CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Merkez: Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

                b) Merkez müdürü: Merkezin müdürünü,

                c) Merkez yönetim kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

                ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi rektörünü,

                d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk inkılâp tarihi, Atatürk ilkeleri ve hedefleri, Atatürkçü düşüncenin çağımızdaki yeri ve önemi konularında araştırma, inceleme ve eğitim-öğretimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaktır.

                Merkezin görevleri

                MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri aşağıda belirtilmiştir.               

                a) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, milli kültür, ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak.

                b) Türklüğü, Türk Milletini, Türk vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek ve bunları yazılı ve/veya görsel hale getirip yayımlamak.

                c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda yurtdışındaki ve yurtiçindeki eğitim-öğretim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır.

                a) Merkez Müdürü.

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim (Değişik ibare:RG-27/12/2012-28510) elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne, görevi başında bulunmadığı zamanlarda en kıdemli  Merkez Yönetim Kurulu üyesi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür atanır Merkez Müdürü, Merkezin araştırma ve eğitim kapasitesinin akılcı bir şekilde kullanılmasında, geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve yayın hazırlık faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit etmek ve alınan kararları uygulamak.

                b) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte tespit edip Merkez Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

                c) Her düzeydeki personeli üzerinde gözetim ve denetim görevini yapmak.

                ç) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ve önereceği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından  üç yıl için görevlendirilecek üç üyeden oluşur.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ve çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

                (3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

                a) Merkezin bilimsel araştırma, yayın ve hazırlık faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili plan ve program esaslarını kararlaştırmak.

                b) Çalışma programlarının uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

                c) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili olarak gündeme getireceği işlerde karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 11 – (1) 12/2/1988 tarihli ve 19723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2007

26592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

27/12/2012

28510

2.