İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesindeki programlarda lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Edebiyat Fakültesinde öğrenci kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

 b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Fakülte: Edebiyat Fakültesini,

f) Dekan: Edebiyat Fakültesi Dekanını,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

h) ANO : Ağırlıklı not ortalamasını,

ı) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

i) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, başarı değerlendirmesi, sınavlar benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür.

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavıyla yerleştirilmiş olmak veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında (Açık Öğretim Fakültesi programları hariç) kayıtlı olmamak gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

  (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

Lisans eğitim-öğretimine kayıt

MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.

(2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar her hangi bir hak iddia edemezler.

(3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

(4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi sınav sonuç belgesi, yabancı uyruklular için öğrenci yerleştirme sınavı sonuç belgesi,

b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler ve Türkiye'deki yabancı lise statüsündekiler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti, yabancı uyruklulardan noter onaylı pasaport sureti,

ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair belge, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge (Yabancı uyruklulardan bu belge istenmez.),

d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi, yabancı uyruklular için kesin kayıttan sonra 15 gün içinde ikametgâh tezkeresi sureti,

e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

f) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı programın koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

g) Öğrenim katkı kredisine müracaat edenler hariç, öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz. (Öğrenim katkı kredisi çıkmayanlar bu ücreti daha sonra öderler),

ğ) Fakülteye kaydolmak veya nakil yoluyla kaydolmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden, dersleri takip edebilecek derecede A veya B seviyesinde Türkçe bildiğini gösterir seviye tespit belgesi.

Kesin kayıt ve kimlik kartı

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır. Geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Kendisine yeni bir öğrenci kimlik kartı Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında verilir.

 Yatay - dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

  MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Fakültenin bir programına kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, mezuniyet için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda alması gereken diğer derslerinin kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmesi zorunludur.

c) Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

 (2) (Değişik:R.G-29/1/2010-27477) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça akademik takvimde belirtilen tarihte başlar ve  Üniversitede tek bir akademik takvim uygulanır.

 (3) Güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile yarıyıl sonu (bitirme sınavı ve telafi sınavı) sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl süresi

MADDE 12 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

(2) (Değişik:R.G-29/1/2010-27477) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ile Pedagojik Formasyon dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir. İkinci öğretim uygulanması halinde gerektiğinde hafta sonu tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

 (2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde ve seminerlerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

(5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(6) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Zorunlu hazırlık sınıfları yıllıktır. Programların bir yarıyıldaki ders ve uygulamalarının toplamı haftada onaltı krediden az olamaz, üst sınırı Fakülte Yönetim Kurulu belirler.

(7) Fakültenin Senatoca kabul edilmiş öğretim planına uygun ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 14 – (1) Dersler zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

  (2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

(3) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planı içerisinden tek tek veya belirlenmiş ders gruplarından seçilebilir.

(4) Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de olabilir.

(5) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı ve bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

 a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda alınır.

b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi, ilk iki yarıyılda haftada birer saat kredisiz olarak okutulur.

(2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme; öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre yapılır.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 70’ine devam etmek zorundadır.

 2) Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(3) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir liste, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının başlangıcından önceki hafta Dekanlığa verilir. Bu öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavına kabul edilmezler.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Fakültede her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt yenileme işlemleri için, ders seçme işleminin yapılması ve danışmanın onayladığı derse kayıt çizelgesinin diğer belgelerle birlikte Öğrenci İşleri bürosuna teslim edilmesi gerekir.

(2) Ders seçme işlemleri; öğrencilerin her yarıyıl başında, programın öngördüğü ve danışmanının yardımıyla alacağı seçmeli derslerin adlarını ders kayıt çizelgesine yazması ve ilgili öğretim üyesinin imzasını alması ile gerçekleşir.

  (3) (Değişik:RG-16/04/2007-26495) Öğrenci, programının öngördüğü zorunlu derslerden başarısız olduğu takdirde adı geçen dersleri yeniden alarak başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler, programdan kaldırılmış veya o dönem açılmamış seçimlik dersin yerine kredisi kadar yeni ders seçilebilir. Bu dersler, ANO ve AGNO hesaplamasına katılmaz. Ayrıca, ilk defa kayıt olunan ve herhangi bir nedenden dolayı açılmayan seçimlik derslerin yerine, açılan seçimlik dersler arasından danışmanının onayı ile yeni bir ders seçilir.

(4) Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini süresi içinde yatırdıklarını veya öğrenim kredisi aldıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Başarı notu

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarından olan; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmaların % 40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınır ve çıkan değerlerin toplanması ile bulunur.

