2014-2015 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

 

Karar Tarihi  :20.05.2014

Karar No        : 13

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2014-2015 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1-(1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü

d) Şube Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerdeki Şube Müdürlüğünü

e) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını,

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri

 

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-II’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

Tablo-1 Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri.

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

I. Grup Kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

II. Grup Kuşlar

                               Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı

                               Çil keklik avı sadece bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Amasya, Çorum, Bayburt, Gümüşhane ve Tokat illerinde avlanacaktır.

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

23.08.2014

18.01.2015

15.10.2014

04.01.2015

D. Akdeniz

23.08.2014

18.01.2015

15.10.2014

04.01.2015

B. Akdeniz

30.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

Marmara

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

İç Anadolu

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

Doğu Anadolu

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

G. D. Anadolu

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

D. Karadeniz

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

B. Karadeniz

23.08.2014

23.11.2014

15.10.2014

04.01.2015

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup Kuşlar (a)

                               Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu avı.

III. grup Kuşlar (b)

 

                               Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

D. Akdeniz

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

B. Akdeniz

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

Marmara

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

İç Anadolu

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

D. Anadolu

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

G.D. Anadolu

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

D.Karadeniz

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

B.Karadeniz

01.11.2014

22.02.2015

01.11.2014

15.02.2015

 

AVLANMA

BÖLGESİ

                                IV. grup Kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan avı

                I. grup Memeliler

Yabani tavşan, adatavşanı, tilki, kaya sansarı avı

 

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

D. Akdeniz

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

B. Akdeniz

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

Marmara

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

İç Anadolu

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

D. Anadolu

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

G.D. Anadolu

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

D.Karadeniz

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

B.Karadeniz

23.08.2014

15.02.2015

04.10.2014

04.01.2015

 

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

                               II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Ege

16.08.2014

15.02.2015

D. Akdeniz

16.08.2014

15.02.2015

B. Akdeniz

16.08.2014

15.02.2015

Marmara

16.08.2014

15.02.2015

İç Anadolu

16.08.2014

15.02.2015

D. Anadolu

16.08.2014

15.02.2015

G. D.Anadolu

16.08.2014

15.02.2015

D. Karadeniz

16.08.2014

15.02.2015

B. Karadeniz

16.08.2014

15.02.2015

 

(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.

(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir.

(5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 02.08.2014 - 19.10.2014 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 30 Ağustos 2014 - 12 Kasım 2014 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler.

Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

 

Tablo-2 Avlanma bölgelerine göre iller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Avlanma Bölgesi

Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller

D. Akdeniz Bölgesi

Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

B. Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

G. Doğu Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B. Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D. Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır.

(2) İlde ve ilçede avlanması yasaklanan türler, o il ve ilçe sınırları içerisinde kalan ilan edilmiş devlet ve genel avlaklarında da avlanamaz.

 

Tablo-3 İller bazında koruma altına alınan av hayvanları                                                                                                                                                                                                                                                                

BÖLGESİ

SIRA NO

İLİ

AVI YASAKLANAN TÜRLER

D. AKDENİZ

1

Mersin

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde tüm keklik türleri, Mut, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çakal.

2

Kahramanaraş

Kum kekliği

3

Kilis

Çakal.

4

Osmaniye

Çakal.

B.AKDENİZ

5

Antalya

Çakal.

6

Burdur

Küçük karga, ekinkargası, leşkargası,  kum kekliği, çakal, kaya sansarı tilki ve ada tavşanı.

7

Denizli

Alakarga.

8

Isparta

Küçük karga, ekin kargası ve leşkargası.

EGE

9

Muğla

Çakal.

G. D. ANADOLU

10

Şanlıurfa

Kaya sansarı ve çakal.

11

Siirt

Çakal.

12

Mardin

Çakal.

MARMARA

13

İstanbul

Tüm keklik türleri.

14

Edirne

Tüm keklik türleri.

15

Kırklareli

Tüm keklik türleri.

16

Kocaeli

Tüm keklik türleri.

17

Tekirdağ

Tüm keklik türleri.

B.KARADENİZ

18

Sinop

Tüm keklik türleri, tilki. Ayrıca Dikmen ve Erfelek ilçelerinde bu türlerle birlikte yabani tavşan.

19

Karabük

Tüm keklik türleri.

20

Bartın

Tüm keklik türleri, kaya güvercini, tepeli patka ve kılkuyruk ördek. Ayrıca Ulus ilçesinde bu türlerle birlikte tavşan.

21

Düzce

Tüm keklik türleri.

22

Zonguldak

Tüm keklik türleri ve tavşan.

D. KARADENİZ

23

Trabzon

Tüm keklik türleri, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk, çıkrıkçın ve tilki.

24

Amasya

Çakal.

25

Giresun

Çakal.

26

Ordu

Tilki.

27

Rize

Tavşan.

İÇ ANADOLU

28

Ankara

Tilki.

29

Afyonkarahisar

İl genelinde çakal, Şuhut ilçesinde tüm keklik türleri.

30

Aksaray

Tilki.

31

Çorum

Kum kekliği.

32

Kırşehir

Tilki.

33

Kırıkkale

Tilki.

34

Sivas

Karga, çakal ve kaya güvercini.

D. ANADOLU

35

Erzurum

Çakal.

36

Ağrı

Çakal ve kaya sansarı.

37

Kars

Kaya sansarı.

38

Ardahan

Tilki ve çakal.

39

Bingöl

Tilki ve çakal.

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4-(1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tablo-4 Avlanma limitleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KUŞLAR

Avlanma Limiti

Bıldırcın

10

Üveyik

8

Karatavuk, öter ardıç

3’er

Kaya güvercini

6

Çulluk

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarca

3’er

Sakarmeke

4

Alakarga, suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve çil keklik (Çil keklik avı sadece bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Amasya, Çorum, Bayburt, Gümüşhane ve Tokat illerinde yapılacaktır).

Toplamda 2

Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir)

Toplamda 6

Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası

Toplam 15

Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam 6

MEMELİLER

Avlanma Limiti

Yabani tavşanı

1

Ada tavşanı

2

Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

2

Kaya Sansarı

2

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)

(sürekçiler av yapamaz)

3

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.

(4) İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda,  2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilir.

Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır..

(5) İlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır.

 

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5-(1) Kanunun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca belirlenen yaban hayvanları, av hayvanları ile koruma altına alınan yaban hayvanları listeleri 19 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu av döneminde Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları (av turizmi kapsamında avına izin verilenler hariç) ile Bakanlık tarafından av hayvanı olarak belirlenen yaban hayvanlarından MAK’ca koruma altına EK LİSTE-I’de yer alan av hayvanlarının avlanması yasaktır.

 

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6- (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2014-2015 av döneminde, MAK’ca avına izin verilen av hayvanları EK LİSTE-II te yeralmıştır.

 

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7- (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-III’deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda,

b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,

c)Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),

g) Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

(2) İl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

 

Korunan Alanlar

MADDE 8-(1) Özel Kanunlarla korunan alanlar;

a) Yaban Hayatı Koruma Sahaları,

b) Milli Parklar,

c) Tabiat Parkları,

ç) Tabiat Koruma Alanları,

d) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LİSTE-VII’de yer alan özel çevre koruma bölgeleri,

(2) 4915 sayılı Kanunla Korunan Alanlar

a) Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,

b) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonları,

c) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları,

ç) Örnek Avlaklar,

d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

Ancak 1 inci ve 2 inci fıkrada yer alan sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklıdır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

 

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

Madde 9- (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları;

a) Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgârla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz.

c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz.

ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.

d) Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz.

e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.

f)Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez.

g) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

ğ) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

Ancak 2014-2015 av dönemine mahsus olmak üzere deneme maksadıyla; avcılar sulak alanlarda soğuktan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara uymak koşuluyla üstü kapalı barınakları kullanabilirler.

-              Sadece sahipli arazilerdeki barınak kullanılabilir. Her bir sahipli arazide ancak bir adet barınak bulunabilir.

-              Kullanılacak barınaklar avcı dernekleri ve il şube müdürlüklerince numaralandırılır ve kayıt altına alınır.

-              Herbir barınaktan en fazla üç avcı faydalanabilir.

-              Seyyar nitelikli barınaklar ve toprak altına gömülü şekilde yapılan barınaklar avcılıkta kullanılamaz.

-              Barınaklarda sadece sabit pencere olabilir, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgallar bulunamaz.

-              Barınaklar avlanma amacıyla kullanılamaz. Barınak içerisinde tüfekler kılıfında ve boş olmak zorundadır.

h) Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir.

i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen “Engelli Kimlik Belgesi” ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler.

 

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 10-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,

b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır.

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek.

h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.

ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz.

İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır.

i) Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır.

 

Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 11-(1) Yaban domuzu sürek avları tescil edilen genel ve devlet avlakları ile ava açık alanlarda yapılabilecektir.

(2) Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında yaban domuzu avı Tablo-1’de belirtilen sürelerde avlağın belirlenen kotaları dahilinde yapılabilir.

(3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce şube müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İldeki şube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(4) İzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

 

Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12-(1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması şube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan 2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son yaban domuzu avının bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.

 

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması

MADDE 13-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin Taşınması

 

MADDE 14- (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden bir bütün halindeyken;

a) İl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan şube müdürlüğü veya orman işletme şefliğine başvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır.

b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dışına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına başvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır.

c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur.

(3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(4) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(5) İdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları başka bir yere naklederken şube müdürlüğünden izin almak zorundadır.

(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

 

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları

MADDE 15-(1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişiler;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı,

Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

(3) Yukarıda belirtilen kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.

Bu kişiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır.

ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler başıboş bırakılmaz.

Çobanlar yanlarında tek kurşun fişekler dışında başka fişekler bulunduramazlar.

d) Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Avlaklarda başıboş yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için şube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

 

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 16-(1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Tazıyla avlanmak yasaktır.

(3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 6 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(4) Av köpeği eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. İldeki şube müdürlüğü av sezonu dışında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve gelişimiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.

(5) Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

 

MADDE 17-(1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriş çıkışın Bakanlık veya valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı başında ilan edecektir.

Sürülerin bu güzergâh ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il şube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

 

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 18-Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

 

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı

MADDE 19-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz verilecektir.

(3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 20- Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI

 

EK LİSTE-I

MEMELİLER

Latince 1

Latince 2

 Türkçe

BERN

SANSARGİLLER

MUSTALIDAE

 

 

1

Mustela

navilis

Gelincik

 

2

Mustela

putorius

Kokarca

 

3

Mustela

erminea

Kakım

 

4

Meles

meles

Porsuk

 

KUYRUKSÜRENLER

HERPESTIDAE

 

 

5

Herpestes

ichneumon

Kuyruksüren

 

KUŞLAR

Latince 1

Latince 2

 Türkçe

BERN

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

 

1

Phalacrocorax

carbo

Karabatak

 

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

 

2

Ardea

cinerea

Gri Balıkçıl

 

Ördekgiller

Anatidae

 

 

3

Anser

fabalis

Tarla Kazı

 

4

Anser

brachyrhynchus

Küçük Tarla Kazı

 

5

Anser

anser

Boz Kaz

 

6

Anas

clypeata

Kaşıkgaga

 

7

Mergus

serrator

Tarakdiş

 

8

Mergus

merganser

Büyük Tarakdiş

 

Sülüngiller

Phasianidae

 

 

9

Perdix

perdix

Çilkeklik

 Tablo1 II. grup kuşlarda belirtilen iller hariç

10

Phasianus

colchicus

Sülün

 

Yelvegiller

Rallidae

 

 

11

Rallus

aquaticus

Sukılavuzu

 

12

Gallinula

chloropus

Sutavuğu

 

Poyrazkuşugiller

Haematopodidae

 

 

13

Haematopus

ostralegus

Poyrazkuşu

 

Cılıbıtgiller

Charadriidae

 

 

14

Pluvialis

apricaria

Altın Yağmurcun

 

15

Pluvialis

squatarola

Gümüş Yağmurcun

 

16

Vanellus

indicus

Büyük Kızkuşu

 

17

Vanellus

leucurus

Ak Kuyruklu Kızkuşu

 

18

Vanellus

vanellus

Kızkuşu

 

Çullukgiller

Scolopacidae

 

 

19

Calidris

canutus

Büyük Kumkuşu

 

20

Philomachus

pugnax

Döğüşkenkuş

 

21

Lymnocryptes

minimus

Küçük Suçulluğu

 

22

Limosa

limosa

Çamurçulluğu

 

23

Numenius

phaeopus

Sürmeli Kervançulluğu

 

24

Numenius

arquata

Kervançulluğu

 

25

Tringa

erythropus

Kara Kızılbacak

 

26

Tringa

totanus

Kızılbacak

 

27

Tringa

nebularia

Yeşilbacak

 

28

Xenus

cinereus

Terek Düdükçünü

 

Korsanmartıgiller

Stercorariidae

 

 

29

Stercorarius

pomarinus

Küt Kuyruklu Korsanmartı

 

30

Stercorarius

parasiticus

Korsanmartı

 

31

Stercorarius

longicaudus

Uzun Kuyruklu Korsanmartı

 

32

Stercorarius

skua

Büyük Korsanmartı

 

Martıgiller

Laridae

 

 

33

Ichthyaetus

ichthyaetus

Büyük Karabaş Martı

 

34

Chroicocehalus

ridibundus

Karabaş Martı

 

35

Larus

canus

Küçük Gümüş Martı

 

36

Larus

fuscus

Kara Sırtlı Martı

 

37

Larus

armenicus

Van Gölü Martısı

 

38

Larus

michahellis

Gümüş Martısı

 

39

Larus

cachinnans

Hazar Martısı

 

40

Larus

marinus

Büyük Kara Sırtlı Martı

 

41

Rissa

tridactyla

Kara Ayaklı Martı

 

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

 

42

Pterocles

orientalis

Bağırtlak

EK-II

43

Pterocles

alchata

Kılkuyruk Bağırtlak

EK-II

Güvercingiller

Columbidae

 

 

44

Columba

oenas

Gökçe Güvercin

 

45

Streptopelia

decaocto

Kumru

 

46

Streptopelia

senegalensis

Küçük Kumru

 

Toygargiller

Alaudidae

 

 

47

Ammomanes

deserti

Çöl Toygarı

 

48

Galerida

cristata

Tepeli Toygar

 

49

Lullula

arborea

Orman Toygarı

 

50

Alauda

arvensis

Tarlakuşu

 

Sinekkapangiller

Muscicapidae

 

 

51

Oenanthe

isabellina

Boz Kuyrukkakan

EK-II

52

Oenanthe

oenanthe

Kuyrukkakan

EK-II

53

Oenanthe

deserti

Çöl Kuyrukkakanı

 

54

Oenanthe

lugens

Kara Sırtlı Kuyrukkakan

 

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

 

55

Turdus

pilaris

Tarla Ardıcı

 

56

Turdus

iliacus

Kızıl Ardıç

 

57

Turdus

viscivorus

Ökse Ardıcı

 

Duvar Tırmaşıkkuşugiller

Tichodromadae

 

 

58

Tichodroma

muraria

Duvar Tırmaşıkkuşu

 

Örümcekkuşugiller

Laniidae

 

 

59

Lanius

collurio

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

EK-II geleneksel atmaca avı hariç

Kargagiller

Corvidae

 

 

60

Corvus

corax

Kuzgun

 

Sığırcıkgiller

Sturnidae

 

 

61

Sturnus

vulgaris

Sığırcık

 

62

Acridotheres

tristis

Çiğdeci

 

Serçegiller

Passeridae

 

 

63

Passer

hispaniolensis

Söğüt Serçesi

 

64

Passer

moabiticus

Küçük serçe

 

65

Passer

montanus

Ağaç Serçesi

 

66

Gymnoris

xanthocollis

Sarıboğazlı Serçe

 

İspinozgiller

Fringillidae

 

 

67

Fringilla

coelebs

İspinoz

 

68

Fringilla

montifringilla

Dağ İspinozu

 

69

Rhodopechys

sanguinea

Alamecek

 

70

Rhodospiza

obsoleta

Boz Alamecek

 

71

Bucanetes

mongolicus

Doğu Alameceği

 

72

Pyrrhula

pyrrhula

Şakrak

 

Çintegiller

Emberizidae

 

 

73

Emberiza

hortulana

Kirazkuşu

 

74

Emberiza

buchanani

Doğu Kirazkuşu

 

75

Emberiza

bruniceps

Kızıl Başlı Çinte

 

76

Emberiza

calandra

Tarla Çintesi

 

 

MAK TARAFINDAN AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI

                                                                        EK LİSTE-II

MEMELİLER

 

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)

Türkçe

 

 

TAVŞANLAR

LAPORIDAE

 

 

1

Lepus

europaeus

Yabani Tavşan

 

2

Oryctalagus

cunicullus

Ada Tavşanı

 

 

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

 

3

Canis

aureus

Çakal

 

4

Vulpes

vulpes

Tilki

 

 

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

 

5

Martes

foina

Kaya Sansarı

 

 

DOMUZGİLLER

SUİDAE

 

 

6

Sus

scrofa

Yaban Domuzu

 

KUŞLAR

 

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)

Türkçe

 

 

Ördekgiller

Anatidae

 

 

1

Anser

albifrons

Sakarca

 

2

Anas

penelope

Fiyu

 

3

Anas

strepera

Boz Ördek

 

4

Anas

crecca

Çamurcun

 

5

Anas

platyrhynchos

Yeşilbaş

 

6

Anas

acuta

Kılkuyruk

 

7

Anas

querquedula

Çıkrıkçın

 

8

Netta

rufina

Macar Ördeği

 

9

Aythya

ferina

Elmabaş Patka

 

10

Aythya

fuligula

Tepeli Patka

 

 

Sülüngiller

Phasianidae

 

 

11

Alectoris

chukar

Kınalı Keklik

 

12

Ammoperdix

griseogularis

Kum Kekliği

 

13

Coturnix

coturnix

Bıldırcın

 

 

Sutavuğugiller

Rallidae

 

 

14

Fulica

atra

Sakarmeke

 

 

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

 

15

Gallinago

gallinago

Suçulluğu

 

16

Scolopax

rusticola

Çulluk

 

 

Güvercingiller

Columbidae

 

 

17

Columba

livia

Kaya Güvercini

 

18

Columba

palumbus

Tahtalı

 

19

Streptopelia

turtur

Üveyik

 

 

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

 

20

Turdus

merula

Karatavuk

 

21

Turdus

philomelos

Öter Ardıç

 

 

Kargagiller

Corvidae

 

 

22

Garrulus

glandarius

Alakarga

 

23

Pica

pica

Saksağan

 

24

Coloeus

monedula

Küçük Karga

 

25

Corvus

frugilegus

Ekin Kargası

 

26

Corvus

corone pallescens

Leş Kargası

 

 

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

 

27

Passer

domesticus

Serçe

 

 

1- İLLERİMİZE GÖRE MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2014-2015 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2-DEVLET, GENEL, ÖRNEK VE ÖZEL AVLAKLAR,

3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR

4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EK LİSTE-III

01-ADANA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Aladağ İlçesi; Doğusu: İl sınırından Zamantı Çayını takiben Köprücek Köy yolu ayrımına, Güneyi: Köprücek Köy yolunu takiben Darılık Köyü, Yeniköy yol ayırımından Aladağ İlçesine, Batısı: Doğan Çayı ve Hızar Deresini takiben Aladağ Milli parkına kavuştuğu yer. Kuzeyi: Aladağ Milli Parkı, oradan Şamadan beli sırtını takiben Zamantı Çayı’na birleştiği yer arasında kalan kısım.

2- İmamoğlu İlçesi; Doğusu: Karlık Köy yolu istikametinden Yağızlar köy yolundan Alaybeyi Köyüne, Kuzeyi: Alaybeyi Köy Yolu istikametinden Boz Tahta Köyü Yoluna, Batısı: Karaisalı-İmamoğlu İlçe Sınırı (Çatalan Baraj Gölü), Güneyi: Karlık Köy yolundan Eğceli Köyüne ve Eğceli köyünden Çatalan Barajına.

3- Kozan İlçesi; Doğusu: Deliçay Deresi, Kabaktepe Köyü, Karanebili Köy yolunu takiben Bağözü Köyüne, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Göksu Nehri Ergenuşağı Köyü Yolu takiben Gökgöz Köyü, Güneyi: Gökgöz Köyünden Bağözü Köyü istikametine giden köy yolu ve Deliçay deresine.

4- Pozantı-Karaisalı İlçesi; Doğusu: Karanfildağ YHGS, Karakuz Gildirli, Nergizlik, Gülüstü, Aşağı Yirikler yolundan YHGS’ na kadar, Kuzeyi: Yukarı Yirikler YHGS güney sınırından Karakuzu Köyüne kadar, Güneyi: Otobandan YHGS nin kuzey sınırından Aşağı Yirikler, Batısı: Yukarı yirikler, Pozantıdan Adana otobanının il sınırını kestiği yere kadar.

5- Tufanbeyli İlçesi; Doğusu: Kayırcık Köyünden Beypınarı köyü avcıpınarı köy yolu, Kuzeyi: Yamanlı Köy yolu istikametinden ve Kayırcık Köyü Yolu istikametine, Güneyi-Batısı: Avcıpınar Köyünden Tufanbeyli yolundan Güzelim Köyünden Yamanlı Köyü Sapağına kadar olan yol hattı.

6- Sarıçam-İmamoğlu İlçeleri; Doğusu: Karlık Köyü, Sarıçam İlçe Merkezinden Kızılkaş Köyüne, Kuzeyi: Karlık Köyünden Turunçlu, Eğceli Köyü yol ayrımına kadar, Batısı: Boynuyorgun Köy Yolundan Hocalı, Turunçlu ve Eğceli Köyü yol ayrımı, Güneyi: Boynuyorgun Köy Yolundan Çarkıpare Kızıldağ Köy Yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Pozantı İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Niğde il sınırından başlayıp DSİ sulama kanalına, kanalı takiben Aşçıbekirli ile Yukarı Belemedik Köyüne (Kökçeler) giden yolun kesiştiği yere, yolu takiben Ayşe Deresini kestiği yere, Dereyi takiben 85 nolu bölmenin doğu sırtına, sırtı takiben gömel gediğine, oradan 300 metre sırtı takiben batıya, batıdan kuru dereyi kestiği yere, oradan dereyi takiben Yazıcak Köyü yoluna, yolu takiben bağderesini kestiği yere, oradan dereyi takiben Gülsüm pınarına, oradan direk 121 rakımlı tepeye, oradan sırtı takiben Sürükge tepeye, oradan sırtı takiben 209 nolu bölmenin doğusundan geçen ve Yukarı Yirikler Köyü yolunun kestiği yere, oradan yolu takiben 250 ile 251 nolu bölmeleri birbirinden ayıran sırtın kestiği yere, oradan Ören dereye, oradan doğuya doğru dereyi takiben 286 nolu bölme ile 287 nolu bölme arasındaki kuru dereye, dereyi takiben Tellal tepeye, oradan güneye doğru sırtı takiben 193 rakımlı Büyükkara Höyük Tepeye, oradan sırtı takiben Asar Yaylası yolunun kestiği yere, Kuzeyi-Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Asar Yaylası yolunun kestiği yerden Ömerli köy yolunu takiben Ömerli Köyüne, oradan 376 nolu bölmenin doğusundaki sırta, oradan kuzeye doğru sırtı takiben 375 nolu bölmenin sırtı kestiği yere, oradan sırtı takiben Gözler Dereye, dereyi takiben Ömerli Köyü yolu ile kesiştiği yere, oradan yolu takiben Niğde il sınırına.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Aladağ İlçesi; Doğusu: Aladağ-Darılık köy yolunun Doğan Çayının kestiği yerden Doğan Çayı takiben İlçe sınırındaki Seyhan Irmağının birleştiği yere, Güneyi: Seyhan Irmağının takiben Eğner köprüsüne, Batısı: Eğner köprüsünden başlayıp karayolunu takiben Akören, Kelerbaşı (Çarkıpare), oradan yolu takiben Hasandede gediği, oradan yolu takiben Başpınar Yaylası, oradan yolu takiben Aladağ ilçesine, Kuzeyi: Aladağ İlçesinden Darılık Köy yolunun Doğan Çayını kestiği yer arasında kalan kısım.

