İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulunda önlisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin, yüksekokuldan ön lisans diploması alabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini, staj ve uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanım

Madde 2 — Ön Lisans eğitim-öğretimi; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 3 — Yüksekokula kayıt olabilmek için Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğretim Ücreti

Madde 4 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslar uyarınca öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır. Süresi içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin yüksekokulu ile ilişkisi kesilir.

Kesin Kayıt

Madde 5 — Yüksekokula kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süre içinde İstanbul Üniversitesi merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Kesin kayıt için gerekli belgeler ve uyulacak diğer ilkeler İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan,kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır.

Kayıt Yenileme

Madde 7 — Yüksekokulda öğrenci kayıt yenilemeleri her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde yapılır. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan örgün öğretim öğrencilerinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

Dikey Geçişler

Madde 8 — Yüksekokul mezunlarının lisans programlarına giriş ve devam koşulları "Meslek Yüsekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Yatay Geçişler

Madde 9 — a) Yüksekokullarda yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

b) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

1) Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu daha önce okuduğu dersleri değerlendirerek, hangi derslerden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 18 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (1) ve (2) alt bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

İntibaklar

Madde 10 — Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların Yüksekokulun benzer ve uygun programlarına intibakı, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 11 — İstanbul Üniversitesinin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde öğrenciler gittikleri eşdeğer öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar temel alınır. Değişim programından öğrenciler en çok iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve arasınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitenin eşdeğer kurumlarından gelen öğrencilere Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu tarafından seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi verilir. Değişim programı çerçevesinde kurumlar arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında çözümlenir.

Eğitim Öğretim Yılı

Madde 12 — Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ve İşyeri Uygulamalı Eğitim Döneminden oluşur. Eğitim-öğretim yılının başlangıç, bitiş ve sınav tarihleri ile tatil dönemi İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre düzenlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ile ilgili yönetmeliğe göre yapılır.

Yarıyıl Süresi

Madde 13 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili ve yabancı dil dersleri ve sınavları cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğretim Planları

Madde 14 — Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalar (pratik ve laboratuvar) ve staj eğitimi şeklinde yürütür. Öğretim Planı Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlıklarının ve Akademik Kurulun görüş ve tekliflerini alarak öğretim programlarını belirler. Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin öğretim elemanlarının gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 18 kredi saatten az olamaz.

Madde 15 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Zorunlu ve Seçmelik Dersler

Madde 16 — Derslerin hepsi zorunlu ders olarak yürütülür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler tekrara kaldıkları ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları program başkanlığınca uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri Yönetim Kurulu Kararıyla söz konusu dersin yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılında alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 17 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a) "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" ve "Türk Dili" dersleri zorunlu ve kredili dersler olarak, haftada iki saat ve ilk iki yarıyılda okutulur.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 18 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az yüzde yetmişine ve her türlü uygulama çalışmasının en az yüzde seksenine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak zorundadır. Stajların devam açısından kontrolü, ilgili yönergede belirtildiği şekilde yapılır.

Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği

Madde 19 — Devam ve sınav hakkı gibi konularda bütün öğrenciler için sadece Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının vereceği hastalık raporları ile Üniversite Hastanesinin vereceği hastalık raporları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim, özel hastane ve özel kurum raporları geçerli rapor olarak kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçe ekinde öğrenci bürosuna teslim etmek zorundadır. İbraz edilecek tıbbı raporlarla ilgili olarak "İ.Ü.Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır. Raporlar yalnız ara sınavlar için mazeret olarak geçerli olabilir.

Başarı Notu

Madde 20 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte değerlendirilerek ve sınıfın başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmaların (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, atölye,laboratuvar vb.) başarı notuna katkı oranı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %50’dir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 21 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" uygulanır. Bağıl Değerlendirme Sisteminde o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatiksel dağılımı dikkate alınır ve her öğrenciye başarı derecesi bir harfle verilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleri ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle bulunur.

Tablo:1 İNTİBAK TABLOSU

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

-İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

-Orta

DC

1,50

Başarısızlık Sınırında

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

Geçer (Değerlendirme Dışı)

G

-----

Muaf (Değerlendirme Dışı)

M

-----

Herhangi bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. F notu ise, başarısı DD düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler,bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu dersin sonraki bir yarıyılda alınmasına izin verilebilir.

Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı: Başarı baraj notu en az 1.80 dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "Başarı Baraj Notu" l.80 in altında kalan öğrenciler "Sınamalı Öğrenci" sayılır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması üst üste iki yarıyıl "Başarı Baraj Notu"nun altında olan öğrenciler "Başarısız Öğrenci" durumuna girer. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak önceki yıllardan başarısız ya da koşullu olarak başarılı sayıldıkları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlar. Ders tekrarı ile (AGNO) larını "Başarı Baraj Notu"nun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 22 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

Ara (Vize) Sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

Mazeret Ara Sınavı: Ara sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar, Yüksekokulun yönetmeliklerindeki hükümler uyarınca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeret olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Yüksekokul binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla, okul dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları da okul dışında yapılabilir.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 23 — Bir dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl içinde öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler bu mazeretlerini, sınavı izleyen yedi öğretim/öğrenim iş günü içinde bildirdikleri ve bu mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edildiği taktirde mazeret sınavına alınır.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan veya ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir. Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 24 — Her dersin yarıyıl sonu sınavına, o derse devam koşullarını 18 inci maddeye göre yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

Sınav Düzeni

Madde 25 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Uygulamalı derslerde sınav sözlü olabilir. Sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı dersi veren öğretim elemanlarının görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenir, öğrenci bürosunca ilan edilir. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok iki tanesinin sınavı yapılabilir. Sınava giren öğrenciler beraberinde çağrı cihazı, cep telefonu,telsiz, walkman gibi her türlü alıcı,verici ve benzeri ile kayıt cihazlarını bulunduramazlar. Öğrenciler ancak dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği hesap makinası ve bu gibi yardımcı gereçleri beraberinde bulundurabilir.

Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik belgelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Sınav gününü ve saatini hangi sebeple olursa olsun geçiren veya kimlik belgesini beraberinde bulundurmayan öğrenci sınava alınmaz.

Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksekokul Müdürü bu görevi başka bir veya birden fazla öğretim elemanına verebilir.

Yazılı sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen yer, gün ve saatlerde Yüksekokul öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Sınav sorularının cevapları Yüksekokul Müdürlüğünce mühürlenmiş cevap kağıtlarına yazılır. Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

Yazılı sınav sonuçları en çok 10 gün içinde yüksekokul müdürlüğüne verilir ve öğrenci bürosu tarafından ilan edilir.

Sınavda kopya yapan yada kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı "0" sıfır sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca disiplin cezası verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 — Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon seçer ve bu komisyon, ilgili sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok 15 (on beş) gün içinde öğrenciye bildirilir.

İşyeri Uygulamalı Eğitimi

Madde 27 — Öğrenciler her ders yılı için bir, toplam olarak iki kere işyeri uygulamalı eğitimi yapmak zorundadır. Bu eğitimin amacı öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmeleri ve tecrübelerini arttırmalarıdır. İş yeri uygulamalı eğitiminin esasları "Yönerge" ile düzenlenir. Yüksekokul Akademik Genel Kurulunun onayından geçer.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 (dört) yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, Yüksekokuldan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam iki eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden birinci sınıfta en fazla bir dersten, ikinci sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, iki yıl içinde kullanacakları bir sınav hakkı verilir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait sınav haklarını daha önce açılacak ders sınavlarında kullanabilir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Yüksek Öğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumundan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Ancak "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurabilir.İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

Haklı ve geçerli nedenler:

a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi ve tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu için tekrarlama hakkı verilmez (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine son durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca veya Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yüksekokula geri dönebilir (ilgili kanun hükümleri saklıdır).

Önlisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 31 — İlgili Yükseköğretim Kurumunun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, (AGNO) sını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine devam ettiği programı belirtilerek önlisans diploması ve "Tekniker" ünvanı verilir. Bu diploma sahipleri iki yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar.

Önlisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun bayan için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’nı devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi kız ve erkek öğrencileri eğitim yaptıkları birim ve üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuvar, klinik,poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları, uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Madde 33 — Milli Takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Yüksekokul Yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara Yüksekokulca belirlenecek tarihlerde girerler.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.