İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümlerine öğrenci kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:R.G.-14/12/2008-27080)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması: AGNO'yu,

b) Ağırlıklı not ortalaması: ANO'yu,

c) Dekan: İktisat Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: İktisat Fakültesi Dekanlığını,

d) Fakülte Kurulu: İktisat Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte: İktisat Fakültesini,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: İktisat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ğ) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

h) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Fakülte tarafından yürütülür, bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenciler Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

(2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim–öğretimine başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

Lisans eğitim-öğretimine kayıt

MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılır.

(2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile Fakültenin kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

(4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Sonuç Belgesi, yabancı uyruklular için, Öğrenci Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi,

b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yüksek öğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge, yabancı uyruklulardan bu belge istenmez,

d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5X6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

f) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Kesin kayıt ve kimlik kartı

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitesinin öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Fakülte öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığı Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından, yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Üniversite içinden yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim–öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

Fakülte bölümleri arasında yatay geçişler

MADDE 11 – (Değişik:R.G.-14/12/2008-27080)

(1) Bölümlerarası yatay geçiş kontenjanları her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere Fakülte Kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir ve Dekanlıkça ilan edilir.

 (2) Fakültenin bölümleri arasındaki yatay geçişlerde; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim–Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim süresi, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere sekiz yarıyıldır. Öğrenciler sekiz yarıyıllık lisans öğrenimlerini en fazla ondört yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 13 – (Değişik:R.G.-14/12/2008-27080)

(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

(2) İktisat Fakültesi güz ve bahar yarıyıllarının; kayıt yenileme, öğrenim-öğretim, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl tatili tarihleri gibi hususlar akademik takvimde belirtilir.

(3) İktisat Fakültesi akademik takvimi Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yarıyıl süresi

MADDE 14 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim–öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

(2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-28/02/2007-26448) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalı çalışmalar ile stajı zorunlu kılan bölümlerde stajlardan oluşur. Staj zorunluluğu, ilgili bölümün teklifinin Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmesiyle getirilebilir. Staj zorunluluğu olan bölümlerin öğrencileri stajlarını, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapmak zorundadır.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Fakülteden mezun olmak için alınması gereken kredi sayısı en az 128’dir. 128 kredinin üzerinde olmak kaydıyla her bölüm kendisi için gerekli en az kredi sayısını belirleyebilir.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine göre ders sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve çalışmalar için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

(5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(6) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

(7) Seçimlik derslerden herhangi birinin bir öğretim yılında açılmasına bölümün önerisi ile Fakülte Kurulu karar verir.

(8) Dersler ve uygulamalı çalışmalar, öğrenci sayısına, öğrencilerin bölümlere dağılımına ve öğretim gereklerine göre birden fazla guruplar halinde yürütülebilir. Birden fazla gurupla öğretimin uygulama biçimi bir önceki öğretim yılı sonunda Fakülte Kurulunca belirlenir.

Öğretim programı

MADDE 16 – (1) Öğretim programı Fakülte Kurulunca düzenlenir. Fakülte Kurulu, ilgili anabilim dalları başkanlarının görüşleri ve bölümlerin önerisi üzerine, her yarıyılın öğretim programını yarıyıl başından bir ay önce belirler.

(2) Dekanlıkça ilan edilen bu öğretim programında; zorunlu ve seçimlik derslerin ve uygulamalı çalışmaların yer ve saatleri ile bunları yürütecek öğretim elemanlarının adları gösterilir.

Eğitim-öğretimin amacı ve kapsamı

MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim–öğretim; zorunlu, seçimlik, teorik dersler ve uygulamalı çalışmalar biçiminde yürütülür. Derslerin amacı; zorunlu derslerin yanında seçimlik derslerle teorik bilgilerin, bilimsel yöntemlerle anlatılması, açıklanması ve öğretilmesidir.

(2) Uygulamalı çalışmaların amacı; öğrencinin edindiği teorik bilgileri mesleki alanda kullanma yeteneğini geliştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, ilgili öğretim üyesinin denetimi altında, araştırma görevlileri tarafından yapılabilir.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 18 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

(3) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planında belirlenmiş dersler arasından tek tek veya grup olarak seçilebilir.

(4) Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(5) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanısıra, danışmanı ve bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

(6) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi, Yabancı Dil dersi, zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda alınır.

b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi iki yarıyılda haftada birer saat alınır.

(2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri; yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

b) Derse devamına,

c) Derse karşı gösterdiği ilgisine,

ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler dersi tekrar ederler.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %70’ine devam etmek zorundadır. Bu oranlar; Fakülte Yönetim Kurulu tarafından teorik dersler için %70’e, teorik ders dışındaki her türlü uygulama için %80’e kadar artırılabilir. 

Kayıt yenileme

MADDE 21 – (Değişik:R.G.-14/12/2008-27080)

(1) Öğrencilere; ders seçme ve katkı payı/öğrenim ücreti yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarısının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır.Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için derse ve/veya yarıyıl içi çalışmalara devam zorunludur.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %60’dır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 50 olarak uygulanır. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

(2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyesi itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Dekanlığa sunar. Bu notlar Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

(3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 

a)

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

 

Pekiyi                                    

AA

4.00

 

İyi-Pekiyi                               

BA 

3.50

 

İyi                                          

BB

3.00

 

Orta-İyi                                  

CB 

2.50

 

Orta                                        

CC 

2.00

 

Zayıf-Orta                              

DC  

1.50

 

Başarısızlık Sınırında            

DD 

1.00

 

Başarısız                                

F    

0.00

 

Geçer (Derecelendirme Dışı)

G    

–

 

Muaf (Derecelendirme Dışı) 

M     

–

 

b) Bunlardan;

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 24 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNOnın hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına  katılmaz.

ç) Öğrenci alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu olarak aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Başarısızlık durumu

MADDE 25 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması üstüste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim–öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret ara sınavı: İktisat Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavdır.

c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde, herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

(2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz.

(3) Sınavlar yazılı olarak yapılır.

(4) Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 27 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Dekanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Bir günde, ilgili eğitim–öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

(3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim–öğretim günü içinde bildirmek ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Fakülte Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Sağlıkla mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

(4) Girilmeyen ara sınav notu sıfır sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

(5) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 28 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik derslerin  en az %60’ına  katılmak,

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların  en az %70’ine katılmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak

gerekir.

(2) Ders ve uygulamalar ayrı değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen başarı durumu, uygulama için de aynen geçerlidir.

(3) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler, başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde Fakülte öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan, sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

MADDE 30 – (1) Fakültede lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre dört yıllık lisans için yedi yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim–öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Fakülteden ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde her eğitim–öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(3) (Değişik:RG-28/02/2007-26448) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

(4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

(5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle, öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

(3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez.Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Fakülteden ayrılma

MADDE 32 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Fakülte öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

MADDE 33 – (1) Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Fakülte lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

(2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm ile aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 34 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 35 – (1) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Fakültesinin programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim ve genel görünüş

MADDE 36 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

Spor ve kültürel etkinlikler

MADDE 37 – (1) Milli takım ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite ve/veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 40 – 5/9/1999 tarihli ve 23807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakülteye bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolan öğrencilerin;

a) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikteki bütünleme hakları saklı olup, bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir,

b) Bu öğrencilerde, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar,

c) Öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik, 2005–2006 eğitim–öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

05/04/2006

26130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.        

28/02/2007

26448

2.        

14/12/2008 

27080