2-Ceyhan İlçesi; Doğusu: Sirkeli Köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, oradan yolu takiben İsalı Köyü, Güneyi: İsalı Köyü yolu, oradan yolu takiben Gündoğan Köyü, oradan yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı. Batısı: Yüreğir ilçe sınırı, Kuzeyi: Yüreğir ilçe sınırından Misis (Yakapınar) köy yolundan başlayıp Kızıldere Köyü yolu, oradan yolu takiben Sirkeli yolu arasında kalan alan,

3- Kozan İlçesi; Kuzeyi: Alınköy Mah. Doğusu: Deliçay Deresi, Güneyi: Karapınar Mah., Batısı: Çamalağı Mah.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Adana-Kahramanmaraş-Hançer Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

02-ADIYAMAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi Doğusu: Toptepe köyünden başlayarak, Boğazözü-Kömür yolunu takiben Pınaryayla-Kaşköy yolundan Yedioluk köyüne kadar. Kuzeyi: Yedioluk köyünden başlayarak Ağaçkonak-Varlık köyünün Adıyaman-Çelikhan yolunun kesiştiği noktadan Recep çayına, Koçali köyünden Ulubaba-Bezar Devlet Avlağı sınırını takiben Yazıbaşı-Uzunköy’den Malatya il sınırını takip ederek Tut ilçe sınırına kadar. Batısı: Malatya il sınırı ile Tut ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak, Tut- Merkez ilçe sınırını takiben Yalankoz- Dandırmaz yol ayrımına kadar. Güneyi: Yalankoz-Dandırmaz yol ayrımından başlayarak Dandırmaz-Yaylakonak-Büyükkırıklı-Ahmethoca-Koruköy yollarını takiben Toptepe köyüne kadar.

2-Sincik İlçesi; Sincik ilçe sınırları.

3-Gölbaşı İlçesi; Doğusu: Kahramanmaraş-Gölbaşı karayolunun Kahramanmaraş-Adıyaman il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahramanmaraş-Gölbaşı-Doğanşehir karayolunu takiben Adıyaman-Malatya il sınırına kadar,  Kuzeyi: Adıyaman Malatya karayolunun Malatya il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Adıyaman-Malatya-Kahramanmaraş İl sınırının kesiştiği noktaya kadar, Batısı:  Adıyaman Kahramanmaraş il sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Adıyaman Kahramanmaraş İl sınırını takiben Adıyaman Kahramanmaraş Devlet karayolunun kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Adıyaman Kahramanmaraş Devlet karayolunun il sınırının kesiştiği noktadan başlayarak karayolunu takiben Adıyaman Malatya İl sınırının kesiştiği noktaya kadar.

4-Tut İlçesi (A): Doğusu: Yalankoz-Dandırmaz köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak, Merkez-Tut ilçe sınırını takiben Adıyaman-Malatya il sınırının kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Merkez-Tut ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak Malatya il sınırını takiben Tut-Gölbaşı ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktaya kadar, Batısı: Tut-Gölbaşı ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Meryemuşağı-Cankara yolunun Tut Gölbaşı ilçe sınırı ile kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Meryemuşağı-Cankara yolunun Tut-Gölbaşı ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Tut ilçe yolunu takiben Kaşlıca köyünden Yalankoz-Dandırmaz yolunun kesiştiği noktaya kadar.

(B); Doğusu: Boyundere köy sınırı,  Kuzeyi: Göksu çayı, Batısı: Tut ilçe yolu, Güneyi: Tut-Besni ilçe sınırı.

5-Kâhta İlçesi; Doğusu: Kozağaç köy yolu ile Doluca köy yolunun Kahta-Sincik karayolunun kesiştiği noktadan başlayarak, Cendere köprüsüne kadar,  Kuzeyi: Cendere köprüsünden başlayarak, Recep çayını takiben Adıyaman İnlice beldesi yoluna kadar, Batısı: Adıyaman İnlice belde yolunu takiben Pınaryayla-Bölükyayla belde yoluna kadar, Güneyi: Pınaryayla-Bölükyayla yolunun kesiştiği noktadan başlayarak, Boğazkaya-Kozağaç yolundan devam ederek Kozağaç-Doluca yolunun Kahta-Sincik karayoluna kadar.

 

Devlet/Genel Avlak:

1- Çelikhan-Akdağ Devlet Avlağı; Doğusu: Mutlu köyünün güneyindeki Fatihan deresinden devam ederek İncirli mezrası köy yolundan başlayarak, Yağızatlı köy yolunun Recep çayının kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Şıhment deresi ile Besiki deresinin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu köyüne kadar olan köy yolu, Batısı: Adıyaman-Malatya karayolundan devam ederek Şıhment deresi ile Besiki deresinin birleştiği noktaya kadar, Güneyi: Yağızatlı köyünden başlayarak Recep çayından devam ederek Adıyaman-Malatya karayoluna kadar.

2-Merkez-Çelikhan Ulubaba-Bezar Devlet Avlağı: Doğusu: Şıhbor ziyaretinden başlayarak Adıyaman- Çelikhan Devlet karayolu takiben eskiköy yolu takiben Aksu mezrasına kadar, Kuzeyi: Aksu mezrasından başlayarak Mestan köyü üzerinden devam ederek Kavak, Sarıkaya köyünden Adıyaman-Malatya il sınırını takiben Zencili Tepeye kadar Batısı: Zencili Tepeden başlayarak Beyazkaya Kortigeriz üzerinden Hoşhoşik deresine kadar Güneyi: Hoşhoşik deresinden başlayarak Kale Tepe Küre Tepesinden devam ederek Şeref çayı Hazsaz Tepesinden Adıyaman Çelikhan Karayolu Şıhbor ziyaretine kadar.

3- Samsat Genel Avlağı; Doğusu: Kırmacık köyünden başlayarak Kovanoluk-Tepeönü köyünden Kahta-Samsat ilçe sınırına, ilçe sınırını takiben Sarıdana köyüne kadar, Kuzeyi: Sarıdana köyünden başlayarak ilçe sınırını takiben Doğanca köyüne kadar, Batısı: Doğanca köyünden başlayarak Örentaş-Ovacık-Bağarasi köyüne kadar, Güneyi: Bağarasi köyünden başlayarak Bayırlı-Kumluca-Kırmacık köyüne kadar.

 

03-AFYONKARAHİSAR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez ve İhsaniye İlçeleri; Doğusu-Kuzeydoğusu: Olucak-Yenice-Karacaahmet yolunun, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunu kestiği noktadan başlayarak, karayolunun Anıtkaya-Olucak yolunu kestiği noktaya olan kısmını Batısı-Kuzeybatısı: Olucaktan başlayarak, Olucak- Yenice- Karacaahmet yolunun Afyonkarahisar-Kütahya karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Olucaktan başlayarak Olucak-Anıtkaya yolunu takiben Anıtkaya’ya kadar olan kısmı kapsar.

2-Çay İlçesi; Doğusu: Armutlu’dan başlayarak Armutlu-Yukarıkaşıkkara yolunun Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı Kuzeybatısı: Çayıryazıdan başlayarak Çayıryazı Armutlu yolunu takiben Armutluya kadar olan kısmı Güneyi: Çayıryazı- Aydoğmus yolu ve Afyonkarahisar-Isparta il sınırını takiben Armutlu-Yukarıkaşıkkara yolunun Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı kapsar.

3-Sandıklı İlçesi (A); Doğusu: Karkın-Soğucak yolu, bu yolun Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı                 Kuzeyi: Karkın – Akın – Gökçealan - Doğansu yolu Batısı: Doğansu – Ballık - Türbelkavak yolu Güneyi: Ballık - Türkbelkavak yolundan Haydarlı Soğucak yoluna kadar Sandıklı – Kızılören - Dinar ilçe sınırları.

(B);Doğusu: Hocalar-Sandıklı ilçe sınırının Arızlar-Çepni yolunu kestiği noktadan başlayarak Arızlar-Alagöz karayolunun Alaçam yol ayrımına kadar olan kısmı ve yol ayrımından Alaçamı Hocalar-Sandıklı karayoluna bağlayan yol boyunca uzanan kısmı Kuzeyi: Yavaşlar-Devlethan Karayolunun Hocalar-Sandıklı ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak ilçe boyunca, ilçe sınırının Arızlar-Çepni yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Yavaşlardan başlayarak Yavaşlar Devlethan karayolunun Hocalar-Sandıklı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı       Güneyi: Hocalar-Sandıklı karayolunun Alaçam yol ayrımından başlayarak karayolu hattı boyunca yavaşlara kadar olan kısmı kapsamaktadır.

4-Şuhut İlçesi (A); Doğusu-Güneydoğusu: İsalı’dan başlayarak İsalı-Selevir yolu hattı boyunca Selevir e kadar olan kısmı Batısı-Güneybatısı: Selevir’den başlayarak Selevir-Yarışlı yolu boyunca Yarışlı ya kadar olan kısmı Kuzeyi: Yarışlıdan başlayarak Yarışlı-İsalı yolunu takiben İsalı ya kadar olan kısmını kapsamaktadır.

(B); Doğusu: Afyonkarahisar Merkez - Şuhut ilçe sınırının, Afyonkarahisar - Şuhut karayolunu kestiği noktadan başlayarak karayolu hattı boyunca Balçıkhisara kadar olan kısmı Kuzeyi: Afyonkarahisar Merkez-Şuhut-Sinanpaşa ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak, Afyonkarahisar Merkez-Şuhut ilçe sınırını takiben Afyonkarahisar-Şuhut karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Afyonkarahisar Merkez-Şuhut-Sinanpaşa ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak güneye doğru Şuhut-Sinanpaşa ilçe sınırını takiben Dutağaç-Başören yolunun Sandıklı-Şuhut ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Dutağaç - Başören yolunun Sandıklı-Şuhut ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak aynı yol hattı boyunca Balçıkhisar a kadar olan kısmı.

5-Dazkırı İlçesi; Doğusu: Dazkırı-Basmakçı ilçe sınırı Kuzeyi: Sarıkavak – Yüreğil - Başmakçı karayolunun, Dazkırı - Basmakçı ilçe sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı,Batısı: Basmakçı - Yüreğil - Sarıkavak yolunun Afyonkarahisar - Denizli karayolunu kestiği noktadan başlayarak Afyonkarahisar-Denizli il sınırına kadar olan kısmı Güneyi: Afyonkarahisar-Denizli il sınırı.

6-Başmakçı İlçesi; Doğusu: Basmakçı – Akpınar - Çardak karayolunun, Afyonkarahisar - Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Başmakçı – Yüreğil - Sarıkavak yolunun; Dazkırı - Basmakçı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Basmakçı-Dazkırı ilçe sınırı  Güneyi: Basmakçı – Akpınar - Çardak karayolunun, Afyonkarahisar-Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

7-Dinar İlçesi; Doğu: Yıprak Köyünden başlayarak, Doğanlı, Haydarlı, Ocaklı ve Akpınarlı Köyüne kadar devam eden karayolu, Batı: Karataş Köyünden Çayüstü Köyüne oradan Yenibelkavak Köyüne geçen yolun Dinar-Kızılören İlçe sınırını kestiği noktadan, Dinar-Kızılören İlçe sınırını takiben oradan Dinar-Sandıklı-Şuhut İlçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar, Güney: Akpınarlı Köyünden, Karataş Köyüne geçen yol, Kuzey: Yıprak’ tan Akin, Kargın Köylerine giden yolun Sandıklı-Dinar-Şuhut İlçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar,

Devlet/Genel Avlak:

1-Çay-Karamık Genel Avlağı; Kuzeyi: Çay Karacaören kasabasının üzerinden geçen Çay-Dinar karsa yolundan İnli kasabasına ayrılan noktadan başlayarak İnli kasabasında geçerek Selevir baraj setine kadar ulaşan yol Batısı: Kuzey sınırının Selevir baraj setinde bittiği noktadan başlayarak baraj setinin üzerinden geçerek Karahallı köyüne devam eden barajın güneyindeki stabilize yolu takiben Karahallı köyünden Çobankaya köyüne ulaşan oradanda Şuhut-Karaadli asfaltını takiben Uzunpınar köyüne ulaşan yol Güneyi: Uzunpınar köyünden başlayarak göçen köyüne ulaşan yoldan Göcen köyünü geçerek Çay-Dinar ana karayoluna bağlanan yoldan Çayırpınar köyüne oradan Aydoğmuş, Armutlu köylerinden Koçbeyli kasabasına ulaşan yol Doğusu: Koçbeyli kasabasından Karamık, Orhaniye köylerini takiben Çay-Dinar ana kara yoluna ulaştığı noktaya oradan Karacaören kasabasından İnli kasabasına ayrılan kısmına kadar olan yol.

2-Eber Gölü Genel Avlağı; Kuzeyi: Bolvadin Çay karayolu üzerinden Bolvadin Derekarabağ köyüne ulaşmak için ayrılan noktadan başlayarak Derekarabağ köyüne ulaşan ana yoldan geçerek Yenikarabağ köyüne giden ana yolun Büyükkarabağ kasabasına ayrıldığı noktaya kadar olan yol güzergahı Kuzey Doğusu: Bolvadinden Yenikarabağ köyüne ulaşan yolun Büyükkarabağ kasabasına ayrıldığı noktadan itibaren Yenikarabağa ulaşan anayol Güneyi: Yenikarabağ kasabasından itibaren Eber Gölünün güneyini takiben devam eden ve Çay Bolvadin ana karayolunu kestiği noktaya kadar olan yol Batısı: Çay-Bolvadin ana karayolu.

3-Hocalar Devlet Avlağı; Kuzeyi: Sığırkuyruğu tepesinden dalsız sınırına kadar olan kısmı kaplayan karayolu itibariyle Afyonkarahisar-Uşak il sınırına kadar olan kısmı Doğusu: Sığırkuyruğu tepesinden itibaren Hocalar-Yavaşlar-Saltuk karayolunu takiben Çandır köprüsüne kadar olan güzergahı Güneyi: Çandır Köprüsünden başlayarak Şeyhyahşi-Devret Çiftliği-Yukarıçapak karayolunu takiben Afyonkarahisar-Uşak il sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Afyonkarahisar-Uşak İl sınırı.     

Örnek Avlak;

1-Merkez İlçe Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı; Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu deresi ve Kızıleymir deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu Mevkiinin güneyinden, Koçyatağı Mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz Mevkiinin güneyinden, Bahceciköz dere, Yarıkkaya dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar dere, Ağıllar dere’yi geçerek, Eserinçat Mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü Mevkiinin güneyinden Millikler yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz dere ve Küçük Karanlık dere’yi geçerek Çallıyayla Mevkiine, uzun sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü dere ve Şekali dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı dere ile yolun kesiştiği yer, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz deresi Başlangıcına oradan Çingen Sırtını takiben Uluören Kuyusu, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmalı Tepe, Küçük Resul Tepe

2- İhsaniye-Ayazini Örnek Avlağı: Doğusu: Ayazininden kuzeye doğru, Sarıkaya’nın ve yumru tepenin batısından takiple kuzeye doğru Hasantepe’nin batısından kuzeye takiple Belağıl tepenin doğusu. Kuzeyi: Belağıl Tepenin doğusundan takiple Kızıltepenin kuzeyi. Batısı: Kızıltepenin kuzeyinden güneyi takiple Akdere Tepenin kuzeyi takiple güneydoğu takiple Sazak mahallesini takiple güneybatı takiple Çitlecebaşı Tepenin kuzeyi takiple güneybatı istikametle Deliktaş tepenin kuzeydoğusu takiple Tepecik Pınarı. Güneyi:  Tepecik pınarı kuzeydoğusu takiple Ayazini Kasabası.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sultandağı İlçesi; Güneydoğusu: Sultandağı İlçe Merkezi’nden başlayarak Sultandağı-Yalvaç orman yolunu takip eden ve bu yolun Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği nokta Kuzeyi-Kuzeydoğusu: Sultandağı İlçe Merkezi’nden başlayarak Afyonkarahisar–Konya karayolunu takiben Sultandağı–Çay İlçe sınırını kestiği nokta Batısı: Afyonkarahisar–Konya karayolununun Sultandağı–Çay İlçe sınırını kestiği noktadan başlayarak ilçe sınırını takiben Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği nokta.

2-Emirdağ İlçesi; Doğusu: Çaykışladan başlayarak Çaykışla-Türkmenköy-Demircili karayolu istikametinde demirciliye kadar olan kısmı Kuzeyi: Demirciliden başlayarak, Karacalar-Dereköy yolu boyunca, Dereköy’e kadar olan kısmı Batısı: Dereköy-Çaykışla Yolu Güneyi: Dereköy- Çaykışla yolu boyunca Çaykışla’ya kadar olan kısmı

3-Dinar İlçesi; Kuzeyi: Tekin, Pınarlı, Yeşiçat yolu; Doğusu: Dikici-Çamlı-Körpeli yolunun Isparta-Afyonkarahisar İl sınırını kestiği nokta; Güneyi: Dinar-Basmakçı ilçe sınırı; Batısı: Tekin-Bilgiç-Palaz yolunun Basmakçı-Dinar ilçe sınırını kestiği nokta.

4-İhsaniye İlçesi: Kuzeyi: Döğerden başlayan Bayramaliler-Ovacık yolunu kesen Kütahya-Afyonkarahisar il sınırı tarafındaki yol; Doğusu: İhsaniye-Bayramaliler Ovacık yolu; Batısı: Döğer üçlerkayası yolunun İhsaniye Bayramaliler yolunu kestiği nokta Karacaahmet-İhsaniye yolunun Afyonkarahisar-Kütahya demiryolu hattının kestiği noktadan başlayarak İhsaniye-Bayramaliler Kütahya Yeşilbayır köy yolunun Kütahya İl sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

5-Hocalar İlçesi: Kuzeyi: Uşak-Afyonkarahisar il sınırından itibaren Davulga-Yavaşlar yolunun Hocalar Sandıklı İlçe Sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı; Doğusu: Yavaşlar-Örencik yolunun Sandıklı-Hocalar ilçe sınırından başlayarak Örtülü-Ayancık yolunu kestiği noktaya kadar olan kısım; Güneyi: Yavaşlar Örtülü-Ayancık yolunun Afyonkarahisar-Uşak sınırına kadar olan kısmı; Batısı: Afyonkarahisar-Uşak il sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Afyonkarahisar Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

04-AĞRI:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu              : Ağrı-Kağızman Karayolu, Kuzeyi            : Kars İl Sınırı, Batısı: Eleşkirt İlçe Sınırı, Güneyi  : Ağrı-Eleşkirt Karayolu.

2-Doğubeyazıt İlçesi; Doğusu: Doğubayazıt-Iğdır Karayolu. Kuzeyi      : Iğdır İl Sınırı Batısı: Taşlıçay İlçe Sınırı. Güneyi: Diyadin İlçe Sınırı ve Doğubayazıt-Ağrı Karayolu.

3-Patnos İlçesi; Doğusu: Van il sınırı. Kuzeyi: Hamur İlçe Sınırı. Batısı: Patnos-Tutak Karayolu-Tutak İlçe sınırı, Güneyi: Patnos-Erciş Karayolu.

4-Eleşkirt İlçesi; Doğusu: Ağrı Merkez İlçe sınırı, Kuzeyi: Kars-Erzurum İl sınırı, Güneyi-Batısı: Ağrı-Erzurum Karayolu.

5-Hamur İlçesi; Doğusu: Taşlıçay İlçe Sınırı, Kuzeyi       : Ağrı Merkez İlçe sınırı, Batısı: Tutak İlçe Sınırından Hamur-Tutak Karayolu, Hamur İlçe Merkezi ve Hatunkomu Mah., Y. Gözlüce, A. Gözlüce, A. Yenigün, Özdirek, Abdiçıkmaz, Soğanlıtepe ve Erdoğan Köylerinden Van İl sınırına uzanan hat, Güneyi: Van İl sınırı.

6- Diyadin İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Doğubayazıt İlçe Sınırı, Batısı: Taşlıçay İlçe Sınırından Diyadin-Ağrı Karayolu Omuzbaşı Köyünden Diyadin Merkezi, Boyalan, Rahmankulu, Yukarıtütek, Atadamı ve Aşağıuğur Köylerini takip eden stabilize yol, Güneyi: Van İl sınırı.

7-Taşlıçay İlçesi; Doğusu: Doğubayazıt-Diyadin İlçe Sınırı. Kuzeyi: Iğdır İl Sınırı, Batısı: Ağrı Merkez İlçe Sınırı. Güneyi: Ağrı-Taşlıçay Doğubayazıt Karayolu.

8- Tutak İlçesi; Doğusu: Hamur İlçe sınırı, Kuzeyi: Eleşkirt İlçe Sınırı ve Ağrı Merkez İlçe sınırı, Batısı: Erzurum İl sınırı, Güneyi: Tutak-Karayazı Karayolu ve Tutak-Ağrı Karayolu.

 

05-AMASYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Güneyi: Amasya-Mecitözü Karayolu, Doğusu: Doğantepe köy yolunu takiben Amasya-Mecitözü karayoluna kadar, Kuzeyi: Köyceğiz köy yolundan Doğantepe köyüne kadar, Batısı: Köyceğiz-Beke köy hattından Amasya-Mecitözü karayoluna kadar.

2- Göynücek İlçesi: Doğusu: Akyazı köy yolunu takiben Tokat il sınırını kestiği yer ile Tokat il sınırı, Kuzeyi: Çiviköy-Akyazı köy yolu, Batısı: Tencirli- Gafarlı- Başpınar köy yolunu takiben Çivi Köyü ile çevrili saha, Güneyi: Tokat il sınırını takiben Tencirli köy yolunu kestiği yere kadar.

3- Suluova İlçesi (A): Güneyi: Suluova ilçe sınırı, Doğusu: Suluova ilçe sınırı, Kuzeyi: Amasya-Suluova asfaltı, Batısı: Suluova ilçesinden Eraslan – Ortayazı asfaltını takiben, Amasya - Suluova karayoluna kadar.

(B) Yedikır Barajı: Yedikır Barajı ve bunu çevreleyen 1 km’lik alan.

4- Merzifon İlçesi (A): Güneyi: Merzifon- Çorum Karayolu, Doğusu: Kamışlı-Kuyu-Türkoğlu-Çamlıca köy yolu, Kuzeyi: Çamlıca-Hacıyakup-Pekmezci köy yolu, Batısı: Pekmezci köyünden Merzifon - Çorum karayoluna kadar olan kısım.

(B) Güneyi: Merzifon- Samsun Karayolu, Doğusu: Merzifon Samsun karayolundan Aksungur köy yolu boyunca Samsun sınırına kadar, Kuzeyi: Samsun sınırı, Batısı: Merzifon Hırka köy yolunu takiben Samsun sınırına kadar olan kısım.

