İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

Madde l- Üniversiteler Kanununun 2.maddesi uyarınca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesine bağlı ve tüzel kişiliğe sahip “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü” kurulmuştur.

Madde 2- Enstitünün amacı kalp ve damar hastalıkları alanında gerekli çalışma ve uygulamaları yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için hasta tetkiki, dahili ve cerrahi tedavi, kalp hastalıkları rehabilitasyonu, araştırma, mezuniyet sonrası eğitimi, ilgili konularda uzman, teknisyen ve diğer elemanları yetiştirme görevini yapar. Amacı için lüzumlu gördüğü uygulama ve çalışma şekillerini saptar.

Madde 3- Enstitü amaçlarına ulaşmak için her türlü araç, gereç ile diğer malzemeyi sağlar. Bir kitaplık kurar. Sempozyum, kurs, konferans ve benzeri toplantılar düzenler. Amacına uyan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapar ve çalışmalarına katılır. Araştırma ve çalışma sonuçlarını yayınlar, araştırmaları destekler.

Madde 4- Enstitünün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu ve Denetçilerden oluşur.

Madde 5- Genel Kurul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Öğretim Üyelerinden oluşur. Olağan toplantısını her yıl Nisan ve Mayıs ayı içinde yapar. Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul Üyeleri toplantıya Enstitü Müdürünün yazılı teklifi üzerine ve Dekan tarafından yazı ile davet edilir. Toplantı yarıdan fazla üyenin bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 1/3 üyenin iştirakiyle yapılır. Genel Kurulun görevleri Enstitü Müdürü ile Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek ve Enstitünün faaliyetine ilişkin genel esasları, Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak saptamaktır.Genel Kurul Yönetim Kurulunun sunacağı faaliyet raporunu ve Bütçeyi onaylar.

Madde 6- Enstitü Müdürü varsa Enstitüde kadrosu ile aslen görevlendirilmiş öğretim üyesi yoksa konu ile ilgili kürsü öğretim üyeleri  arasından genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Süresi sona ermiş olan Müdür yeniden seçilebilir. Enstitü Müdürü Enstitüyü temsil eder. Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar. Enstitü işlerini yürütür. Enstitü Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman bir Yönetim Kurulu Üyesini vekil olarak bırakır.

Vekalet 6 aydan fazla süremez.

Madde 7- Yönetim Kurulu Enstitü Müdürünün Başkanlığında, varsa Enstitüde kadrosu ile aslen görevlendirilmiş öğretim üyeleri yoksa konu ile ilgili Enstitüde görev almış Kürsü Öğretim Üyeleri arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmiş 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Genel Kurulun saptadığı esaslar çerçevesinde Enstitünün çalışma programını düzenler, bütçeyi hazırlar, yürütmeyi ilgilendiren konularda karar alır; Her yıl Genel Kurula ve Danışma Kuruluna faaliyet raporu sunar.

Madde 8-Danışma Kurulu, Enstitünün Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Enstitüde görevli Öğretim Üye ve Yardımcıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Kalp Ve Damar Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Rehabilitasyon konuları ile uğraşan Öğretim Üyeleri, Türkiyedeki  Tıp Fakültelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin birer temsilcisi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda görevli Tıp Bilim dalından bir üye ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun bularak davet edeceği temsilcilerden oluşur.

Madde 9- Denetçiler Genel Kurulca üç kişi olarak 3 yıl için seçilir.

Madde 10- Enstitüde görevlendirme aşağıdaki esaslar içinde uygulanır.

a)  2011  sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Enstitüye usulüne göre tahsis edilecek öğretim üyesi ve yardımcısı kadrolarına atamada veya bir öğretim üyesi veya yardımcısının kadrosu ile Enstitüde görevlendirilmesinde Üniversiteler Kanununun genel hükümleri uygulanır.

b) Kadrosu ile Enstitüde görevli Öğretim Üye ve Yardımcıları dışında, Enstitüde araştırmaya katılacak veya bunu yönetecek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Yardımcılarının görev yapmaları kendilerinin yazılı talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun genel hükümleri uygulanır.

c)  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üye ve Yardımcıları dışında Enstitüde araştırmaya katılacak veya araştırma yönetecek kimselerin bu istekleri kendilerinin yazılı talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Fakülte Kurulunca verilecek karara bağlanır.

d) Enstitüde görev yapacak diğer personelin atanması Üniversiteler Kanununun genel esaslarına bağlıdır.

Madde 11- Enstitünün gelirleri, her yıl bütçeye konacak ödenekten, diğer kamu kuruluşlarından, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerden sağlanacak menkul gayrimenkul ve diğer her türlü bağış ve vasiyetler ile temin edilecek gelirlerden oluşur. Enstitü, döner Sermaye işlerini 1750 sayılı Kanunun 74.maddesi uyarınca yürütür.

Madde 12- Enstitünün yapacağı harcamalarda tahakkuk memuru Enstitü Müdürü, İta Amiri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanıdır.

Madde 13- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.