UŞAK ÜNİVERSİTESİ DERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Uşak Üniversitesi Deri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Deri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Uşak Üniversitesi Deri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Uşak Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel ve teknolojik araştırma, eğitim ve uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmeti vermektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

             a) Uygulamalı araştırma geliştirme projeleri yapmak,

             b) Akredite laboratuar hizmeti sağlamak,

             c) Saha hizmeti ile ilgili sorunları çözmek,

             ç) Sektör çalışanlarına hizmet içi eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak,

             d) İlgili kurumlarla işbirliği yapmak,

             e) Bilimsel ve teknik yayın yapmak, kongre, seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlemek,

             f) Mesleki eğitimde kaliteyi arttıracak çalışmalar yapmak,

             g) Yürütülen faaliyetler kapsamında belgelendirme işlemleri, eğitim dokümanlarının hazırlanması, veri toplama ve analiz, tasarım çalışmaları, görsel ve yazılı kaynakların oluşturulması faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin etkinlikleriyle ilgili alanlarda tam gün çalışan deri mühendisliği ve deri konfeksiyon programlarından mezun öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversitedeki dericilik ve deri konfeksiyon programlarından mezun öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları; Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürünün vereceği işleri yaparlar ve kurulların toplantılarına katılabilirler. Merkez Müdürü kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcısına bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Merkez Müdürü başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, idari olarak Merkezin çalışmasını sağlamak, her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             b) Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği ilke ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek, Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Merkez Yönetim Kurulunda görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

             (3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkinlikleri ve yönetimi ile ilgili konuları görüşmek ve idari kararlar almak,

             b) Merkez Müdürünün her etkinlik yılı sonunda hazırlayacağı etkinlik raporunu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından ve istekleri halinde Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üyeden oluşur. Bu Kurulun başkanı Rektördür.

             (2) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.