5-Taşova İlçesi: Doğusu: Gemibükü-Uluköy Devlet karayolunu takiben Uluköy kasabasına kadar, Kuzeyi: Uluköy-Alpaslan Devlet karayolunu takiben Alpaslan kasabasına kadar, Batısı: Alpaslan-Taşova Devlet karayolunu takiben Taşova ilçesine kadar, Güneyi: Taşova- Çılgıdır Devlet karayolunu takiben Gemibükü köyüne kadar.

6- Gümüşhacıköy İlçesi: Kuzeyi: Abhaz Çayırı - Vezirköprü yolundan başlayıp doğu istikametinde Vezirköprü-Gümüşhacıköy sınırından Merzifon sınırına kadar, Doğusu: E-80 Devlet Karayolu Merzifon sınırından başlayarak Merzifon-Gümüşhacıköy ilçe sınırını takiben, Vezirköprü ilçe sınırına kadar, Batısı: E-80 Devlet Karayolu Kabaoğuz yol ayrımından başlayarak kuzeybatı istikametinde aynı yolu takiben Abhaz Çayırı başlangıcına kadar, Güneyi: E-80 Devlet Karayolu Kabaoğuz yol ayrımından başlayarak, doğu istikametinde Merzifon ilçe sınırına kadar.

7-Hamamözü İlçesi; Kuzeyi: Yemişen yol ayrımından başlayıp Gümüşhacıköy Laçin devlet karayolunu takiben Laçin Hamamözü sınırına kadar. Doğusu: Yemişen yol ayrımından başlayıp Hamamözü-Gümüşhacıköy ilçe sınırını takiben Çorum sınırına kadar. Batısı: Çorum il sınırı Güneyi: Gümüşhacıköy-Hamamözü ilçe sınırını takiben Çorum il sınırı.

Devlet/Genel Avlak

1-Amasya Merzifon Sarıçiçek Devlet Avlağı; Kuzeyi: Duruçay köyünden doğu istikametinde Kuyma deresi boyunca, Kağnıdüzü tepesi, Bohçaarmut tepesi, Karakuz tepesi, Küçüksivri tepesi, Darsivri tepesinden Kıranyol tepesine kadar olan kısım. Doğusu: Kıranyol tepesi, Elmalıtepe ve Uzunağaç tepesinden Atalanı tepesine, Çadır tepesini takiben Kekiklik mevkiine, Soğulcağın tepesini takiben Derebaşı yaylası yoluna kadar olan kısım, Güneyi: Sırık tepesi, Tümen tepesini takiben Yörükler Mevkii, Küçük Yuvalı tepesinden Yuvalı tepesine Aslantaş tepesi, Çatalarkaç tepesi, Yapraklı tepesinden Sazak deresi boyunca, Batısı: Gökgöl deresinden kuzey istikametinde Camiboğazı deresini takiben Ayralı yaylasına Göldağ deresi ve Kuyma deresi boyunca Duruçay köyüne kadar olan kısım ile çevrili saha.

2- Amasya Merzifon Tavşandağı Devlet Avlağı; Kuzeyi: Eğribük Deresinden doğu istikameti boyunca Uzunağaç tepesine, Aşağıbük köyü, Bakacaktepesi yolunu takiben Elaldı yaylasına, Karaçamlık sırtını takiben Tamalı yaylası mevkiine, Bakırçay deresi ile Ulugöl deresinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım, Doğusu: Bakırçay ve Ulugöl deresinin kesiştiği noktadan güneyede Sancak tepesine Karatepe, Hanyeri tepesi, Karlık tepesi ve Bakacak tepesini takiben PTT Röle İstasyonuna kadar olan kısım, Güneyi: PTT Röle İstasyonundan batı istikametini takiben Tekmezar tepesi ve Doruklutuzla tepesinden Askeri saha sınırına kadar olan kısım, Askeri bölge avlak sınırı dışında kalacak şekilde Kürekçi tepesine oradan Kazancı tepesi Karaismail mevkiinden Aydoğan tepesine kadar olan bölüm, Batısı: Aydoğan tepesini takiben kuzey yönünde Yağmurözü deresine, oradan Sarayözü yayla mezarlığıi Soğulcağın tepesi ve Kekiklik mevkiine, oradan Eğribük deresini takiben Uzunağaç tepesi ile çevrili saha.

Örnek Avlak;

1-Kızılca Örnek Avlağı; Doğusu: Kızılca Köyünden Yeşilırmağı takiben Musa Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuru ırmak Mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha, Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, Kamışlı Dere sırtı, Damlakaya Deresini takiben Zovallı Pınarına kadar, Güneyi: Musa Köyü yolunu takiben Musa Köyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terzi Köyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.

 

06-ANKARA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Bala İlçesi; Doğusu: Aydoğan, Küçük Boyalık, Üçel, Kırşehir Yolunu takiben Aşağı Hacı Bekir köyüne giden yol. Kuzeyi: Aydoğan, Ergin, Köseli Köy yolunu takiben Ankara karayolundan Karaali köyüne giden köy yolu. Batısı: Karaali, Yöreli köyü yolu. Güneyi: Yöreli, Yeniköy, Avşar, Yeniyapanşıhlı, Aşağı Hacıbekir köyüne giden köy yolu.

2-Beypazarı –Nallıhan İlçeleri; (A) Doğusu: Kayabükü, Fasıl yolunu takiben Beypazarı Kıbrısçık karayolunun Bolu il sınırına kadar olan kısmı, Kuzeyi: Ankara Bolu il sınırı, Batısı: Ankara Bolu il sınırından Kocaçayır deresi istikametinden Depel Örnek Avlağının Kuzey Doğu Güney dış sınırını takiben ilçe sınırından Karaköy Uluköy Davutoğlan Çayırhandan Sarıyar Barajının doğusunu takiben il sınırı kısmı ile İlçe sınırını takiben Sarıyar Baraj havzasına kadar olan kısmı, Güneyi: Kayabükü köy yolundan Kösebükü mahallesini takiben Sarıyar Barajı kıyısı.

(B) Doğusu: Balıklı, Körkuyu, Akıözü deresi istikametinden Ahlattarlı tepeler ile ilçe sınırını takip eden yolun Gençali köyünden Emirözü mevkiine giden karayoluna kadar olan kısım, Kuzeyi: Ankara il sınırından Uşakbükü köyü Koyunağılı köprüsünden Yassıkaya bağ evleri istikametindeki Kırbaşı Beypazarı fidanlık yolu ile kesiştiği nokta ile Tacettin köyünden Çoraklık deresi çatalına kadar olan yol, Çoraklık deresinden Kuyuözü deresine Gençali köyü Emirözü mevkiine giden karayoluna kadar olan kısmı, Güney Batısı: Uşakbükü köyü Koyunağılı köprüsünden Ankara il sınırını takiben Kurtgeçmez sırtı istikametinden Balıklı, Körkuyu, Akıözü derelerine kadar olan kısım.

3- Çamlıdere İlçesi; Doğusu:  Kızılcahamam İlçe merkezinden Gerede yolunu takiben Yanık Köyü, Kuzeyi: Yanık, Avdan köyünden Çamlıdere Merkezden Eldelek Köyü yolu, Batısı: Ankara İstanbul Otobanı, Güneyi: Ankara İstanbul otoban yolundan Kızık, Elmalı, Elören, Yeşilköy, Sazaktan Kızılcahamam Merkezi.

4- Elmadağ İlçesi; Doğusu: Edige, Karacahasan yolunun Kuşçuali köyüne giden yol ayrımından başlayıp Kuşçuali köyüne kadar olan kısım. Kuzeyi: Edige, Karacahasan yolunu takiben Deliler köyü yol ayrımına kadar olan kısım Batısı: Karacahasan Akçali yol üzerindeki Deliler Köyüne giden yol ayrımından başlayıp Deliler köyüne kadar olan kısım. Güneyi: Deliler köyünden Kuşçuali köyüne giden yol.

5- Güdül İlçesi; Doğusu: Çukurören köyünden başlayıp Büyük Turnalı köyüne giden yolun üzerindeki Kızılcahamam ilçe sınırından Turnalı Güdül merkezine giden yolu takiben Yeşilöz Sorgun yolundan Akkaya köyüne kadar giden yol, Kuzeyi: Akkaya Köyünden Güdül Kızılcahamam sınırından Kapaklı YHGS sınırını takiben Beypazarı ilçe sınırı, Batısı: Beypazarı ilçe sınırını takiben Beypazarı Güdül karayoluna kadar olan kısım Güneyi: Beypazarı Güdül ilçe sınırının Beypazarı Güdül karayolunun kesiştiği noktadan başlayıp Güdül ilçe merkezini takiben Sapanlı köyünden Çukurören köyüne kadar giden yol.

6- Haymana İlçesi; Doğusu: Çayraz köyünden başlayarak takiben Haymana, Gedik, Evci, Söğüttepe, Tabaklı, Karapınar, Aktepe, Ataköy, Katrancı, Yurtbeyli Köyüne kadar olan kısım, Kuzeyi: Polatlı Haymana ilçe sınırından başlayarak Ahırlıkuyu Eser Kesikkavak Yeşilyurt köy yollarından Çayraz, Batısı: Polatlı Haymana İlçe sınırı, Güneyi: Yurtbeyli köyünden başlayarak Büyükyağcı, Küçükyağcı, Boğazkaya, Emirler köy yolundan Haymana Polatlı ilçe sınırına kadar olan kısım.

7- Kalecik İlçesi: Doğusu: Ankara Çankırı karayolunun Kalecik yol ayrımından başlayıp Kalecik Kırıkkale yolunu takiben Gökdere köy yolundan Kırıkkale il sınırı Kuzeyi: Ankara Çankırı karayolu Batısı-Güneyi: Akyurt Elmadağ ilçe sınırı            .

8- Kazan İlçesi; Doğusu: Kılıçlar köyünden Ahi köyüne giden yol Kuzeyi: Ahi köyünden Alpagut köyünü takiben Kazan Ankara E5 karayolu Batısı: Ankara Kazan E5 karayolu Güneyi: Kazan Ankara E5 karayolundan Aydın köyü Döngel mahallesine giden yoldan devam edip Kılıçlar köyüne kadar uzanan kısım.

9- Kızılcahamam İlçesi; Doğusu: Ankara Kızılcahamam karayolu, Kuzeyi: Kızılca Uğurlu köyünden Ankara Kızılcahamam karayoluna kadar, Batısı: Hıdırdede tepeden Çakmak deresi Uzundere istikametinden Kızılca köyüne kadar olan kısım, Güneyi: Ankara Kızılcahamam karayolundan İğdir köyü, Gölet, Karakuz tepesi-Hıdırdede tepesi istikametindeki patika yol.

10-Polatlı İlçesi; Doğusu: Haymana Polatlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Polatlı Konya karayolu üzerinden Ilıca köy yolu İnler köy yolunu takiben Haymana ilçe sınırına kadar olan kısım, Batısı: Konya il sınırından başlayarak Hacıosmanoğlu köyü karayolunu takiben Adatoprakpınar, Özyurt köy yolunun Polatlı, Konya yolunu takiben Ilıca köy yolu ayrımına kadar olan kısım, Güneyi: Ankara Konya il sınırı.

11- Sincan İlçesi; Doğusu: Ankara-Eskişehir yol ayrımından başlayıp. Çokören köy yoluna takiben ilçe sınırına kadar olan kısım. Kuzeyi: Ankara-Eskişehir karayolu Güneyi-Batısı: Polatlı İlçe sınırı, Haymana ilçe sınırından Çukurören Köyü.

12-Nallıhan İlçesi; Doğusu: Sarıyar Baraj havzası, Kuzeyi: Emremsultan YHGS sınırından başlayıp Nallıhan Ankara karayolunu takiben Davutoğlan köprüsü, Batısı: Emremsultan YHGS sınırı, Güneyi: Sarıyar Baraj havzası.

13- Gölbaşı İlçesi; Doğusu: Gölbaşı Şereflikoçhisar karayolu, Batısı: Gökçehüyük köyünden Karagedik köyüne oradan Kirikli köy yolundan Selametli köyüne kadar, Güneyi: Selametli, Bezirhane köy yolundan Gölbaşı Şereflikoçhisar karayoluna kadar, Kuzeyi: Gökçehüyük köyünden yağlıpınar köyü burdan Gölbaşı Şereflikoçhisar karayoluna kadar,

Devlet/Genel Avlak:

1- Nallıhan ilçesi; (Nallıhan Andız Devlet Avlağı) Doğusu: Nallıhan merkezden başlayarak Bolu karayolunu takiben Seben yol kavşağında son bulur, Kuzeyi: Seben yol kavşağından başlayarak Bolu karayolunu takiben Nallıhan Mudurnu ilçe sınırı, Nallıhan Mudurnu ilçe sınırını takiben Nallıhan Göynük İlçe sınırında son bulur, Batısı: Nallıhan ilçe sınırını takiben Nallıhan Ericek ve Göynük Gülpınar köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği yerde son bulur, Güneyi: Gürpınar Ericek köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan takiben Ericek köy istikameti, köy yolunu takiben Karaağaç Mahallesi Yukarı Cive köyü ve Alpak Kezine inen orman yolunu takiben Demir köyünden Eskişehir karayolu birleşecek Nallıhan istikameti Eskişehir Nallıhan karayolunu takiben Saçak YHGS birleştiği noktadan itibaren Saçak YHGS kuzey sınırından itibaren Nallıhan Eskişehir karayolu yol kavşağında son bulur.

2-Akyurt ilçesi (Akyurt Genel Avlağı); İlçe sınırının tamamı.

3-Beypazarı ilçesi;(Beypazarı Dikmen Genel Avlağı) Doğusu: Emirözü mevkiinden Akveren Çiftliği istikametine Kaşcıören tepelerinden giden yolun Ekşili arka sırtından Karaçayır mevkiinin Ankara Beypazarı karayoluna kadar olan kısım, Kuzeyi: Beypazarı Ankara karayolu, Batısı: Beypazarı Fasıl Tacettin köy yolu, Güneyi: Tacettin köyünden Çoraklık deresi çatalına kadar olan yol, Çoraklık deresinden Kuyuözü deresine, Gençali köyünden Emirözü mevkiine giden karayolu.

4- Çubuk ilçesi;(Çubuk Ömercik Genel Avlağı) Doğusu: Karamusa köyü yolunun ilçe sınırının kestiği yerden Aşağı Emirler köyü Yeniçöte köyü yolunun Akyurt ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi: Aşağı Çavundur Dağkalafat Dalyasan karayolundan Demirci Örnek Avlağı sınırına Demirci Örnek Avlağı sınırından Karamusa köy yolunu takiben ilçe sınırına kadar olan kısım, Batısı: Akyurt Genel Avlağı sınırından Taşpınar Sünlü Çubuk karayolu Çubuk Tahtayazı Yukarı Çavundur köy yolunun Dağkalafat köyü yol ayrımına kadar olan kısım, Güneyi: Akyurt ilçe sınırı.

5-Karaman Genel Avlağı Doğusu: Sele Çubuk Sünlü Taşpınar yolunun ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi: Durhasan Saraycık Sarıkoz Sele Çubuk karayolu, Batısı: Balıkhisar Dumlupınar Kızılca İkipınar Kutuören Aşağı Obruk Yiğitli Özlüce Durhasan köylerini bağlayan karayolu, Güneyi: Akyurt ilçe sınırı.

6- Elmadağ İlçesi (Elmadağ Hasanoğlan Genel Avlağı) Doğusu: Ankara Samsun karayolundan Kayadibi köyü yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı, Kürt Mezarlığından Akpınar yaylasından Maslak deresi, Çoçak deresinden ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi: İlçe sınırı Batısı: Elmadağ ilçe sınırı, Güneyi: Ankara Samsun karayolu.

7- Haymana İlçesi Haymana Çalış Genel Avlağı;  Doğusu: Culuk Çalış Baltalıin köy yolu Kuzeyi: Culuk Yeniköy Çayraz köy yolu       , Batısı: Şerefligökgözü Kızılkoyunlu Çayraz köy yolu, Güneyi: Baltalıin Yenice Şerefligökgözü köy yolu.

8- Kalecik İlçesi Kalecik Aktepe Genel Avlağı Doğusu: Kırıkkale il sınırı, Kuzeyi: İğdepınar mahallesine giden yolun Gökçeören köyüne kadar olan kısmı, Gökçeören köyünden tren yolunu takiben Alibeyköyü, Alibeyköyü Akkuzulu köy yolunu takiben Aliören tepesine giden yolun il sınırına kadar olan kısmı, Batısı: İğdepınar mahallesi Kalecik yolunu takiben Gökdere köyüne giden yolun ilçe sınırına kadar olan kısmı, Güneyi: İlçe sınırı.

9- Kalecik Mahmutlar Genel Avlağı Doğusu: Kırıkkale il sınırı, Kuzeyi: Çankırı il sınırı, Batısı: Ankara Çankırı karayolunun Hacıköy kavşağından il sınırına kadar olan kısmı, Güneyi: Ankara Çankırı karayolunun Hacıköy kavşağından Gökçeören köyü yolundan tren yolu istikameti ile Alibeyli Akkuzulu köyünden Aliören tepesine giden yolun il sınırına kadar olan kısmı.

10- Polatlı İlçesi Polatlı Yenice Genel Avlağı Doğusu: Polatlı Beşköprü Kocahacılı köy yolu, Kuzeyi: Polatlı Eskişehir karayolu, Batısı: Polatlı ilçe sınırı, Güneyi: Gümüşyaka Kocahacılı köy yolu.

Örnek Avlaklar

1-Nallıhan Hocadağı Örnek Avlağı; Doğusu: Kocaçay, Ovaçayı, Batısı: Uzundere, Oturakkayası deresi, Daldömen tepesi, büyükkaş tepesi. Kuzeyi: Kocakaş tepesi, çam pınar sırtı karadömen tepe, çatak sırtı, Yoncalık deresi, tepelce tepesi, eski mezarlık mevkii altı. Güneyi: Ova çayı, karaçayır çayı.

2- Beypazarı Depel Örnek Avlağı; Doğusu: Kel Tepe, Kozağaç Köyü. Kuzeyi: Tepeli Deresi. Batısı: Karaköy ile Gökçeöz Köyünü birbirine Güneyi: Çayırpınar Deresi, Hırka Tepe ve Sekli yolu.

3- Çubuk Demirci Örnek Avlağı Doğusu: Köserlik Çayı, Kuzeyi: Çadırkaya Tepeden başlayarak Domuz Deresi ve kavlağı Deresi, arasındaki sırttan geçerek Ama Deresini Takiben Köserlik Çayına kadar uzanır. Batısı: Keçikale Tepesinden başlayarak Sevdiğin tepeye, buradanda kalpakkaya tepesini takiben Cıdırlıkaya tepeye kadar uzanır, Güneyi: Köserlik Çayından başlayarak Eshad Deresi İle Bağın Deresi ile bağın deresi arasındaki sırt boyunca devam ederek Keçikale tepesine kadar uzanır.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ayaş ilçesi; Doğusu: Ayaş Güdül İlçe sınırı. Kuzeyi: Beypazarı Ayaş Güdül ilçe sınırlarının kesiştiği yer Batısı: Beypazarı Ayaş Güdül ilçe sınırlarının kesiştiği yerden Ayaş Beypazarı ilçe sınırının Beypazarı Ankara karayolunun bittiği yer. Güneyi: Beypazarı Ankara karayolunun Akkaya köyü, Akkaya köyünden Salihler köyünü takiben Ayaş Güdül ilçe sınırı.

2- Çubuk İlçesi; Doğusu: Kadı Konağı tepeden başlayarak Çubuğa kadar uzanan anayolu takip edip Yayla mevkiinden son bulur. Kuzeyi: Yıldırım, Çatak köyünden başlayarak Kızılcahamam ilçe sınırını takip edip Çankırı il sınırına kadar uzanır, yine Çankırı il sınırını takip ederek Kadıkonağı tepe hudutlarında son bulur. Batısı: Durhasan köyünden başlayarak Çukurun tepesini ve Kızılcahamam ilçe sınırını takiben Yıldırım, Çatak köyünde son bulur. Güneyi: Yayla mevkiinden başlayıp Kırkpınar deresini takip ederek Yazlıca köyünden geçip Saraycık köyünden Durhasan köyüne kadar uzanır ve anayolda son bulur.

3- Elmadağ ilçesi; Doğusu: Ankara Kırıkkale il sınırı, Kuzeyi: Ankara Kırıkkale karayolu, Batısı: Elmadağ, Edige, Kuşçuali köyüne giden köy yolundan il sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Ankara Kırıkkale il sınırı.

4- Haymana ilçesi; Doğusu: Polatlı Haymana karayolu, Kuzeyi: Polatlı ilçe sınırından başlayarak devam eden Polatlı Haymana karayolu, Batısı: Ahırlıkuyu, Esenköy köy yolu, Güneyi: Polatlı Haymana karayolundan başlayarak devam eden Kesikkavak, Esenköy köy yolu.

5-Kalecik ilçesi; Doğusu: Ankara Çankırı karayolu, Kuzeyi: Ankara Çankırı karayolundan başlayıp Kumartas köyüne kadar olan kısım, Batısı: Hacıköy, Kılçak, Kumartaş köy yolu, Güneyi: Ankara Çankırı karayolundan başlayıp Kılcak köy yoluna kadar olan kısım.

6- Kazan İlçesi (A): Kuzeyi: Ankara-İstanbul E-5 karayolundan Aydın köyü Dönge Mahallesine giden yoldan devam ederek Kılıçlar köyü; Doğusu: Ankara ili Keçiören ilçe sınırı Çalseki köyü; Güneyi: Çalseki köyünden başlayarak Güvenç-İmrendi köy yollarını takiben Ankara-İstanbul E-5 karayolu; Batısı: Ankara-İstanbul E-5 karayolu.

(B) Kuzeyi: Çalseki köyünden başlayarak Güvenç-İmrendi köy yollarını takiben Otoban yoluna kadar uzanır, Doğusu: Otoban çevre yolundan başlayarak Keçiören ilçesi Bağlum semtini takiben Çalseki köyüne giden yola kadar uzanır, Güneyi: Otoban çevre yolu, Batısı: Ankara- İstanbul otoban yolu.

(C) Doğusu: Örencik köyünden Kazan ilçe merkezine giden yol, Kuzeyi: Sarıayak köyünden başlayarak Örencik köyüne giden yolu takiben Örencik köyü, Batısı: Soğucak köyünden Karaseki deresini takiben Eskice köy deresi ve Sepet deresini devam ederek Sarıayak köyü, Güneyi: Kazan ilçe merkezinden Yassıören köyüne giden yolu takiben Soğucak köyü.

7- Nallıhan İlçesi; Doğusu: Emremsultan YHGS Kuzeyi: Nallıhan Ankara karayolunu Sarıyar kavşağından başlayıp Ankara yolunu takiben Kızılcaboğaz mevkii, Emremsultan YHGS sınırı ile kesiştiği nokta Batısı: Hıdırlar köy yolu kavşağından başlayıp Sarıyar Nallıhan karayolunu takiben Sarıyar yol ayrımı Güneyi: Emremsultan YHGS sınırını takiben Hıdırlar köy yolu kavşağı.

