GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek, Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi karşılaştırmalı dilbilim ve uygulamalı yabancı diller bölümü tarafından yürütülen Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programı dışında, Galatasaray Üniversitesine bağlı fakültelerdeki tüm lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları, Fransızca dili dışındaki diğer yabancı dil sınıflarında eğitim-öğretim, sınavlar ve başarı notunun hesaplanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CEF: Diller için Avrupa ortak başvuru metnini (Common European Framework of Reference for Languages),

b) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıklarını,

c) Fakülte: Galatasaray Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi içindeki her bir fakültenin yönetim kurulunu,

d) Fransızca dil hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurt çapında yapılan sınav sonuçlarına göre kesin kayıt yaptırmış öğrencilerin, öğrenimlerine başladıkları ve 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde düzenlenmiş dil hazırlık sınıfını,

e) Fransızca muafiyet sınavı: Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde düzenlenmiş Fransızca muafiyet sınavını,

f) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yabancı diller bölümü: Üniversitenin lisans diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, Fransızca dili dışındaki diğer yabancı dillerde bilgilerinin geliştirilmesi için eğitim-öğretim hizmeti veren Galatasaray Üniversitesi yabancı diller bölümünü,

i) Yabancı diller bölüm başkanlığı: Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve Senato tarafından ilan edilen akademik takvime uygun olarak yürütülür.

(2) Yaz dönemi öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim planı

MADDE 6 – (1) Yabancı diller bölümünde öğretim, yabancı diller bölüm başkanlığınca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Yabancı diller bölüm başkanlığı; her öğretim yılının başında, öğretim planı doğrultusunda o öğretim yılı boyunca açılacak dersleri, bunları verecek öğretim elemanlarını ve varsa, derslere yazılabilmek için gerekli önkoşul derslerini belirler.

(3) Yabancı diller bölümü tarafından açılan her bir ders 2 kredi değerinde olup, bir yarıyıl boyunca verilir.

Ders alma yükümlülükleri ve mezuniyete hak kazanma

MADDE 7 – (1) Fransızca dil hazırlık sınıfına kabul edilip bu sınıfın bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaya hak kazanabilmeleri için, öğrenimleri süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen toplamda 8 kredi değerinde dersten başarılı olmaları gerekir.

(2) Fransızca muafiyet sınavına giren ve bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaya hak kazanabilmeleri için, öğrenimleri süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen toplamda 12 kredi değerinde dersten başarılı olmaları gerekir.

(3) Fransızca muafiyet sınavına katıldığı halde bu sınavdan başarısız olan öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaya hak kazanabilmeleri için, öğrenimleri süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen toplamda 8 kredi değerinde dersten başarılı olmaları gerekir.

(4) Fransız bakaloryasına sahip olduğunu belgeleyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaya hak kazanabilmeleri için, öğrenimleri süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen toplamda 12 kredi değerinde dersten başarılı olmaları gerekir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yoluyla Üniversitenin bir lisans programına kaydolmuş öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için, ilgili programa üçüncü yarıyılda kayıt yaptırmışlarsa öğrenimleri süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen toplamda 12 kredi, beşinci yarıyılda kayıt yaptırmışlarsa toplamda 8 kredi değerinde dersten başarılı olmaları gerekir.

(6) Kayıtlı olduğu fakültenin fakülte yönetim kurulu kararı ile bir öğrenci değişim programına katılıp yurtiçinde veya yurtdışında bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin, mezun olmaya hak kazanabilmesi için öğrenimi süresince yabancı diller bölümü tarafından verilen derslerden başarılı sayılması için gerekli kredi miktarı, Üniversite dışında öğrenim gördüğü her yarıyıl için 2 kredi eksiltilerek hesaplanır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci, en az İngilizce CEF B2 seviyesini karşılamadıkça ilgili lisans programından mezun olmaya hak kazanamaz.

(8) Üniversitenin bir çift anadal programı dahilinde birden fazla lisans programına kayıtlı olan öğrenci, devam ettiği lisans programlarından biri kapsamında yabancı diller bölümü tarafından verilen ve bir kez başarılı olarak tamamladığı dersten, kayıtlı olduğu diğer lisans programı kapsamında da başarılı sayılır.

Derslere yazılma şartları

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere her yarıyıl başında ve yabancı diller bölüm başkanlığınca tespit edilen usule göre yazılması gerekir. Öğrencilerin yabancı diller bölümü derslerine yazılabilmeleri için katkı payı ile ilgili kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.

(2) Öğrencilerin yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere yazılabilmeleri için, kayıtlı oldukları lisans programı için belirlenmiş sınıf geçme ve başarı koşullarını sağlamaları şartı aranmaz.

