ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜKBİLİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SÖZMER): Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi  Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; basılı ve elektronik sözlük çalışmalarına teorik katkıda bulunmak, basılı ve elektronik sözlük uygulamaları yapmak,  yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bilgi üretimini sürekli hale getirmek, üretilen bilginin dolaşımını ve paylaşımını sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sözlükbilimi çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sözlükbilimi alanında özellikle teorik yayınlar yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek.

b) Sözlükbilimi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek. Resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle irtibata geçerek birlikte çalışma alanlarını araştırmak ve her türlü bilimsel ve kültürel etkinlikler yapmak.

 c) Disiplinler arası çalışmayla değişik bilim dalları için basılı ve elektronik sözlük uygulamaları yapmak.

ç) Basılı ve elektronik sözlük kütüphanesi oluşturmak. Bu konuda Üniversitenin merkez kütüphanesi ile işbirliği içinde olmak.

d) Sözlükbilimi alanında dünyada öne çıkmış makale, bildiri, kitap ve diğer temel yayınları tercüme etmek ve yayınlamak.

e) Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan sözlükbilimi araştırma merkezleriyle bilimsel iş birliğine gitmek.

f) Sözlükbilimi alanındaki her türlü bilimsel yayın ve etkinlikleri kamuoyuyla paylaşmak.

g) Sözlükbilimi alanında süreli veya süresiz bilimsel dergi ve bülten yayınlamak.

ğ) Kısa, orta ve uzun vadede geliştirecek projeler hazırlamak, kadrolar değişse de Merkezin kesintisiz ve sürekli çalışmasını temin etmek.

h) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak ve desteklemek.

ı) Sözlükbilimi alanında araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile iş birliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, gerekli hâllerde Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, Rektöre karşı Merkezin bütün faaliyetlerinden dolayı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezi temsil etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2)  Müdürün önerisiyle toplam altı üye Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, idari personelleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu etkinliklerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, idari personelleri ya da sözlükbilimi konusunda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantı Müdürün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planlarını görüşür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Rektörü yürütür.