ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES AIZ, D VE ENE SALII ETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Eskiehir Osmangazi niversitesi Az, Di ve ene Sal Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Eskiehir Osmangazi niversitesi Az, Di ve ene Sal Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, az, di ve ene sal alanndaki faaliyetlerine, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: Eskiehir Osmangazi niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Dekann,

c) Faklte: Eskiehir Osmangazi niversitesi Di Hekimlii Fakltesini,

) Merkez (Hastane): Eskiehir Osmangazi niversitesi Az, Di ve ene Sal Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Mdr (Bahekim): Eskiehir Osmangazi niversitesi Az, Di ve ene Sal Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

e) Rektr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektrn,

f) niversite: Eskiehir Osmangazi niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; Merkeze bavuran acil ve dier hastalara ayaktan veya yatrlarak az, di ve ene sal hizmeti vermek, di hekimi yetitirmek, yardmc salk personeli eitimine destek vermek, bilimsel eitim-retim, aratrma ve uygulama olana salamak amacyla Tp Fakltesi ve niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gsteren faklte, enstit, yksekokullar, uygulama ve aratrma merkezleri bata olmak zere dier kurumlarla ibirlii yapmak, eitim ve salk hizmetlerinin verimlilii ile niteliini arttrmak, tbbi aratrma ve uygulamalarn en st dzeyde gereklemesi iin bilimsel aratrma koullarn hazrlamak, ada hastane iletme ynetimi ilkeleri dorultusunda faaliyette bulunmak ve ulalabilir kaliteli salk hizmeti sunulmasn salamaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Hastane bnyesinde; az, di ve ene cerrahisi uzmanlk disiplininin tedavi protokolleri kapsamnda giriimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastalarn ayakta veya yatarak mahede, muayene, tehis, tedavi ve rehabilite edilmelerini salamak ve konuyla ilgili birimleri oluturmak,

b) Koruyucu di hekimlii uygulamalar kapsamnda sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakltenin akademik ve idari personelini, salk ve yardmc salk personeli ile rencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile altrabilen, saha almalarnda kendilerine destek verecek tm kamu kurum ve kurulular ve sivil toplum rgtleri ile Rektrlk bilgisi dhilinde ibirlii yapabilen toplum az ve di sal birimini oluturmak,

c) Az, di ve ene sal alannda hizmet verilmesini salamak ve bu konu ile ilgili aratrma ve uygulamalarda bulunmak,

) Klinik dallar ve dier disiplinlerle toplum salna ynelik aratrmalar konusunda ibirliini salamak,

d) Amac ile ilgili kamu kurum ve kurulularyla ortak projelerin gelitirilmesine imkan salamak,

e) Toplumun az ve di sal konusundaki bilgi, davran ve eksikliklerini tespit ederek bunlarn giderilmesine ynelik projeler gelitirmek,

f) niversite rencilerinin az ve di sal konusunda yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak, bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda almak isteyenleri desteklemek,

g) Salkl bir toplumun gelitirilmesi iin gerektiinde kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak lke dzeyinde bilim ve toplum arasnda kpr grevini stlenmek,

) Ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurum ve kurulularna Merkezin amalar dorultusunda projeler hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, bilimsel mtalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun az ve di sal konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, kitap, dergi, bror ve benzeri basmlar yapmak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek,

) Faklte Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Dekan ve dekan yardmclar,

b) Faklte Ynetim Kurulu,

c) Merkez Mdr (Bahekim) ve Merkez mdr yardmclar (Bahekim yardmclar),

) Hastane Mdr ve Hastane mdr yardmclar,

d) Bahemire,

e) Klinik Sorumlusu,

f) Danma Kurulu.

Dekan ve dekan yardmclar

MADDE 8 (1) Dekan ve dekan yardmclar, 2547 sayl Kanunun 16 nc maddesine gre atanr ve bu maddede belirtilen grevleri yapar.

Faklte ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Faklte Ynetim Kurulu, 2547 sayl Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre kurulur ve bu fkrann (b) bendinde belirtilen grevleri yapar.

Merkez mdr

MADDE 10 (1) Merkez Mdr (Bahekim), Fakltede devaml statde alan retim yeleri arasndan Dekann nerisi ile Rektr tarafndan yllna, kadro durumuna gre atanr veya grevlendirilir.

(2) Dekann grevi sona erdiinde Bahekimin grevi de kendiliinden sona erer. Sresi biten Bahekim ayn usulle yeniden atanabilir veya grevlendirilebilir ya da sresinden nce ayn usulle deitirilebilir.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Mdrnn (Bahekimin) grevleri unlardr:

a) Merkezin dner sermaye hizmetleri satn alma komisyonunun bakanln yapmak,

b) Merkezin gelimesi iin gerekli stratejik planlar hazrlayarak Dekanla sunmak,

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli ekilde srdrlebilmesi iin gerekli tedbirleri almak ve denetlemek,

) Anabilim ve bilim dal hizmetlerinin gelir-gider dengesine gre performanslarn tespit etmek,

d) Bte-idari kadro ihtiyalar ile ilgili nerilerini gerekesi ile birlikte hazrlayarak Dekanla sunmak,

e) Hizmet satn alma yolu ile yaplan szlemelerin uygulanmasn ve denetimini salamak,

f) Merkez iin gerekli her trl bilgisayar otomasyon programlarn gelitirmek, uygulamak ve denetlemek,

g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun ald kararlarn ileyiini salamak,

) Grevini, kalite ynetim sistem politikas, hedefleri ve ilemlerine uygun olarak yrtmek.

Bahekim yardmclar

MADDE 12 (1) Bahekimin nerisi ve Dekann onay ile Fakltede devaml statde grev yapan retim yeleri arasndan en fazla iki bahekim yardmcs (Merkez mdr yardmclar) kadro durumuna gre atanabilir veya grevlendirilebilir. Bahekim yardmclar, Bahekimin yapaca yetki devrine gre Bahekimlik hizmetlerinin yrtlmesinde Bahekime yardmc olurlar.

(2) Bahekim, grevi banda bulunmad zaman, Dekanlk bilgisi dahilinde yardmclarndan birini vekil brakr.

(3) Bahekimin grevi sona erdiinde, yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer. Grev sresi biten Bahekim yardmcs ayn usulle yeniden atanabilir veya grevlendirilebilir ya da sresinden nce ayn usulle grevden alnabilir.

Hastane mdr

MADDE 13 (1) Hastane Mdr; salk idaresi veya salk kurumlar iletmecilii lisans mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan fakltelerden mezun olup, tercihen salk kurumlar iletmecilii alannda yksek lisans yapm olan ve/veya hastane ynetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasndan ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak Dekann nerisi ile Rektr tarafndan kadro durumuna gre atanr veya grevlendirilir.

(2) Hastane Mdr, Bahekimin grev ve sorumluluk alanlar ile snrl olup, Merkezin dier ynetim organlarnn belirledii usul ve esaslara gre almak ve verilen grevleri yapmakla ykmldr.

Hastane mdr yardmclar

MADDE 14 (1) Hastane Mdrne bal olarak grev yapan hastane mdr yardmclar; salk idaresi veya salk kurumlar iletmecilii lisans mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan fakltelerden mezun veya salk hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az on yl grev yapm ve ilgili mevzuatta ngrlen artlara uygun adaylar arasndan Bahekimin nerisi ile Rektr tarafndan kadro durumuna gre atanr veya grevlendirilir.

(2) Hastane mdr yardmclar; Hastane Mdrnce yrtlen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat erevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yrtlmesinde Hastane Mdrne yardmc olurlar.

Bahemire, yardmclar ve grevleri

MADDE 15 (1) Bahemire; lisans dzeyinde eitim veren okullarn hemirelik blmnden mezun ve en az on yl hemirelik hizmeti olan adaylar arasndan ilgili mevzuat hkmlerine gre Dekann nerisi ile Rektr tarafndan kadro durumuna gre atanr veya grevlendirilir.

(2) Merkezde grevli hemireler ve salk hizmetlerinde alan dier personel, bahemirenin sorumluluunda olup; hemirelik hizmetlerinin ynetim ve organizasyonu konusunda Merkez ynetim organlarnn belirledii usul ve esaslara gre almak ve verilen benzer grevleri yapmakla ykmldr.

(3) Bahemire, hizmet gereksinimleri dorultusunda Bahemire yardmcs grevlendirebilir. Bahemire yardmcs, Bahemireye kar sorumlu elemandr.

Klinik sorumlusu ve grevleri

MADDE 16 (1) Anabilim/bilim dal klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalnn kadrolu retim yeleri arasndan, yoksa dier anabilim dallarndan anabilim dal akademik kurul karar ile aylk liste halinde belirlenerek Dekanla her ayn en ge son i gnne kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu retim yesi, ilgili klinikte sunulan tbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana kar sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniin bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri erevesinde altrlmasndan, ilgili kaytlarn tutulmasndan ve korunmasndan ayrca alt yap ile ilgili donanmn usulne uygun kullandrlmasndan Bahekime kar sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eitim alan stajyer renciler ve doktora/uzmanlk rencilerinin bu Ynetmelik hkmlerine gre almalarndan klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dndaki personelin hizmet ilkelerine uygun almalarnn denetim sorumluluu da klinik sorumlusuna aittir.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 17 (1) Danma Kurulu; Dekann bakanlnda, Bahekim, anabilim dal bakanlar ve anabilim dal bakanlarnn seecekleri birer aratrma grevlisi, Fakltenin drdnc ve beinci snfndan birer stajyer renci temsilcisi, Hastane Mdr, Bahemire ve Bahekimin daveti halinde ilgili birim/nite sorumlularndan oluur.

(2) Danma Kurulu ylda en az iki kez salt ounlukla toplanarak, her kesimden gelen eletiri ve nerileri deerlendirir ve bunlar arasndan Merkezin amalarna uygun ve hastane hizmetleri asndan yararl bulunan tavsiye niteliindeki gr ve nerilerde bulunarak prensip kararlar alr.

(3) Rektr, ihtiya halinde Danma Kurulunu toplantya arabilir. Danma Kurulunun raportrln Hastane Mdr yapar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez nite ve birimleri

MADDE 18 (1) Merkezde ve bal birimlerde bulunan ameliyathane, yatakl servis, poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari ilerinde grevli olanlar, Dekan ve Bahekime kar sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak, ihtiya duyulan alanlarda hizmet ve eitim kalitesini ve verimlilii artrmak amacyla alma gruplar, komisyon, komite, nite ve bal birimler kurulabilir. Bunlarn alma usul ve esaslar Faklte Ynetim Kurulunca belirlenir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, niversite Senatosu ve Faklte Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.