşağıdaki öğretim birimlerinde uygulamalı ve kuramsal eğitim, düzenlenecek programa göre belirtilen sürelerle dönüşümlü olarak yapılır. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları, Nükleer Tıp, Radyoterapi ve Medikal Onkoloji ve Radyodiagnostik Eğitimi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bünyesinde veya müstakil dönüşümlü yapılabilir. Acil Hastalıklar, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi bünyesinde veya müstakil dönüşümle yapılabilir.

Madde 20- Dördüncü yılda dönüşümlü ders öğretimi saat 8.30’da başlar saat 12.30’a kadar sürer. Beşinci yılda dönüşümlü ders öğretimi saat 8.30’da başlar ve tam gün yapılır. Öğretim, ders ve seminerlerle, hasta başı uygulamalarını, klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuar çalışmalarını kapsar. Dönüşümlü olarak okutulanlar dışındaki dersler için her yarıyılda en az bir arasınavı yapılır. Fakülte Kurulunca gerekli görülen durumlarda bir dersin öğretimi Fakülte dışındaki sağlık kuruluşlarında yapılabilir.

Madde 21- Yukarıdaki derslerin tümünü başaranlara, Aile Hekimliği Dönemine devam etmemeleri halinde, Klinik Bilimlerinde Lisans Diploması verilir. Bu diploma tababet icrası yetkisi vermez. Altıncı yıla (Aile Hekimliği Dönemine) başlamak için Klinik Bilimlerinde Lisans Diploması almaya hak kazanmış olmak gerekli ve yeterlidir.

                Madde 22- Altıncı yıldaki (Aile Hekimliği Dönemi) klinik ve poliklinik uygulamaları aşağıdaki dilimlere ayrılarak düzenlenir.

                                               Dersin Adı                                           Süre(Hafta)

                                               İç Hastalıkları                                             12

                                               Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                   8

                                               Doğum                                                         8

                                               Acil Cerrahi ve Genel Cerrahi                   8

                                               Kırsal Hekimlik                                           8

                                               Psikiyatri                                                     4

                                               Seçmeli                                                        4

                Aile Hekimliği çalışmalarına, Klinik Bilimlerinde Lisans Dönemini tamamlamış olanlar katılabilir. Öğrenciler; Aile Hekimliği Dönemindeki seçmeli dilimini bir laboratuar çalışmasında, serbest hekimlik stajında veya yukarıda sayılan herhangi bir dilimde geçirebilirler. Dekanlık, öğrencinin yapacağı çalışmayı ve seçeceği dilimi öğrencinin isteği, olanakları ve sağlayacağı faydayı gözönüne alarak düzenler.

                Bu dönemde başarılı sayılmak için:

1- Yukarda belirtilen dilimlerin her birinde süreyi tamamlamak; ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış, Fakülte tespit edilen sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,

2- Her uygulama dilim sonunda Fakültece yetkili kılınan kişiler veya birimden o dilimin başarı ile tamamladığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlilik belgelerini almış bulunmak gerekir. Başarılı olmayan öğrenci başarılı olmadığı dilimin eğitimi o yıllık programın sonunda tamamlar. Aile Hekimliği Dönemini başarı ile tamamlayanlara  Tıp Doktorluğu diploması verilir.

Öğretim Zamanları

Madde 23- Güz yarıyılı Ekim ayının ilk haftasında bahar yarıyılı Şubat ayı içinde başlar. Her yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda Şubat ayında öğretime iki hafta ara verilir. Aile Hekimliği Dönemi en fazla 18 aydır, zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu tarihler ve süreler değiştirilebilir.

Madde 24- Bir Dersin Ders Bitimi Sınavına Girebilmek İçin:

a)       Kuramsal derslerin %70’ine katılmak,

b)       Uygulamaları olan derslerde uygulamaların %80’ine katılmak,

c)       Bir yarıyıl içinde en az bir defa olmak üzere yapılan arasınavlara katılmak zorunluluğu vardır. Öğrenciler sınavlara kimlik belgeleri ve öğrenci karneleri ile birlikte girmek zorundadırlar.