8- Polatlı İlçesi (A); Doğusu: Polatlı Haymana yolundan başlayarak Polatlı Haymana Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktadan Polatlı Haymana ilçe sınırı, Kuzeyi: Polatlı Haymana Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Ankara Polatlı karayoluna kadar devam eden Polatlı Sincan ilçe sınırı, Batısı: Ankara Eskişehir ve Polatlı Haymana yolunun kesiştiği yerden başlayarak Sincan ilçe sınırına kadar devam eden Ankara Eskişehir karayolu, Güneyi: Ankara Eskişehir ve Polatlı haymana karayolunun kesiştiği yerden başlayarak Haymana ilçe sınırına kadar devam eden Polatlı Haymana karayolu.

(B) Doğusu: Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinin Hıdırlar yaylası Şeyhahmetli ve Yağcıoğlu köyleri ile sınırı, Kuzeyi: Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinin İnler köyü ve Özyurt köyleri ile sınırı, Batısı: Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinin Adatoprakpınar, Sinanlı, Uzunbeyli köyleri ile sınırı, Güneyi: Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinin Yüzükbaşıköyü ile sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Karaakbaba YHGS: Batısı: Uzundere mevkiinden başlayarak Karanlık Dere boyunca kuzey yönünde Sazak Pınarı, buradan dere boyunca batıya doğru Alandere, Kirazlı Yaylası ve buradan kuzey yönünde Kuru Dere boyunca ilerleyerek Sırıklı Tepe ve yine kuzey yönünde ilerleyerek ve Gökdere’yi keserek sırtı takiben Karatepe, sırtı takiben Mahyapınar Tepe, Mahyapınar Sırtı’nı kuzeydoğu yönünde takiben Asartepe yaban hayatı geliştirme sahasının batısını oluşturmaktadır. Kuzeyi: Asartepe’den Alayüreği Sırtı’nı takiben güneydoğu yönünde ilerleyerek Gökdere’ye ulaşmazdan evvel buradaki mülkiyet sınırlarını güneybatı, güney ve kuzeydoğu yönünde takip ederek Karşılar Tepe’ye çıkan sırt ve Karşılar Tepe sırtı takiben Kemalpaşa mahallesinin 500 m batısında Balancak Dere üzerindeki nokta yaban hayatı geliştirme sahasının kuzeyini oluşturmaktadır. Doğusu ve Güneyi:(Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının doğusu ve güneyi Soğuksu Milli Parkı’ na bitişiktir) Bu noktadan itibaren sırtı takiben Göynükbaşı Tepe, Çatalgerişim Tepesinden batı yönünde sırtı 350 m takip ettikten sonra yine sırtı takiben kuzeybatı yönünde Göynükler Deresi’ne buradan batı yönünde Samankaya Sırtı’nı takiben Osmandede Tepe, buradan güney yönünde sırtları takiben Biraderin Pınarı, sırtı takiben Tülübelen Tepe, sırtı takiben Ahlat Tepeler ve Karanlıkdere yaban hayatı geliştirme sahasının doğusu ve güneyini oluşturmaktadır.

 

07-ANTALYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Alanya İlçesi; Doğusu: Nergizlik Tepeden güney istikametle sırtı takiben iki oluk Mahallesindeki Mahmut Seydi köyüne giden eski köy yoluna, Güneyi: Eski köy yolunu takiben Büklü Mahallesine, köy yolunu takiben KaraTepeye (932 mt.) Batısı: Karatepeden (932 mt.) başlayarak sırtı takiben Kapıcak Tepeye (1149 mt.) Kuzeyi: Kapıcak Tepeden (1149 mt.) başlayarak doğu istikamette sırtı takiben Kızılkurum Tepeye, sırtı takiben, Göktepeye (1330 Mt), sırtı takiben Nergizlik Tepeye.

2-Demre İlçesi; Doğusu: Çayağzı Kavşağından–Sülüklü Plajına inen sırt hattı Batısı: Kekova yolundan 173 rakımlı Tepe ve öküzyalağıdaşı Tepesinden Akdenize inen sırt hattı, Kuzeyi: Demre–Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Güneyi: Akdeniz.

3-Döşemealtı İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Antalya Burdur Karayolu, Güneyi: Antalya Korkuteli karayolu, Batısı: Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.

4-Elmalı İlçesi; Doğusu: Elmalı- Finike kara yolu, Kuzeyi: Elmalı- Finike kara yolundan başlayıp Karamık köy yolunu takiben orman yolunun başladığı kavşakta biter, Batısı: Göltarla köyünden başlayıp orman yolunu takiben karamık köy yolunda biter, Güneyi: Araştırma Ormanında başlayıp Göltarla köyünde biter.

5-Finike İlçesi (A); Doğusu: Çatallar – Arif Köyü- Elmalı yolu, Kuzeyi: Elmalı-Hördübek yaylası- Günçalı yolu, Batısı: Hördübek yaylası- Çamlıbel yolu, Güneyi: Çamlıbel–Çatallar yolu.

(B);  Doğusu: Alakır Çayından çaya parelel olarak 200 m’lik Bant, Kuzeyi: Hasyurt - Salur yolu, Batısı: Alakır Çayından çaya paralel olarak 200 m’lik bant, Güneyi: Finike–Kumluca yolu.

6-Gazipaşa İlçesi (A); Doğusu: İlikaya tepesinden (2020m) Çiğdem T (2013m), dedebelen T ( 2058), buradan Beyobası yaylası yoluna, yolu takiben Beyobası yaylası yolu takiben Cinbiti yaylasına yolu takiben örücüoluk yaylasına yolu takiben Günnercik yaylasına yolu takiben Akarca deresine, Çobanlar yaylasına yolu takiben Duralipınarı yolu takiben uzunmezar tepeye(2091M9 yolu takiben Sarımazı mevkii, Gölcük tepe(2096m) yolu takiben Oyuklu yaylasına, buradab doğu istikamette sırtı takiben Karain (2186m) tepeye, sırtı takiben Göksenir sırtına, sırtı takiben Eğrik sırtına,sırtı takiben Akkaya (1974m) tepeye, sırtı takiben Mamarcı (1933m) tepeye, Güneyi: Mamardı (1933 Mt.) tepeden sırtı takiben Sirkenli deresine, dereyi takiben hacet tepeye, Çalçakır sırtını takiben Hışı ( 1216 Mt.) tepesine, sırtı takiben Çakıllı tepeye, Yalçıbaşı sırtı takiben kuru dereye, dereyi takiben susuz tepeye, sırtı takiben Çıkrıcak ( 1259 mt.) tepeye, sırtı takiben çığlık köyüne, sırtı takiben Asarbaşı  ( 1368 Mt. ) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesi) sırtı takiben Boğazsekisi sırtınai sırtı takiben Geçmez deresinin kesiştiği orman yoluna , yolu takibensazak sırtına, sırtı takiben Değirmen deresine, buradan kuru dereyi takiben Domuz çökeği tepesine, sırtı takiben Sarıyer deresine, sırtı takiben Akçataş (1017 mt.) tepesine, Orman yolunu takiben sütcükoyak deresine, sırtı takiben burmakoyak ( 1105 mt.) tepesine, sırtı takiben Karaputur tepeye, sırtı takiben Evliya 8 1242 mt.) tepesine, sırtı takiben Çamlıca köyündeki ( 632 mt.) tepeye, Batısı: Çamlıca köyündeki (362 mt.) tepeden sırtı takiben Kara ( 1576 mt.) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesine ) , sırtı takiben Kara ( 1536 mt.) tepeye, sırtı takiben Yarın tepeye, Kaş yaylası yolunu takiben Pazar alanı deresini takiben Karı köprüsü deresine, dereyi takiben Darı deresine, Kuzeyi; Darı deresini takiben tangır köprüsüne berem çayını takiben Göksu ırmağına ırmağı takiben Oğlancı boğulduğu mevkiine sırtı takiben İlikaya tepesine (2020m.).

(B); Kuzeyi: Gazipaşa İlçesi Kahyalar Beldesi Domuzburnundan başlayarak sırtı takiben Domuzburnu tepesi, Gökkaplı (380m)tepesine, Kale tepesine, Mahmurcuk Tepesine, Ömerli ( 273m) tepesine, Y. örene (587m) tepesin, Çerçi(414m) tepesine, Hasdere Köyü Aydoğdu(434m)tepesine, Günyaka Tepesine, Asar (619m) tepesine, Beyrebucak köyü Azı(382m) tepesine, sırtı takiben Antalya Mersin karayolunun Kıcık köyü yolu ile kesiştiği nokta. Buradan karayolunu takiben Yakacık Koyuna, Doğusu: Yakacık koyundan Akdeniz, Güneyi: Akdeniz ile çevrili saha, Batısı: Antalya–Mersin karayolunun kahyalar beldesinde denizle kesiştiği noktada bulunan Domuzburnu.

7- Gündoğmuş İlçesi: Doğusu: Gündoğmuş YHGS sınırları, Kuzeyi:  Şimşirbaşı tepesinden (1506 m) Pembelik köyü yoluna, yolu takiben Demirkapı sırtı takiben yola, yolu takiben Akıncı beline, Batısı: Akıncıbelinden güney istikamette yolu takiben Peynircibeleni sırtının yolu kestiği noktaya, buradan sırtı takiben Peynircibeleni tepesine, Güneyi: Peynirbeleni tepesinden (1327 m) , Kara tepeye (1329 m) buradan sırtı takiben Karabelen tepesine (1545 m), buradan Gündoğmuş YHGS sınırına.

8- Kaş İlçesi (A); Doğusu: Kaş- Demre yolu, Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğizT.,ÇakalT., Sarnıçtepesi, Köşebeleni T.,Payamlı T., Karakaya T., Kısırölen T.,1031 rakımlı T., Çıntırlı T., 1522 Rakımlı Tepeden gökçeören- Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören – Kalkan yolu, Batısı: Lengüme – kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat,Yumru T, Çakal T., Karatepe sırtından Akdenize inen hat, Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Gedikbaşı Mah, Gedikbaşı T., Göllü T., Avıllı mevkii, Küçükkır T., Geyiksulağı T. Ve buradan Çayboğazı barajına inen dere hattı, Batısı: Sinekçi – Kasaba kara yolu, Kuzeyi: Sinekçi- Gömbe kara yolu, Güneyi: Gömüce Mahallesi, Gedikbaşı Mahallesi, Ortabağ Köy Yolu.

9-Kepez İlçesi; Doğusu: Aksu İlçe sınırı, Kuzeyi: Odabaşı Köyü yolunu takiben Odabaşı Köyüne, buradan Kirişçiler köyüne, buradan Çamlıca yolunu takiben Çamlıca köyüne, buradan da Çöplük yolunu takiben Aksu ilçe sınırında biter, Güneyi: Karaman Çayında başlayıp, çevre yolunu takiben TEDAŞ kavşağına ulaşır. Buradan Alanya yolunu takiben havalimanı kavşağında son bulur, Batısı: Burdur yolunu takiben Döşemealtı sınırında biter.

10-Konyaaltı İlçesi; Doğusu: Uluç Mahallesi, Siteler Mahallesi, Mollayusuf Mahallesi, Kuzeyi: Aşağıkaraman, Doyran köyü, Batısı: Hurma Mahallesi, Çakırlar Mahallesi, Güneyi: Antalya-Kemer yolu.

11-Kumluca İlçesi (A): Doğusu: Beşikçi–Antalya Yolu, Kuzeyi: Antalya–Kumluca Yolu, Batısı: Kumluca–Beykonak Yolu, Güneyi: Beykonak–Beşikçi Yolu.

(B); Doğusu: Antalya–Kumluca karayolu, Batısı: Beykonak – Kumluca karayolu, Kuzeyi: Antalya–Beşikçi-Beykonak karayolu, Güneyi: Numaralıboğaz deresi, Otluk T., Gökgöz T., Nergiz T., Çatalkaya Tepesinden Kızıldere Mezarlığına inen hat.

(C) Doğusu: Hacıveliler – Sarıcasu Kanal yolu, Güneyi: Salur’dan gelen su kanal yolu, Batısı: Salur-Alakır Baraj Yolu, Kuzeyi: Sarıcasu – Ortaköy Alakır Baraj yolu

12- Manavgat İlçesi (A): Doğusu: Büyük şelaleden Manavgat çayının denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır), Batısı: Hatipler köyünden Manavgat Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer mahallesini Side’ye bağlayan kara yolu. Kuzeyi: Hatipler köyü – Sarılar Beldesi – Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu. Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat çayının denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

(B); Doğusu: Höndeve tepesi, Oymapınar baraj gölü ortasını takiben Oymapınar barajı, Göz yolu, Narlıoda mevkiinden Manavgat baraj gölüne giden su kenarından Manavgat baraj gölü, Oymapınar baraj yerinin doğusundaki göl kıyısını takiben Değirmenli yerleşim yerinin göl kıyısı, Güneyi: Değirmenli yerleşim yerinin göl kenarından Tahta başı ile terlikbelen tepesi arasından ve takiben gölün ortasından geçerek güneye doğru takiben göl içinden geçerek Manavgat Barajından önce güney sonra doğu istikametinde Manavgat çayının doğusunu takip ederek Bardaklar Beleni mahallesinin kuzeyinden batı istikametine dönerek sarıboynuz tepesini takiben Iğrışlar mahallesinin güneyinden asfalt yolla birleşme, Batısı: Iğrışlar mahallesi güneyindeki asfaltla birleşim noktasından Bucak Mahallesi kuzeyi, Doğanbeleni tepesi, Zeytinligeriş tepesi, Küküm tepesi, Kayabaşı Tepesine, Kuzeyi: Kayabaşı kayalığı, Hasanoğlu tepesi, Düden, Fatma dağı, Kartallık Tepesinin doğusu, Kocakaya tepesi, Sevinç köyü yerleşim yerinin batısı.

(C); Doğusu: Akçakale tepesi, Taşkesiği köyü ve Dikyurt tepesi, Batısı: Çingen deresi, Kuzeyi: Saygeçit sırtı ve Çingen deresi, Güneyi: Kirişbeleni tepesi.

(D); Doğusu: Sivrice tepesi, Devlet ormanı, Batısı: Araplı Mahallesi, Kuzeyi: Devlet ormanı, Yangın gözetleme kulesi, Güneyi: Çenger çayı.

(E); Doğusu: Yol ve Devlet ormanı, Batısı: Domuz kapan tepesi ve sırt, Kuzeyi: Kızılsırt, Güneyi: Toztaşı tepesi ve Yaylaalan köyü.

(F);Doğusu: Güngörmez- Mamalar – Fettahlı Mahallesi, Kuzeyi: Antalya – Manavgat Karayolu, Batısı: Bereket köyü – Giritlibelen Tepesi, Güneyi: Giritlibelen Tepesi- Kocabelen tepesi- Sofular Mahallesi.

13-Muratpaşa İlçesi; Doğusu: Güzelyazı, Kuzeyi: Ermenek, Batısı: Güzeloba, Güneyi: Güzeloba- Kundu yolu yol boyunca.

14-Serik İlçesi (A); Kuzeyi: Antalya- Alanya karayolu, Güneyi: Özel çevre koruma bölgesi kuzey sınır, Batısı: Karadayı Belde yolu, Doğusu: Serik ilçe sınırı ( Köprüçayı).

(B); Kuzeyi: Antalya- Alanya karayolu, Güneyi: Srik ilçes sınırı –Akdeniz, Batısı: Serik- Aksu İlçe sınırı, Doğusu: Antalya-Alanya karayolundan başlayıp Acısuyu takip ederek ÖÇK bölgesinde son bulur.

15-Korkuteli İlçesi; Doğusu: Bayatbademleri sapağından başlayıp köy yolu takiben, Bayatbademleri yolu takiben Akkoç köyü, Akkoç köyünü takiben Burdur karayoluna bağlar. Batısı: Yokuşbaşı sırtından başlar sırt takiben Baldıran yatağı, Poyrazlık tepesi, Armutlu Alanı, Kabak tepesi, Payamlı Gediği, Kızılgöl Mevkii, Domuz tepesi, Ardıçlı Tepesi, Topraklı Gediği, Helvacık tepesi, Canavarbıçağı tepesi, Üzeyir Dağı Tepesi, Çamlı yatak Tepesi, Bel tepesi, Akkaya tepesi, Karabilen gediği, Kocain tepesi, Karantepe, Dede Sivrisi, İncebel tepesi, Çatal tepe ve Kızılkaya yolunda biter. Güneyi: Bayat Bademleri sapağından başlayıp Korkuteli yolu takiben Tahtalı Beli’inde biter. Kuzeyi: Antalya -Burdur karayolundan Bademağacı yol sapağından başlayıp Bademağacı Burdur yolu takiben Çataltepede biter.

Devlet/Genel Avlak:

1-Akseki İlçesi (Merkez Devlet Avlağı): Kuzeyi: Manavgat Konya karayolunun Akseki Kavşağından başlayarak yolu takiben köse sırnıcı mevkii, buradan sırtı takiben Büyükdağ Tepe sırtını takiben Akseki –Çanakpınar köy yolu, Sarılıkkuyusu, sırtı takiben Sakarya tepe, sırtı takiben, eski Akseki –Konya karayolunda düdenağzı mevkii, Yayla boğazı, Boğaz kuyusu, Paşa tarlası, kuyu boğazı, burçak alanı, sırtı takiben Yediçamlar tepe Kalındırassivri tepe, Aytaşı tepe Silli gediği, ölümyarı tepe, sırtı takiben kızıl tepe, kocabelen tepe, çokoba mevkii, Doğusu        : Çokoba mevkiinden başlayarak, Ürküden dağı, Sayyatak tepe kuyrukyaran mevkii, tomsubaşı tepe, keklikpınarı tepe, çatalyürük tepe, ardıçlıdünek mevkii, esele çukuru, karakayabaşı tepe, hacetdikmeni tepe. Güneyi: Hacatdikmeni tepeden başlayarak, kuzyaka mevkii, Tepecik tepe, Çaltılıçukur tepe, Çaltılıçukur asarı, çamlıbelen tepe, Madenevleri mevkii, Çaltılıçukur köyü, Murtiçi köy yolunu takiben asar tepe, Manavgat-Konya karayolu, Batısı: Manavgat-Konya karayolu Murtiçi köyünden başlayarak karayolunu takiben Akseki kavşağı.

2- Akseki-Geriş Devlet Avlağı: Kuzeyi: Ahmetağa Kuyusu mevkiinden başlayarak, Menteşbey-Akseki yolunu takiben Sarıabbas Köyü mevkiine, bölme sınırını takip ederek Köy yeri Çukuru mevkisinin yaklaşık 1 km. batısından Akseki-İbradı yoluna, Olukdere kuru deresini takiben Çamlıyokuş Çeşmesi, Hacımehmet Çeşmesi, Çaltılıçukur Çukuru, Bağyapraklı Tepe, Nohut Çukurları, Orukgöğsü Tepe, Karakaya Tepe, Türbe Tepe, sırtı takiben Kurtlu Kuyu Mevkisisinden Konya-Antalya Karayoluna. Doğusu: Kurtku Kuyu Mevkisisinden başlayarak Konya-Antalya Karayolunu takiben Aşağıtaşlıca Kemer Kapı mevkisine. Güneyi: Aşağı Taşlıca Kemer Kemer Kapı mevkisinden başlayarak, Taşlıca, Güneykaya köy yolunu takiben Güneykaya köyü, Korutaş Tepe, Andızlıpınar Tepe, Edebağ sırtını takiben Aygır Deresi, sırtı takiben Karasay tepe, Uzungeleyme sırtı, İnönü Mevkii, Batısı: İnönü Mevkisinden başlayarak, Kepez Sırtını takiben Hocaköy-Kepez köy yoluna, yolu takiben Kepez Köyü sapağına, yolu takiben Sinanhoca Köyü sapağındaki Avlukuyu Mevkiine, sırtı takiben Katırsivrisi Tepe, sırtı takiben Ballıkbaşı Tepe, Bölme sınırını takiben Çamlıca Tepe eteklerine, Bölme sınırını takiben Borcaklı Tepe, Yazı Deresi, Karanlık Dere, Minareli-Menteşbey yolu, Menteşbey-Akseki yolunu takiben Ahmetağa Kuyusu Mevkisine.

3- Alanya İlçesi (Güzelbağ Devlet Avlağı): Kuzeyi: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Güzelbağ İşletme Şefliği 53, 54, 55 nolu bölmelerin kesişim noktası olan Güğü deresinin Alara Çayını kestiği noktadan başlayarak doğu istikamette Alara çayını takiben Çaylak deresinin Alara çayı ile kesiştiği 40,41 nolu bölmelerin kesişme noktası. Doğusu: Çaylak deresinin Alara çayı ile kesiştiği40,41 nolu bölmelerin kesişme noktasından başlayarak güney doğu istikamette Hasan deresini takiben Gökbüvet deresine, Güney istikamette Gökbüvet deresini takiben 134 ve 136 nolu bölmeden inen sırtın bölme kesişme noktasına. Güneyi: Gökbüvet deresinin 134 ve 136 nolu bölmeden inen sırtın kesişme noktasından başlayarak batı istikametinde kuru dereyi takiben 134, 133, 131, 127, 126, 125, 124, 123, 122 ve 121 bölmelerin BDY-T sınırlarını takiben 952 rakımlı Asar tepeden gelen sırta, sırttan 120 nolu bölmenin BDY_T sınırını takiben Karakoyak deresini kestiği nokta. Batısı: 952 rakımlı Asar tepeden gelen sırttan inen kuru derenin Karakoyak deresini kestiği noktadan başlayarak kuzey batı yönden dereyi takiben Güğü deresine dereyi takiben 53, 54, 55 nolu bölmelerin kesişim noktası olan Güğü deresinin Alara çayını kestiği noktada Alara çayına.

4-Kaş İlçesi Asas Dağları Devlet Avlağı; Doğusu: Kasaba, Ahatlı, Hacıveliler Ağullu yolu, Kuzeyi: Felek Çayı Kandilcik sırtı, Germeçağıl Tepesinden Tekircik Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Danıl Tepeden Ortabelen Tepesinin altından Sineli Uğrar yoluna inen hat, devamında Sinneli Hacıoğlu yol hattının Boyacıpınar Mahallesine kadarki hat ile devamında Kısık Dere, Batısı: Erikli Tepe, 1031 rakımlı T, Kızılölen Tepeden Hacıoğlu Köyüne inen sırt hattı, Güneyi: Sarıbelen Yeşil köy yolu, Sarısokmak Deresinden Karapınar Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Payamlı T, Yaylacık T, Kabaağaç Tepesinden Gök Dereye inen hat, Gök Dereden Gökmurat T, Dedehasan Deresi, Kızılkata T, Kösebeleni T, Yeşilköy yolunan inen sırt hattı ve devamında Yeşilköy Ağullu yolu.

5-Kaş Lengüme Devlet Avlağı; Doğusu: Sinekçibeli, Karamık yaylası, Bozgedik tepesini uylu tepesine bağlayan sırt hattı, Kuzeyi: Uylu tepesi Akdağ, Akkatsivrisi tepesi, Devetaşı tepesi, Ayıçalı tepesi, oyuklu belen tepesi, Doğruyol tepesi, Kat tepesi, Kurtbeleni tepesini bağlayan sırt hattı ve devamında Şeyhkavağı deresi devamında Çoban tepesi, Ardıçlı burun- Yaylapalamut köy yolu devamında, Yaylapalamut–Çakmak–Aklar- Saklıkent köy yolu, Batısı: Saklıkent, Palamut, Çavdır köy yolu, Güneyi: Keneli sırtı, Bedirovacık, Karapınar tepesi, Çırpı tepesi, Merkep tepesi, Pancarlıkuyu sırtından Kurşunalan Orman yolu devamında Kurşunalan – Belpınar- Sütleğen- Sinekçi karayolu.

