İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesinde kurulan alt birimlerin çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olarak görevlendirilen Üniversite öğretim elemanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İKÇÜKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası örgüt ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) İnsan haklarını ve kadınların çağdaş toplumun bireyi olmasını temel alarak kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek,

c) Kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ve kadın sorunları ile ilgili eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk, kültür alanlarında bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

ç) Üniversitelerin farklı birimlerinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak ve eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak,

e) Belirlenen amaçlar doğrultusunda yayın yapmak,

f) Kadın sorunları konusunda gelişmeleri ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

g) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve merkezlerle işbirliği yapmak ve iletişim ağı oluşturmak,

ğ) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

h) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlar Müdürün görevlendireceği yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

e) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

f) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen en az dört öğretim elemanı olmak üzere toplam en az yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek,

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek, danışmanlık hizmeti, yayın ve kurs verme gibi konularda karar vermek,

c) Proje konularını tespit etmek,

ç) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek, bunların birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

e) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak,

f) Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile destek verenler arasından seçilen en çok on üç kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından, diğer kurumlardan seçilecek üyeler ise, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, her üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile alt birimler oluşturulur. Birim sorumluları ile birimlere ait çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.