İSTANBUL ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA FONU YÖNETMELIĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Uygulama Alanı

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası ve 260 sayılı karar gereği YÖK çerçevesi sınırları doğrultusunda İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Fonunun görev ve faaliyetlerini düzenlemektedir.

Araştırma Fonu dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri, Beş Yıllık Kalkınma Plan hedeflerini, ülkenin bilim politikaları ve Üniversitemizin birikimini gözönünde bulundurarak, İstanbul Üniversitesi bünyesinde yürütülecek bilimsel ve teknolojik araştırmaların, en üst düzeyde planlamasında ve desteklenmesinde Rektörlüğe yardımcı olur. Yürütülen bu tür araştırmaların eşgüdümünü olabildiğince sağlar ve bu araştırmaları değerlendirir, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesi ve ilgili yönetmelikler uyarınca aktarılan gelirlerin elverdiği ölçüde proje esasında destekler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesine bağlı Araştırma Fonunu kapsar.

Uygulama Alanları

Madde 3 — Araştırma ve geliştirme çalışmalarının kaynak gereksinimlerini karşılamak üzere destek programları oluşturur, bu tür çalışmalara proje esasında destek verir. Destek programları çağdaş bilimsel araştırmaların çok yönlü gereksinimlerine yanıt vermek üzere Fon tarafından oluşturulan ve ilkeleri belirlenen programlardır. Bu programlar Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Araştırma projeleri için, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca oluşturulan kaynaklardan yararlanılır. Desteklenecek araştırma projelerinin seçiminde Yüksek Öğretim Kurulunun 10/10/1984 tarih ve 84.62.965 sayılı kararındaki hükümler ve üniversitemizin BEKADEP yönergesi ve destek programlarında belirlenen ilkelere uygunluğu gözönüne alınır.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Organları

Madde 4 — İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Yönetim Kurulu Başkanı

d) Danışma Kurulları

Genel Kurul

Madde 5 —- Genel Kurul, İstanbul Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında İ.Ü. Senatosu ve İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Genel Kurul uygun bulduğu takdirde bu görevlerinin bazılarını İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kuruluna devredebilir.

Genel Kurul, Rektörün veya onu temsilen Rektör Yardımcısının çağrısı ile yılda en az iki kez toplanır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde  6 — Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Araştırma Fonunun kesinleşmiş yıllık bütçesinin ışığında İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu incelemek ve karara bağlamak,

b) Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun çalışmaları için gerekli kararları almak,

c) Mevzuat gereğince verilen öteki işleri yürütmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimlerini ve Güzel Sanatları temsil eden yeteri sayıda Uzman Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör tarafından konularında bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkmış kişiler arasından Rektörlük dönemi süresince atanır.

İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı görev teslim alan Rektör tarafından Rektörlük görev süresince atanır. Her Rektörlük değişikliğinde yeni dönem için aynı kişi atanabilir.

Yönetim Kurulu ayda en az iki kez İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde  8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma Fonunun çalışmalarını düzenler, destek programlarını hazırlar, proje değerlendirme ve izleme görevini yürütür, proje ile ilgili (ek süre, ek ödenek, başlık ve konu değişikliği gibi) yürütücü istemlerini danışman görüşleri ışığında değerlendirerek kararlarını Rektörlük onayına sunar.

b) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygular.

c) Danışma Kurullarını, görevlerini ve üyelerini belirleyerek İ.Ü. Rektörünün onayına sunar. İ.Ü.  Rektörü Danışma Kurulu üyelerini aynen veya değiştirerek onaylar.

Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 9 — Yönetim Kurulu Başkanı: İstanbul Üniversitesi Rektörü İstanbul Üniversitesi profesörleri arasından konularında bilimsel çalışmalarıyla tanınan kişiyi İ.Ü. Araştırma Fonu Başkanı olarak Rektörlük dönemi süresince atar. Rektörlük değişince İ.Ü. Araştırma Fonu Başkanı da değişecektir.

Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

Madde 10 — Yönetim Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Araştırma Fonunu temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,

d) Çalışma programlarını uygulamak,

e) Fon Sekreterliğinin işlemlerini denetlemek ve düzenletmek ve böylece Araştırma    

Fonunu çağdaş ve yasa ile yönetmeliklere uygun yönetmektir.

Danışma Kurulları

Madde 11 — Danışman Kurulları, genelde Fonun çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organlardır.

a) Danışma Kurulları, Yönetim Kurulu tarafından, Üniversite içinden veya gerektiğinde dışından, özel araştırma konu ve alanlarındaki çalışmaların planlamasında uzmanlıklarından yararlanabilecek kişiler arasından seçilerek İ.Ü. Rektörünün onayına sunulur.

b) Danışma Kurulları, aralarından bir üyeyi başkan olarak seçer. Kurullar başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Gelir ve Giderleri

Fonun Gelirleri

Madde 12 — Fonun gelirleri şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun değişik 58 inci maddesi gereğince kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış ve 20/5/1984 gün ve 18406 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır) 2 nci maddesi esaslarına göre döner sermaye gelirlerinden her yıl Fona aktarılan meblağlar,

b) Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin tümü,

c) Üniversite bütçesinin araştırma ile ilgili tertiplerine konan ödenekler,

d) Fondan yıl içinde kullanılmayarak ertesi yıla devreden meblağlar.

Fonun Giderleri

Madde 13 — İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Madde 12 uyarınca tahsis edilen gelirleri bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme etkinliklerini proje bazında desteklemek üzere kullanır. Gelirlerin yüzde altısına karşılık gelen meblağ Araştırma Fonunun proje destekleme ve Sekreterya etkinlikleri ile BEKADEP yönergesi uyarınca oluşacak ilgili giderlerin karşılanması için kullanılabilir.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.