İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  ORMAN FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesindeki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bölümlerine öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                c) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                ç) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini,

                d) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,

                e) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

                f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

                g) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci ve Kayıt  İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür.

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için; ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

                Ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

                a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Sonuç Belgesi, yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı Sonuç Belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair belge, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez.),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığı Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yatay–dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişlerde; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                (2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte  Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, bölümün kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 12 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Bölümler, öğretim planları ve dersler

                MADDE 13 – (1) Fakültede; Orman Mühendisliği bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği bölümü ve Peyzaj Mimarlığı bölümü olmak üzere üç bölümde öğretim yapılır.

                (2) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan oluşur.

                (3) Fakültede eğitim ve öğretim, yarıyıllardaki zorunlu ve seçimlik derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği Senato tarafından kabul edilmiş öğretim planlarına göre yapılır.

                (4) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (5) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere ve seminerlere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmalarına haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (6) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

                (7) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 16 krediden az olamaz.

                Teknik gezi ve staj

                MADDE 14 – (1) Öğrenciler, Orman Fakültesi Uygulamalı Çalışma ve Staj Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde staj yapmak zorundadırlar. Ayrıca, öğrenciler Fakülte Kurulunca kabul edilen esaslara uygun olarak bitirme ödevi yapmak, sonuçlandırmak ve Dekanlığa teslim etmek zorundadırlar.

                (2) Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde son sınıf öğrencilerine teknik gezi yaptırılabilir.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 15 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu  dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

                (3) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planında  belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir.

                (4) Öğrenciler arzu ettikleri takdirde, seçtikleri grup içindeki toplam 4 kredilik ders yerine, kendi bölümünün ya da diğer bölümlerin seçimlik ders grupları içinden aynı yarıyılda okutulan toplam 4 kredilik başka dersleri seçebilirler.

                (5) Bir seçimlik dersin ya da ders grubunun açılabilmesi için, en az on öğrenci tarafından tercih edilmiş olması gerekir.

                (6) Bir seçimlik ders veya ders grubundaki öğrenci sayısı, sınıftaki öğrenci sayısının yarısından fazla olamaz.

                (7) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı ve bölüm başkanının önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir Fakültenin öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

                (8) Peyzaj Mimarlığı bölümündeki proje derslerinin alımında, öğrencinin bir önceki proje dersini almış ve devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

                (9) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı 28 kredidir. Ancak bu sınır Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

                (10) Fakülte Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı yıl içinde okutulan derslerin yarıyıllarını değiştirebilir ya da bir dersin her iki yarıyılda da açılmasına karar verebilir.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi, Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda alınır,

                b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi, iki yarıyılda haftada birer saat alınır.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

                bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler dersi tekrar ederler.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 17 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 70’ine devam etmek zorundadır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 18 – (1) Her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim  Kurulu  tarafından  belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

                Başarı notu

                MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları dersi veren/verecek öğretim üyesinin önerisi ve ilgili anabilim dalı ve bölümün görüşü de dikkate alınarak Fakülte Kurulu  tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır.

                (4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı  % 60’tır.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersin sınavına giren tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede, yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40’tan az olmamak üzere Fakültenin yetkili kurullarınca belirlenir ve uygulanır. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyesi itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Dekanlığa sunar. Bu notlar Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte  Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

                   a)Sözel                                                                 Harfle                            Ağırlık Katsayısı

                   Pekiyi                                                                     AA                                         4.00

                   İyi-Pekiyi                                                               BA                                          3.50

                   İyi                                                                           BB                                          3.00

                   Orta-İyi                                                                  CB                                          2.50

                   Orta                                                                        CC                                          2.00

                   Zayıf-Orta                                                              DC                                          1.50

                   Başarısızlık sınırında                                            DD                                          1.00

                   Başarısız                                                                  F                                           0.00

                   Geçer (Derecelendirme Dışı)                                G                                              -

                   Muaf (Derecelendirme Dışı)                                M                                             -

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)

                MADDE 21 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 22 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, Fakülte  Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

                Sınavlar

                MADDE 23 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

                a) Ara (vize) sınavı: Fakülte eğitim-öğretim programında belirtilen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

                (2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav istekleri ilgili öğretim üye ve görevlilerince o yarıyıla ait sınavların başlama tarihinden en az bir ay önce Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu sınavların sınav programına göre sözlü yapılıp yapılmayacağına karar verir.

                (3) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

                (4) Yazılı sınav kâğıtları Dekanlıkça iki yıl süre ile saklanır.

                (5) Sınavlarda öğrenciler yanlarında; kitap, defter veya müsvettelik kağıt ve benzeri malzeme bulunduramazlar. Ancak öğretim elemanının kabul edeceği yardımcı araçlar bulundurabilirler.

                (6) Sınavda kopya çeken ya da kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı sıfır (0) sayılır. Ayrıca, öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

                Ara sınavlar

                MADDE 24 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Fakülte  Dekanı  tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi gün içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Fakülte Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                (4) Girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                (5) Bir dersin birden fazla ara sınavı yapılırsa ortalaması alınır. Buçuklu notlar tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 25 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

                a) Teorik derslerin en az % 60’ına katılmak,

                b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 70’ine katılmak,

                c) Proje ve ödevlerini istenilen sürede ve başarılı olarak yapmış olmak

                gerekir.

                (2) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

                (3) Her yarıyıl sonunda ilgili öğretim üyeleri ve görevlileri, yukarıdaki koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavlarına giremeyecek öğrencilerin listesini Dekanlığa vermekle yükümlüdür.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, öğrenci işleri bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan,  sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, öğrenciye duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 27 – (1) Fakültede lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre yedi yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu  halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Fakülte ile ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde, Fakülte tarafından her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

                (3) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakaları gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin Fakülteden kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca, kayıt dondurulduğunda öğrenciye; giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Fakülteden  ayrılma

                MADDE 29 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenci isterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye  girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                (2) Bu şekilde Fakülteden  ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

                Çift anadal ve yandal programı

                MADDE 30 – (1) Kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarıyla sürdüren öğrencilere İstanbul Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesine göre çift anadal ve yandal yaptırılır.

                Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 31 – (1) Fakültenin  öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1,80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Fakülte lisans diploması verilir.

                (2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca; öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm, programlar ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır.

                Ön lisans diploması

                MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 33 – (1) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakültenin ilgili bölümünün programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında, bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Fakülte öğretim programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden  gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 35 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite ve/veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan mevzuat

                MADDE 38 – (1) 1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Orman Fakültesine 2003-2004 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler; 2005-2006 eğitim-öğretim yılının VII nci ve VIII inci yarıyılında, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikte yer alan zorunlu ve seçimlik dersleri alırlar.

                GEÇİCİ MADDE 2  – (1) 2005-2006 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan;

                a) Bütünleme hakkına sahip öğrencilerin bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir.

                b) Bu öğrencilerle birlikte 2547 sayılı Kanunun Geçici 50 nci maddesinden yararlanan öğrencilerin intibaklarının yapılması sırasında başarı baraj notu şartı aranmaz, ancak intibakları yapıldıktan sonra bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

                c) Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları, bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

                Yürürlük

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.