6-Serik Gebiz Devlet Avlağı; Kuzeyi: Karadağ tepesinin kuzeyinden başlayarak, Garipçakır tepesi, Çimentaş tepesi, Sarpdağ sırtı, Kocalarbeleni tepesi, Bit tepesini takip ederek, Boyanlı tepesinden kuzeye, Akbel tepesi Akkaya tepesi, Karabayır tepesiÇakalarası tepesi, koçataş tepesi, Canlıin tepesi, Beltaşı mevkiini takiben Kabuklu mevkii, Kızıltepeyi takiben Küçük tepe, Yongalı tepe, Aktümsek tepe, Oğlakkaya tepe, Sıraca tepe, Karlıkyükseği tepesi, Erdoğdu tepesi, Zambaklık tepe, Burunca tepeyi takip ederek Yuvalı dağının kuzeyinde son bulur. Doğusu: Yuvalı dağı sırtı takiben, çıklıklı tepesi, Bayır tepeden Beldibi mevkiini takiben Pınargözü deresi, İslice yurt tepesi buradan Kavacık deresini takiben Kavacık yaylası buradan Akgedik tepesini takiben, Yirik mevkiinden Çolak deresini takiben Boyalı alanından, Boyalı gediği sırtını takiben Sarıcalan deresine buradan gökbel tepe kuzeyinden Yoncalı tepe, Alvardı tepe, Tekerek tepe, Ak tepe, Karaçam tepe, Karapınar mevkiinden devam ederek Akkuş deresinde son bulur. Güneyi: Gökçeler tepeden başlayıp Şahince tepe,Ekmekçiler gediği, kara tepe, Diplen deresi,Kararlı tepesinin Güneyinden, kisrecik tepeye buradan Hacıosmanllar mahallesinin kuzeyinden geçerek çarpan tepe, Soğanlı taş mevkii, Kozaklıyurt tepe, Yarbaş sırtı, Gölbaş tepe, yumucak sırtı, Gölcük mah. Kuzeyi kuzdereyi takiben Katran dağı, Akdağ tepenin kuzeyi, Akdağ tepe, Karapınar Mah. Kuzeyi Kızılbelen tepe, Kısır tepeyi takip ederek Akkuş deresinde son bulur. Batısı: Kardağ tepesinin kuzeyinden başlayıpsırtı takip ederek Karakertiltepe, Kuştüneği tepe, Kuruağaç tepe, Sivri tepe, Boşoturaklı tepe, Tavşanavlağı tepe, Tilkicik tepe, Karadağ tepeyi takip ederek merdivenli kaya mevkiinde son bulur.

Örnek Avlak;

1-Alanya Alara Örnek Avlağı; Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeydoğusundan geçen sırt, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben sınırlı Tepeye, sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Güneyi: Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2-Elmalı-Kutuboğazı Örnek Avlağı; Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Batısı: Kiraz Tepeden Finike-Elmalı karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3-Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli Örnek Avlağı; Doğusu: Cevizli Beldesinden başlayarak Cevizli-Beyşehir karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler Köyüne, buradan Domuz Tepesine gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli köy yolu) ile çevrili saha.

4-Korkuteli-Dereköy Örnek Avlağı; Doğusu: Korkuteli merkez, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan Tepesini keser, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru Mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar Tepesini izleyen sırt, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta.

5-Korkuteli Naldöken Örnek Avlağı; Doğusu: Yokuşbaşı sırtından başlar sırt takibenBaldıran Yatağı, Poyrazlık Tepesi, Armutlualanı, Kabaktepesi, Payamlıgediği, Kızılgöl Mevkii, Domuztepesi, Ardıçlıtepesi, Topraklıgediği, Helvacık Tepesi, Canavarbıçağı Tepesi, Üzeyirdağı Tepesi, Çamlıyatak Tepesi, Bel Tepesi, Akkaya Tepesi, Karabilen GediğiKocain Tepesi, Karan Tepe, Dedesivrisi, İncebelen Tepesi, Çatal Tepesi, Kızılkaya yolunda biter.             Kuzeyi: Kızılkaya –Korkuteli yolu. Batısı: Kızılkaya yolundan başlar Kocadere, Çukurca Köyü, Leylek Köy, Karakuyu, Çaykenarı Köyü, Köseler, Karabucak Deresi, Karataş Köyü, Kemerağzı Köyü, Kızlarkonağı Mevkii, Esenyurt, Küllükbucak’ta biter. Güneyi: Küllübucak’tan başlar Canavar boğazı, Keklicek, Kavukca Damları, Nohutgöl mevkii takiben söğütçük köyü, Gölcükovası, Tahtalı Beli sırtı takiben Yolbaşı sırtında biter.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alanya İlçesi (A); Kuzeyi:  Güz deresi mahallesi okulundan kuzey doğu istikamette, yolu takiben Silcanlı deresine, dereyi takiben, kurt evliyası tepesine(343R), Doğusu: Kurt evliyası tepesinden (343R) başlayarak güney istikamette Tilki Gediğine, buradan yolu takiben Seki Köyü okuluna, Güneyi: Seki Köyü okulundan batı yönde yolu takiben eski Antalya yoluna, eski Antalya yolunu takiben, Kargıcak Belediyesi su deposuna (Kaptaj), Batısı: Kargıcak Belediyesi su deposundan (kaptaj), kuzey doğu istikamette yolu takiben, Güz deresi mahallesi okuluna.

(B); Kuzeyi: 1599 rakımlı Kuzguncuk tepesinin batısında bulunan sukısığı mevkisindeki sukısığı deresinden başlayarak doğu istikamette dereyi takiben domalan yaylasındaki kuru dereye, kuru dereyi takiben Gevne çayına, çayın akış yönünde 1353 rakımlı kolankaya tepesinden inen sırtın Gevne çayını kestiği noktaya; Doğusu: 1353 rakımlı Kolankaya tepesinden inen sırtın Gevne Çayını kestiği noktadan başlayarak çayın akış istikametinde Berem çayı ile birleştiği noktaya; Güneyi: Gevne çayının Berem çayı ile birleştiği noktadan başlayarak batı iskametinde çayı takiben kozlar yaylasından inen kuru derenin Berem çayı ile birleştiği noktaya, Batısı: Kozlar yaylasından inen kuru derenin Berem çayı ile kesiştiği noktadan başlayarak kuzey istikamette kuru dereyi takiben Kardeliği tepesine, buradan 1753 rakımlı Ballık tepesine, buradan Lortlar yaylası yoluna yolu takiben Suısığı deresine, dereyi takiben 1599 rakımlı Kuzguncuk tepesinin batısında bulunan Sukısığı mevkiindeki Sukısığı deresi ile çevrili saha.

2-Döşemealtı İlçesi; Doğusu: Antalya Burdur Karayolu, Kuzeyi: Antalya Burdur İl sınırı, Batısı: Korkuteli İlçe sınırı, Güneyi: Akkoç Köyü yolu.

3-Gazipaşa İlçesi; Kuzeyi: Bilos çayının Karakuz deresini kestiği noktadan başlayarak kuzeydoğu yönde dereyi takiben güründü mahallesine, dereyi takiben Pekmezlik deresine, dereyi takiben Güvercinlik tepeye, Doğusu: Güvercinlik tepeden güney istikamette sırtı takiben kuru dereye, kuru dereyi takiben, yahyapınar dersine, buradan düz hatla divlek tepesine ( 481 R, buradan sırtı takiben kuru dereye, dereyi takiben Delice çayına, Güneyi: Delice çayını takiben Göçük yolu köprüsüne, buradan kuzey yönde Kırkyer deresini takiben Karagedik tepeye, Batısı: Karagedik tepeden sırtı takiben Bağbelen tepeye, sırtı takiben Karakuz dersine inen kuru dereye, Karakuz deresini takiben Bilos çayına.

4-Kaş İlçesi; Kuzeyi: Çayboğazı Barajından 1671 rakımlı tepeye çıkan dere, Doğusu: Çayboğazı Barajından başlayarak 1671 rakımlı tepeye çıkan dereyi takiben 1671 rakımlı tepeye, buradan Çoramıklı, Tuvalca Mevkiilerinden Alıçkırı Tepe, Karaerik Tepe, Elmacık Tepeden Çam Tepeye kadar olan kısım, Güneyi: Sinekçibeli- Kaş yolunu takiple buradan 1791 rakımlı tepeye, oradan Çam tepeye. Batısı: Kaş- Elmalı yolu asfaltını takiben Çayboğazı Barajına kadar olan kısım.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Antalya-Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Antalya-Cevizli Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Antalya-Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6-Antalya-Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7-Antalya-Akseki Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8-Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

08-ARTVİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Doğusu: Ardanuç İlçe Sınırı, Kuzeyi: Artvin- Ardanuç Karayolu, Batısı: Artvin Deriner Barajı, Güneyi: Yusufeli İlçe Sınırı ve Erzurum İl sınırı.

(B); Doğusu: Şavşat ilçe sınırı, Eskikale yolu, Eskikale Kışlağı, Kuzeyi: Karçal Dağları, Yanıklı Köyü Taşucu Mahallesi, Taşucu Kışlağı(Biyosfer Rezerv Alanı), Batısı: Ortaköy yaylasından gelen Ortaköy Deresi ve Ortaköy Yolu, Aydınköy, Güneyi: Artvin Şavşat Karayolu, Şavşat suyu.

2-Borçka İlçesi (A); Doğusu: Borçka Camili Yolu, Kuzeyi: Gürcistan Devleti sınırı, Batısı: Hopa İlçe Sınırı, Güneyi: Hopa–Borçka Karayolu.

(B) (Camili Biyosfer Rezervi); Doğusu: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben Kayabaşı Tepesi, Naçişgirev Tepesi, Büyük Ömer Dağı, Alçakgeçit, Güzelyüz Tepesi, Siyahkuş Tepesi, Yabani Lahana Tepe, Kırmızıbaş Tepesinden geçerek 3190 metre rakımlı Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki Tepe, Batısı: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben 2161 ve 2085 metre rakımlı Tepelerinden nirengi noktalarından geçerek Kuvagibe Tepe, yol bakımevi, yangın kulesi, Bakmarov Tepe, Gennard Tepe, Gildiziri Tepe, 2274 ve 2318 metre rakımlı Tepelerden geçerek, 2401 rakımlı Tepe, Kuzeyi: Gürcistan devlet sınırı, Güneyi: 2401 metre rakımlı Tepeden başlayarak Verketil Tepe, Bombalı Tepe, Tuzlu Tepe, Bayraklı Tepe, Geyikli sırtından Karçal Dağlarındaki 3286 metre rakımlı Tepe, orta sivri Tepeden geçerek, Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki Tepe.

3-Şavşat İlçesi (A); Doğusu: Ziyaret Tepe, Şavşat – Ardahan Karayolu, Şavşat Maçerelta Mahallesinden başlayan ve Ciritdüzü deresine inen köy yolu, Kuzeyi: Ciritdüzü deresi (Şavşat Ciritdüzü Köy Yolu), Batısı: Şavşat Elmalı, Susuz köy yolu ve takip eden Koçenler Mahalle Yolu, Güneyi: Susuz Köyünden devam eden Koçenler ve Ovacık Mahalle Yolları.

(B); Doğusu: Bahçecik köyü, Dalkırmaz köyünden Çiftlik köyüne giden köy yolu Kuzeyi: Çukurun sırtı, Çukur köyü yolu, Kuzey Doğu: Meydancık Şavşat Karayolu Şartul Mevkii. Batısı: Artvin Merkez İlçe sınırı, Güneyi: Artvin merkez ilçe sınırından Savaşköy Çiftlik yolu.

4-Ardanuç İlçesi; Doğusu: Eşkinar deresi, Torbalı köy yolu, Kuzeyi: Ardanuç- Artvin Karayolu, Cehennem Deresi Kanyonu, Batısı: Avcılar, Gümüşhane köy yolu ve devam eden dağ yolu, Güneyi: Örtülü, Bereket, Sakarya köylerine devam ederek Zara Dağına çıkan yol.

Devlet/Genel Avlak:

1-Şavşat Veliköy Devlet Avlağı: Güney: Satıroğlu Mahallesinin solunda bulunan Erat tepesine giden sırt boyunca ve Şatıroğlu Mahallesinde Bolohor Mahallesine giden yol boyu. Batısı: Erat tepesinden takip eden sırt boyunca Kuzeye doğru Göl tepesi,  Çukant tepesi, Girdogala Tepesinden Çimenli ( Yoğurtlu  ) Mahallesine inen sırt boyunca Kuzeyi: Çimenli ( Yoğurtlu )  mahallesinden Yoncalı ve Tulazer Mahallesine giden yol boyunca,  Tulazer Mahallesinden Habuket Tepesine giden sırt boyunca.   Doğusu: Habuket tepesinden meydan mahallesine inen sırt boyunca, meydan mahallesinden sublat mahallesine giden vadi boyunca, sublat mahallesinden güneye doğru sırt boyunca subaşı tepesi ve tekrar güneye doğru takip eden sırt boyunca karaağaç tepesinden bolohor mahallesine giden sırt boyunca.

2-Ardanuç Yolüstü-Anaçlı Devlet Avlağı; Kuzeyi: Berta Köyü Aydılkar Mahallesinden Şavşat istikametine giden Şavşat çayı boyunca bağlık mahallesine üçırmaklar deresinin Şavşat çayı ile birleştiği yere kadar. Doğusu: Üç ırmaklar deresinin Şavşat çayı ile birleştiği yerden hubbat kışlasına kadar dere boyunca, hubbat mahallesinden incilli köyü pintigil mahallesine giden güneye doğru sırt boyunca karanlık meşe mevkiine kadar. Güneyi: Karanlık meşe mevkiisinde naldöken köyünden batıya doğru devam eden ferhatlık köyü eski orman deposu binasının olduğu bölgeye kadar. Batısı: Eski orman deposunun bulunduğu yerden Ardanuçtan gelen çay boyunca Şavşat çayı ile birleştiği m yere kadar ve suların birleştiği yerden berta köyü aydılar mahallesine giden Şavşat çayı boyunca. 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Artvin–Erzurum Karayolu, Kuzeyi: Hahmela deresi, Batısı: Sarıbudak Köyünden İtibaren Köyün arka tarafından sırt ile Hahmela deresine kadar, Güneyi: Sarıbudak Köyü Yolu Köy Merkezine kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

09-AYDIN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çine İlçesi; Doğusu: Dalama’dan Kasar Köyüne, Kasar Köyünü Karanfiller Köyü üzerinden Altınova Köyüne bağlayan yol. Kuzeyi: Armutlu-Dalama Yolu, Batısı: Özeren Köyünü Hallaçlar Köyüne, Hallaçlar Köyünü Yağcılar Köyü üzerinden Armutlu Köyüne bağlayan yol. Güneyi: Altınova Köyünü Özeren Köyüne bağlayan yol.

Devlet/Genel Avlak:

1-Aydın Merkez İlçe Devlet Avlağı: Doğusu: Beyköyden geçen Koçak deresinin İl sınırına kadar olan kısım. Kuzeyi: Aydın İl sınırı, Batısı: Dereağzından İkizdere çayının il sınırına kadar. Güneyi: Dereağzı, Aydın Merkezi takiben Beyköy’e kadar.

2-Aydın Çine Madran Devlet Avlağı: Doğusu: Bozdoğan Çine şeflik sınırı. Kuzeyi: Çine Kavşit İbrahimkavağı Köy Yolu, Batısı: Çine Söğütçük yolu, Güneyi: Söğütçükten Alanbayır köy yolundan Bozdoğan ilçe sınırı kadar.

 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sultanhisar İlçesi: Doğusu: Yellice Sırtını takiben, Malgaçemir Köyüne, buradan Güvendik Köyünü Sultanhisar’a bağlayan yol. Kuzeyi: Yellice Sırtından Gedikçi Mevkiine; buradan Elbizkayası Tepesine ulaşan güzergah. Batısı: Sultanhisar-Köşk İlçe sınırını takiben ( Kızılkaya-Karatepe Mevkii) Azaplı Mahallesi ve Salavatlı Köyüne inen dere boyu. Güneyi: Salavatlı–Eskihisar Yolu ile Eskihisar-Kavaklı Yolu.

2- Koçarlı ilçesi; Doğusu: Halilbeyli Mahallesini Çulhalar; Birci; Satılar Köyü üzerinden; Esentepe yaylasını takiben Esentepe Köyüne bağlayan yol. Kuzeyi: Koçarlı – Söke yolu (Halilbeyli Köyü-Bıyıklı Köyü arası) Batısı: Esentepe Köyünü Kızılkaya Köyü üzerinden Yeniköy Köyüne bağlayan yol. Güneyi: Satılar Köyünü; Esentepe Yaylası üzerinden Esentepeye bağlayan yol.

3-Çine İlçesi; Doğusu: Hamidabat Mahallesini; Dutluoluk; Kavşit; Çatak ve Elderesi Köylerine bağlayan yol. Kuzeyi: Elderesi ve Bereket Köylerini bağlayan yol. Batısı: Bereket köyünden Kırkısık Köyüne ve buradan Çine İlçesine ulaşan yol. Güneyi: Kırkısık köyü-Çine; Çine-Dutluoluk Köyü yolu.

 

10-BALIKESİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ayvalık-Gömeç ilçeleri; Kuzey-Doğusu: Ulubeyler köyünden Gömeç merkezine giden köy yolu, Kuzey-Batısı: Gömeç merkezden karayolunu Ayvalık istikametine takiple Türközü Köy yolu ayrımına, Güney: Türközü köy yolu ayrımından köy yolunu takiple Ulubeyler köy yolu ayrımına kadar olan saha.

2- Havran İlçesi; Doğusu: Çakırdere–Karalar köy yolu ayrımından kuzeye Köylüce Köyüne buradan Havran-Köylüce köy yolu ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir–Havran karayolunun Köylüce yol ayrımından karayolunu Havran istikametine takiple Küçükdere Köy yolu ayrımına, Güney-Batı: Havran Küçükdere köy yolu ayrımından Küçükdere Köyü buradan Karalar Köyünden Karalar Çakırdere köy yolu ayrımına kadar olan saha.

3- Sındırgı İlçesi; Doğusu: Sındırgı İlçe merkezinden Sındırgı-Balıkesir Karayolunu takiple Süller Köy Yolu ayrımına, Kuzeyi-Batısı: Süller, Armutlu,  Çakıllı ve Karakaya köy yolu, Güneyi: Karakaya, Kızılgür, Kozlu, Bayırlı, Mandıra Sındırgı merkezine giden yol.

4- Bigadiç İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Çitak köyünden Bozbük köyüne, takiple Köseler, Okçularyeri Köyüne giden köy yolu, Batısı:  Okçular yeri köyünden Yukarıçamlı köyüne giden yolu takiple Yukarıçamlı kavşağından Umurlara giden yola devamla Sındırgı Kıranköye giden yol ayrımına kadar, Güneyi: Okçularyeri-Umurlar yolunun Sındırgı Kıranköy giden yol ayrımı olan noktadan Bigadiç-Sındıgı İlçe sınırını batıya takiple Çitak Köyüne kadar olan saha.

5- Gönen İlçesi; Doğusu: Balya- Gönen karayolunun Söğütköy-Çatak köyleri arasındaki kavşaktan başlayarak Gönen istikametine karayolunu takiple, Güneşli köyüne, Kuzeyi: Güneşli-Balcıdede köyü, Güneyi-Batısı:  Balcıdede köyünden Cambaz-Fındıklı köyüne kadar giden köy yolu buradan Söğütlüköy kavşağını geçerek Balya-Gönen karayoluna kadar olan saha.

6- Bandırma ve Manyas İlçesi;  Doğusu: Yüksek gerilim hattının Balıkesir-Bandırma demiryolunu kestiği noktadan demiryolu hattı boyunca Ergili–Aksakal Karayolunun demiryolu ile kesistiği noktaya, Kuzeyi: Bereketli Köyünden, devlet karayolunu takiben Yeni Sığırcı Köyüne, sonra Sığırcı köyünün doğuya doğru uzanan yüksek gerilim hattı boyunca yüksek gerilim hattının Balıkesir Bandırma demiryolunu kestiği noktaya, Batısı: Kocagöl, Gölyaka takiben Çepni, Külefli, Bereketli Köy yoluna kadar olan nokta arasında kalan saha, Güneyi:  Buradan Ergili Köyüne giden karayolu boyunca Ergili, Kızıksa Köyü yolları takiben Salur Beldesi, takiben Hamamlı köyü yolu ve takiben Kocagöl köyüne ulaşan yol. (Göl Çevresi Milli Park  sınırlarına bitişik olan sahalar.)

7- Erdek İlçesi; Batısı: İlhan köyden Herek Manastırı, takiben Barbula Çayırı mevkii, Maymundere ve örme mevkiine giden orman yolu, Güneyi: Örme mevkiinden takiben Kale mevkii, Kale mevkiini takiben, Tavşantepe, Tespih yatağı, Yoklama mevkii, takiben Çifteçınarlar, takiben Böcüğüntarla mevkii, takiben orman sınırı, takiben Müminkurt tarlası mevkii, takiben işaret tepesi, suyollarını takiben taşocağına giden yol, Doğusu: Taşocağı Tepesi’nden Seferin tarla mevkiine giden orman yolu, takiben Çayağazı Köyü ile Ballıpınarı bağlayan köy yolu, Kuzeyi:  Çayağazı, Ballıpınar, Ormanlı, Turan Köyü, Doğanlar, İlhan köylerine giden köy yolları arasında kalan tüm ormanlık araziler.

Devlet/Genel Avlak:

1-Balıkesir-Çamucu Devlet Avlağı: Kuzeyi: Müstecap köyünden batıya Balya Orman İşletme Müdürlüğü sınırını ( yol) takiben Havutbaşı köyü - Kuzupınar köyü yol ayrımına kadar, Doğusu: Balya İlçesi yol ayrımı takiben Akbaş köyü, takiben Göktepe köyü takiben Habipler köyü takiben Çiğdem köyü yol sapağı takiben Bengiler köyü takiben Müstecap köyü, Güneyi: Balıkesir-Edremit karayolu takiben İvrindi ilçe yol sapağı takiben Balya ilçesi yol ayrımı, Batısı: Havutbaşı köyü- Kuzupınar köyü yol ayrımından Yaylacık köyü takiben Dörtyol köyü takiben Çamavşar köyü takiben Gökçeler köyü takiben Balıkesir - Edremit karayolu,

2-Balıkesir–Misakça Genel Avlağı; Kuzeyi: Marmara Denizi, Doğusu: Marmara Denizi, Edincik köyü karayolu takiben Bezirci köyü, Güneyi: Bezirci köyü, Bursa-Çanakkale karayolu takiben Çifteçeşmeler köyü yol ayrımına kadar, Batısı: Çifteçeşmeler köyü yol ayrımından kuzeye Marmara Denizi, 

3-Balıkesir Adaçalı Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kargın köyünden başlayarak Bigadiç ilçesine kadar, Doğusu: Kargın köyünden başlayarak Sındırgı yolu takiben Süller köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Çakıllı köyünü takiben Armutlu köyü yol ayrımı, takiben Armutlu köyü, takiben Süller köyü, takiben Sındırgı yol ayrımı, Batısı: Bigadiç ilçe merkezi, takiben Balatlı köyü, takiben Yürücekler köyü, takiben Eşmedere köyü, takiben Çakıllı köyü.

