ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL KALKINMA VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Samsun’un her türlü toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik yapılarıyla ilgili akademik çalışma ve araştırmalar ile yayınlar yapmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalar yapar:

a) Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Samsun’un her türlü toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik yapısı, gelişimleri ve özellikleri ile ilgili akademik çalışma ve araştırmalar yapmak, yapılan çalışmalara yardımcı olmak ve konuyla ilgili yayınlar yapmak,

b) Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Samsun’un ekonomik, kültürel ve toplumsal özellikleri ve dinamiklerine ilişkin elektronik ve istatistiksel veri tabanı oluşturmak,

c) Çok yönlü orijinal projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

ç) İlgi alanına giren konularda yayınlanmış kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi tespit edip toplamak ve muhafaza etmek,

d) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan bilim ve araştırma kurumlarıyla amacına uygun konularda işbirliği yapmak,

e) Sadece orta ve uzun vadeli araştırma ve analizlerle değişik seçenekler üretmekle kalmayarak, kısa vadede hızlı bilgi sağlamak, güvenilir bilgiye ve kaynağa ulaşmak ve mevcut duruma uygun tavsiye kararı almak,

f) İlgi alanına giren konularda akademik toplantılar düzenlemek ya da bu konularda düzenlenen toplantılara katılmak,

g) İlgi alanına giren konularda kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Ayrıca Müdüre yardımcı olmak üzere Müdür tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, 

b) Merkezi temsil edip idari işlemlerini yürütmek,

c) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Araştırmalar ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim-öğretime yardımcı olmak gibi konularda karar vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen kendi alanlarında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından ve/veya yurt içindeki diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu ve özel kurum temsilcileri arasından görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.