İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (İSTEM) YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Üniversitesine bağlı “Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM)” adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı bir taraftan; başta İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere İstanbul Üniversitesinin tıp ve sağlık ile ilgili tüm birimlerinde yapılmakta olan mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerindeki başarı, kalite ve verimliliği artırmaya ve devamlı üst düzeyde tutmaya yönelik araştırma ve uygulamalarda bulunmak, diğer taraftan da; yine tüm bu birimlerde mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerini kurumsal bir yapı içerisinde, çağdaş bir anlayış ve modern yöntemlerle gerçekleştirmek için, araştırma ve uygulamalarda bulunmaktır.

Ayrıca kurulacak bu Merkez ile gerek yurt içerisindeki gerekse yurt dışındaki benzer kurum ve merkezler arasında çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanılarak oluşturulacak bir görüntülü iletişim (Tele Tıp-Telemedicine) ağı sayesinde, ulusal ve uluslararası boyutta hizmetler verecek olan, örnek bir Sürekli Tıp Eğitim Merkezinin, ülkemizin en eski ve en köklü bilim kurumu olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçmesidir.

Merkezin Çalışmaları

Madde 3 — Merkez, Madde 2’de belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a) Üniversitemizde yapılmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin ne gibi araç, gereç, dokümanlarla ve hangi yöntemlerle yapıldığını araştırmak,

b) İleri ülkelerin üniversitelerinde temel ve uygulamalı Sürekli Tıp Eğitiminin nasıl yapıldığını araştırarak, eğitimimize uyabilecek yeni araç, gereç ve yöntemleri belirlemek,

c) Diğer ülkelerde uygulanan yeni araç, gereç ve yöntemlerden, Üniversitemizde sürdürülen Sürekli Tıp Eğitiminde yararlı olabileceklerin teminini sağlamak,

d) Özellikle uzaktan eğitim teknolojilerinin ve odiyo-vizüel sisteminin modern imkanlarının tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde gelişmiş ülkelerde nasıl kullanıldığını ve bizde nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve uygulamak,

e) Mezuniyet öncesi tıp eğitimine Audio Visüel araç, gereç ve yöntemlerle destek sağlayarak eğitimde başarı ve verimi artırmak amacıyla;

– Kapalı devre Audio Vizüel sistemler kurmak, canlı yayın olanağı sağlamak, kamera çekimi ve kayıt yapabilmek,

– Derslere görsel sunu cihazı desteği sağlamak,

(Slayt makinesi, tepegöz, video, monitör, projeksiyon, PC gibi)

– Eğitim içerikli Audio-Visuel materyal üretmek, arşiv oluşturmak,

(Videokaset, Video CD üretimine yönelik çekim ve montajlar, bilgisayar ortamında sunu materyali üretimine yönelik yazma-tarama işlemleri ve disket, CD-Rom, dia pozitif slayt hazırlanması gibi)

f) Mezuniyet sonrası eğitime yönelik olarak, kurumsal bir düzende programlanıp, akademik bir disiplinde hazırlanacak kongre, sempozyum kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve başka kurumlar tarafından düzenlenecek benzer programlara istek karşısında cihaz, canlı yayın bağlantısı kurulması vb. destek sağlamak,

g) Uzaktan eğitim ve bilgi iletişim teknolojilerini araştırıp sürekli takip ederek, ülkemiz alt yapısına uygun olanlarını saptamak, Uzaktan ve Sürekli Tıp Eğitimi ve “Telemedicine” faaliyetlerini benimseyen ya da yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak proje çalışmaları oluşturmak ve yürütmek,

h) Gerek İstanbul Üniversitesindeki Bilimsel Tıp etkinliklerini Ülke genelinde katılıma açmak, gerekse İstanbul Üniversitesinin katılmayı planladığı uluslararası programlardan diğer üniversite ve kurumları da faydalandırmak amacıyla birkaç yıldır hazırlıkları sürdürülen “Telemedicine” projesini tanıtma uygulama, yaygınlaştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

ı) Uzaktan eğitim teknolojilerinden ve odiyo-vizüel sistem araç-gereç ve dokümanlarından gerek öğrencilerin, gerek araştırma ve öğretim görevlilerinin ve gerekse istekli tüm hekimlerin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak, üniversite eğitiminde bilimsel başarıyı artırmanın yanı sıra, ülke düzeyinde genel tıp seviyesi ve buna bağlı olarak sağlık hizmetleri kalitesinin devamlı üst düzeyde kalmasına çalışmak.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, görev süresinin üç yıl olması ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilebilmesi kaydıyla, aşağıdaki kişilerden oluşur.

a) Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri,

b) Üniversitemizin İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden 5’er, Sağlık Bilimleri ile ilgili enstitülerden 1’er üyeden oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul, her yılın Aralık ayında olmak üzere yılda bir defa, ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak,

d) Danışma Kuruluna Yönetim Kurulunca önerilen üyeleri seçmektir.

YönetimK urulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulu

Madde 11 — Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Madde 12 — Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kuruluşlardan seçilecek en çok 20 üyeden oluşur.

a) İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakülteleri ve tüm Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve yüksek okul temsilcileri,

b) Diğer üniversitelerden Genel Kurulca katılmaları uygun görülen temsilciler,

c) Yönetim Kurulunun önerisi ile merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren Üniversite dışında kişiler arasından Genel Kurulca seçilecek üyeler.

Madde 13 — Danışma Kurulu her yıl en az bir defa, Merkez Müdürü tarafından saptanacak tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Müdür

Madde 14 — Merkez Müdürü İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Madde 15 — Müdürün görevleri:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmektir.

Madde 16 — Müdür, Genel Kurul üyeleri arasından kendisine en fazla iki Müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin onayı tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli atama ve seçimler yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.