Örnek Avlak;

1-Edremit-Narlı Örnek Avlağı; Doğusu: Karaçam Tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (Kazdağı Milli Parkı), Kuzeyi: Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Batısı: Mıhlı Dere, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Merkez-Kepsut İlçe sınırı Kuzeyi: Susurluk-Merkez İlçe sınırı Batısı: Balıkesir-Bursa karayolu Güneyi: Merkez-Yeniköy-Kepsut –Eşeler Köy yolu.

2-İvrindi-Balya-Merkez İlçesi; Doğusu: Gökçeyazı Beldesi-Kocavşar Beldesi yol ayrımından Kocaavşar mezarlığı, Kuzeyi: Kocaavşar mezarlığı yanından arazi yoluna takiple Kocaçay- buradan Balya- Baklacı Mahallesi, Medrese köyü, köyden Balya yoluna kadar olan köy yolu. Batısı: Balya- Medrese Köyü yol ayrımından karayolunu güneye takiple Güngörmez köprüsü, Güneyi: Güngörmez köprüsünden, Edremit-Balıkesir karayolunun Gökçeyaz beldesine kadar olan karayolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

 

 

 

11-BİLECİK:

Devlet/Genel Avlak:

1- İnhisar Devlet Avlağı; Doğusu: Eskişehir-Bilecik İl Sınırı Kuzeyi: İnhisar-Yenipazar İlçe Sınırı Batısı: İnhisar- Söğüt İlçe Sınırı Güneyi: Ortaca Köyü Kuzeyinden geçen Söğüt İlçe sınırı ve Eskişehir İl Sınırı.

2- Gölpazarı Devlet Avlağı; Doğusu: Yenipazar İlçe Sınırı ve Sakarya İl Sınırı Kuzeyi: Çamtepe-Köprücek-Söğütcük Köylerinin Sakarya İl Sınırı Batısı: Üyük-Küçükyenice-Demirhanlar köylerinin bulunduğu Osmaneli-Merkez İlçe Sınırları Güneyi: Merkez-Söğüt-İnhisar İlçe Sınırları.

3- Pazaryeri Devlet Avlağı: Doğusu: Demirköy-Karaköyün bulunduğu İlçe Sınırı Kuzeyi: Arpadere-Sarnıç-Dülgeroğlu-Esemen Köylerinin bulunduğu Merkez İlçe Sınırı Batısı: Bursa İl Sınırı Güneyi: Bozüyük İlçe Sınırı.

4- Osmaneli Devlet Avlağı: Kuzeyi: Sakarya- Bilecik il sınırı ile Bursa-Bilecik İl sınırı Batısı:  Bursa Bilecik İl Sınırı.  Güneyi:  Osmaneli-Gölpazarı ilçe sınırı ile Bilecik Merkez – Osmaneli ilçe sınırı. Doğusu: Sakarya-Bilecik İl Sınırı ile Osmaneli – Gölpazarı İlçe sınırı.

5- Bozöyük Devlet Avlağı: Kuzeyi: Pazaryeri ilçesi, ilçe sınırları. Batısı: Bursa İli sınırı ve Kütahya il sınırı. Güneyi: Dodorga – Göynücek – Düzağaç – Dombayçayırı karayolu. Doğusu: Saraycık – Bozöyük – Alibeydüzü –Karabayır köy bağlantı yolları ile Söğüt İlçe sınırı.

6- Bozöyük Genel Avlağı : Kuzeyi: Söğüt İlçe sınırları , Bozöyük İlçesi Düzdağ , Bozöyük , Alibeydüzü , Saraycık, Bozalan, Kuyupınar ve Erikli – Dodurga yol ayrımı  köy yolları. Batısı: Erikli Dodurga, Yeni üreğil, Göynücek Düzağaç, dombayçayırı köy ulaşım yolları ile Kütahya İli Çukurca köyü yolunda Bilecik – Kütahya İl Sınırına olan kısım. Güneyi: Kütahya- Bilecik İl Sınırı. Doğusu: : Kütahya – Bilecik İl sınırı, Eskişehir–Bilecik İl sınırı ile Söğüt – Bozöyük İlçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bozüyük İlçesi; Doğusu: Alibeydüzü köyü - Kurtköyü yolu Kuzeyi: Demirköy-Domez yolu Batısı: Bozüyük-Demirköy Yolu Güneyi: Bozüyük-Alibeydüzü köyü yolu.

 

12-BİNGÖL:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yayladere İlçesi; Batısı: Devlet Avlağından Batıayaz Hasköy Yayladere Yavuztaş Köy yolundan il sınırı, Kuzeyi: Tunceli İl sınırı, Güneyi: Yayladere Devlet Avlağı, Doğusu: Kığı ilçe sınırı.

2-Adaklı İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu ilçe sınırından YHGS sınırına Batısı: Kiğı ilçe sınırı, Güneyi: Kiğı yol ayrımından Adaklı İlçesine giden karayolu-Adaklı ilçe merkezinden Elmağaç, Doluçay, Kırkpınar köyüne giden hattın Karlıova ilçe sınırına dayandığı hat.

3-Yedisu İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı ve Erzurum İl hududu, Batısı: Tunceli-Erzincan İl hududunun YHGS ile birleştiği hat. Kuzeyi: Erzurum ve Erzincan İl hududu, Güneyi: YHGS sınırının Erzincan ile birleştiği hattan Karlıova ilçe hududuna kadar olan hat.

4- Genç İlçesi; Doğusu: Balgöze yolundan yenisu sağgözel yoluyla birleştiği yerden sağgöze buradan güneye doğru il sınırı,                 Batısı: Genç ilçe merkezinden Diyarbakır karayolunu takiben Diyarbakır il sınırına kadar olan hat,  Kuzeyi: Genç ilçe merkezinden sürekli dereköy şehittepe balgöze köyyolundan doğuya doğru sağgöze yenisu köy yolunu kestiği yer, Güneyi: Diyarbakır İl sınırı.

5-Karlıova İlçesi (A); Doğusu: İl sınırından Kargapazarı Karlıova ilçe merkezi Bingöl yolunun merkez ilçe sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Adaklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Kantarkaya Sebik Köy yolunun Adaklı ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Bingöl merkez ilçe sınırı.

(B); Doğusu: İl sınırından Çukurtepe Kaşıkçı Çatak yolu, Batısı: Çatak Kızılçubuk yolundan Ortaköy, Ortaköyden kuzeye doğru YHGS,  Kuzeyi: İl sınırı, YHGS nin güney sınırından Ortaköy köy yoluna dönen yere kadar, Güneyi: Çatak Ulupınar yolundan Ortaköye dönen yere kadar.

6-Merkez İlçe; Doğusu: Solhan ve Sütlüce Devlet Avlakları sınırı Batısı: Bingöl-Sancak Karayolunun Adaklı İlçe sınırıyla birleştiği hat Kuzeyi: Adaklı İlçe sınırı Güneyi: Bingöl Karlıova karayolunun Solhan Devlet Avlağıyla birleştiği hat.

Devlet/Genel Avlak:

1-Kiğı-Yayladere Devlet Avlağı; Doğusu: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden gelip Kiğı İlçesine giden asfalt yolu, Kuzeyi: YaylaDere İlçesinden Boğazköy, Sabırtaşı, Ölmez Köylerinden Kiğı İlçesine giden köy yolları Batısı: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden YaylaDere İlçesine giden asfalt yolu, Güneyi: Elazığ il sınırı

2-Solhan Devlet Avlağı; Doğusu: Çit Tepesi, Bingöl-Solhan karayolunun Hazarşah ve Mutluca köy yolu ayrımından Hazarşah ve Mutulca köylerine giden köy yolu Batısı: Hırtık Deresi, Aşağıperhogökkuzey Tepesi, Varan Tepesi Kuzeyi: Davar Tepesi, Taht Tepesi, Değerik Tepesi, Çobantaşı Köyü Güneyi: Paşa Köprü Tepesi, Şeyhalan Tepesi, Şevardan Tepesi, Şevardan Tepesinden Hazarşah yol ayrımına kadar olan karayolu

3-Sütlüce Devlet Avlağı; Doğusu: Karirbaba Tepesi, Selim Yaylası Batısı: Kırmıt Tepesi, Villisuya Tepesi, Hamuk Tepesi, Dişikurtkavaklığı Tepesi, Pehlivan Sırtları Kuzeyi: Akkuş Tepesi, Elmaağaç Tepesi, Beyaztaş Tepesi, Güneyi: Kandil Tepesi, 1314 rakımlı Tepe, Yenibaşlar köyü

4-Yenibaşak Devlet Avlağı: Doğusu: Derin Mah., Değilkız Tepesi sırtları, Kurudere Tepesi, Kırız Tepesi Sırtları, Derme Tepesinin batı sırtları Batısı: Yaylım Dağı, Ramazan Tepesi Kuzeyi: Şimşirpınar ve Dilektepe köylerinin güneyi, Bingöl Muş karayolunun güneyi Güneyi: Doğus Tepesi sırtları.

5- Sancak Genel Avlağı; Doğusu: Sancak-Bingöl Karayolu, Gül Tepesi Sırtları, Kurudere ve Kartal Köylerinin batı kısımları (Karayolunun üst kısımları), Ziyaret Tepe ve Hilbizon Yaylaları Batısı: Sancak Tepesinin doğu sırtları, Çanakçı Köyü Yangın Tepe Kuru Tepe ve Kuş Tepesi. Kuzeyi: Nacaklı Köyü, Çanakçı Köyü ve Cevizlik Tepesi Güneyi: Elazığ Bingöl karayolunun kuzeyi, Çevrimpınar Köyünün güney kısımları, Yolçatı Köyünün kuzey doğusu, Gemidilen Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yayladere İlçesi; Doğusu: Harebe Tepesi sırtları Kuzeyi: Küçükkavak tepesi ile Çıplak Tepe arasında kalan hat Batısı: Hallan Mevkii, Güneyi: Değirmen Dere ve Ayı Tepesi.

2-Solhan İlçesi; Doğusu: Geldere Mevkii, Kadisir Düzünden Gençtavus yolunu takip eden hat Kuzeyi: Yenibaşak, Sülünkaş Köyleri Karayolu hattı Batısı: Yukarı Beşikli Mevkii ile Çoban Konu Tepesi arasında kalan hat Güneyi: Bulbe Tepesi İle Soğukbulak yaylası arasında kalan hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

13-BİTLİS:

Avın Yasaklandığı Sahalar: 

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Bitlis-Siirt İl sınırından, Sinidağı sırt boyunca Basmaklı Köyünün batısından geçen Ağırkan Deresi,  devamında Ilıcak-Oğulcak-A. Ölek-Kireçtaşı Köyü karayolu, Kuzeyi: Bitlis-Siirt Karayolu, Batısı-Güneyi: Bitlis-Siirt İl sınırı,

2-Adilcevaz İlçesi (A); Doğusu: Akçıra Köyünden itibaren Van Gölü kıyı şeridi boyunca Kavuştuk yarımadası, Kuzeyi: Akçıra-Kavuştuk-Göldüzü Köyü-Adilcevaz İlçe karayolu, Erikbağ Köy yolunu kestiği noktaya kadar, Batısı: Erikbağ Köyü yolu, Güneyi: Van Gölü Kıyı şeridi.

(B); Doğusu: Adilcevaz Merkez-Çanakyayla Köyü karayolu, Kuzeyi: Çanakyayla-Cihangir Köyü karayolu, Batısı: Adilcevaz-Ahlat İlçe sınırı, Güneyi: Van Gölü,

3-Ahlat İlçesi; Doğusu: Yeniköprü Köyü karayolu, Kuzeyi: Yeniköprü Köyü, Batısı: Yeniköprü Deresi, Güneyi: Van Gölü.

4-Güroymak İlçesi; Doğusu: Bitlis-Muş karayolu, Kuzeyi: Bitlis-Muş il sınırı, Batısı: Güroymak-Mutki ilçe sınırı, Güneyi: Güroymak-Bitlis Merkez İlçe sınırı,

5-Mutki İlçesi; Doğusu: Mutki-Güroymak İlçe sınırı, Kuzeyi-Batısı: Bitlis-Muş İl Sınırı, Güneyi: Özenli-İkizler-Yalıntaş-Güvenli Köyü –Varan Mah.-Yumurta Mah.- Ardıç Mah. Yolu, Avukan Mevki- Megalanavi Tepe-Guluga Mevki-Kapaklı Köyü-Y.Koyunlu-Baskaya mah.-Çallı Köyü yolunun İlçe sınırını kestiği noktaya kadar,

6-Tatvan İlçesi; Doğusu: Tatvan-Ahlat karayolundan, Nemrut Kalderasına kadar olan Yumurtatepe Köyü kara yolu, Kuzeyi: Nemrut Kalderası, Batısı: Oduncular-Çekmece köyü karayoluna kadar olan ilçe sınırı, devamı ilçe sınırından Bitlis-Tatvan karayoluna kadar olan Çekmece Köyü karayolu, Güneyi: Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolu,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ahlat İlçesi; Doğusu: Kırıkkaya Köyü içerisinden geçen Şemsi Derenin Nazik Gölünü kestiği noktadan başlayarak Muş İl sınırına kadar olan karayolu, Kuzeyi: Muş İl sınırı, Batısı: Günyurdu-Nazik Köyü karayolu, devamında Nazik Köyü içerisinden geçen derenin Nazik Gölü ile birleştiği noktaya kadar olan saha, Güneyi: Nazik Gölü,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bitlis-Adilcevaz Süphandağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

14-BOLU:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Mudurnu İlçesi (A); Kuzeyi: Sinekli Yayla, Söbüce Alan Tepe, İkizoluk Tepe, Güvendisi Tepesi, Karaorman Tepe, Dorukyayla Tepe, Güneyyayla Tepe, Erenler Tepe, Çavuşyayla, Direkyanı Mevkii, Doğan çukuru Mevkii, Mantarlık Sırtı, Kırkımal Sırtı, İbanoğlu Tepe, Doğusu: Sinekli Yayla, Kındırık Deresi, Abant Tabiat Parkı Sınırı, Türkmençalı Tepe, Batısı: İbanoğlu Tepe, Elmacık Dere, Gökören Köyü, İgneciler Köyüne bağlanan yolun sağını takiben, Elmacık Deresi ve Gölcük Köyü, Dikmen Tepe, Köyyeri Mevkiini takiben Sütlük Doruğu, Güneyi: Sütlük Doruğundan doğuya doğru Çingene Doruğu Tepeye, Yedirenler Tepe, Akpınar Sırtını Takiben, Domuz Tepe, Alpagut Tepe, Çepni Tepe, Çal Tepe ve Türkmençalı Tepeye kadar olan saha.

(B); Kuzeyi: Öküzovası mevkii, Ortaburun Tepe, Pürenli yaylası, Mancar sırtı, Gökçukur sırtı, Sarıgöl Mevkii, Erenler tepe, Doğusu: Aputlukaç tepe, Şahinkaya Tepe, Alıçlıkaş Tepe, Çalbaşı Tepe, Tekirler Köyü, Batısı: Öküzova Yaylası, Sarıdere tepe, Cehennem dere, Çamyurdu dere, Çamyurdu Köyü, Güneyi: Yegendere köyü, Ortaköy, Karacasu, ılıca, Bekdemirler, Akçaalan, Çamyurdu.

2-Yeniçağa İlçesi; Kuzeyi: Eskiçağa yolu Takiben Beyköy Mahallesine, Mandıra, Sökü Tepe, Kındıra Köyüne, Batısı: Kındıra Köyü, Hasanağalar Mahallesi, Hamzaköy Mahallesi, Çakırlar Mahallesi, Ahmetler Mahallesi, Çubuklu Sırtı, Bayır Tepe, Kemaller Köyü, Nallar Mahallesi Sarıpeyk Sırtı Boyunca Yeniçağa-Bolu yoluna, Güneyi: Bolu-Yeniçağa yolu boyunca Mengen yol ayrımına kadar, Doğusu: Yeniçağa-Mengen yolu boyunca Eskiçağa Köyüne kadar.

3-Seben İlçesi; Kuzeyi: Mandıryayla Dere boyunca Korucuk Köyüne, Batısı: Korucuk Köyü yol boyunca Bozyer Köyüne, yol boyunca Solaklar Köyüne, Güneyi: Solaklar Köyünden Dikmenkaya Tepeye, sırt boyunca Dikmen Tepeye, Doğusu: Dikmen Tepeden, Tepeköy Yaylasına, Yolçatımı Tepesinden Dağılan Sırtı boyunca Mandıryayla Dere arasındaki alan.

Devlet/Genel Avlak:

1-Seben Kavaklıdağ Devlet Avlağı; Doğusu: Taşlıyayla Alabarda eski yolunun Bolu-Kıbrıscık yoluna birleştiği yerde başlayarak, diş Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder. Buradan bu sırta dönerek Diş Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Bakırlı-Gönülgen yoluna, buradan da tekrar Bolu-Kıbrıscık yoluna ulaşır. Buradan yolu takip ederek Yayla Çayına ulaşır. Buradan yolu takip ederek Dikmendoruğu Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder, buradan sırt boyu ilerleyip Dikmendoruğu Tepeye, buradan güneybatı istikametine giden sırta döner buradan da 1207 metre rakımlı Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Erenli Tepeye, buradan Doruk Tepe, buradan da sırtı takip ederek Hasanlar Mah. Üstündeki Tepeye gelir. Buran sırtı takiple 1013 rakımlı Tepeye, buradan da sırtı takip ederek Ulu Dereye ulaşır. Ulu Dereyi takip ederek Ziraat Tepeden gelen sırta, buradan Zıraat Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Çırpalı Tepe, buradan yine sırtı takiple Ardıçlar Tepe, buradan Çıllık Dereye, bu Dereyi takiple Kuzuönü sırtına ulaşır. Bu sırtı takiple isimsiz Tepede biter. Kuzeyi: Taşlık sırtından, Karamantarlık Tepe, Pınarbaşı Tepe, Teknelik Tepe buradan sırtı takip ederek Solaklardağı Tepeye, buradan sırt boyunca devam ederek Taşlıyayla Alabarda eski yolunu takip ederek Bolu-Kıbrıscık yoluna gider. Batısı: Yolçatımı Tepenin batısında kalan ve güneye doğru inen sırttan başlar, Kuz Deresine iner, biraz bu Dereden ilerleyip tekrar sırta döner ve buradan da Dikmen Tepeden güney-batıya devam eden ana sırta kavuşur. Buradan da ilerleyerek 1345,3 m rakımlı nirengi noktasına gelir, buradan sırt boyunca ilerleyip 1226 m rakımlı nirengi noktasına ulaşır. Buradan da ilerleyerek önce isimsiz Tepeye, oradan Sökmenburnu Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takip edip, daha sonra doğuya dönüp Tokar Mevkinden, Togar Gölü üstündeki isimsiz Tepeden Togargölü sırtına geçer. Buradan sırtı takip ederek Endelekburun Tepeye, buradan sırt boyu devam edip Kızılak Tepeye, buradan da Osmankaya sırtı boyunca devam edip Ulu Çayına iner. Güneyi: Doğu sınırının bittiği yerden başlayarak sırtı takiple Tilkini Tepeye, buradan sırtı takiple Mancarlıkbaşı Tepeye, buradan sırtı takiple Ulu Dere’nin sırtla birleştiği yerde biter.

2-Dörtdivan Köroğlu Devlet Avlağı; Batısı: Köroğlu dağı zirvesinden batı istikametinde küçük tepe boyun ve sırtlarını takip ederek karlık tepesini, oradan keldiş tepesine, keldiş tepeden inerek tembel yaylasına, sırttan tembel tepesine, sırt tepecik ve boyun noktalarını takip ederek kabukçu yolu tepe sonra Sütlükyeri tepe, Boztepe dedekaşı tepe, Çaltepe, Küllü tepe, Ardıçlı Tepe, Ardıçlı çayır serisinden sırtı takip ederek köroğlu deresinin kesişim noktasına gelinerek batı kısmı tamamlanır. Kuzeyi: Elmalıdere ve Köroğlu dere birleşim noktasından köroğlu çayı istikametinde çukurca deresinin birleşim noktasına kadar gelinir. Sırtı takip eredek eğlekler tepe fındıklı serisinden sırtı takip ederek karakoz yaylası oradan Sakalca Tepe, mezarlığınkafa tepe, Taşcıalan tepe, boyun noktasından mandıralara inilir. Erikli tepe, Bakiren mandırası oradan boyun noktası takip edilerek çitler yaylası, dere ve sırttan Kocabay tapesine gelinir. Doğusu: Kocabay tepesinden elöken tepe, Kocaalan tepe, here serisinden deliler yaylası yol sapağına oradan sırtı takip ederek çaltepe, Korudağı tepe, Alçıören tepe, oradan markuşa deresine oradan göynüküren yaylasına sırttan karaçamlık tepesine, söveklik tepesi, sırt, boyun ve küçük tepecikleri takip ederek tereli tepesine oradan gökçal tepesi, Yağlaş tepesi, Karatuzla tepe, Çatalkaya tepesine oradan kuşkaya tepesine gelinir. Güneyi: Kuşkaya tepesinden kacakoru tepesi, Karaçörten tepesi, oradan Karaçörten pınarı bakacak tepe, kuzuoluk tepesi, oradan Gökdağ tepesi, sonra sırtı takip ederek sivri tepe, aladağkaşı tepe, Yellice tepesi, Erenlerdoruğu Işıklıkaya tepesi, Eğrikar tepesi, Dikili tepe ve oradan Köroğlu dağı zirvesine gelinir.

3-Gerede Salur Devlet Avlağı; Batısı: Tereli tepesinden başlayıp sırt boyun ve tepe noktalarını takiben İstanbul dağı tepesi güneyindeki boyun noktasından kirazcık alanına oradan sırtı takiben Söverlik tepe, oradan Karaçamlık tepe, Göynükören yaylası, Akçaören tepesi, Çarşakdoruğu tepesi, oradan Dorukyayla tepesi takip edilerek Erenler tepesine gelinir. Kuzeyi: Erenler tepesinden halaçlar yaylasına oradan markuşa çayını takiben çakmaklık deresi birleşim yerine gelinerek çakmaklık deresi takip edilir. Oradan demirli tepesine kadar devam edilir. Doğusu: Demirli tepesinden doğu istikametinde sırtttan Anadolu tem otoyolu sınırına gelinir. Ankara yani güney istikametinde Anadolu tem otoyolu sınırı kullanılarak Sığırgüneyi tepesine kadar devam edilir. Güneyi:  Sığırgüneyi tepesi, sırt boyun ve tepecikler takip edilerek Uzunalan tepesine oradan Sarıkavak yaylası, Dedeninyanı tepe, doğanlar yaylası,  oradan Dumluca tepeyi takiben Dibeklik tepe, Düzdağı tepe, Akkırma tepe, Yedidedeler tepe, Sığırkuyruğu tepe ve Tereli tepesine gelinir.