(3) Öğretim planındaki herhangi bir dersin yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından belirlenmiş ön koşulu mevcutsa, bu derse yazılmak isteyen öğrencilerin öncelikle ön koşul olarak belirlenen ders veya derslerde başarılı olmaları gerekir.

(4) Öğrencilerin yabancı diller bölümü tarafından verilen ileri seviye İngilizce veya İngilizce dili dışındaki diğer yabancı dil derslerine yazılabilmeleri için en az İngilizce CEF B2 seviyesini karşılamaları gerekir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş veya öğrenci değişim programı yoluyla gelerek Üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin, yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere yazılabilmeleri için, yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Yabancı diller bölüm başkanlığı, söz konusu öğrencilerin Üniversiteye gelmeden önce aldıkları yabancı dil eğitimini gösteren belgeler doğrultusunda o yarıyıl yazılabileceği dersleri belirler ve durumu kayıtlı olduğu fakülteye bildirir. Ancak yabancı diller bölüm başkanlığının gerek görmesi halinde, bu fıkrada sayılan yollarla Üniversiteye gelen öğrencilerin yazılabilecekleri yabancı dil dersleri Üniversitede düzenlenecek seviye tespit sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu fıkrada sözü edilen öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerine başladıkları yarıyıl yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere yazılma işlemleri, yabancı diller bölüm başkanlığının uygun görüşü alınmadan tamamlanamaz.

(6) Yabancı diller bölümü tarafından verilen bir derse kredili olarak yazılıp bundan başarısız olan öğrencilerin başarılı oluncaya kadar ilgili derse tekrar yazılmaları zorunludur.

(7) Öğrenimleri süresince, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen başarılı olunması için gerekli kredilerin tamamını almalarına rağmen İngilizce CEF B2 seviyesini karşılayamayan öğrenciler, mezuniyete hak kazanabilmek için yabancı diller bölüm başkanlığının uygun görüşü üzerine tamamlamaları gereken derslere kredisiz olarak yazılabilirler.

(8) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen mezuniyete hak kazanmayla ilgili tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, kendi talepleri ve yabancı diller bölüm başkanlığının uygun görüşü üzerine yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere kredisiz olarak yazılabilirler.

Derslere yazılma işlemlerinin yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere yazılma işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte tarafından yürütülür. Bu işlemlerin kayıt veya kayıt yenileme işlemleri için tespit ve ilan edilen süre içerisinde tamamlanması gerekir.

Sınıflarda öğrenci sayısı

MADDE 10 – (1) Yabancı diller bölüm başkanlığı, her öğretim yılının başında, yabancı dil sınıflarının açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayılarını belirleyebilir.

(2) Her bir yabancı dil sınıfı için azami öğrenci sayısı yirmi beştir. Yabancı diller bölüm başkanlığı, bu azami sayının aşılmaması için, yabancı diller bölümünde görevli öğretim elemanlarının sayısını ve ders yüklerini de dikkate alarak haftalık ders programlarını düzenler. Tüm fakülteler, yabancı diller bölümü tarafından belirlenen haftalık ders programına uygun olarak gerekli derslikleri sağlamakla yükümlüdür.

Devam zorunluluğu ve mazeret

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin derslere %80'den az olmamak üzere devamı zorunludur. Devam zorunluluğuna uymayan öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır. Yabancı diller bölüm başkanlığınca kabul edilen haklı bir nedene dayanmadıkça derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok yazılır.

(3) Yabancı diller bölüm başkanlığınca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önce duyurmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş günü içerisinde yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

(4) Yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından aksi düzenlenmedikçe, öğrencinin yabancı diller bölümü tarafından verilen herhangi bir dersi tekrar alması o derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Disiplin soruşturması

MADDE 12 – (1) Yabancı diller bölümü tarafından verilen derslere yazılmış öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili amir, ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin dekanı, disiplin kurulu ise aynı fakültenin yönetim kuruludur.

Öğretim elemanları

MADDE 13 – (1) Yabancı diller bölümünün öğretim elemanları Rektörlük tarafından görevlendirilir.

(2) Yabancı diller bölümünün öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerine yabancı diller bölüm başkanlığı karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

İngilizce seviye tespiti

MADDE 14 – (1) İngilizce seviye tespit sınavı yabancı diller bölüm başkanlığının gerekli gördüğü herhangi bir zamanda yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen en geç beş işgünü içerisinde yabancı diller bölüm başkanlığınca ilan edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanların İngilizce seviye tespit sınavına katılması zorunludur:

a) Fransızca CEF B2 seviyesindeki derslere birer defa yazılmış olmak,

b) Fransızca muafiyet sınavında başarılı olmak,

c) Fransız bakaloryasına sahip olmak,

ç) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptırmış olmak.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciler İngilizce seviye tespit sınavına giremezler. Bu öğrencilerden fiilen sınava girenlerin sınavı geçersiz kabul edilir.

(4) İngilizce seviye tespit sınavı sonucunda İngilizce seviyesi CEF B2 altında olan öğrenci yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından seviyesine uygun İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilir. İngilizce seviyesi CEF B2 ve üstü olan öğrenci temel İngilizce eğitiminden muaf olur.

(5) Zorunlu olmasına rağmen İngilizce seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, yabancı diller bölümü tarafından verilen en düşük seviye İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilir.

(6) İngilizce seviye tespit sınavına girmesi zorunlu olan öğrenci, İngilizce seviyesini gösteren ve Senatoca belirlenmiş uluslararası sınavların geçerli sonuç belgesiyle beraber sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesinden yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurması durumunda, İngilizce seviye tespit sınavına girme zorunluluğundan muaf olur. Sunulan belgeye uygun olarak öğrencinin İngilizce CEF B2 veya üstü seviyede olduğu yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından onaylanırsa öğrenci temel İngilizce eğitiminden muaf olur. İngilizce seviyesi CEF B2 altında olan öğrenci yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından seviyesine uygun İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilir.

(7) İngilizce dilinde eğitim-öğretim yapan ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, İngilizce CEF B1 seviyesini karşıladıkları kabul edilir. Bu öğrencilerden temel İngilizce eğitiminden muaf olmayanlar İngilizce CEF B2 seviyesindeki derslere, temel İngilizce eğitiminden muaf olanlar ise ileri seviye İngilizce veya İngilizce dili dışındaki diğer yabancı dillerin derslerine yazılırlar. 

(8) İngilizce seviye tespit sınavlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ve Senatoca belirlenmiş uluslararası sınavların sonuçlarına uygun İngilizce dil seviyelerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

İngilizce dili dışında diğer yabancı dillerde seviye tespiti

MADDE 15 – (1) İngilizce dili dışında yabancı diller bölümü tarafından ders açılan diğer dillerde seviye tespit sınavı yapılmaz. Bu dillerde eğitim almak isteyen öğrenciler yabancı diller bölümü tarafından verilen en düşük seviye dil dersi sınıfına yerleştirilir. Ancak İngilizce dili dışında yabancı diller bölümü tarafından ders açılan diğer yabancı dillerde eğitim-öğretim yapan ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, bu eğitim-öğretimlerini yaptıkları yabancı dilde CEF B1 seviyesini karşıladıkları kabul edilir. Bu öğrenciler, yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından dersi açılan diğer yabancı dillerde seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir.

Derslerin değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 16 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa konu sınavları, uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu sınavı notu kullanılarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmaları notunun dersin yarıyıl sonu notuna katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavı notunun yarıyıl sonu notuna katkısı %50’dir.

(2) Yarıyıl içi çalışmaları notu, yarıyıl içi çalışmalarından alınan notların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Her bir yarıyıl içi çalışmasının yarıyıl içi çalışmaları notunun hesabındaki ağırlığı dersi veren öğretim elemanınca belirlenir ve başarı değerlendirme sistemi çerçevesinde ilgili yarıyıl başında öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerden, ancak yarıyıl içi çalışmaları notu 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri olanlar yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanır. Yarıyıl içi notu 50’den aşağı olanlar aldıkları dersten başarısız sayılırlar ve yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Herhangi bir öğrenci yarıyıl içi notu 50’den aşağı olmasına rağmen yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına alınsa bile o dersten başarısız sayılır.

(3) Öğrencilerden yarıyıl sonu sınavı notu 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri olanlar o sınavdan başarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olanlara bütünleme sınavı hakkı tanınır. Ancak, dersten başarılı olmak için ilgili dersin yarıyıl sonu notunun 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. Yarıyıl sonu notu 60’dan aşağı olanlar da aldıkları dersten başarısız sayılarak bütünleme sınavına girmeye hak kazanırlar. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınavından alınan notun yerine geçer.

(4) Yarıyıl sonu notu 100 tam not üzerinden 60 ve üstü olanlar aldıkları dersten başarılı sayılır. Yarıyıl sonu notu 60’dan aşağı olanlar aldıkları yabancı dil dersinden başarısız sayılır.