Madde 25- a) Arasınavı olan her ders için bir yarıyılda en az bir arasınavı yapılır. Bir dersin arasınavları not ortalaması tam notun %30’unun altında kalan öğrenciler için yıl sonu sınavından önce bir telafi arasınavı açılır.

Uygulaması olan derslerin yıl sonu sınavı yazılı ve uygulamalı veya Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla sözlü olarak yapılır. Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır. Uygulamalı derslerde uygulama notunun yıl sonu sınav notuna etkisi her eğitim-öğretim yılı başında Dekanlıkça duyurulur.

Yıl Sonu Sınav Notu:

b) Yıl sonunda yapılan sınavda veya bütünleme sınavında alınan nottur. Bu notun tam notun en az %50’si olması gerekir.

Başarı notu; Arasınavların ve öğrenci katıldığı taktirde, telafi arasınavının not ortalaması ile yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesiyle tesbit edilir. Ancak yıl sonu veya bütünleme sınavında 100 tam not üzerinden en az 50 not olmak zorunluluğu vardır. Arasınavlarda ve öğrenci katıldığı taktirde, telafi arasınavında alınan notların ortalaması 30’un altında olanların, 30’a olan farkı kadar, o dersten yıl sonu veya bütünleme sınavında aldıkları nottan indirilir; arasınav not ortalaması 30 ila 50 olanların yıl sonu veya bütünleme sınavına bir etkisi olmaz, ara sınav not ortalaması 50’den fazla olanların, 50’nin üzerinde aldıkları not kadar, yıl sonu veya bütünleme sınavında aldıkları nota eklenir.

c) Yıl sonu veya bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden en az 50 alamayanlara ara sınav ve telafi ara sınavı not ortalamaları ne olursa olsun başarı notuna bir ekleme yapılamaz.

d) Başarı notu 100 üzerinden ve tam sayı olarak değerlendirilir. Başarı notu tam notun en az %50’sidir. Başarı notu 100’den fazla olamaz.

e) İkinci yıldaki Temel Bilimler Kurul Dersi ve Üçüncü yıldaki Klinik Bilimlerine Giriş dersinde yukarıda sayılan esaslar dışında ara sınavlar, yıl sonu veya bütünleme sınavlarında öğrenci sınavın ortalaması %50 veya üzeri olduğu halde, sınavın dallarının bir veya birkaçından %50’nin altında not almışsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür. Şayet öğrenci sınavın dallarının birinden dahi %10’nun altında not almışsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanı arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür. Sınavın ortalaması esasen %50’nin altında ise bu işlemler yapılmaz.

f)  Başarı notunun hesaplanmasında, 86-100 pekiyi, 66-85 arası iyi, 50-65 arası orta ve 0-49 arası geçmez olarak değerlendirilir. İlgili Anabilim ve Bilim Dalı Başkanı başarı notunu yukarıdaki kriterlere göre hem 100 üzerinden not, hem de pekiyi, iyi, orta ve geçmez olarak bildirilir.

Arasınavlara Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen “haklı ve geçerli bir sebep” ile katılmayanlar için sınavı izleyen 7 gün içinde başvuruda bulunmak kaydıyla, ilgili Bölüm Başkanının görüşü de alınarak mazeret sınavı açılır. Telafi arasınavına katılmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde öğrenci sınav sonucunda Dekanlığına vereceği bir dilekçe ile itiraz edebilir. İtiraz İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. Başarısızlık halinde bütünleme sınavı düzenlenmesi bu Yönetmeliğin 26’ıncı maddesindeki gibidir. Dördüncü ve beşinci yıllarda herhangi bir dersin uygulamasını tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, tüm derslerinden başarılı olduğu taktirde, yeni dönem yılının başlamasını beklemeden, uygun bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğrenimine katılabilir.

