İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ LEPRA VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Tıp Fakültesi Lepra ve Zührevi Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Lepra ve Zührevi Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin  (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amaçları

                MADDE  4 – (1)  Merkezin amaçları şunlardır:

                a) İstanbul Tıp Fakültesinde temel tıp eğitimi alan öğrencilerle, uzmanlık eğitimi alan hekimlerin lepra ve zührevi hastalıkların tanısı, tedavisi, korunma yolları hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını ve bilgi edinmesini sağlamak,

                b) Lepra ve zührevi hastalıklarla ilgili bilimsel araştırma yapmak, bilgi vermek ve öğretilmesini sağlamak,

                c) Lepra ve zührevi hastalıklarla ilgisi bulunan ya da bu konuları işleyen tıp uzmanlık dallarının eğitim süreçlerinde işlenen eğitim programlarının, güncel ve gelişmiş bilgiyi içerecek şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

                ç) Bu hastalıklara yönelik olarak ülke çapında verilen mücadelede görev alan sağlık personelinin yetiştirilmesine ve hizmet içi eğitimine katkıda bulunmak,

                d)  Bu hastalıkların herhangi birini yaşayan ve taşıyan kişilerde; söz konusu hastalık nedeniyle oluşabilecek psikolojik ve sosyal travmaların önlenmesi, buna bağlı oluşan zedelenmiş kişiliklerin onarılması, gerek kendilerinde gerek ailelerinde hastalık nedeniyle oluşan sosyal sorunların çözümlenmesi, normal sosyal ortam ve yaşama uyumlarının sağlanması için gerekli yardım, destek sistem ve modelleri araştırmak, bunların uygulanmasına ve gerçekleştirilmesine bilimsel çerçevede katkıda bulunmak,

                e) Tedavi edilmiş ve edilmekte olan lepra hastalarını yeniden toplum yaşamına hazırlamak üzere uygun fiziksel ve sosyal rehabilitasyon programları gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, gerekli bilimsel çalışmalarla yol gösterici olmak,

                f) Lepra ve zührevi hastalıklarla ilgili olan çeşitli tıp ve sosyal bilim dallarının bu konulardaki etkinlik faaliyetleri konusunda iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak girişimlerde bulunmak,

                g) Lepra ve zührevi hastalıklarla savaş konusunda diğer akademik kurumlar, Sağlık Bakanlığı, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bu tür geliştirilmiş projeler ve çalışmalara katkı ve katılımda bulunmak,

                ğ) Her türlü araçtan yararlanarak lepra ve zührevi hastalıklar hakkında toplumda yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları silmeye, düzeltmeye çalışmak, bu hastalıkları çözülmez bir toplum ve halk sağlığı sorunu olmaktan çıkararak gerçek niteliği ile bir sağlık sorunu olarak anlaşılmasını sağlamaya çalışmak,

                h) Lepranın yol açtığı nöropati sonucu oluşan yaralara benzer mekanizmayla ortaya çıkan diyabetik ayak, yara ve benzeri uzun süreli özel pansuman gerektiren hastalık durumlarında, bilgi, deneyim sosyal hizmet ve atölye olanaklarıyla katkıda bulunmak ve bu konularda kıyaslamalı bilimsel araştırmalar yapmak, yapmak isteyenlere yardımcı olmak.

                Merkezin çalışma alanları

                MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

                a) Tıp ve diğer sağlık bilimlerindeki öğrencilerin leprayı erken dönemlerinde tanıyabilen, uygun tedavi ve koruma yöntemlerini uygulayabilen meslek adamları olarak yetişmesini sağlayacak eğitim programlarını geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak,

                b) Lepra ve zührevi hastalık tanısı konulmuş hastalardan eğitim ve araştırma bakımından ilginç ve önemli olanlarını, İstanbul Tıp Fakültesinin klinik ve hizmet olanaklarından yararlandırmak; bu suretle bu konuda kuramsal ve pratik eğitim uygulamaları yapmak veya uygulamalara katılmak; bu hastaların gerek yataklı servislerde, gerek polikliniklerde en iyi şekilde tedavilerini sağlayacak olanakları araştırmak ve yararlanmaları için rehberlik ve danışmanlık yapmak,

                c) Bu hastalıklara yakalanmış kişilerin bulunması ve saptanması amacıyla taramalar ve alan çalışmaları yapmak, yapılan taramalara destek vermek ve bu konuda gerekli diğer eğitim ve araştırma çalışmalarını yapmak,

                ç) Söz konusu hastalıklarla ilgili olarak kamuoyunun bilgilenmesi ve duyarlı kılınması için çeşitli medikal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bu amaçla medikal ve paramedikal dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, elektronik ortamda yayın etkinliklerinde bulunmak,

                d) Gerek hastalar ve yakınlarına, gerekse bu konularda çalışacak hekim ve sağlık personeline yönelik medikal, sosyal destek ve yardımların sağlanmasına çalışmak,

                e) Bu hastalıklarla ilgili konularda yeni, çok disiplinli birimler açmak, açılmasını teşvik etmek, açılmış olanlarla işbirliği yapmak,

                f) Lepra ve zührevi hastalıklara yönelik konularda ulusal ve uluslar arası nitelikte her türlü eğitim, bilgi ve deneyim alışverişini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak; bu doğrultuda kurs, seminer, konferans, kongre ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlarla ilgili olarak Türkiye ve yabancı ülkelerdeki kurumlarla işbirliği yapmak,

                g) Bu hastalıklarla ilgili olarak tek başına ve/veya yurt içi ve dışı kuruluşlarla birlikte eğitim ve bilgi üretmeye yönelik olarak çeşitli alan ve laboratuar çalışmaları yapmak, bu tür çalışmaları içeren projeler geliştirmek ve/veya mevcut projelere katılmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkez yönetim organları

                MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı,

                b) Yönetim Kurulu,

                c) Genel Kurul.

                Merkez müdürü,  müdür yardımcısı ve görevleri

                MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; İstanbul Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun göstereceği üç öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilir ve görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek,

                b) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek,

                c) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

                ç) Merkezin çalışmalarını yürütmek, denetlemek,

                d) Her öğretim yılı sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için bütçe önerisini ve çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunmak.

                e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

                f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

                (3) Merkez Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.

                Yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği  dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bunların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden seçilebilir.

                (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

                b) Merkezin öğretim yılı sonu faaliyet raporunu ve gelecek yıl için çalışma planını düzenleyerek Genel Kurula sunmak,

                c) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

                (3)Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır.

                Genel kurul ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Genel Kurul aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşur:

                a)  Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri,

                b) İstanbul Tıp Fakültesinin dermatoloji ve veneroloji birimlerinin öğretim üyeleri, Merkezde görev yapan ilgili personel, Fakülte bünyesinde bulunan fiziksel tıp rehabilitasyon, göz hastalıkları, halk sağlığı, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, radiodiagnostik, iç hastalıkları, plastik rekonstrüktif cerrahi, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, üroloji, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, infeksiyon hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri, sualtı hekimliği anabilim dallarınca konuyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından görevlendirilmiş, en fazla ikişer kişi.

                (2) Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

                (3) Genel Kurul, Merkez Müdürünün yapacağı çağrı üzerine ve Kasım ayı içinde olmak üzere, her öğretim yılında en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Merkez Müdürü tarafından önceden duyurulmak kaydıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir.

                (4) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

                a) Üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

                b) Yönetim Kurulunun öğretim yılı başındaki çalışmalarını yönlendirmek ve her takvim yılı sonunda faaliyet raporunu incelemek,

                c) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak ve çalışmalar için önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

                Yürürlük

                MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.