CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İRTİFA VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YİSBAM): Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda bilgi üretimine yönelik araştırmalar yapmak ve konuyla ilgili toplantı, sempozyum, kongreler düzenlemek, yayınlar yapmak, yükseklik-dağ sporları, doğa sporları, sağlık alanlarında veriler toplamak, duyurmak ve eğitim vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseklik ve spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve yapmak,

b) Üniversitede ve Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde spor tesisleri, sabit ve mobil araştırma istasyonları kurmak,

c) Türkiye genelinde, yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda ilgili disiplinlerle işbirliği sağlamak,

ç) Yüksek irtifa ve spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek bu konularda öğrencileri, sporcuları, halkı aydınlatmak ve doğa sporlarını özendirmek,

d) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin yüksek irtifa ve spor bilimleri alanındaki faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak,

e) Yüksek irtifa ve egzersiz fizyolojisi konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer üniversite ve merkezlerle eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

f) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak,

g) Sporcuların kardiyovasküler, solunum ve motor fonksiyonlar açısından gelişimlerini izlemek ve yüksek irtifada kondisyonlarını geliştirmek için uygulama alanları oluşturmak,

ğ) Yüksek irtifa ile ilişkili olarak faaliyetlerde bulunan kamp ve bunun gibi  bireysel sporcuların veya takımların performans testlerini yapmak,

h) Yüksek irtifada yaşayan kişilerin sağlık sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla her türlü tedbiri alır. Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu, gündemi hazırlayarak toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek,

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Süre bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına göre çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların hazırlayacağı raporları görüşüp uygulamaya koymak,

c) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak,

d) İlgili diğer mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacı ile farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Her çalışma grubunun bir başkanı vardır. Grup başkanları Merkez Müdürü tarafından ilgili öğretim üyesi veya elemanları arasından önerilir ve Yönetim Kurulunca seçilir. Görevlendirilen çalışma grubu başkanı, bir ay içerisinde kendi çalışma grubunun niteliklerini de göz önüne alarak, çalışma esaslarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar ve onaylanan bu esaslara göre yürütür.

(2) Çalışma grupları altı  aylık sürelerde ve/veya çalışma bitiminde raporlarını Yönetim Kuruluna sunar. Merkezin, farklı kuruluşların işbirliği ve olanaklarını gerektiren araştırmaları Yönetim Kurulunca gerekçeli olarak karara bağlanır ve ilgili kurumun desteği bakımından Rektörlüğe sunulur.

 

DÖRÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.