Madde 26- Ders bitimi yıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere, aynı sınav döneminde sağlamak şartıyla, ayrıca bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavları Ağustos ve Eylül ayı içinde yapılır. Dördüncü ve beşinci yılda dönüşümlü derslerde bütünleme sınavı ders bitimini izleyen iki ay sonunda veya Haziranda da yapılabilir. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciye, bu Yönetmeliğin, 28’inci maddesinde öngörülen süreler içinde derse kaydolmak ve ders uygulamalı ise sadece uygulamalara devam etmek şartıyla ders bitimi/yıl sonu ve bütünleme sınav hakları tanınır. Dönüşümlü bir dersin bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersin uygulamasını o yılki dönüşümlü ders devamlarını bitirdikten sonra tekrarlar. Yıl sonu ve bütünleme sınavlarına herhangi bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılmaz.

Madde 27- Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrencilerin, bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok üç eğitim-öğretim yılı içinde birinci sınıfın bütün derslerinden başarılı olmaları esastır. Ancak bu süre içinde birinci sınıfın derslerinden biri dışında diğerlerinden başarılı olan öğrencilere, başaramadıkları bu tek ders için en az bir ay sonra girmek üzere yeni bir bütünleme sınav hakkı verilir. Bu ek sınavda da başarılı olamayan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerin ders bitimi sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır.

Madde 28- Öğrenciler altı yıllık öğretim programını dokuz yılda bitirmek zorundadırlar. İngilizce Hazırlık Sınıfı bu süreye dahil değildir. Bu süreler sonunda öğrenciler eğitim-öğretim programının üç ders dışında bütün derslerinden başarılı olup, diploma alacak hale gelmişler ise, bu derslere kaydolmak ve uygulamalı olanların sadece uygulamalarına devam etmek şartıyla, başarısız olduğu derslerin bulunduğu sınıf gözetilmeksizin ve öğrenim ek süresinin kullanılmış olup olmamasına bakılmaksızın iki yarıyıl içinde bir ders bitimi/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınav hakkı daha tanınır.

                Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler, başaramadıkları tek dersin üç yıl süre ile açılacak ders bitimi/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu dersin uygulamalı olması halinde, öğrenciler her seferinde sadece uygulamalara devam etmek zorundadırlar.

                Durumları birinci ve ikinci fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, arasınav ve telafi arasınavı not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece ders bitimi veya bütünleme sınavı notuna göre belirlenir.

                Üniversite hastanelerince de onaylanan raporla belgelenmiş hastalık veya Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği başka haklı ve geçerli mazeretlerle kaybedilen süreler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde azami devam süresine eklenir. Ayrıca bir ek sınav açılmaz.

                Madde 29- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programına kayıtlı her öğrenciye öğrenci bürosunca öğrenci karnesi düzenlenerek verilir. Öğrenci bürosu dersten sorumlu anabilim ve bilim dallarına öğrencilerin listelerini her ders yılı başında gönderir. Öğrencilerin devam çizelgeleri ve arasınav başarıları o dersten sorumlu anabilim ve bilim dalı başkanı tarafından izlenir. Dersin sonunda öğrencinin sınav başarı notu ve ders derecesi liste halinde ve her bir öğrenci için düzenlenerek ayrı fişler şeklinde öğrenci bürosuna teslim edilir. Ayrıca ilgili anabilim ve bilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin başarı karnesine işlenir. Sınav başarı fişleri her öğrenci için öğrenci bürosunca açılan dosyada saklanır. Mezuniyet tarihinde tek tek kontrol edilir.