(5) Yarıyıl içinde veya sonunda düzenlenen herhangi bir yazılı sınavda kopya yapan, yaptıran, bunlara teşebbüs eden veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınavlar dışında yarıyıl içi düzenlenen herhangi bir çalışmada intihalde bulunduğu sabit olan öğrenci o çalışmadan sıfır (0) almış sayılır.

(6) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından önceden belirlenir ve ilan edilir. Tüm fakülteler, yabancı diller bölümü tarafından belirlenen sınav programına uygun olarak gerekli derslikleri sağlamakla yükümlüdür.

(7) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu notu birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl notun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

Başarı notu

Katsayısı

AA

4,00

BA

3,50

BB

3,00

CB

2,50

CC

2,00

F

0,00

(9) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC başarı notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Öğrencinin bir derse ait başarı notu F ise, öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Seviye yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Yabancı diller bölümü tarafından dersi açılan dillerin, verilen her bir seviyesi için her öğretim yılının başında ve sonunda birer defa olmak üzere seviye yeterlik sınavları yapılır. Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) Öğrencilerin herhangi bir seviyedeki yeterlik sınavına girebilmesi için o seviye ile ilgili güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslere en az bir defa yazılmış olması gerekir. Ancak istisnai olarak herhangi bir değişim programı ile yurtiçinde veya yurtdışında bulunan bir yüksek öğretim kurumunda bir yarıyıl süresince eğitim alan Üniversite öğrencilerinin, herhangi bir seviyedeki yeterlik sınavına girebilmesi için o seviye ile ilgili derslere tek bir dönem yazılmış olması yeterlidir.

(3) Herhangi bir dil seviyesi ile ilgili güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerden en az birinden başarısız olan öğrencinin seviye yeterlik sınavına girmesi gerekir.

(4) Herhangi bir dil seviyesi ile ilgili seviye yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci o seviyenin yeterlik sınavına bir daha giremez. Herhangi bir dil seviyesi ile ilgili açılan derslerden başarısız olmayan öğrenci o seviyenin yeterlik sınavına giremez.

(5) Yeterlik sınavına girmesi zorunlu olan öğrenci, sınavına gireceği seviye ile ilgili, o seviyede veya üstünde olduğunu gösteren Senatoca belirlenmiş uluslararası sınavların birinden aldığı geçerli sonuç belgesiyle beraber sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesinden yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurması durumunda, seviye yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

(6) Belirli bir seviyenin yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, sınavına girdiği dil ve seviyenin bir üst seviye derslerine yazılmak istediğinde, o dersler için ön koşul olarak belirlenen ders veya dersleri başarması gerekmez.

(7) Belirli bir seviyenin yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, o seviye ile ilgili başarısız olduğu ders veya dersleri tekrar aldığında, bu derslere devam zorunluluğu aranmaz.

(8) Seviye yeterlik sınavlarının hazırlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve bu sınavda alınan sonucun tekrar alınan dersin başarı durumuna etkisi ile Senatoca belirlenmiş uluslararası sınavların sonuçlarına uygun ders başarı notlarının belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 18 – (1) Yabancı diller bölümü tarafından açılan derslerle ilgili not yükseltme sınavı yapılmaz. Öğrenciler yabancı diller bölümü tarafından verilen ve başarılı olunan dersi tekrar alamazlar.

Sınav sonuçlarına ve başarı notlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler sınav sonucunun ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde, yabancı diller bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. Yabancı diller bölüm başkanlığı, itirazı incelemek üzere sınavı hazırlayan öğretim elemanlarının da bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturur. İtiraz üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini izleyen on gün içinde sonuçlandırılır ve komisyon görüşü yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Yabancı diller bölüm başkanlığı itirazı karara bağlar.

(2) Öğrenciler bir dersteki başarı notlarına, notlarının ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde, yabancı diller bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Bölüm başkanlığı, itirazı incelemek üzere dersten sorumlu öğretim elemanının da bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturur. Bu komisyon, dersten sorumlu öğretim elemanının ilan ettiği başarı değerlendirme sisteminde yer alan ve öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini izleyen on gün içinde inceler ve görüşünü bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. İtiraz bölüm başkanlığı tarafından karara bağlanır.

Dil seviyesinin belgelenmesi

MADDE 20 – (1) Öğrenci yabancı diller bölümü tarafından verilen herhangi bir dil seviyesi ile ilgili tüm dersleri başarıyla tamamladığında, o dil seviyesinde olduğunu gösteren bir belgenin hazırlanması için yabancı diller bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilir. Talep edilen belge, uygun görülmesi halinde ve sadece yabancı diller bölümü tarafından açılan derslere devam ederek başarılı olan öğrencilere verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 14/6/2001 tarihli ve 24432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.