İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VE CERRAHPAŞA TIP

FAKÜLTESİ YANDAL UZMANLIĞI EĞİTİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde – 1 Bu Yönetmelik Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun amir hükümleri doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve   Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılacak olan  yandal uzmanlık eğitimi uygulamalarına açıklık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yandal Uzmanlık Eğitimi Yaptırılacak Kadrolar

Madde –2  Yandal uzmanlık çalışmaları, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen ve tıp fakültelerinde  bulunan bilim dallarının isteklerini ve insan gücü planlamasını göz önünde  tutarak Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca her bilim dalı için önceden saptanan sayıyı aşmamak üzere, araştırma görevlisi kadrolarında yaptırılır. Yandal uzmanlık eğitimi için araştırma görevlisi kadrolarına atama 1 (bir) yıl için ve 2547 sayılı Kanunun 50.maddesinde öngörüldüğü şekilde yapılır.

Üniversite dışındaki kurumlardan yandal uzmanlık eğitimi için yapılan başvurularda kadroları kendi kurumlarında kalmak üzere kontenjan olanakları halinde dahilinde, İstanbul Üniversitesi Rektörü veya Rektör tarafından görevlendirilen komisyon tarafından yapılan mülakat sonucu uygun bulunan adaylar bu Yönetmelikteki başvuru ve kabul koşullarını da yerine getirmek şartıyla kabul edilebilir.

Yandal Uzmanlık Eğitimi İçin Başvuru Koşulları ve İşlemleri

Madde 3 – Yandal uzmanlık öğrenciliği için giriş sınavı iki aşamalı olarak yapılır:

a)  (Değişik: RG-17/10/2001-24556) Yabancı dil sınavı için KPDS’den (Kamu Personeli Dil Sınavı) ve ÜDS’den (Üniversite Dil Sınavı) 60 veya üzerinde ya da TOEFL’dan (Test Of English As A Foreing Language) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği geçer notu almak gerekir.

b)  Yandal Bilim Sınavı: Adayların gireceği bilim dalı yoksa yakın bir dalın profesör ve doçentlerinden üç kişilik bir yandal bilim sınav jürisi oluşturulur. Başvurulan bilim dalının başkanı jürinin doğal üyesi ve başkanıdır.

Bilim Sınavında yalnız ilgili daldan sorulan yöneltilir. Bilim sınavının ilk basamağı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 80 puan alanlar sözlü bilim sınavına girebilir. Sözlü bilim sınavı bir saati geçemez. Aynı dal içinde belirlenen kontenjandan fazla adayın sınavı kazanması durumunda ilgili bilim dalı öğretim üyeleri tarafından anadal uzmanlığındaki başarı, uzman olduktan sonraki bilimsel yayınlar ve yabancı dil bilgisi kriterlerine göre adaylar arasından seçim yapılır. Bu kurulun gerekçeli önerisi anabilim dalı ve bölüm başkanlarının görüşleri ile birlikte ve gerekli belgelerle Dekanlığa sunulur.

Yandal uzmanlık eğitimine Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Rektör’ün onayı ile işlemler tamamlandıktan sonra başlanır. Açık olan araştırma görevlisi kadrosunun yandal uzmanlığı için kullanılacağı durumlarda atama genel hükümlere göre yapılır.

Yandal Uzmanlık Eğitimi

Madde 4 – (Değişik: RG-17/10/2001-24556)

Yandal Uzmanlığı Eğitiminin başlangıç tarihi Rektörlüğün onay tarihidir.

      Yandal Uzmanlık eğitim süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde öngörülen sürelerdir ve bu eğitim süresi ara vermeksizin tamamlanır.

      YandalUzmanlığı eğitimi, ilgili bilim dalı tarafından hazırlanan bir programa göre yapılır. Yandal uzmanlık tez danışmanı ve tez konusu ilk altı ay bitiminde belirlenir.Uzmanlık çalışmalarının yapılacağı bilim dalı dışındaki diğer bilim dallarında ve kurumlarda rotasyon yapılması, ilgili bilim dalı tarafından kararlaştırılır.

     Yandal uzmanlığı eğitim sırasında Bilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi, Fakülte Yönetim kurulunun kararı ve Rektör’ün onayı ile yandal uzmanlık çalışmalarının bir bölümü yurt dışında yapılabilir.

Yandal Uzmanlığı Bilim Sınavı

Madde 5 – Yandal uzmanlığı eğitim süresi tamamlandıktan sonra Bilim Dalı Başkanı durumu Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığına bildirir.Adayın tezi (Yedi nüsha) ve çalışmaları ile ilgili belgeler, Anabilim Dalı ve Bölüm aracılığı ve sınav istemi ile yazılı olarak Dekanlığın sunulur.

Yandal uzmanlığı eğitiminin tamamını yurt dışında  yaparak Fakültemize müracaat edenler, tez ile birlikte Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün belirtilen sürelerini tamamladıklarını belgelemek  ve sınava gireceği bilim dalında en az üç ay süreyle çalışmak koşulu ile sınava  girebilirler.

Yandal uzmanlığı eğitimini kısmen başka kurumlarda yapanlar noksan kalan sürelerini tamamlamak üzere 3 üncü maddede belirtilen usullere göre atandıktan ve eğitim dönemlerini  tamamladıktan sonra tezleri ile başvurarak sınava girebilir.

Madde 6 – Yandal bilim sınavı Jürisi Fakülte Yönetim Kurulunca biri ilgili bilim dalı başkanı olmak şartı ile ilgili bilim dalı veya anabilim dalından üç, ilgili bilim dalına yakın dallardan iki öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşturulur. Tez danışmanı bu jürinin asil üyeleri arasında yer alır. Tez değerlendirmesi ve sınav bu jüri tarafından yapılır.

İlgili bilim dalında yeter sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda jüri,o bilim dalına en yakın dallardan alınan öğretim üyeleri ile tamamlanır.

Madde 7 – Yandal uzmanlık öğrencileri özlük işleri ve disiplin uygulamaları bakımından kamu görevlisi sayılırlar ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yüksek Öğretim Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkarılmış Yönetmeliklere ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine  tabidirler.

Yürürlük

Madde 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer

Yürütme

Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü  yürütür.