İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKCİĞER HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ

ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1. 2547 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, tüzel kişiliğe sahip “ Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Kurulmuştur.

MADDE 2. Enstitünün amacı; akciğer tüberkülozu, bronkojenik karsinom, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astma ve diğer göğüs hastalıkları konularında bilimsel ve epidemiyolojik araştırmalar, yurt düzeyinde erken tanı, korunma ve rehabilitasyon metodlarının geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmaktır.

MADDE 3. Enstitü bu amaca ulaşmak için gerekli anabilim dallarını belirler  ve elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yaparak yeni anabilim dalları kurar ve lisans üstü eğitim için her türlü düzenlemeyi yapar.

MADDE 4. Enstitü çalışma alanına giren konularda laboratuvar ve klinik araştırma birimleri, dökümantasyon ve bilgisayar merkezleri, lokal ve genel eğitim proğramları hazırlar ve tesis eder. Konuları ile ilgili dış ve iç kuruluşlarla ilişkiyi sağlar ve koordine eder.

MADDE 5. Enstitü tüberküloz konusunda yurt düzeyinde veri toplamak, eradikasyon proğramları hazırlamak, proflaksi ve kesin tanıyı sağlamak üzere referans laboratuvarlarının açılmasına öncülük eder.

MADDE 6. Toplum sağlığı bakımından bronş kanserinin erken tanısı, personel eğitimi ve korunma metodlarının araştırılması ve uygulama alanına aktarılması için her türlü çalışmayı yapar.

MADDE 7. Bronş kanserinin tedavi standartlarını ve protokollarını belirler ve bu gaye için yurt içi ve dışı çalışma grupları ile ilişkiye girer. Medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerin geliştirilmesi  ve uygulanması için birimler kurar.

MADDE 8. Kronik Obstrüktif akciğer hastalığı ve bronşiyal astma konusunda  tanı, tedavi standartları ve toplumsal  eğitimin yaygınlaştırılmasında ve kronik hastaların rehabilitasyonu için faaliyet gösterir.

MADDE 9. Enstitü ilgi alana giren hastalıklar konusunda yurt düzeyi çalışmalarının gerçekleştirilmesi yanında bireysel tedavi konusunda yerel ve bölgesel laboratuvarlar, poliklinikler ve üst düzeyde hizmet veren yataklı tedavi kurumları kurar.

MADDE 10. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

MADDE 11. Enstitü müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür  tekrar atanabilir.

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etmek veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Enstitü Müdürü, bu kanun ile Dekanlara verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.

MADDE 12. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve  enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

MADDE 13. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

MADDE 14. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu , 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve yönetim kurulu na verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

MADDE 15. Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.