4-Kıbrısçık Devlet Avlağı; Kuzeyi: Demir tepesinden İnekkırı tepe, oradan Tozlukkaya yerlice tepe, Sinekkonmaz tepe, Çatalcal tepe, Keldişi tepe, karlık tepeye oradan Köroğlu zirvesine gelinir. Doğusu: Köroğludağı tepesinden başlayarak karakulak deresine, karakulak deresinden dereyi takip ederek çimenlik deresine oradan uzunçörten deresinin birleşim noktasına kadar gelinerek kuru dereyi takiben erenler tepesini, oradan kaylın ve kızılsınır sırtını takiben Kapan mevkii boyunca Deveören köyüne gelinerek köyden sırtı takip eden yoldan mezarlık sırtından Cuma deresine inilir. Cuma deresini takip ederek Uludere, uluçaya erikli deresinin birleştiği noktaya kadar gelinerek oradan dereyi takip ederek Mandubaşı tepeye kadar çıkılır. Güneyi: Mondubaşı tepesinden Altulacağı deresi ile Çevrük deresinin birleşim noktasına inilir. Oradan kızıktepesine çıkılarak sırtı takiben kocabaş tepesi, Yarbaşı tepesine, oradan Borucak, Alanhimmetler köy yollarının birleşim noktasına , oradan yolu takiben kuzuönü sırtına kadar gelinir. Batısı: Kuzuönü sırtından çeltik dereye inilerek sırttan Ardıçlık tepeye, Çıpsalı tepe, Zirarat tepeye, oradan açı sırtı takip edilerek uluçaya inilir. Uluçaydan köyaltı sırtından Akyazı sırtı da takip edilerek  doruk tepe , erikli tepe oradan Karacagölseki sırtını takip ederek kuzu tepesi ardından Dikmendoruğu tepeye oradan da Bolu-Kıbrıscık yoluna sırttan inilir. Yol takip edilerek Orman Toplu Koruma Merkezine gelinir. Oradan sırttan Akkayabaşı tepesine, yarıkkaya mevkisinden göktepesine gelinerek oradan çaylak ve demir tepesine ulaşılır.

Örnek Avlak;

1-Bolu-Merkez-Yeniçağa-Mengen Sazakiçi Örnek Avlağı; Doğusu: Hasannallar Mahallesi, Hazmaköy Mahallesi, Mutatlar Mahallesi, Harmancık Tepe. Kuzeyi: Çaysuyu Deresi, Civcivler Mahallesi, İslamlar Mahallesi, Erenler Tepesi, Çamlık Tepe, Köygözüken Tepe, Küçükkuzu Yaylası Mahallesi Batısı: Kocasu Çayı, Muradin Dağı, Bakacak Tepesi. Güneyi: Karamanlar, Ulumescit Köyleri, Sığındı Mahallesi, Yanık Dağı

2-Geyik Gölü Örnek Avlağı; (Mengen İlçesi): Doğusu: Üççam Tepe, Kocaçivri Tepe ve Gökçeyiğit Tepe sırt hatları. Kuzeyi: Yarbaşı Tepe, Keçikıran Tepe, Keçikıran Yayla, Karaburun Tepe, Meyre Tepe, Kadıoğlu Tepe, Aygırbeleni Tepe, Çalgan Tepe, Dumanlı Tepe, Çadırağaç Tepe ve Çiçekalan Tepe sırt hatları. Batısı: Mağara Tepe, Fundacık Tepe sırt hatları ile Orman Toplu Koruma Merkezi arasındaki hat Güneyi: Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü ve İlyaslar Köyü arasındaki köy yolu.

3-Gerede Celal ACAR Örnek Avlağı (Gerede İlçesi): Doğusu: Orman İşletme Şefliği ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi yolu. Kuzeyi: Dağkara, Yakabey, Bünüş ve Aktaş köyleri ile Bolu-Ankara karayolu. Batısı: Yenşehe Yaylası, Koçlar Yaylası, Çoğullu Yaylası, Aşağıçoğullu Yaylası ve Havullu Yaylası. Güneyi: Bolu-Ankara Otoyolu ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi arasındaki yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Bolu Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Bolu-Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

15-BURDUR:

Devlet/Genel Avlak:

1-Bucak İlçesi Pamucak Devlet Avlağı; Doğusu: Asar T., Pınargözü T., Namlı T., Alan T., Aşağıkepez T., Kızılaruk T., Dede T., Kepezbaşı T., Büyükdedece T., Karaçalı T., Çukuryurt Tepeden  Aksu çayına inen sırt hattı ve devamında Aksu Çayı, Batısı: Karacaaliler-Karaseki Köy Yolunu takiben Baldırantaşı  T., Çakıllıdağı, Derviştaşı, Alihüseyinlergediği, Bekirbaşı, Güneybaşı, Kocayamaç T., Öküzgürü T., Hasan Beleni,  Akkır T. Payalı T., İnalanı T., Kapaklı T., Ufakgmzet Kayası, Beşkonak-Çamlık Yolu, Kumlusırt, Hülle T., Çamlıtop T., Kalaycı T., hattı, Kuzeyi: Kalaycı T., Karaahmetler Çeşmesi, Kurtluca T., Karagöl T., Karagöl Alanı, Musluk T., Zincirlikuyu mevkisi, Asar T., Kelekyeri T., Bozcabel T., Kükürtlü Deresi, Çeşme Çayından Aksu Çayına inen hat, Güneyi: Kargı Köyünden Sürtmegedik T., Kızlartaşı T., Kapancı T., Gözet T., Karasaray T., Sivri Tepeden Karacaaliler Yolundan inen hat.

2-Bucak İlçesi Melli Devlet Avlağı; Doğusu: Öküzgürü T., Kocayamaç T., Güneybaşı T., Bekirbaşı T., Alihüseyinler mevkii, Çakıllıdağ mevkii, Kocaaliler-Pamucak Yolu, Kocaaliler Beldesi tarım ve yerleşim alanları hariç, Kocaaliler-Yoncaağaç Köyü yolu, Batısı: Antalya-Burdur yolu, Boğazköy hariç, Uğurlu-Gündoğdu yolu, Kızısu göleti ve etrafında bulunan tarım arazileri hariç, Asarlı T., Susuz hariç Çaktırmaz T.’ne kadar, Kuzeyi: Çaktırmaz T., Çubukdağı T., Kızılçukur Alanı, Zambaklı T., Karadünek T. güney yamaçlarından, Öküzgürü T.’ne kadar, Güneyi: Örenbağı mevkiinden, İndağı, Köprütaş T. ve Semilgen T. güney yamaçları,  Uçalan çukurları, Bıçkıcı T., Dağcağız T., Yarantünekler T., Köytanrısı T., Ergenli T., Geyik T., Geyikbaşı T., Alagöynük T., Kesmeli T., Soğanlı T.

3-Gölhisar Devlet Avlağı; Doğusu: Harazu T., Kertil T., Çilenger T., Deliktaş T., Kızıldökük T., Çeştepe’yi bağlayan yol boyunca, Çeştepe T., Koca T., Boşyer T., Yağcı T., 1437 rakımlı T. hattı boyunca. Batısı: Sarnıçtaşı T., Efekli T., Kızıltaş T., Çaldağı, Gidiriş T., Kızılyer T., Kelali T., Girnav T., 1737 rakımlı T., Kızılc T., Kocasivri T., Sakaryayla T., Poyraz T., Gölbeleni T., Kemertaşı T.’ye kadar uzanan hat. Kuzeyi: Kemertaşı T., Kovalca T., 1673 rakımlı T., Sümbülcük T., Kalkançam T. altından geçen yolu takiben Kara T., Gölhisar ilçesi yerleşim alanları hariç olarak, Türkmentaşı mevkii, Baş Dağ, Savran T., 1069 rakımlı T., 1129 rakımlı T., Döküktaş T., 1083 rakımlı T., Sığır İni mevkiinden, Damlamca ve Kaylamca T. kuzey yamaçlarını müteakiben, Gevlibelenden geçen yol boyunca Kocakırdan geçen yoldan Kuzey hattı boyunca uzanan çaydan Harazu T.’ye kadar olan kısım. Güneyi: 1437 rakımlı T., Kayapınar T., 1337 rakımlı T., 1447 rakımlı T., Kocatarla Mah. Kuzeyden çevreleyen tepeler, Yanıklık T., Kocaş Dağı, Yedikardeş T., Yanık T., Yülük T., Oyuk T., İnbaşı T., Çalcabaşı T., 1231 rakımlı T., Yel değirmeni T., Çalca T., Çamurlayık T., 1456 rakımlı T., Kocabelen T., Gümelergediği T., Kara T.’den Yapraklı Baraj Gölü’ne kadar.

4-Ağlasun Devlet Avlağı; Doğusu: Isparta çayı, Aksu çayı. Batısı: Çeltikçi ilçesinden, Payamlı T., Nişanlı T., Çobaklı T., Armutlu T., Karabelen T., Baldıranlı T., Keşalan T.  batı yamaçları, Kartal T.’nin güney yamacı, Kartalpınar Köyü yerleşim yerleri hariç, Emercik T., Körkuyu T., YassIkır T., İğdişkırı T., Pürenli T.’nin kuzey yamaçları Kuzeyi: Körkuyu T., Yassıkır T., İğdişırı T., Gökgöz T.’nde İkikuyu sarnıcı dışarıda bırakılarak Alçılıalan T.’den, Çakmakl T., Yağmureseri T., Uzunkaklık T., Sakarlar Mah.’ne giden yamaç hattı, Absarı-Güneyce yolunu takiben Isparta Antalya karayoluna kadar olan hat. Güneyi: Çeltikçi ilçesi yerleşim yeri kuzeyinden, Kızılta ve Gözertaşı T.arasında kalan ovadaki tarım arazileri hariç, Gözertşı T. İtibaren doğuya doğru uzanan dağ yamaçları, Uzunalan T., Katranlı T., Gelinli T., Küçük T., Alakeçi T., Otlukkaya mevkiinden Kocabel T.’ne, Gözlek T., Gölü T., Gölyeri çukuru, Karadiğin T. ve Rüzgarlı T., Kükürtlü T., Tarlalık T., Kükürt T., Küçükbel T. kuzey yamaçları.

5-Merkez, Kemer İlçeleri Aziziye Devlet Avlağı; Doğusu: Salavatgediği T., Göynükgediği T., Çürüktaş T., Kırıkkorum T., İnekkorkan T. güney yamaçları. Batısı: Oyuklu T., İkiçam T., Gebe T.’den Elalmış mvk., Karadere mvk., Karayer T.  güney ve doğu yamaçlarından Kömür ocağı galeri ağzından, Balabanlı T.’ne , Seyfettin boğazını geçerek Paşadçğüştü T.’ye  Taşbayır tepesinin güneydoğu yamaçlarından Zindan T.’ne, Menekşealanından Soğanlı T.’ne kadar uzanan hat. Kuzeyi: İğdeli-Yeşildağ yolu, Yeşildağ-Aksu yolu, Asar T., Salavatgediği T., Güneyi: Çiçekli T., Eyüpkıraç T., Kulübe T., İncebel T., Eren T., Aziziye yerleşim yeri ve tarım arazileri hariç, Karamehmet T., Kızılçam T., Höyük T., Otburun T., Orta T. güney yamaçları. Düğünyurt T., Zirgir T., Sarnıçbeli T., Yukarıoğlu T., Yellibel T., Dikmen T., Köstek T., Çatalkaya T., Ekizoluk yaylasından, Yukarıbenli kayaya ordan da Oyuklu tepesine uzanan hat.

6-Bucak Devlet Avlağı; Doğusu: Güllü tepeden şahinkoru sırtı boyunca,  karadigin t., rüzgarlı tepesi,  kuzey, güney ve  doğu yamaçları , bozcabel t., kelekyeri t., asar t., kurtluca t., kalaycı t., çamlıcap t., ve hülle  t.,  boyunca uzanan hat. Batısı : Kilimli t., asart., salavatgediği tr., çürüktaş t., kırıkkorum t., cepelyurdu t., Kuzeyi : Kilimli t., kadirli t., yanık t.,  kuzpınartaşı t.,  kamçıtaş t. kuşçu t. demirci t.  ve sondul tepenin güney ve  batı yamaçları , pilav tepenin güney yamaçları , değirmenönü mahallesine kadar  giden yol , kuzköy ve çeltikçi  yerleşim yerleri ve tarım  arazileri hariç olarak , güvercinli tepe, ve  bingeçit t., kaba t., cirityatağı t.,  somaklı t.,  karateli t., kuzey  yamaçları, alkayayı  da içine alarak, nkara t.,kuzey yamaçları , soğanlı tepe, katranlı t., gelinliği t., alageçit  t., gergi t.,  gözlek t., göllü t., Güneyi: Cepelyurdu t., Katrancık T., Erikçukuru T., Çakalkaklık t., Çırpılı T., Kesmeli t., sivri t., İncidereköy – Bucak yolu, Kocadağ T.,  ve Hökez dağı  güney  yamaçları , Boyalıca  tepesi  güney yamaçlarından hülle tepesine kadar.

7-Altınyayla Gölhisar İlçeleri Dirmil Devlet Avlağı; Doğusu: Kuzeydoğusunda Altınyayla İlçesi bulunmakla beraber Altınyayla İlçesi tarım arazileri ve yerleşim yeri hariç, Altınyayla İlçesi güneyinde bulunan dağlar ve yamaçları. Ballık Kanyonu Burdur sınırları içerisindeki hattı boyunca. Batısı: Kuzeyden başlayarak Yeşildere, İbecik, Künüklü ve Elmalıyurt köylerini içine alarak, Elmalıyurt Köyü’nün güneyinde uzanan dağ yamaçları. Kuzeyi: Kızılkaya, Ayvacık ve Evciler Köyleri hattına bakan dağ yamaçları. Güneyi: Burdur, Muğla-Fethiye İl sınırıdır.

Örnek Avlak;

1-Çavdır Örnek Avlağı: Doğusu: Vezirdam Tepesinden, Çukurçam Tepesi, Keşlikyer Tepesinden sırtı takiben güneye doğru oluklu deresine, Çolak sırtından Sarımeşe Tepesine, Pirencik Tepesi ve Burdur-Çavdır Karayolu. Kuzeyi: Çatalarmut mevkiinden Katmerlikaya tepesi ve Vezirdam Tepesi, Batısı: Acıpayam-Çavdır karayolunun Çatalarmut mevkiinden asfaltı takiben Çavdır merkeze kadar olan yol. Güneyi: Burdur-Çavdır karayolu ve Çavdır-Acıpayam karayolu.

2-Ürkütlü Örnek Avlağı: Doğusu: Dutdere Mahallesinden, Maraş Tepesi, Heybeli, Yüreğil, Ürkütlü yerleşim ve tarım arazilerini dışarıda bırakacak şekilde batı kısımlarından geçen hat. Kuzeyi: Ergenir pınarını takiben Eren Tepe, 2041 rakımlı tepe, Söbüce sırtı, Kuzgun Tepesi, Ömerosman Tepe, 1387 rakımlı tepeden orman yoluna inen hat. Batısı: Aziziye-Ürkütlü karayolu, Güneyi: Camışcı sırtı, Kozgedik Tepesi, Asar Tepesinden Kemikliyurt mevkiine inen hat.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Kuzeyi: Oğlanatılan Burnunun (Eski Etibank Tesisler) ilerisindeki Üvezlik Deresinden Deliktaş sırtını takiben, Berberölen sırtından Yukarı Cimbilli Mahallesine kadar; Doğusu: İlyas Köyünden başlayıp Burdur Gölüne paralel olarak devam eden Karakent, Kumluca köyünden Aşağı Müslümler yol ayrımına kadar; Güneyi: Aşağı Müslümler yol ayrımından eski köy yerleşim yerine kadar; Batısı: Aşağı Müslümler Köyünden Göztaş Tepe, Soğanlı Sivrisi Elmalı Tepe, Tozlu Tepe, Üçtepeler, Yanık Tepe, Himet Tepeden Yayalabeli Köyü buradan Kavacığa giden köy yolu, Kavacık Köyünden Cimbilli Köyü, Yukarıcimbilli Mah.

2-Yeşilova İlçesi; Doğusu: Armut-Akçaköy Köy Yolu, Armut Köyünden Sakarca Tepesine doğru uzanan sırt hattı. Batısı: Erikli Tepeden, Bakışlı Çeşme’nin de üzerinde bulunduğu yol boyu ve Katran Alanı’na sapan yol güzergahı boyundan Allıboğaz Deresinden Uzunen mevkiine kadar. Kuzeyi: Sakarca Tepeden Erikli Tepeye uzanan sırt hattı, Güneyi             : Uzunen mevkiinden dağ yamacını takip eden yol üzerinden Hona Boğazı’nı geçerek Alanköy’e giden yol hattı.

3-Bucak İlçesi (A); Doğusu: Bucak-Antalya Karayolu, Batısı: Deliktaş Mahallesinden, Atilla Mahallesi-Üzümlübel Yolu birleşimine kadar, Kuzeyi: Atilla Mahallesi-Üzümlübel Yolu, Güneyi: Deliktaş Mahallesi ile Bucak-Antalya Karayolu birleşimine kadar.

(B); Doğusu: Bucak-Antalya Karayolu’na bakan yamaçlar (Çiftlik Ovası sınırı), Batısı: Kızılcağaç-Karaaliler orman yolu (Dağların batı yamacı), Kuzeyi: Karaaliler Köyü, Güneyi: Kızılcağaç Köyü ile Bucak-Antalya Karayolu’na giden yol (Sadece dağ yamacına kadar).

4-Gölhisar İlçesi; Doğusu: Armutluyayla yol ayrımından, Leylek deresine kadar, Kuzeyi: Damlamca Sırtından Orman yangın önleme şeridini takiben Sazak sırtına, oradan Türkmentaşı tepesine takiben Kara Tepeye ve leylek deresini takiben Gölhisar-Yusufca yoluna kadar, Batısı: Damlamca Sırtından Kaya Önü Tepesine, Kocayarma Tepesine, Merdiven kaya tepesinden Armutluyayla yerine kadar, Güneyi: Armutluyolundan Keşlik Mevkiini takiben Gölhisara kadar.

5-Çavdır İlçesi; Doğusu: Başpınardan Bölmepınara giden yol, Kuzeyi: Burdur-Çavdır karayolunun Başpınar yol ayrımından Başpınara kadar olan yol, Batısı: Çavdır İlçe Merkezinden Başpınar yol ayrımına kadar olan yol, Güneyi: Bölmepınardan Çavdır Şehir Merkezine giden yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Burdur-Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

16-BURSA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Mustafakemalpaşa İlçesi (A); Doğusu: Orhaneli ilçe sınırı Kuzeyi: Karaköy-Çiviliçam köy yolu Batısı: Karaköy -Aşağıbali köy yolu Güneyi: Büyükorhan ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Üçkurnalı Kavaklı Beldesi yolu Kuzeyi: Beşiktaş Ormanı Kalburlu çeşme Yumurcaklı Köyü (TİGEM sınırı) Batısı: Ocaklı Yumurcaklı Köy yolu, Güneyi: Ocaklı Derecik köy yolu.

(C); Doğusu: Büyükorhan İlçe sınırı Kuzeyi: Alpagut Çakallardan Sarı Mustafalar Köyüne kadar. Batısı: Emet Çayı. Güneyi                : Balıkesir il sınırından Sarı Mustafalar köyüne kadar.

2-Karacabey-Nilüfer İlçeleri; Doğusu: Fadıllı Ayva- Unçukuru köy yolu Kuzeyi: M.Kemalpaşa İlçe sınırınan Fadılı deresine kadar göl kıyı çizgisi Batısı: Nilüfer-M.Kemalpaşa- Karacabey ilçe sınırı Güneyi: Akçapınar doğanalan unçukuru köy yolu.

3-Osmangazi İlçesi; Doğusu: Uludağ Milli Park Sınırı, Kuzeyi    : Bursa Eskişehir Devlet yolu Güneyi      : Nilüfer ilçe merkezinden Hüseyinalan Köy yolunu takiben Uludağ Milli Parkı Batısı: Nilüfer yiğitali köyünden Bursa Karacabey yolu.

4-Yenişehir İlçesi; Doğusu: Aydoğdu Köprühisar Köy Yolu, Kuzeyi       : Aydoğdu Derbent Köy yolu Güneyi     : Yenişehir Bilecik karayolu Batısı: Yenişehir İznik karayolu.

5-Orhaneli İlçesi; Doğusu: Kabaklar köy yolu- Orhaneli ilçe (Orhaneli çayı) sınırı,  Kuzeyi: Belenoluk -Kabaklar köy yolu Güneyi : Ağaçhisar Köy yolu-Orhaneli ilçe (Orhaneli çayı) sınırı, Batısı    : Belenoluk-Ağaçhisar Köy yolu.

6-Nilüfer İlçesi; Doğusu: Ertuğrul Özlüce yolu, Kuzeyi: Nilüfer çayı Güneyi: Bursa Balıkesir devlet yolu Batısı: Nilüfer çayından İrfaniye köy yolundan Bursa Balıkesir yoluna kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1-Büyükorhan İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Sarıkaya T. Zindanköy sırtı, Gürgencik dere, Cuma dere, Pazardeğirmeni mevkii, Büyükorhan barajı, Hacılar dere, Soğucak t. Hamam dere, Avcı dere, Kuzeyi: Domuz Dere, Koca T. Çamakli T. Bölük T. Karagedik T. Kocabelen T. Kuduzçikti t. Sakaldaği Sirti, Karaman Daği, Saitbeleri T. Kapikaya T. Incepinar T. Eğerkaya T. Beleneğrek Mevkii, Sarikaya T. Batısı    : Emet çayı Güneyi: Ulubelen T. Erikli T. İncirlituzlası T. Gücükburun T. Karalar dere, Gökkaya T. Kocakır T. Eşme Dere, Emet Çayı (Yol ile birleştiği yer).

2- Gemlik ilçesi Gemlik Devlet Avlağı; Kuzeyi: Gemlik işletme şefliği sınırı, Cehennem dere, Soğantarla sırtı, Havuz Tepe, Kolaçan Tepe, Süzekbaşı T., Bedesten T., Harmankaya(Çağlayan Deresi ile birleştiği yer), kaypak T., Kuşyuvası T., Beşkardeş Mevkii, Nişanlıgürgen Mevkii,Sivri T., Hendekbaşı ve Orta Tepenin arasından geçan dere, Yaylaçayırı Mevkii, Batısı: Yaylaçayırı Mevkii Meşeli T., Elmakaya Mevkii, Küçüktuzla T., Narlı Çayırı Mevkii, Karakaya T., Küçükduman Mevkii, Gölcük mevkii, Sahil Kenarı Derin Burna kadar, Güneyi: Derin Burundan Gemlik körfezi, Gemlik Orhangazi Devlet yolu, Yenibağlar deresine kadar, Doğusu: Yenibağlar dere, Açma T., Kara T., Kale T., AfetT., Halkalı deresi, Darı dere, Cehennem deresine kadar.

