İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç

                Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

                Kapsam

                Madde 2-Bu Yönetmelik hükümleri, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümündeki eğitim-öğretimi kapsar.

                Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

                Yatay ve Dikey Geçişler:

Madde 3-Eşdeğer Yüksek Öğretim Kurumlarından yatay geçişler, Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi'nin bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur;

a)- Yükseköğretim kurumunun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b)- Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden yazıldığı yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karar bağlar.

Yukarıda belirtilen durumlardaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

Fakülteye  Kayıt, Kimlik Kartı ve Derslere Yazılma :

                Madde 4-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Programına girebilmek için Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında ilgili programı kazanmış olmak ve başka bir Yüksek Öğretim Programında kayıtlı olmamak şarttır. Her öğrenci kaydını bizzat yaptırır. Posta veya vekaletle kayıt yapılmaz. Yüksek Öğretim Kurumları arasında yatay ve dikey geçişlerle ilgili esaslar saklıdır. Özel durumlarda fakülte yönetim kurulu, yukarıda belirtilen esaslar, yönetmelik ilke ve kararlar çerçevesi içinde kesin kararı verir.

Kayıt için gerekli belgeler:

a) ÖSYM Kimlik kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez),

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (yabancı uyruklular için YÖS Sınav Sonuç Belgesi ),

c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir); (Liseyi yurt dışında bitirenler için , ayrıca T.C.  Milli Eğitim Bakanlığı Denklik belgesi),

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği (Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti); (Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili Yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de  uymak zorundadır.),

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair", askerlik görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık , erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş),

h) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

i) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz

                Madde 5- Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı ve öğrenci karnesi verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır. Öğrencilerin derslere yazılma işlemi, her öğretim yılı veya yarıyılı başında o yarıyılda izleyeceği dersleri öğrenci karnesine yazdırmaları ve öğrenim katkısını/ücretini yatırıp, karnesini fakülte öğrenci bürosuna damgalatmaları ile tamamlanır. Süresi içinde Fakülteye kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Öğrenci Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti :

Madde 6- Her eğitim öğretim yılında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır). Bu yönetmeliğe göre, kayıt donduran öğrencilerden, kayıt dondurduğu yarıyıl ve yarıyıllar için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Madde 7- Öğrenciler her yarıyıl başında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlamayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ve derslere yazılmayan öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz.

Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren bir dilekçeyle Dekanlığa başvurabilirler. Bu durumda olanlardan mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, yarıyılın ilk iki haftası içinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilmeyen ve mazeretleri kabul edildiği halde ilk iki hafta içinde herhangi bir nedenle kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, bir sonraki döneme kadar hiçbir derse yazılamazlar. Ancak kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim süresine sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Üst üste dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. Öğrenciler,derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadırlar. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyılı derslerine yazılabilmek için, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyılı derslerine;bahar yarıyılı derslerine yazılabilmek için de, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyılı derslerine ve her durumda alt yarıyıllarda (F) aldıkları derslere öncelikle yazılmak zorundadırlar.

                Eğitim ve Öğretim Planı

                Madde 8- Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere, iki yarıyıldan oluşur. Eğitim-öğretim, Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlar. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sınavları başlama ve bitirme tarihleri Üniversite Senatosunun kararlarına uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunca saptanır.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurulların teklifi Senatonun kararıyla yaz öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

                Madde 9- Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile 10 Kasım ve 14 Mart günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir.

Madde 10- Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında kuramsal derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Kuramsal ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, dersin haftalık kuramsal saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

                Madde 11- 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden :

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda,

                b) Türk Dili dersi, zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,

                c) Güzel Sanatlar dersi veya bunun yerine beden eğitimi derslerinden biri, zorunlu olmamak kaydıyla iki yarıyılda birer saat,

                d) Yabancı Dil dersi, zorunlu ve kredili olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda,

                okutulur.

                Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse karşı gösterdiği ilgiye,

                d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve taktir hakkını da kullanarak "Geçer" veya

"Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder.

Bu değerlendirmeler, o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Durumları "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayıldıklarından, ayrıca yarıyıl sonu sınavına girmezler.  

Madde 12- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ön lisans dönemi dersleri bölüm özel dersleri olarak, gerek olduğu hallerde Bölüm Akademik Kurulunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte okutulabilir.

Madde 13- Üçüncü yılın sonunda yaz aylarında ve dördüncü yılda, teorik derslerin uygulamaları dışında, aşağıdaki laboratuvar çalışmaları;

Üçüncü yıl sonunda Ağustos ve Eylül ayları içinde Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Akademik Kurulunca belirlenecek tarihler arasında Biyokimya üç hafta bütün gün, Mikrobiyoloji üç hafta bütün gün olmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yapılır.

                Dördüncü yılda Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Akademik Kurulunca belirlenen sürelere uygun olarak İç Hastalıkları Anabilim Dalının, Hepatoloji, Romatoloji, İmmünohematoloji, Diabet, Hematoloji, Pnömoloji ve Nefroloji Laboratuvarlarında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının Hematoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Metabolizma Laboratuvarlarında, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalının Laboratuvarında, Biofizik Araştırma Laboratuvarında, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarında, Moleküler Onkoloji ve Hematopatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarında, Bitkisel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Tüp Bebek Merkezinde ve Kardiyoloji Enstitüsü Laboratuvarında rotasyon usulü ile yapılır. Hangi birimde ne kadarlık bir süre rotasyon yapılacağı her sene başında Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Akademik Kurulunca tespit edilir.

                Madde 14- Her öğrenci yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, bilimsel konularda bir literatür derlemesi yaparak, bunu seminerlerde sunmak zorundadır. Literatür çalışması mezuniyet tezi olarak yazılı bir şekilde Bölüm Başkanlığına teslim edilir ve notla değerlendirilir.

                Başarı Notu

                Madde 15- Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar bir üst yarıyıla devam edemezler. Bir dönemin tüm dersleri başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır.

Her anabilim dalı akademik kurulu, her yarıyıl başında öğrencilerin başarılarının hangi esaslara göre belirleneceğini; ara sınavları sonuçlarının, derse devamının, yarıyıl içindeki çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının başarı notunun hesaplanmasını nasıl etkileyeceğini öğrencilere ve Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ancak, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'dır.

                Başarı Notunun Hesaplanması

                Madde 16- Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, Fakülte Kurulunun belirleyeceği prensiplere göre bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede Anabilim/Bilim Dalı, her öğrencinin başarı notunu 15. maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Dersin sorumlu öğretim üyesi bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Dekanlığa sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilan edilir. Yükseköğretim Kurumunun Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel                                                     Harfle                                                   Ağırlık Katsayı

Pekiyi                                                    AA                                                                        4.00

-Pekiyi                                                   BA                                                                        3.50

 İyi                                                         BB                                                                         3.00

-İyi                                                         CB                                                                         2.50

 Orta                                                      CC                                                                         2.00

-Orta                                                      DC                                                                         1.50

Başarısızlık Sınırında                          DD                                                                        1.00

Başarısız                                                  F                                                                          0.00

Geçer (Derecelendirme Dışı)                 G                                        

Muaf (Derecelendirme Dışı )                M

(a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar.

(c) "G" ; Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi dersleri için kullanılır.

                Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi

Madde 17- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Başarısızlık Durumu

Madde 18- Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı;

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) başarı baraj notu olarak belirlenen en az 2.00'ın altında kalan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Fakültede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

AGNO' su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler  başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasında ilgili birimin Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO Hesaplarına göre "Sınamalı" veya "Başarısız" öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO' larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Madde 19- Bir dersin yarıyıl sonu veya ders bitim sınavına girebilmek için;

a)- İlk kez aldıkları veya devamsızlık yada başarısızlık nedeniyle tekrarlayacakları kuramsal derslerin en az  %70' ine katılmak,

b)- Uygulamaları olan derslerde uygulamaların %80'ine katılmak,

c)- Uygulamalarda başarılı olmak,

zorunludur.          

Sınavlar

Madde 20-Ara sınav, mazeret ve yarıyıl sonu sınavları, Fakülte Dekanlığınca hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde ilgili sınava kimlik belgeleri ile girmek zorundadırlar. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan veya öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınavlar üniversite binaları dışında yapılamaz.

