KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda her çeşit muayene, tetkik tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması, açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı, yataksız sabit ve geçici kuruluşlar ve benzeri yerler ile belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak üzere açılmış bulunan eğitim ve uygulama eczanelerini işletmek,

c) Danışmanlık, her türlü tercüme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney raporları, fizibilite etüdü, proses değerlendirmesi ve geliştirilmesi, model deneyleri, bilgi işlem ve iş değerlendirmesi veya organizasyonu, analiz ölçme ve etanolaj hizmetleri ve faaliyet alanı ile ilgili olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili hizmetleri yapmak,

d) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antreman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak,

e) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları ile eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim, heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak.

Yönetim Organları

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı başkanlığında, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 10.000.000.000.TL’dır.

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — 14/7/1986 tarih ve 19164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Karadeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesinin tüm mal varlığı ve personeli başkaca işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.