AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI STRATEJİK UYGULAMA  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (TÜDSAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinde ve diğer ülkelerde yaşayan Türklere ait dil, tarih, kültür, edebiyat, siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda araştırma ve inceleme yapmak, ayrıca karşılıklı ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejiler geliştirmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, ekonomik ve kültürel içerikli akademik toplantılar düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

             b) Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarındaki üniversiteler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, öğrenci ve öğretim elemanı değişimine yönelik bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek ve ortak sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

             c) Yurt içinde ve dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği içerisinde, ortak araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak, bunları desteklemek ve karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla ortak toplantılar düzenlemek,

             ç) Türk dünyasını ilgilendiren her türlü konuda kısa ve uzun vadeli stratejik planlar hazırlamak, projeler üretmek ve bunlara işlerlik kazandırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

             d) Türk dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü daha iyi tanıtmak amacıyla ulusal ve  uluslararası düzeyde araştırma, yayın, konferans, panel ve sempozyum faaliyetlerini gerçekleştirmek,

             e) Türk dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerektiğinde bu tür çalışmalara katılarak destek vermek,

             f) Türkçe’nin temel eserlerini Türkiye Türkçesine aktararak, bunları Türkiye Türkçesi ile yayınlamak,

             g) Türk dünyası ile ilgili arşiv, kütüphane oluşturulması ve dergi çıkarılması çalışmalarını yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri; Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 12 – (1) 5/5/1995 tarihli ve 22278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi  Dil-Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ile 9/5/1998 tarihli ve 23337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırma ve Uygulama  Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.