MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM BUZ ÇÖZME VE BUĞU GİDERME SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/672/2010)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri ile ilgili hükümlerini ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlanan M1 kategorisi motorlu araçların ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri ile ilgili AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin (EU) 672/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) MARTOY’da yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Araç ana kumanda anahtarı: Araç üzerindeki elektronik sistemi, araç sürücüsü olmaksızın park edildiğinde olduğu gibi kapalı durumdan normal çalışma durumuna getiren cihazı,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Birincil referans işaretleri: Araç gövdesindeki veya şase üzerindeki, üç boyutlu referans sistemi içerisindeki X, Y ve Z koordinatları araç imalatçısı tarafından verilen delikler, yüzeyler, işaretler veya diğer tanımlayıcı işaretleri,

d) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

e) Buğu: Ön cam iç yüzeyindeki yoğuşma katmanını,

f) Buğu giderme sistemi: Ön camın iç yüzeyindeki buğunun giderilmesini amaçlayan sistemi,

g) Buğusu giderilmiş alan: Ön camın önceden buğuyla kaplı olan, sonrasında ise su damlası veya herhangi bir su izi kalmayan kuru cam iç yüzeyini,

ğ) Buz çözme sistemi: Ön camın dış yüzeyindeki don veya buzun giderilmesini amaçlayan sistemi,

h) Buzu çözülen alan: Ön camın dış yüzeyindeki kuru alanı veya aracın ön cam silecekleriyle silinebilecek olan erimiş veya kısmen erimiş ıslak buzla kaplı dış yüzeyini,

ı) Görüş alanı A: BM-AEK Regülasyonu 43’ün Ek 18’inin 2.2 nci maddesinde tanımlanan deney alanı A’yı,

i) Görüş alanı B: BM-AEK Regülasyonu 43’ün Ek 18’inin 2.4.1 inci maddesinde tanımlanan alanı hariç tutmaksızın, 2.4 üncü maddesinde tanımlanan azaltılmış deney alanı B’yi,

j) Koltuk sırt tasarım açısı: R noktası veya oturma referans noktası boyunca uzanan bir dikey hat ile araç imalatçısının belirttiği koltuk arkalığı tasarım pozisyonunda olan koltuk sırt hattı arasında ölçülen açıyı,

k) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni,

l) Motor: Sıvı veya gaz yakıtla çalışan içten yanmalı motoru,

m) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

n) Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemlerine göre araç tipi:

1) Buz çözme ve buğu giderme sistemlerinin karakteristikleri,

2) Görüş alanını etkileyebileceği için sürücünün 180 derecelik ön serbest görüş alanının dış ve iç tarafının şekli ve düzeni,

3) Ön camın şekli, boyutu, kalınlığı ve özellikleri ile nasıl monte edildiği,

4) Azami oturma yeri sayısı

gibi temel hususlarda farklılık göstermeyen araçları,

o) R noktası veya oturma referans noktası: Araç imalatçısının üç boyutlu referans sistemine göre her bir oturma pozisyonu için tanımladığı tasarım noktasını,

ö) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

p) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemlerine göre araç tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi,

r) Üç boyutlu referans sistemi: Ek-2’nin İlave 2’sinin hükümlerine göre dikey bir X-Z boylam düzlemi, yatay bir X-Y düzlemi ve dikey bir çapraz Y-Z düzlemi içeren referans sistemi,

ifade eder.

Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemlerine göre bir aracın AT tip onayı

MADDE 5 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi bir aracın ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri ile ilgili AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.

(3) Ek-2’deki ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu, AT tip onayı ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara, başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-1’in Kısım 2’sindeki örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT tip onayı belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.

Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 1/11/2012 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 21/1/2001 tarihli ve 24294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Cam Yüzeylerinin Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/317/AT)’ne göre araçlara ve ayrı teknik ünitelere verilen onayların kapsam genişletmeleri, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız