İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1– İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin lisans veya yüksek lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavlarını başarmaları gerekir.

Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Lisans ve Yüksek Lisans Programları

Madde 2- (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin bölümlerinde aşağıdaki lisans ve yüksek lisans programları eğitimleri yapılır:

a) İlköğretim bölümünde; okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları,

b) Türkçe eğitimi bölümünde; Türkçe öğretmenliği lisans programı,

c) Yabancı diller eğitimi bölümünde; İngilizce öğretmenliği, Almanca öğretmenliği ve Fransızca öğretmenliği lisans programları,

d) Güzel sanatlar eğitimi bölümünde; müzik öğretmenliği ve resim öğretmenliği lisans programları,

e) Beden eğitimi ve spor bölümünde; beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı,

f) Özel eğitim bölümünde; işitme engelliler öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, çok engelliler öğretmenliği ve üstün zekâlılar öğretmenliği lisans programları,

g) Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünde; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği lisans programı,

h) Eğitim bilimleri bölümünde; rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı,

ı) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bölümünde; din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği lisans programı,

i) Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde; matematik öğretmenliği, fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği ve biyoloji öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları,

j) Ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümünde; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları.

Öğretim Süresi

Madde 3- Yüksek lisans programlarında okuyan öğrenciler ilk yedi yarı yıllık eğitimlerini alan fakültelerinin ilgili bölümlerinde tamamlar. Alan fakültesinin ilk yedi yarı yılındaki derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarı yılında o alanın nasıl öğretileceğine ilişkin ders ve uygulamaları Eğitim Fakültesinden alırlar. Bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimini de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler Eğitim Fakültesince ilgili enstitüye bağlı bir enstitü ana bilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. İki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü için alan fakültesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü için alan fakültesi de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesidir.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde lisans öğretiminin normal süresi sekiz yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğretiminin normal süresi de on yarıyıldır. Lisans öğrencileri öğrenimlerini en fazla yedi yılda yüksek lisans öğrencileri de öğrenimlerini en fazla sekiz yılda bitirmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, 11. maddenin uygulanmasından doğan yükümlülük ve hakları saklı kalmak üzere en çok bu süre sonunda öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt

Madde 4-(Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine girebilmek için, lisans veya yüksek lisans öğrenimiyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

Öğrencilerden; her eğitim-öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından, haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde kanuni temsilcileri veya kendilerinin belirlediği vekilleri tarafından yaptırılması gerekir. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

Fakültede kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili  kayıt bürosuna bizzat elden teslim etmeleri gerekir.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Ortaöğretim mezunu olması; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması ve denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

b) ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı; yabancı uyruklular için, Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak programlarda, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunması,

c) T.C. kimlik numarası beyanı; yabancı uyruklulardan, noter  onaylı pasaport sureti,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan (Yabancı uyruklulardan istenmez),

e) Yabancı uyruklulardan il emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

f) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5 X 6 cm),

g) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık raporu,

h) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Fakültenin öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir.  Bu koşulu yerine getiren öğrenciye yeni bir İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında verilir.

Eğitim-öğretim Yılı

Madde 5-(Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

İstanbul Üniversitesi yükseköğretim kurumlarının güz ve bahar yarıyıllarının kayıt yenileme, eğitim-öğretim, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl tatili tarihleri gibi hususlar akademik takvimde belirtilir. Akademik takvim Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Yarıyıl Süresi

Madde 6- (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dâhil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk dili, yabancı dil, güzel sanatlar, beden eğitimi, öğretmenlik formasyonu ve ikinci öğretim dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Kayıt Yenilenmesi:

Madde 7 – (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Öğrencilere; ders seçme ve katkı payı/öğrenim ücreti yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

Derse devam zorunluluğu

Madde 8 – (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Fakültede öğrenciler ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmalarının % 80’ine devam etmek zorundadır.

Sınavlar

Madde 9- (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Fakültede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Ara (vize) sınavlar: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağı, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir.

5) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl sonu sınavları: Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az % 70’ine katılmak, uygulamalı olan derslerde uygulamaların en az % 80’ine katılmak, uygulamalarda başarılı olmak zorunludur.

2) Ders ve uygulamaları ayrı değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen başarı durumu, uygulama için de aynı şekilde uygulanır.

3) Yarıyıl sonu sınavları; yarıyıl sonunda yapılan bitirme sınavı ile bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan telafi sınavlarından oluşur.

4) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) oldukları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilir. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

c) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır. Bunlardan, sağlık sorunu nedeniyle mazeret ara sınavına girecek öğrencilerin; bu konudaki mazeretlerini, üniversite hastaneleri, bulunmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarının ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelendirmeleri gerekir.

Sınavlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakültece hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

Öğretim Programları ve Dersler

Madde 10-  (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde ve seminerlerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

Fakültenin Üniversite Senatosunca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

Dersler zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

b) Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçimlik dersler; her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir ve meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

c) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra, danışmanı ve bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir.  Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Önkoşullu Dersler

Madde 11- Hazırlı sınıfı ve birinci yarıyıl dışında, Akademik Bölüm Kurulunun belirleyip Fakülte Kurulunun onaylayacağı alt yarıyıllardan anlam ve içerik bütünlüğü gösteren belirli ders veya derslerden sınava girme hakkı alınmış olması veya, bu ders veya derslerin sınavlarının başarılmış olması ön koşul olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön koşullar, Fakülte Kurulunca saptanıp ilan edildikten en az iki yarıyıl sonra uygulanır. Ön koşul veya koşullar yerine getirilmedikçe bu koşul veya koşullarla bağlantılı ders alınamaz.

Ek Sınav Hakkı ve Öğrenim Süresine Ekleme

Madde 12 – (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Fakülteye kayıtlı lisans öğrencilerine, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıl, yüksek lisans öğrencilerine öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre de sekiz yarıyıldır. Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için ikişer ek sınav hakkı verilir. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.

Bu sınavlar sonunda; başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeye devam eder, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmedikleri için Fakülteden ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan, başvurmaları halinde, Fakültenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmadan, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

Kayıt Silme

Madde 13 – (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

Derse Yazılma

Madde 14– (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Bölümler, her eğitim-öğretim yılı için ilgili programlardaki derslerin hangi öğretim elemanları tarafından okutulacağını ve okutulacakları gün ve saatleri gösterir bir program çizelgesini en geç Haziran ayı sonuna kadar Dekanlığa bildirirler.

Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atölye, bitirme projesi ve benzeri çalışmalara, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sürede yazılır.

Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama ve ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler.

Başarının Ölçülmesi

Madde 15- Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde, başarı notu aşağıdaki değerlendirme kriteriyle belirlenen ders geçme sistemi uygulanır.

a) Başarı Notu

Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarı yıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte dikkate alınır.Yarıyıl içi çalışmalarının türleri(yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmalar) ve yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Fakülte Kurulu tarafından  belirlenir ve Dekanlıkça ilan edilir.Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40, en fazla %60 dır. Bu katkı oranları da Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)  Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarından alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 50 olarak uygulanır. Bu sınır Fakülte Yönetim Kurulunca yükseltilebilir.

Dersin öğretim üyesi bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Dekanlığa sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

 

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4,00

Pekiyi

BA

3,00

İyi

BB

3,00

İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

Orta

DC

1,50

Başarısızlık sınırında

DC

1,00

Başarısız

F

0,00

Geçer (derecelendirme dışı)

G

 

Muaf (derecelendirme dışı)

M

 

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadır.

c) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz.

Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine yatay ve dikey geçişle kaydolan öğrencilere bu yönetmelik hükümleri uygulanmakla birlikte, daha önce kurumlarında başardıkları dersler (M) harfi ile gösterilir ve bu dersler AGNO hesabına katılmaz.

d) Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) “başarı baraj notu” olarak belirlenen 1,80’in altında kalan öğrenciler, “sınamalı öğrenci” sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez; bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi olamaz; yurt dışı değişim programlarına gönderilmez ve yarışmalara katılmalarına müsaade edilmez ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilmezler.

AGNO’sı üst üste iki yarıyıl 1,80’in altında olan öğrenciler “başarısız” durumuna girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ders tekrarı ile AGNO’larını 1,80 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınav Kağıtlarının Korunması ve Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 16- (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Fakültenin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda imha edilir.

Kayıt Dondurma

Madde 17 –Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin üniversiteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar doldurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak “basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyotif.sendrom, borderline vakalar “ gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık  durumlarında tüm öğrenim süresi içinde  en fazla iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu  alınmak ve incelenmek sureti ile öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıt oldukları yüksek öğretim kurumundan kayıtları silinir.

Haklı ve geçerli nedenler:

a) (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)  Öğrencinin, Üniversite hastaneleri, bulunmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarının ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b)  2547 sayılı yükseköğretim kanununun 7’nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime yüksek öğretim kurulu kararınca ara verilmesi,

c)  Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e)  Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f)  Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g)  Öğrencinin tutukluluk hali,

h) (Ek:RG-13/10/2009-27375) (1)   Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Bölüm Ders Programları Dışındaki Ortak Dersler

Madde 18 –2547 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (I) Bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a)  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda,

b)  Türk Dili dersi zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda,

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere iki yarıyılda  okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir.

d) Güzel Sanat Dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi zorunlu olmamak kaydı ile iki yarıyılda birer saat okutulur.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı her öğrencinin durumunu;

a)  Toplu ve Ferdi çalışmalarındaki başarısına,

b) Derse devamına,

c)  Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak “Geçer” veya “Başarısız” şeklinde değerlendirilir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. “Geçer” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler o dersi başarmış sayılacaklarından yarıyıl sonu  sınavına girmezler.

Mezuniyet, Diploma ve Öğrenimi Bitirme Derecesi

Madde 19 –Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1,80 düzeyine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili Öğretmenlik lisans veya yüksek lisans diploması verilir. Öğretmenlik lisans diploması sahipleri dört yıllık, öğretmenlik yüksek lisans diploması sahipleri de beş yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

Fakülteyi bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, laboratuar, başarı notlarını gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir. 

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık-kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere çıkış belgesi verilir.

Ön Lisans Diploması

Madde 20 – İlk dört yarıyılın derslerini başarı ile tamamlamış olmak ve AGNO’sunu 1,80’e ulaştırmak kaydı ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalan öğrencilere, “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ön Lisans Diploması verilir. Bu diploma sahipleri, 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

Fakülteden ayrılma:

Madde 21-(Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)

Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenci bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurur. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye kayıt yaptırırken alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Sporcu Öğrenciler

Madde 22-Milli Takım ve üniversitelerarası karşılaşmalarda veya kültürel etkinliklerde Üniversite ve Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğrenciler söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 23 –Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Fakülte içinde yapılacak  Yatay geçişlerde de adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. Yatay geçişler Yönetim Kurulu’nca belirlenen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır.

Dikey geçişler hakkında “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. İntibak işlemleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Herhangi bir Yüksek öğretim kurumuna kayıtlı  iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezi sınavına girerek Fakültenin bir programına kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a)  Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) (Değişik:RG-13/10/2009-27375) (1)  Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreden düşülür, öğrencinin programın kalan derslerini kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 24- (Değişik birinci fıkra:RG-13/10/2009-27375) (1)  İstanbul Üniversitesinin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakültenin programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılır ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Değişim programına katılan öğrencilerin ilgili programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Fakültemize gelen öğrencilere ise, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi (special student transcript) verilir.

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

Öğrencilerin Kılık Kıyafeti

Madde 25- Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi kız ve erkek öğrencileri üniversite kampusu içinde, dersane, laboratuar, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Geçici Madde 1- Özel Eğitim Bölümünde Çok Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı ile Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Programı Üniversite Senatosu kararı ile yürürlüğe konulur.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönetmelik,1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.

 

------------------------

 

(1) Bu değişiklik 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.