(3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır. Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için, programdan kaldırılmamış derslerde devam zorunluluğu vardır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40’tır. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

 (2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen en geç yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyesi üç günlük itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Dekanlığa sunar. Bu notlar ilgili programların panolarında ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

(3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) (Değişik:RG-16/04/2007-26495)

Sözel                                                        Harfle               Ağırlık Katsayısı

                  Pekiyi                                                   AA                       4.00

                  İyi-Pekiyi                                               BA                       3.50

                  İyi                                                           BB                        3.00

                  Orta-İyi                                                  CB                        2.50

                  Orta                                                        CC                        2.00

                  Zayıf-Orta                                              DC                       1.50

                  Başarısızlık sınırında                            DD                       1.00

                  Başarısız                                                    F                         0.00

                  Geçer (Derecelendirme Dışı)                  G                              -

                  Muaf (Derecelendirme Dışı)                 M                             -  

b) Bunlardan;

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Notu (F) olan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatlerinin toplamına bölünür.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek başarı notu geçerlidir.

Başarısızlık durumu

MADDE 21 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

(2) (Değişik:RG-16/04/2007-26495) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları ve içinde bulundukları dönemde açılan derslerden öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin ders seçiminde; danışmanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin bu Yönetmeliğe göre derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:      

a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

c) Yarıyıl sonu sınavları; dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

1) Bitirme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

(2) Sınavlar, bölüm/anabilim dalı başkanlarının bu Yönetmelik hükümlerine ve akademik takvime göre hazırlayıp Dekanlığa verecekleri programa göre yapılır. Sınav programı, sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek zorundadırlar. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(3) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 23 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığınca belirlenir, Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.

(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlar dersin yapıldığı gün ve saatte yapılır.

 (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde mazeretlerini bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, Dekanlıkça verilecek sınava giriş belgesiyle mazeret sınavı yapılır. Ancak mazeret, mazeret sınavları başlamadan bir gün öncesine kadar devam ediyor ise, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu durum ayrıca değerlendirilir. Sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.        

(4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

(5) Bir dersin yarıyıl içi etkinlikleri notu; ara sınav notu ve diğer faaliyet notlarının ortalamasıdır. Bulunacak buçuklu sayı yuvarlatılarak verilir.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 24 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

 a) Teorik ders ve seminerlerin en az % 60’ına katılmak,

 b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak

gerekir.

(2) Her ders için, yukarıdaki koşullara uymayanların listesi sınavların başlangıcından bir hafta önce Dekanlığa bildirilir.

 (3) Ders ve uygulamalar ayrı ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı durumu uygulama için de aynen geçerlidir.

(4) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) veya koşullu başarılı (DD) veya (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir. Öğrencinin telafi sınavı sonunda aldığı başarı notunun bitirme sınavında aldığı başarı notundan düşük olması durumunda, bitirme sınavı sonunda aldığı başarı notu esas alınır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Fakülte öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon; sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde sonuçlandırılır.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

MADDE 26 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenciler sekiz yarıyıllık lisans öğrenimini en fazla yedi yılda bitirmek zorundadırlar. Bu süre içinde mezun olamayanların kayıtları silinir.

(2) (Değişik:R.G-29/1/2010-27477) Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine,  Edebiyat Fakültesinden mezun olabilmeleri için; alamadıkları ve başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilir.

(3) Ancak bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Azami öğrenim süresinden sonra sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlardaki öğrencilere yürürlükteki İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) (Değişik:RG-16/04/2007-26495) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

(7) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notları, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir.

(8) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

 b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

 c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

 ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan rahatsızlıklarda, öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

(3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Fakülteden ayrılma

MADDE 28 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin, bir dilekçe ile Fakülte öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye yeniden geri dönebilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

MADDE 29 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen dersleri izleyerek bu derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi ve ayrıca fazladan aldığı krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine kayıtlı bulunduğu programın lisans diploması verilir.

(2) Programlarını başarıyla tamamlayanlara; öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim durum belgesi hazırlanır.

(3) Diploma hazırlanana kadar bir mezuniyet belgesi verilir.

Önlisans diploması

MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamadıkları için kaydı silinen öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca önlisans diploması verilir.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-16/04/2007-26495) Üniversitenin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kayıtlı bulundukları programda bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; kayıtlı bulundukları programda yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise; Fakülte tarafından, seçtikleri dersler, kredileri ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim ve genel görünüş

MADDE 32 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

 Spor ve kültürel etkinlikler

MADDE 33 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin

 MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 MADDE 35 – (1) 9/9/1999 tarihli ve 23811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakülteye bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıt yaptıran öğrencilerin;

 a) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikteki bütünleme hakları saklı olup, bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir.

b) Bu öğrencilerde, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.

c) Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları, dönüşüm cetvelinden yararlanılarak yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

 Yürürlük

 MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                   Tarihi                                                             Sayısı

03/04/2006

26128

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                   Tarihi                                                             Sayısı

1-

16/04/2007

26495

2-

29/1/2010 

27477 

3-

 

 

4-