GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE GENEL

MÜDÜRLÜK STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVLARINA

KATILMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak Eleme Sınavından sonra Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılmaya ilişkin genel ilkeleri belirlemektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 13/3/2001 tarihli 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü; Gümrükler Genel Müdürlüğü,Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü stajyer kontrolörlüklerini,

Eleme Sınavı; özel yarışma sınavıyla girilen meslekler için ÖSYM’ce yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

Giriş Sınavı; Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü için Eleme Sınavından sonra ilgili Yönetmeliklere göre yapılacak sınavı,

belirtmektedir.

Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Ön Koşul

Madde 4 —Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılabilmek için, öncelikle Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM’ce yapılacak Eleme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Adayların Giriş Sınavlarına Kabulü

Madde 5 —Eleme Sınavı sonuçlarına göre,Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılacak adayların; ilanlardaki ve ilgili Yönetmeliklerindeki diğer koşulları da taşıması gerekir. Giriş sınavına katılabilmek için adayların, Gümrük Müsteşarlığına sınav sonuç belgesiyle birlikte istenecek diğer belgeleri vermesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 6 — 22/9/1996 tarihli 22765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.