YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI VE LİSANS DÜZEYİ YABANCI DİL DERSLERİ ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları öğretim ve öğrenim programlarının öngördüğü yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen hazırlık sınıfı ve lisans düzeyi yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenimi ile ilgili uygulamaların esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hazırlık sınıfında yürütülen öğretim ve öğrenime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık Sınıfı: YDYO Hazırlık Sınıfını,

c) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ç) Düzey belirleme sınavı (DBS): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavını,

d) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ı) Hazırlık Sınıfı öğrencileri: Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran ve DBS veya YDMS’de başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan ve Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek öğrencileri,

i) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Öğretim ve Öğrenimle İlgili Esaslar

 

Hazırlık sınıfı öğretim ve öğrenim esasları

MADDE 5 – (1) Yüksekokulda yürütülen Hazırlık Sınıfı öğretim ve öğrenim esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hazırlık Sınıfı programları Yönetim Kurulu teklifiyle ve Senato tarafından onaylanan düzey ilerleme sistemine göre uygulanır.

b) Öğrencilerin yabancı dille öğrenimlerine hangi düzeyde başlayacakları veya Hazırlık Sınıfından muaf olmaları YDYO tarafından Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Refrence for Languages) doğrultusunda yapılan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS) ile belirlenir.

c) Hazırlık Sınıfı programını daha önce alıp başarısız olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir.

(2) Aşağıda belirtilen öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf tutulurlar:

a) YDMS’den Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olanlar.

b) Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan uluslararası sınavlardan Senato tarafından kabul edilen ve ilgili eğitim programının eğitim diline ait puanı almış olanlar.

c) Lisans programına kayıt yaptıracakların lise eğitiminin; yüksek lisans programına kayıt yaptıracakların lisans eğitiminin, doktora programına kayıt yaptıracakların yüksek lisans eğitiminin tamamını ilgili eğitim programının eğitim dilinin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar.

ç) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık Sınıfı programına daha önce devam etmiş ve YDMS’de başarılı olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye beş akademik yıl içinde tekrar kayıt yaptıranlar.

d) Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim dili kayıt yaptıracağı programın dili ile aynı olan bir lisans veya lisansüstü programda eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar.

e) Kayıt yaptırmak istediği programın eğitim dilinde daha önce yurtdışındaki üniversitelerin birinde lisans veya lisansüstü eğitimini tamamladığını ve ilgili dilde eğitim aldığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar Hazırlık Sınıfından muaf tutulur.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren sınavlardan alınan puanlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle geçerli olur.

Öğretim ve öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretim ve öğrenimi her biri en az 16 haftadan oluşan iki yarıyıldan oluşur. Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato onayı ile yarıyıl süreleri uzatılabilir veya hafta sonunda da ders ve uygulama yapılabilir.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) Yüksekokuldaki uygulamalara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) DBS, eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak veya zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin YDMS’ye girme hakkı elde etmeleri için her akademik yılbaşında yapılır.

b) YDMS, öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için gerekli yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla akademik yıl başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ve yaz döneminde yapılır.

c) Yaz okulu sonunda yapılan YDMS’ye sadece yaz okuluna kayıt yaptırarak devam etmiş öğrenciler girer.

Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 8 – (1) Öğrenci başarısı YDYO tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esaslara göre değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Türkçe Programlara Geçiş, Mazeret ve İzin

 

Devam durumu

MADDE 9 – (1) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

(2) Hazırlık sınıfındaki düzey programlarına devam koşulu Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.

(3) Hazırlık Sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran ancak Hazırlık Sınıfına devam etmek istemeyerek kendi imkânları ile YDMS’ye hazırlanmak isteyen öğrencilere; sorumlu oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerini her dönem başında yatırmaları şartı ile YDYO Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir. Öğrencinin derslere devam etmek istemediğini YDYO tarafından ilan edilecek süre içerisinde yazılı olarak YDYO’ya bildirmesi gerekir. Belirtilen sürede başvurmayan öğrenci bu haktan yararlanamaz.

Türkçe programlara geçiş

MADDE 10 – (1) Türkçe programlara geçiş aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

a) Hazırlık Sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran ve Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler talepleri halinde, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilirler. Öğrencilerin bu programlara yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Mazeretler ve izinler

MADDE 11 – (1) Öğrencinin mazeretli ve izinli sayılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Herhangi bir nedenle DBS veya YDMS’ye girmeyenlere telafi hakkı verilmez.

Dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Dikey geçişle üniversitemize yerleşen öğrenciler lisans öğrencileriyle aynı kurallara tabidir.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları ve maddi hata ile ilgili itirazlar sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde YDYO’ya yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Lisans düzeyi zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenim esasları

MADDE 14 – (1) Lisans düzeyinde verilen zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ve derslerden muafiyet ile ilgili işleyişi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.