GALATASARAY NVERSTES KARAR ANALZ UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Galatasaray niversitesi Karar Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Galatasaray niversitesi Karar Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ve 14 nc maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilt Kanununun Ek 34 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Galatasaray niversitesi Karar Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Galatasaray niversitesi Rektrn,

) niversite: Galatasaray niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr;

a) Karar analizi yntemlerini kullanarak aratrmalar yapmak,

b) Kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile yurtiinde ve yurtdnda ortak almalar yrtmek,

c) Bilimsel toplantlar ve eitim programlar dzenlemek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiyedeki ve yurt dndaki niversitelerin karar analizi hususunda faaliyette bulunan kurum ve kurulularyla ibirlii yapmak,

b) Ulusal ve uluslararas aratrma kurulularyla ilikide bulunmak, ortak projeler hazrlamak,

c) Kamu ve zel sektrn ihtiya duyduu alanlarda aratrma yapmak, kurs, seminer, eitim programlar dzenlemek,

) Ulusal ve uluslararas dzeyde konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve paneller dzenlemek,

d) Ynetim Kurulunun belirleyecei dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Mdr ve Ynetim Kuruludur.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim yeleri arasndan iki yl iin grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, gerektiinde kendisine yardmc olmak zere, Ynetim Kurulu yesi retim elemanlar arasndan bir Mdr Yardmcs seebilir. Mdr Yardmcs, Mdrn verdii ileri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda Mdre veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr;

a) Merkezi temsil etmek ve ynetmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu kurulun bakan olarak toplanty ynetmek,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Merkez bnyesinde oluturulan alma gruplarnn faaliyetleri ile aratrma, yayn, bilimsel toplant ve eitim program gibi almalarn dzenlenmesini salamak ve bunlar denetlemek,

d) Merkezin ileyii ve faaliyetleri ile ilgili raporlar hazrlamak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilen drt retim eleman olmak zere toplam be kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(3) Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu yeliklerinin herhangi bir nedenle boalmas halinde boalan yelik iin yeniden ayn usulle grevlendirme yaplr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrn ars zerine ve Mdr bakanlnda, an az alt ayda bir toplanp Merkezin aratrma, yayn, bilimsel toplant ve eitim faaliyetlerini dzenlemek, gzden geirmek ve bu amala gereken kararlar almak,

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunu incelemek ve bir sonraki dneme ilikin alma programn grerek karara balamak,

c) Merkez bnyesinde, zerinde aratrma yaplan konularda eitli alma gruplar oluturmak ve bu gruplarn almalarn denetlemek,

) 2547 sayl Kanun ile verilen dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, niversiteleraras Kurul, niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Galatasaray niversitesi Rektr yrtr.