TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ÇEKİ KANCASI VE GERİ HAREKET TERTİBATI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2009/58/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamında yer alan havalı lastik tekerlekli ve azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili 13/7/2009 tarihli ve 2009/58/EC sayılı direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2003/37/AT Yönetmeliği: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ni,

b) A.İ.T.M. Yönetmeliği: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Ayrı teknik ünite: İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış traktör tipine göre ayrı tip onayı alabilen, traktörün bir parçası olarak hazırlanan çeki kancası ve geri hareket tertibatı ve benzeri gibi bir üniteyi,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Onay Kuruluşu: Teknik servis görevlendiren, tip onay belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından teknik servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

h) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya teknik servisin görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

ı) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

i) Tarım veya orman traktörü: Ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, havalı lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük taşımak için donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilen motorlu araçları,

j) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluş veya kurumu,

k) Tip onayı belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatının Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları

MADDE 5 – (1) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ait tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

(2) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir devletin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

(3) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğe uygun olarak çeki kancası ve geri hareket tertibatının takıldığı traktörlere bu Yönetmeliğe göre AT tip onayı belgesi ve AT tip onayı numarası verir.

Teknik servisler

MADDE 6 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Bildirim

MADDE 7 – (1) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili 2009/58/EC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(2) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ait tip onayı belgesine ilişkin görevlendirilen teknik servis, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 8 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş çeki kancası ve geri hareket tertibatına ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ulusal tip onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmeliklerin uygulama alanları

MADDE 10 – (1) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatının onayları bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer araçların onayları ise A.İ.T.M. Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 17/12/1999 tarihli ve 23909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/533/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı için ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/533/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/533/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların mevcut deney raporları teknik servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT tip onayı belgesi yerine ulusal tip onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Çeki Kancası

1- Adet

Her traktör, çeki çubuğu veya çeki kablosu gibi ekipmanlarla bağlantı yapmasını sağlayacak çeki amaçlı özel bir kancaya sahip olmalıdır.

2- Konum

Kanca, traktörün önüne yerleştirilmeli ve bir bağlama pimi ile donatılmalıdır.

3- Kanca, yarıklı çene biçiminde, kilitleme piminin merkezindeki açıklık 60 mm+0,5 mm/-1,5 mm ve pimin merkezinden ölçülen çenenin derinliği ise 62 mm ± 0,5 mm olmalıdır.

Bağlama pimi 30+1,5 mm çapında olmalı ve kullanımı süresince bulunduğu yerden oynamasını engelleyecek, sökülemez nitelikte bir tespit tertibatına sahip olmalıdır.

Yukarıda belirtilen +1,5 mm tolerans üretim toleransı olarak değil, buna karşın farklı tasarımlardaki pimlerin nominal boyutlarındaki müsaade edilebilir miktar değişiklikleri olarak dikkate alınmalıdır.

 

 

Ek-2

Geri Hareket Tertibatı

Tüm traktörler sürücü mahallinden kumanda edilebilen, bir geri hareket tertibatı ile donatılmalıdır.