İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

 

Madde 1- İstanbul Üniversitesi sınırları içindeki tüm kütüphanelerin ortak amacı Üniversitede yapılan öğretim, araştırma ve eğitim çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda en uygun biçimde karşılamaktır.

Madde 2- Bu amaca ulaşmak için Kütüphaneler İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı merkez olmak üzere bir ağ içinde işletilir. Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul Kütüphanelerinin herbiri bu ağın hizmetlerinden yararlanır ve hizmetlerine katkıda bulunur.

Madde 3- Bu yönetmelikte :

a.  “Üniversite” İstanbul Üniversitesi’ni,

b. “Başkanlık” İstanbul Üniversitesi  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,

c.  “Şube Müdürlüğü” Başkanlığa bağlı yönetim birimini,

ç. “Birim Kütüphaneleri” İstanbul Üniversitesine bağlı Fakülte,

Yüksekokul kütüphanelerini anlatır.

Madde 4- Başkan Rektör’e bağlıdır. Rektör’ün seçeceği 3 öğretim üyesi  ile Başkan’ın katılacağı 4 kişilik bir “Kütüphane ve Dokümantasyon Danışma Kurulu” Başkan’ın çözmekte güçlük çekebileceği yönetim, örgütlenme ve meslek sorunlarını çözmede Rektörlüğe yardımcı olur. Rektör gerekirse Danışma Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Merkez 5- Başkanlığa bağlı olarak çalışan Şube Müdürlükleri :

a.  Kütüphane Şube Müdürlüğü

b. Nadir Eserler ve Müze Şube Müdürlüğü

c.  Bağlı Birimler ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Madde 6- Başkanlığın Görevleri

a.  İç hizmet yönetmeliği hazırlamak. Rektörlük onayına sunmak. İç hizmet yönetmeliğindeki değişiklikleri belirlemek, onaydan geçirdikten sonra uygulamak.

b. Başkanlığın bütçesini hazırlamak. Şube Müdürü’nden alacağı önerilere göre bağlı birimlerin yıllık bütçelerini hazırlamak, Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak.

c.  Hizmet politikalarını gözden geçirmek. Yeni hizmet politikaları oluşturmak.

ç. Satınalma iş ve işlemlerinin, Üniversitenin gelişme politikası doğrultusunda merkez ile ilgili bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

d. Araç ve gerecin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak.

e.  Bibliyografya, katalog, toplu katalog, özdizini vb.yayınlar ile bilimsel araştırmayı kolaylaştırmak.

f.   Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin staj ve uygulama çalışmalarını düzenlemek.

g. Kütüphaneler ağının eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak bu amaçla gerekli mesleki denetimlerde bulunmak ve işlerliğini yitirmiş birimlerin geleceği ile ilgili rapor hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

h. 124 Sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 33 üncü maddesindeki görevleri yapmak.

Madde 7- Kütüphane Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.  Kütüphanenin iş akımını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönetmelikte zaman zaman yapılması gereken değişiklikleri belirler. Başkanlığın onayından geçirdikten sonra uygular.

b. Başkanlık ile bağlı birimlerin yayın sağlama işlerini düzenler, işlemlerini yapar.

c.  Kataloglama ve Sınıflama işlerini düzenler, işlemlerini yapar.

ç. Yerleştirme işlerinin yapılması koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri alır.

d. Yararlandırma hizmetlerinin yol ve yöntemlerini belirler.

e.  Kütüphane içinde ve kütüphane dışında yararlandırmanın, kütüphanenin açık bulundurulması gerekli zamana göre yapılmasını sağlayarak sürekliliğini gerçekleştirir.

f.   Üniversite sınırları içinde yapılan master, doktora v.b. araştırma metinlerinden birer nüsha toplar, kütüphanecilik işlemlerini tamamlar.

g. Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü ve süreli yayınlar bölümü arasında sağlama, yerleştirme ve yararlandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını gerçekleştirir.

Madde 8- Nadir Eserler ve Müze Şube Müdürlüğü

a.  Üniversite sınırları içinde bulunan yazma, eski harfli basma, nadir eserler ve diğer müzelik eşyanın bir merkezde toplanması, işlemlerinin tamamlanması koruma ve bakımının sağlanması, okurlara sunulması ile ilgili iş akımı ve hizmet ünitelerinin belirlenmesi için bir iç yönetmelik hazırlar, Başkanlığın onayından sonra uygular.

b. En çok kullanılanlara öncelik tanıyarak tüm nadir eserlerin mikrofilm, mikrofiş, reprodüksiyon v.b. nüshalarını hazırlatır, özgünlerini müzeye, kopyalarını okura sunar.

c.  Müzenin geliştirilmesi ve denetimi ile ilgili politika ve plan hazırlar, ilkeleri belirler.

ç. Hazırladığı kataloglardan uygun görülenleri basına hazırlar.

d. Başka kütüphanelerin yayınlanmış yerli ve yabancı katalog ve bibliyografya v.b. eserlerini toplayarak geniş bir başvurma dermesi oluşturur.

e.  Bakıma muhtaç eserlerin onarımını yaptırır. Gerekirse bir onarım birimi kurar.

f.   Uygun zamanlarda Üniversite içinde ve dışında sergiler düzenler.

g. Yabancı uyruklu okurlara 14/1/1983 tarih ve 83/5963 Sayılı Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıların Tabi Olacakları Esaslar’ın Yürürlüğe Konulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılmasını sağlar.

Madde 9- Bağlı Birimler ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

a.  Başkanlık ile bağlı birimler arasındaki iletişimi kuran, iş akımını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği yapar, Başkanlığın onayından sonra uygular.

b. Üniversite sınırları içinde bulunan birimlerin her yıl envanterini yapar, işlerliğini kaybedenler hakkında Başkanlığa rapor verir.

c.  Genel ve Özel bibliyografya, öz dizini ve toplu katalog kurar. Üniversite ile ilgili tüm dokümantasyon hizmetlerini örgütler.

ç. Başka kütüphaneler ile Başkanlık arasındaki işbirliğini düzenler.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.