İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunda öğrenci kabulü, ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                e) Dekan: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

                f) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

                g) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulunu,

                ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

                h) Müdür: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

                ı) Müdürlük : İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

                i) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

                j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

                k) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

                l) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

                m) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri, Senato kararları doğrultusunda Yüksekokul tarafından yürütülür.

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Yüksekokula girebilmek için; ön lisans öğrenimiyle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavını kazanmış olmak ve/veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavsız kayıt hakkı kazandığı belgelenmiş olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti  

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

                Önlisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Yüksekokula kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ya da posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayın ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermesi gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır;

                a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav sonuç belgesi; yabancı uyruklular için, öğrenci yerleştirme sınav sonuç belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair belge, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge, (Yabancı uyruklulardan bu belge istenmez.),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5X6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f ) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Yüksekokul öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (2) Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de birinci fıkrada sözü edilen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                 (3) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (4) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Yüksekokula kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu; eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile işyeri uygulamalı eğitim döneminden oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

                (2) Yüksekokulda eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 12 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Formasyon dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Öğretim planları ve dersler

                MADDE 13 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, işyeri uygulamalı eğitim çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

                (2) Öğretim planı Yüksekokul Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yüksekokul Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlıklarının ve Yüksekokul Kurulunun görüş ve tekliflerini alarak öğretim programlarını belirler. Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

                (3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere ve seminerlere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmalarına haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

                (6) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

                (7) Yüksekokulun, Senatoca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 14 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

                (3) Seçimlik dersler, her programın öğretim planı içerisinden tek tek veya belirlenmiş ders gruplarından seçilebilir. Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

                (4) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra, danışmanı ve program başkanının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

                (5) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda alınır.

                b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi, ilk iki yarıyılda haftada birer saat okutulur.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri ve günlük uygulamalar, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

                bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler dersi ve günlük uygulamayı tekrar ederler.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 16 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.            

                İşyeri uygulamalı eğitimi

                MADDE 17 – (1) Öğrenciler her ders yılı için bir ve toplam olarak iki kere işyeri uygulamalı eğitimi yapmak zorundadır. Bu eğitimin amacı öğrencilerin öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmeleri ve tecrübelerini arttırmalarıdır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 18 – (1) Yüksekokulda, her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

                Başarı notu

                MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, uygulama, ödev, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranı % 40’tır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise % 60’tır.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda  kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır. Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için derse devam zorunludur.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40 olarak uygulanır. Bu sınır Yüksekokul Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. Dersin öğretim elemanı, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim elemanı itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Müdürlüğe sunar. Bu notlar Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır;

            a) Sözel                                                   Harfle            Ağırlık Katsayısı

                 Pekiyi                                                   AA                         4.00

                 İyi-Pekiyi                                             BA                          3.50

                 İyi                                                          BB                          3.00

                 Orta-İyi                                                 CB                          2.50

                 Orta                                                       CC                          2.00

                 Zayıf-Orta                                            DC                          1.50

                 Başarısızlık sınırında                          DD                          1.00

                 Başarısız                                                F                           0.00

                 Geçer (Derecelendirme Dışı)               G                              -

                 Muaf (Derecelendirme Dışı)              M                             -

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

                MADDE 21 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 22 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı işyeri uygulamalı eğitimlere, yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.         

                Sınavlar

                MADDE 23 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

                a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.        

                Ara sınavlar

                MADDE 24 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                (5) Bir dersin ara sınav not ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 25 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

                a) Teorik derslerin en az %70’ine katılmak,

                b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak,

                c) Uygulamalarda başarılı olmak

                gerekir.

                (2) Ders ve uygulamalar ayrı ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı durumu uygulama için de aynen geçerlidir.

                (3) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.

                (4) Her yarıyıl sonunda ilgili öğretim elemanları yukarıdaki koşulları yerine getiremediği için yarıyıl sonu sınavlarına giremeyecek öğrencilerin listesini Yüksekokul Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

                Sınav düzeni

                MADDE 26 – (1) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik belgelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Bu zorunluluklara uymayan öğrenci sınava alınmaz.

                (2) Sınava giren öğrenciler beraberinde çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, walkman gibi her türlü alıcı ve verici cihaz ile kayıt cihazlarını bulunduramazlar. Öğrenciler ancak dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği hesap makinesi ve benzeri yardımcı gereçleri beraberinde bulundurabilirler.

                (3) Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Yüksekokul binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Yüksekokul binaları dışında da yapılabilir.

                (4) Sınavların yazılı veya sözlü yapılmasına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

                (5) Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksekokul Müdürü ve program başkanı, bu görevi başka öğretim elemanına/elemanlarına verebilir.

                (6) Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

                (7) Sınavda kopya çeken veya kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı sıfır (0) sayılır. Bu gibi öğrencilere, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

                (8) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksek-okulun öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yüksekokul Müdürü sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim elemanı varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim elemanı ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 28 – (1) Yüksekokulda önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre dört yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, Yüksekokuldan mezun olabilmeleri için; başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan bölümlerde iki eğitim-öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Yüksekokulun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

                (3) Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksekokuldan kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Yüksekokuldan ayrılma

                MADDE 30 – (1) Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile, kayıtlı bulunduğu Yüksekokulun öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                (2) Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Yüksekokula geri dönebilir.

                Önlisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 31 – (1) Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine kayıtlı olduğu programın önlisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri iki yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar.

                (2) Yüksekokulu bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 32 – (1) Üniversite ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi Yüksekokul programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Yüksekokul programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Yüksekokula gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 33 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 34 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite, Fakülte ve/veya Yüksekokul tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca  belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 35 – (1) Yüksekokula kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 37 – (1) 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.