                Yürürlük

                Madde 30- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 31- Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 

 

Sınıf        Dersin Adı                                            Yarıyıl                    Haftada Saat                       Yıllık Toplam Saat

                                                                                                              Teorik        Pratik    Teorik          Pratik

1              Fizik                                                            1                             2                         3                 28                        42

                Biyoloji                                                      1                             2                         2                    28                    28

                Deontoloji                                                 1                             1                        -                    14                         -

                Psikoloji                                                     1                             2                        -                    28                         -

                Biofizik                                                       1                             2                        2                    28                        28

                Biokimya                                                   1                             3                        1                    42                        14

                Hist. Ve Emb.                                            1                             3                        3                    42                         42

                Genetik                                                       1                             2                        -                    28                         -

                Bioistatistik                                               1                             2                        -                    28                          -

                Anatomi                                                  1                               2                        1                    28                         14

                Türk Dili                                                  2                              1+1                     -                    28                          -

                Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi               2                              2+2                     -                    56                          -

                                                                                                                                                                --------- -------

     378                   168

 

2              Anatomi                                                     2                            5+5               4+4                    140                       112

                Fizyoloji                                                     2                            5+5            1,5+1,5                 140                         42

                Biofizik                                                       2                            1+1                 -                        28                           -

                Biokimya                                                   2                            2+2            1,5+1,5                  56                          42

                Klinik                                                         2                            3+3                 -                         92                          -

                Parazitoloji                                                1                              2                       1                    28                          14

                Mikrobiyoloji                                            1                              4                       2                    56                          28

                Türk Dili                                                    2                            1+1                     -                    28                           -

                Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi                  2                            1+1                     -                    28                           -

                                                                                                                                                               ---------  -------

596                                238

 

3              İç Hastalıkları                                            2                             5+5              2+2                    140                         56

                Cerrahi                                                       2                             3+3                2                    92                              56

                Kadın Doğum                                           2                             1+1                    3                    28                          42

                Çocuk Sağlığı ve Hast.                           2                              2+2              3+2                     56                          70

                Farmakoloji                                               2                             4+5                    -                   126                          -

                Patoloji                                                      1                               2                       2                    28                          28

                Türk Dili                                                    2                             1+1                    -                    28                           -

                Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi                  2                             1+1                    -                    28                           -

                                                                                                                                                             ----------  -------

526                                232

 

 

Sınıf        Dersin Adı                                            Yarıyıl                    Haftada Saat                       Yıllık Toplam Saat

                                                                                                              Teorik        Pratik    Teorik          Pratik

 

4              İç Hastalıkları                                          2                          4+4                  -                         112                   -

                Patoloji                                                     2                          2+2                2+2                      56                      56

                Hist. Ve Emb.                                          2                          1+1                  -                           28                      -

                Türk Dili                                                  2                          1+1                  -                           28                      -

                Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi                2                          1+1                  -                           28                      -

                                                                                                                                                               ---------       ---------

252                            56

 

                                                               Staj Programı

Dersin Adı                                                                                                                         Hafta

Adli Tıp                                                                                                                                3

Plastik Cerrahi                                                                                                                       2

GKD Cerrahisi                                                                                                                       2

Psikiyatri                                                                                                                                2

Anesteziyoloji                                                                                                                      3

Üroloji                                                                                                                                    3

Dermatoloji                                                                                                                            3

Göz Hastalıkları                                                                                                                     3

Fiziksel Tıp ve Reh.                                                                                                              3

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları                                                                                         3

Göğüs Hastalıkları                                                                                                                3

Nöroloji                                                                                                                                  3

Halk Sağlığı                                                                                                                           3

                                                                                                                                   -------------

                                                                                                                                              36 Hafta

 

Sınıf        Dersin Adı                                                                                                      Hafta

5              İç Hastalıkları (Nükleer Tıp)                                                                               12

                Cerrahi                                                                                                                   12

                (Çocuk Cerrahisi, Nöroşirürji, Ortopedi,

                Radiodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi)

                Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast.                                                                 12

                                                                                                                                       ----------

                                                                                                                                              36 Hafta

 

Aile Hekimliği Dönemi

6              İç Hastalıkları                                                                                                        12

                Cerrahi                                                                                                                     8

                Kadın Doğum                                                                                                         8

                Çocuk Sağlığı                                                                                                        8

                Kırsal Hekimlik                                                                                                     8

                Psikiyatri                                                                                                                 4

                Seçmeli                                                                                                                  4

                                                                                                                                    ----------------

                                                                                                                                               52 Hafta