Madde 21- Sınavlar Fakülte yönetim kurulu kararı ile yazılı veya sözlü yada hem  yazılı  hemde sözlü olarak yapılabilir. İsteyen ana bilim dalı yazılı sınavını sözlü sınav için baraj olarak kullanabilir. Bu uygulamayı seçen ana bilim dalı  baraj notunu her eğitim-öğretim yılı başında Dekanlığa bildirir ve Fakülte Yönetim kurulunun onayından sonra uygular. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılır. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır. Uygulamalı derslerde uygulama notunun başarı notuna etkisi her eğitim-öğretim yılı başında ana bilim dallarınca Dekanlığa bildirilir ve Dekanlık tarafından duyurulur. Özürlü öğrencilerin sınavları, öğrencilerin özürleri göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği şekilde yapılır.

Yazılı ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda anılan sınav kağıtları bir tutanakla imha edilir.

                Arasınavlar ve Mazeret Sınavları

                Madde 22- Bir dersin, bir yarıyılda  en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı,  Yükseköğretim Kurumunun Dekanı tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için, mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını, Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayılar tam sayıya yükseltilir.

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar

                Madde 23- Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde yapılır. Sınav süresi soruların yoğunluğuna göre anabilim/bilim Dalınca belirlenir. Sınavlarda sorular verildikten ilk 15 dakika içinde öğrenci dışarı çıkamaz ve bu süreden sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz Sınavı verilen süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Öğrenciler, sınav salonuna ders malzemesi getiremez; ancak öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler. Cevaplar Fakülte Mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim üyesince hazırlanan soru kağıtlarına yazılır. Sahife adedi öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) "sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

                Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz

                Madde 24- Öğrenciler yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notlarına, ilan tarihinden itibaren üç gün içinde, Fakülte Öğrenci Bürosuna bir dilekçe vermek suretiyle maddi hata yönünden itiraz edebilir ve yeniden inceleme isteyebilirler. Dekan, dersin öğretim üyesinin de bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon, yarıyıl içinde yapılmış olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının kağıtlarını inceler, başarı notunun bu yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen ve daha önce Dekanlığa bildirilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye Dekanlıkça bildirilir.

                Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı  

                Madde 25- Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimini yedi yılda tamamlamak zorundadırlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, yönetmeliklerdeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Fakülteden ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde Fakültenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı  sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde fakülteden mezun olabilmek için  son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.  

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere (daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere) bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girebilme hakkı tanınır.

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda öğrencinin Fakülteden kaydı silinir.  Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği taktirde, mezun olabilmesi için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler; o yarıyıla ait olan sınav haklarını ek sınav hakkı verilmesini talep ederek daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. ( Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.       

Kayıt Dondurma

                Madde 26- Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin fakülteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Fakülteden kayıtları silinir.

                Haklı ve Geçerli Nedenler

                a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin iki numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

                d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek  amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

                f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yerden öğrenciliğine devam eder.

                İlişki Kesme

Madde 27- 26 ncı maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın, yönetmelikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini belirtilen süreler içinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişikleri kesilir.

                Fakülteden Ayrılma

                Madde 28- Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenci isterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Madde 29- Öğretim planında belirtilen derslerin sınavlarını, uygulamalarını, seminerlerini ve mezuniyet tezini başarıyla tamamlayarak AGNO' sını en az 2.00 düzeyine çıkarmış olanlara " İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Diploması" ve "Tıbbi Biyolog" ünvanı verilir.

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır diploma fotoğrafının kılık-kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Üniversiteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme tezi, başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.   

                Çeşitli Hükümler

                Madde 30- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dersane, laboratuvar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ile koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Mezuniyet diploması için verilecek fotoğraflar 4.5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık , erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş olmalıdır.

                Madde 31- Milli Takım ve Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğrenciler söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

                Özel Öğrenci Statüsü

Madde 32- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Yönetim Kurulu kararıyla yabancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yaptığı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakülte programında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu onayı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına katılan öğrencilerin Fakültemiz programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümüne gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum belgesi (special student transcript) verilir.

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

                Madde 33-24/6/1989 tarihli ve 20205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri  yürürlükten kaldırılmıştır. 

                Geçici Madde 1-Fakülteye 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersleri  bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak;

                a)Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınavları bahar yarıyılı sonunda birlikte yapılır.

                b)Bu öğrencilerden, üst yarıyıldardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli 2.00 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları taktirde başarılı sayılırlar.

                c)Başarı durumunun bağıl değerlendirmeye dayalı harfli sisteme göre belirlenmesi işlemleri, ilgili yüksek öğretim kurumunun aksine bir kararı olmadıkça 1999-2000 yılından başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere uygulanır. İlgili yüksek öğretim kurumu tarafından bu sistemin eski öğrencilere uygulanmasına karar verilmesi halinde, 1999-2000 yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir.

                Bağıl değerlendirme sisteminin 1998 ve daha önce girişli öğrencilere uygulanmasına karar verilmesi halinde, 1999-2000 öğretim yılından önce başarılan derslere ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin yüz üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki hafli karşılıklarına çevrilir.

                Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

                Yürürlük

                Madde 34- Bu Yönetmelik, 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

               

Birinci yılda okutulacak dersler ve süreleri aşağıda gösterilmiştir.

                I.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Organik Kimya ve biyomoleküllerin yapısı

2

1

2.5

Tıbbi Biyoloji

3

1

3.5

Temel Biyoistatistik

2

1

2.5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

Türk Dili 1

2

0

2

Yabancı Dil 1

2

0

2

Tıbbi Fizik

2

1

2.5

Temel Biyofizik

2

1

2,5

Toplam                  :                          17                                  5                           19,5

 

II.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Temel Genetik

2

1

2.5

Biyofizik

2

1

2,5

Genel Histoloji

2

1

2.5

Biyokimyasal Kataliz ve Metabolizmaya giriş

2

1

2.5

Fizyolojiye giriş

2

1

2.5

Atatürk İlkeleri ve İnlıkap Tarihi II

2

0

2

Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi

0

1

-

Türk Dili 2

2

0

2

Yabancı Dil 2

2

0

2

Toplam                  :                              16                             6                             18,5

 

 İkinci yılda okutulacak dersler ve süreleri aşağıda gösterilmiştir.

III.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Anatomiye Giriş

3

2

4

Özel Histoloji

3

2

4

Biyokimya da Metabolik Yollar

2

2

3

Genel Genetik

2

1

2.5

Moleküler Genetik

2

-

2

Sitobiyoloji

2

-

2

Medikal Botanik

2

-

2

Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi

0

1

-

                               Toplam                  :                              16                              8                          19.5

 

IV.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Genel Anatomi

3

2

4

Embriyoloji

2

-

2

Doku ve Gen Biyokimyası

2

2

3

İnsan Genetiği

2

-

2

Sitogenetik

2

2

3

Deney Hayvanlarının Tıpta Kullanımı

2

2

3

Elektrikli Cihazların Tıpta Kullanımı

2

-

2

                               Toplam                  :                               15                          8                              19

 

Üçüncü yılda okutulacak dersler ve süreleri aşağıda gösterilmiştir.

V.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Hemodinamik ve Nörofizyoloji

4

2

5

Genel Mikrobiyoloji

3

2

4

Bilimler Tarihi ve Bioetik

2

-

2

Çevre Sağlığı

2

-

2

Moleküler Tıp

2

-

2

Bilgisayara Giriş

1

2

2

Temel Farmakoloji

3

-

3

                               Toplam                  :                               17                            6                              20

 

VI.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Özel Fizyoloji

4

2

5

Parazitoloji

2

2

3

Mikro-organizma genetiği

2

-

2

İmmünoloji

2

1

2.5

Enzimoloji

2

-

2

Bilgisayar kullanımı

1

2

2

Laboratuvar Tanı Yöntemleri

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Toplam                  :                              14                             7                             17.5

 

Dördüncü yılda okutulacak dersler ve süreleri aşağıda gösterilmiştir.

VII.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Patolojik Anatomi

2

-

2

Endokrinoloji

2

-

2

Hematoloji

1

-

1

Temel Onkoloji

1

-

1

Nörobiyoloji

1

-

1

Staj

-

16

 

                               Toplam                  :                               7                              16                             7                           

 

VIII.Yarıyıl

Ders saati/Hafta

 

Teorik

Pratik

Kredisi

Fonksiyonel Patoloji

2

-

2

Gelişim Biyolojisi ve Teratoloji

2

-

2

Genetik Mühendislik

2

1

2.5

Staj

-

16

 

                               Toplam                  :                              6                               17                            6,5