3- Harmancık ilçesi Harmancık Devlet Avlağı; Kuzeyi : Söğütçük pınarı, Yığılıçakıl T., Samanlık Sırtı, Doruk çeşme, Kuru dere, Kanlı dere, Orhaneli Çayı, Kayabaşı, Boztepe, Akçapınar burnu, akçapınar tepe, kurucaoluk tepe, kurucaardıç, kaklık, yağbeleni tepe, Batısı: Büyükorhan Harmancık İlçe sınırı Güneyi:  Bursa Kütahya il sınırı Doğusu              : Keles Harmancık ilçe sınırı,

4- İnegöl ilçesi İnegöl Devlet Avlağı; Kuzeyi: Külcüdere, Kale T., Kocadüz T., Pamuklu T., Tuğla T., Öz T., Kavacık T. Kale T. Çakal T. Ardıç T. Eskibağlar Mevkii, Dedealtı Mevkii, Körkuyu T. Karadorukl T. Kırkpınar T. Karapırnarlık T. Göksu Çayı, Batısı: Boğazköyden Başlayarak Göksu çayı, Kocaçay, Akçasu deresi, İnegöl Eskişehir, Devlet Yolu, Oylat yolu, Çandır dere, Kuruköprü Sırtından Tahta Köprü yolu, Rüştiye köyü, Güneyi: Rüştiye Köyü , Mezit dere, Osmaniye köyü, Aksu dere, Gürleyik dere ile birleştiği yer, Doğusu: Gürleyik dere, alangünü Mevkii, Elmalık Mevkii, Koru Oluk Sırtı, Isırganlıyatak deresi, Kızılpelit T. Ortaburun Sırtı, Meşelik T., Eşekalan t. Uzunburun dere, Akçakmak dere, Topyeri T. Yörükyatağı T.Baklaçukuru Sırtı, Domuz dere, köklük dere, güllü kız t. Sakırgalık t. Gökbacağı dere, Bakacakaltı T. Karaağaç T. Kazıklı dere,

5- İznik ilçesi İznik Devlet Avlağı; Kuzeyi: Altıpınar T. Çukuralan T. Mesudiye dere, Hekim dere, Karasu D. Kantini T. Çaydancık T. Tavşan T. Mantarlık T. Sivri T. Eda Tepe, Leylek T. Karasu deresi Batısı        : Karasu deresi, İznik gölü, İznik-Orhangazi ilçe sınırı, Güneyi       :  İznik Yenişehir İlçe sınırı, Doğusu          :  Sülün D. Bağ T. Pınar mevkii, Değirmen kaya, kireç T. Kızılköy D. Sarısu D. Yerdenkaya T. Gölcük başıo Mevkii, Kapakçı Tepe, Karapınar Sırtı, Avdan T. Kuşlu T., Koz T., Kocakelemler Mevkii, Perçem T. Kaynarca Ayvalı yolu, Karadin Ovası, Erenler Sırtı, Türkü Sırtı, Alagözler Mevki , Mezarlık Mevki , Karakaya T., Eriklik t., Tekke t., Çukuralan T., Bileylik Sırtı, Alan Sırtı, Karakaya T. Çoban Sırtı, Deveboynu T.,  Karataş T., beypınar T., Kiraz T.,

6-Karacabey ilçesi Karacabey-Okçular Devlet Avlağı; Kuzeyi:Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Batısı: Dağkadı-Okçular Köy yolu, Kocabayır T., Balıkesir il sınırı, Mezarlık T., Karanıç Deresi, Kayaaltı Deresi, Güneyi: Kara Dere, Şahin köyünden Fevzipaşa köyünde giden devlet yolu, pelitçikuru sırtı, Obayeri T., Tepacik, Keşlik köyü, Keşlik Göleti Benti, Bayram Sırtı, Ahmetçal T., Doğla Köyü sınırı, Düdükçü sırtı, Arız–Dağkadı köy yolu, Doğusu    : Taşlık köyünden Ekmekçi Köyüne giden devlet yolu.

7- Kestel ilçesi Kestel Devlet Avlağı; Kuzeyi: Eğrek T., Yıldız Taş- Tarla-Mahya-Yanıklık Tepe, Tepeyol Sırtı, Yongalı Tepe, Arkaoçtaşı sırtı, Tarla Tepe, Kışla sırtı, Gölcük-Fethiye yolu Batısı:  Kaplıkaya dere, Bursa- Eskişehir Devlet Yolu, Kıztaşı mevkiinden kurutma  kanalı, örensoygun mevkii, karahıdır köy yolu, Gerdime pınarı, çal tepe, çınar dere, değirmen dere, otluk- ballıca-kokar pınar- kiraztaşı- kızamıkkaya tepeleri Güneyi            : Çan Tepe, Göl çukuru mevkii, karakoca yaylası sırtı, arpakaı-kilise yazılıtaş- altın pınar- eğrikar, karaqgöl yayla mevkii, kaçakçı yolu mevki, yongalıkdüzü dere Uludağ Milli park sınırı, Doğusu: Şeker bayırı, kokulu kaynak, Yörük, kel, bakacak, pırnaltaş tepe, küpeli sırtı, düldül, güvercinkayası mevkii, çengel önü sırtı, hasyatak boğazı sırtı, dağtarla tepe, dibek dere, tomak tepe, bostandere, sofra çeşme, karaçam sırtı, yıldız, bağlar tepe, çukurtarla sırtı, kabak tepe.

8- Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Paşalar-Sarnıç Devlet Avlağı; Kuzeyi               : Mustafakemalpaşa Susurluk Devlet karayolu Batısı: Karadere, Bostandere Köyünden Karagöz Sırtı, Küllük T., Abdullahmekkare T., Alayayla çeşme sırtını takiben Düzçeyrek T., Büyükbaşalan Mevkii, Geçityayla Gediği, Üçtaş T., KIıvradan T., Pilav T., Çatral T., Çobandede T. (Paşalar İşletme Şefliği sınırı) Güneyi     : Çobandede T., Kalaba sırtı, Çataldağ T., Türkmen T., Şehitler Pınarı, Beşdereler T., (Paşalar ve Sarnıç İşletme Şefliği sınırı) Doğusu : Beşdeereler T., Akarca Deresi, Mustafakemalpaşa Çayı (Sarnıç İşletme Şefliği Sınırı).

9- Keles ilçesi Sorgun Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kuşoynar sırtı, Sarıyer dere, Kendirbaşı t. Batısı:              Kendiryayla mevkii, Karlıpınar t. Kumgeçit t. Yolardıç t. Yaylaçal t. Yaylaköyyeri sırtı, yağmurtaşları mevkii, Gölalan t. Sanaber t. Dededüzü t. Andıini t. Bakçikayası sırtı, Ballıkaya t. Güneyi: Orhaneli çayı karaçam çeşme, İncebel t. Kocamanlar burnu, Büyükgedik t. Sarıkaya Doğusu:             Sarıkaya t. alfottarla t. ortaelek sırtı, kırçayır t. mezarlıkkıran t. kocalar, çarmuk dere, yumrukayası, sırteğrek t. topuk t. acıerik t. allıkaya t.

10-Osmangazi İlçesi Osmangazi-Uludağ Devlet Avlağı; Doğusu: İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Kuzeyi: Alıçdüzütepe, Paşaçayırıtepe, KuşaklıkayaTepe, ZirveTepe, KarataşTepe, Uludağ Tepe, Uludağ Milli Parkı Güneyi-Batısı: Soğukpınar, Karaisak, G.Budaklar, K.Deliker, B.Deliker, Epçeler, Dağdibi, Pınarcık

Örnek Avlak;

1-Orhaneli Örnek Avlağı (Orhaneli İlçesi); Doğusu: Çatalca Tepe-Başpınar Sırtı-Karbastı Sırtı-Kızılkaş Sırtı-Belenkabaca Sırtı-Karacakaya Sırtı, Kuzeyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi, Batısı: Orhaneli-Bursa yolu asfaltı, Güneyi: Kocasu Çayı-Orhaneli-Bursa asfaltı.

 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Orhaneli İlçesi; Doğusu: Orhaneli, Büyükorhan devlet yolu Kuzeyi: Orhaneli, Serçeler Sadağı, Yeşiller köy yolu Batısı: Yeşiller, Çakıryenice, Durhasan köy yolu, Orhaneli-Büyükorhan devlet yolu Güneyi: Orhaneli-Büyükorhan devlet yolu.

2-İznik İlçesi; Kuzeyi-Doğusu-Batısı: Karasu dere, Güneyi: Bağlar dere.

3-Karacabey-Mustafakemalpaşa İlçeleri; Doğusu: Selahattin bey çiftliği, emin bey çiftliği, ovaazatlı köyü Kuzeyi: Küçükkararağaç köyü, Balıkesir alsfatı, Selahattin Bey çiftliği Batısı          :Küçükkaraağaç, yenisarıbey, yolağzı, gömü ve yumurcalık köyü Güneyi: Yumurcalık köyü, Mustafakemalpaşa yolu,

4-Karacabey İlçesi; Kuzeyi: Karacabey Toprak Mahsülleri Ofisi Doğusu: Bursa-Balıkesir asfaltı Güneyi: Kavaklı-Derecik-Güllüce Köy sırtları Batısı: Gönü-Yolağzı Köyü asfalt yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bursa Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

17-ÇANAKKALE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Terziler Köyü–Karapınar Köy yolunu takiben Karapınar Köyü, Kuzeyi: Çanakkale merkezden Çan yolunu takiben Çiftlikdere Köy yolu sapağı ve Terziler köyü, Batısı: Kepez Beldesi–Çanakkale asfaltı. Güneyi: Karapınar–Çömlekçi Mahallesi–Armutalan Mahallesi–Elmacık–Aşağıokçular köy yollarını takiben Kepez Beldesi.

2-Ayvacık İlçesi; Doğusu: Kızılyar ( Yeniçam ) Köy yolu sapağından Dikili Tepe’ ye çıkan stabilize yolu takiben Dikili Tepe, sırt yolunu takiben Karadiki Tepe, Çetmibaşı Tepe, Somacık Tepe, Killik Tepe, sırtyolunu takiben Balıkesir İl sınırı ile Ayvacık - Bayramiç İlçe Sınırının kesiştiği yer,  Kuzeyi: Ayvacık- Bayramiç İlçe sınırını takiben, sınırın Karagömlek – Misvak Köy yollarını kestiği yer, Batısı: Karagömlek – Misvak Köy yolunu takiben Misvak köyü, Misvak – Süleymanköy Köy yolunun Ayvacık – Küçükkuyu Karayolu ile birleştiği yer, Güneyi: Ayvacık–Küçükkuyu Karayolu.  

3-Bozcaada ilçesi; Doğusu-Kuzeyi-Güneyi: Ege Denizi, Batısı: Kocadere’nin denize döküldüğü noktadan başlayıp, Ayazma Yolunu kestiği yer, takiben Ayazma-Papazbahçe asfaltındaki yol ayrımına, takiben Tuzburnu asfaltı, Tuzburnu asfaltı – İçmece yolu kavşağından başlayıp Ayana (İçmece ) Mevkii sahiline inen İçmece yolu.

4-Çan İlçesi; Doğusu: Çan-Yenice ilçe sınırı Kuzeyi: Çan-Yenice ilçe sınırını takiben sınırın Çan-Biga karayolu ile kesiştiği nokta Batısı: Biga-Çan karayolunu takiben yolun Çomaklı köy sapağı ile kesiştiği nokta Güneyi: Çomaklı köy yolunu takiben, Çomaklı Köyü, takiben Yenice ilçe sınırı arasında kalan saha.

5-Ezine İlçesi; Doğusu: Bayramiç İlçe sınırı Kuzeyi: Derbentbaşı-Çamlıca Köy yolunu takiben Bayramiç ilçe sınırı Batısı:  Ezine-Çanakkale Karayolu Güneyi: Ezine–Bayramiç Karayolu.

6-Gökçeada İlçesi (A); Doğusu-Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: Kaleköy-İlçe Merkezi Karayolu, Güneyi       : Kuzu Limanı-İlçe Merkezi Karayolu.

(B); Doğusu: Kamar Deresi-Karadoğan (Kastro/Kale) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Kahve (Kafene ) Tepeleri, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı     : Dereköyden başlayıp Marmaros koyunda sona eren bozuk asfalt/stabilize yol, Güneyi: İlçe Merkezi-Dereköy Karayolunun Tepeköy Kavşağından başlayıp Dereköyde sona eren bölümü.

7-Lâpseki İlçesi; Doğusu: Beyçayırı Karamusalar Köy Yolu Kuzeyi: Dumanlı Beyçayırı Köy Yolu Batısı    : Karamusalar, Kırcalar, Dumanlı Köy Yolu Güneyi: Karamusalar Köyü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Bayramiç İlçesi Kazdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kurşun Batmaz Sırtından başlayıp güney istikameti boyunca uzanan ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü sınırında sona eren orman yolu, Kuzeyi: Bıçkı Deresinden başlayıp, kuzey-doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu üzerinde Fındıcak Tepenin bulunduğu ve doğu istikameti boyunca uzanan sırt, Bıçkıbaşı Tepe-Asar Tepe-Balıklaya Tepe-Ortaca Tepe-Külüce Sırtı-Geymene Tepe-Tahtaburun Deresi-Güzledin Tepe-HanDeresi hattı, Karaköy-Aşağıçavuş orman yolu, Batısı: Oğullukız Tepeden başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan ve Oğullukız Deresi ile Bıçkı Deresinin kesim yerine inen sırt, Bıçkı Deresi, Güneyi: Çanakkale-Balıkesir il sınırı.

Örnek Avlak;

1-Kalkım Örnek Avlağı; Doğusu: Tembelandız Tepe’nin yanından başlayıp, güney istikameti boyunca uzanan orman yolu, Meşeliyatak Dere, güney istikameti boyunca orman yolu, Mürsel Sırtı, Kızılçıkgediği Tepe, Küçükkabaktaş Sırtı, Kovanlık Dere, Çatmalı Kestane Tepe, Elma Tepe, Yemşen Tepe, Çaylıtaş Tepe, Kuzeyi: Karagöl alanı yanından başlayan ve doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu, Fındık Yayla alanı, Kestane Gediği ve Elma Gediği Mevkileri, Tembelandız Tepe, Batısı: Şahmelek Tepe, Sakarbaşı Tepe, Dombayırı Tepe, Tavşanoynağı Tepe, kuzeybatı istikameti boyunca uzanan ve Kara Göl alanına çıkan orman yolu, Güneyi: Çaylıtaş Tepe, Kapı Tepe, Atkayası Tepe, Kıryayladede Tepe, Buğdaylı Tepe, Derin Gedik Tepe, Genger Tepe, Kabaca Tepe, Davut Dede Tepe, Şahmelek Tepe.

2-Gökçeada Örnek Avlağı; Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Kuzu Limanı’ndan başlayıp takiben ilçe merkezine, oradan Zeytinli Göleti’nin kenarından Şahinkaya Mahallesi ve Dereköy’e giden asfalt yol, Dereköy’den devamla adanın kuzeyine giden ve Marmaros Koyu’nda sona eren asfalt/berkitme yol, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Özel Avlak :

1-    Recep Serim Özel Avlağı:

Kayışlar Mahallesi Bölümü: Doğusu; Çakallı Tepe eteği, Kuzeyi; Kocalan Tepe eteği, Batısı; Çomaklı Tepe Eteği, Güneyi; Çakırca Tepe eteği,

Salihler Köyü-1 Bölümü: Doğusu; Pirenci Tepe, Kuzeyi; Karaköse Tepe eteği, Batısı; Gölcük Tepe eteği, Güneyi; Hacıkarısı Çeşmesi,

Salihler Köyü-2 Bölümü: Doğusu; Hondoriyoz Tepe, Kuzeyi; Mısırlık Tepe eteği, Batısı; Pirenci Tepe, Güneyi; Kocagüney Tepe Eteği,

Denizgöründü Köyü Bölümü: Doğusu; Gürecik Mah., Kuzeyi; Koca Tepe, Batısı; Sarıtaş Tepe eteği, Güneyi; Davulgalı Tepe eteği,

Gürecik Mahallesi Bölümü: Doğusu; Şirlek Çeşmesi, Kuzeyi; Küçükderin Dere, Batısı; Palamut Çeşmesi, Güneyi; Çakmaklı Tepe,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-İntepe Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu:  Dümrek-Çanak köy yolu Kuzeyi:  Erenköy-Çanak köy yolu Batısı:  Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy sapağı ile Dümrek köy yolu sapağı arasında kalan kısmı Güneyi: Dümrek-Çanak köy yolu.

2- Ayvacık İlçesi Akçin Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kıran tepeden başlayarak sırtı takiben ( Ayvacık- Baharlar orman işletme şefliği sınırları), sırtın Koca dere ile birleştiği nokta, Kuzeyi: Koca dere (Akçin Deresi) yi takiben Tepeciköy Tepe mevkiine Batısı: Tepeciköy mevkiinden, sırtı takiben Tepeciköy Tepe, sırtı takiben Ayvacık-Akçin Köy yolunda Bügüldek yolu sapağına, asfalt yolu takiben, Tekkedede mevkiine, Tekkedede mevkiinden Ayvacık- Baharlar asfaltına çıkan toprak yolu takiben, Ayvacık-Baharlar asfaltına, Güneyi: Çiftlik Mahallesi mevkiinde, Tekkedede mevkiinden gelen toprak yol sapağından başlayarak asfaltı takiben Dibekli Köyüne, Dibekli köyünde Dağüstü Tepe, sırtı takiben Dağüstü Tepe, sırtı takiben Çitlenbik Tepe, Tokmak Tepe, Bağyeri Tepe, takiben Kıran Tepe arasında kalan saha.

3-Bayramiç İlçesi Palamutoba Yerleştirme Sahası; Doğusu: Saçaklı-Palamutoba stabilize köy yolu, Kuzeyi: Palamutoba’dan başlayan toprak yolu takiben yolun Değirmen Dere ile kesiştiği nokta, Batısı: Değirmen Dereyi takiben, derenin köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak yolu takiben Zeytinli Köyü, yolu takiben yolun Saçaklı köy yolu ile kesiştiği nokta Güneyi: Saçaklı Köy yolunu takiben Saçaklı Köyü arasında kalan saha.

4- Biga İlçesi Karabiga Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası (A); Kuzeyi- Doğusu: Marmara Denizi, Güneyi: Çınar Deresinden başlayarak Örtülüce-Karabiga köy yolunu takiben Marmara Denizi, Batısı: Çınar Deresi.

(B); Kuzeyi: Biga-Çan karayolu ile Abdiağa-Elmalı köy yolu. Doğusu: Abdiağa-Elmalı köy yolu takiben Elmalı-Kaynarca köy yolu. Güneyi: Yeşilköy-Ilıcabaşı-Kaynarca köy yolu. Batısı: Biga-Çan karayolu takiben Akkayrak-Ilıcabaşı köy yolu.

5- Ezine İlçesi Taştepe Yerleştirme Sahası: Doğusu:  Menderes Çayının, Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu, Kuzeyi: Çanakkale karayolundan başlayarak sırtı takiben Taşoba Tepesi, Kırtıllı tepe, Asarlık Tepe, sırtı takiben  Menderes Çay , Batısı: Menderes Çayı, Güneyi: Menderes Çayını  takiben, çayın Çanakkale karayolu ile kesiştiği nokta arasında kalan saha.

6-Gelibolu İlçesi; Doğusu:  Cevizli Köy Yolu Kavşağından başlayarak Cumalı Köyü, Kuzeyi: Cevizli Köy Yolu Kavşağından başlayarak Cevizli Köyü, Cevizli Dersini takiben Şeytan tepe, Batısı: Şeytan tepeden başlayarak Söğüt tepe, Çınarlı dereyi takiben Tayfur yolu, Güneyi: Çınarlı derenin Tayfur yolunu kestiği nokta ile Cumalı Köyü arası.

7-Gökçeada İlçesi Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kaleköy-İlçe Merkezi Karayolu, Kuzeyi: Kaşlıca (Almanavra) Tepe-Ege Denizi-Kaleköy Batısı: Kamar Deresi-Karadoğan(Kastro/Kale) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Kahve (Kafene) Tepeleri Güneyi: İlçe Merkezi-Kaleköy Karayolu.

8- Lâpseki İlçesi Hacıgelen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası (A); Doğusu: Kartal Tepe-Peynirkaya Kuzeyi: Osman Dere-Cöğürtlü Tepe Batısı: Beybaş-Akçaalan köy yolu Güneyi: Beybaş-Hacıgelen köy yolu.

(B); Doğusu: Çamyurt-Kızıldam köy yolu Kuzeyi: Şahinli-Çamyurt köy yolu Batısı: Karaömerler-Şahinli köy yolu- takiben Köprüburun Deresi- takiben Kazıklı Deresi- takiben Şahinli-Çamyurt köy yolu Güneyi: Şahinli-Karaömerler-Kızıldam köy yolu.

9-Yenice İlçesi Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası (A); Doğusu: Çan-Yenice karayolunun Davutköy köyyolu sapağından başlayarak karayolunu takiben Davutköy köyü, Torhasan köyü,  yolu takiben Yenice-Çan ilçe sınırı, Kuzeyi: Yenice-Çan ilçe sınırı Batısı: Yenice-Çan ilçe sınırından başlayarak yolu takiben Y.Karaaşık köyü, takiben A.Karaaşık köyü, yolu takiben yolun Çan –Yenice karayolu ile kesiştiği nokta Güneyi: Çan-Yenice karayolunu takiben, Davutköy Köyü yol sapağı arasında kalan saha.

(B); Doğusu: Alancık Köyünden başlayarak, köy yolunu takiben Daralan Köyü, yolu takiben Pazarköy Beldesi, Kuzeyi: Pazarköy Beldesinden yolu takiben Koruköy köy yolu sapağı, Batısı:  Koruköy köy yolu sapağından başlayarak yolu takiben Koruköy, Tatar Deresini takiben Boynanlar köyü, Güneyi:  Boynanlar köyünden yolu takiben Alancık Köyü arasında kalan saha.

Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) İçinde Ava Açılan Alan:

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinin, Gelibolu İlçe hudutları dahilinde bulunan; Doğusu: Keşan-Gelibolu bölünmüş karayolu, Kuzeyi: Üzerinde Yayla Pınar’ın bulunduğu dere, Batısı: Saros Körfezi (Evreşe Sahili), Güneyi: Kavak Çay’ından oluşan bölümü.

 

 

 

 

18-ÇANKIRI:

Devlet/Genel Avlak:

1-Eldivan-Karadere Devlet Avlağı; Kuzeyi: Gölezkayı, Gölezkayı-Eldivan yolu, Eldivan İlçesi, Eldivan-Şabanözü Karayolu Bakırlı Köyü Kavşağı Batısı: Eldivan-Şabanözü Karayolu Bakırlı Köyü Kavşağı, Bakırlı, Karakoçaş, Karakocaş-Demirtaş köy yolu Ankara il sınırı kesişimi Güneyi: Ankara il sınırı, Hisarcık, Hisarcıkkayı Doğusu: Hisarcıkkayı, Hisarcıkkayı–Büyükhacıbey–Küçükhacıbey–Elmacı–Gölez-Gölezkayı yolu, Gölezkayı

2-Çankırı- Sarıdağ Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kayıçivi – Buğay- Korgun Yolu, Korgun- Çankırı Yolu, Korgun- Çankırı yolu yeniceköy yolu kavşağı Kuzeybatısı: Maruf, Yoklaya, Kayıçivi Köyü. Güneybatısı: Çankırı- Eldivan yolu Çiftlikköy kavşağı, Çiftlikköy- akçalı- maruf yolu, maruf. Doğusu: Eldivan – Çankırı yolu çiftlik kavşağı, eldivan – Çankırı yolu hıdırlık kavşağı, hıdırlık- içyenice köyü arasında kalan köy yolu (hıdırlık tepesi arkası) , Yeniceköy, Korgun – Çankırı yolu yenice köy yolu kavşağı olarak belirlenmiş.

3-Çankırı-Seydiköy-Cabbarbaba Devlet Avlağı:

Kuzeydoğusu: Çankırı Eldivan yolu  Çiftlikköy kavşağı, Çiftlikköy – akçalı- maruf yolu , maruf. Kuzeybatısı: Şabanözü İlçesi, Şabanözü- Gürpınar- Kamış Köyü yolu, Kamış Köyü, Kamış- Maruf Arazi Yolu Maruf. Güneyi: Eldivan İlçesi, Eldivan- Şabanözü Karayolu, