İKİ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN PARK AYAKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2009/78/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları konusunda araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; park ayakları konusunda iki tekerlekli motorlu araç tipine aksam tip onayı belgesi verilmesi işlemlerine dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları ile ilgili 13/7/2009 tarihli ve 2009/78/EC sayılı direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Aksam: Aracın bir parçası olarak ilgili mevzuat hükümlerine tabi olan ve ilgili mevzuata göre bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabilen bir üniteyi,

c) Araç: Araç sınıflarından birine dahil olup, MOTOY’da yapılan tanımlamaya uygun olarak şase üzerine imal edilen iki ve üç tekerlekli mopedler, iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ve sepetli motosikletleri,

ç) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) İmalatçı: İki tekerlekli motorlu araçları veya aksam veya ayrı teknik üniteleri imal eden, tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluşu veya imalatçı temsilcisini,

f) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,

g) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),

ğ) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğini (2002/24/AT),

h) Onay Kuruluşu: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu, teknik servisleri görevlendiren yetkili merci olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ı) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı (tanıtım belgesi) gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

i) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyası ile Teknik Servisin veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

j) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

k) Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

l) Tip Onayı: Bir aracın, bu Yönetmelikte öngörülen teknik şartlara uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) Araç için Tip Onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

(2) Belirli bir tipe ait Tip Onayı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

(3) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip onayı işlemleri

MADDE 6 – (1) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen teknik şartları sağlayan aracın herhangi bir tipi için MOTOY’un 6 ncı maddesine ve bu Yönetmeliğe göre Tip Onayı işlemlerini yerine getirir ve Ek-1 İlave 2'de örneği bulunan aksam Tip Onayı belgesini ve Tip Onayı numarasını verir.

Teknik servisler

MADDE 7 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde teknik servis olarak Bakanlıkça görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz ve Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

Piyasaya arz ve tedbirler

MADDE 8 – (1) Park ayakları konusunda iki tekerlekli motorlu araçların piyasaya arz edilmesini düzenleyen prosedürler ve tip onayına uygunsuzluk halinde alınacak tedbirler hakkında MOTOY hükümleri uygulanır.

Bildirimler

MADDE 9 – (1) Avrupa Birliğinin 2009/78/EC sayılı direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve Onay Kuruluşu ile görevlendirilen Teknik Servisin adı ve adresi Avrupa Komisyonuna ve AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

(2) Onay Kuruluşu, Tip Onayı belgesi verdiği veya reddettiği her araç tipinin doldurulmuş Tip Onayı belgesinin bir kopyasını belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

(3) Onay Kuruluşunca, bu Yönetmelik hükümlerine göre Tip Onayı belgesinin reddi veya geri çekilmesi veya tescilin reddi, geri çekilmesi veya satışın yasaklanması gibi alınan kararların dayandırıldığı nedenler ilgili tarafa bildirilir. Ayrıca mevzuat çerçevesinde alınan kararlarla ilgili tanınan süreler belirtilir.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Park ayakları konusunda teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için Tip Onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna ve AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, bunlara Ulusal Tip Onayı belgesi verilebilir.

(2) Onay Kuruluşu; ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçları bu Yönetmeliğin şartlarından muaf tutabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/31/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları için ilk defa Tip Onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, Tip Onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları için, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları için, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı belgesi olan araçların mevcut deney raporları Teknik Servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar araca AT Tip Onayı belgesi yerine Ulusal Tip Onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.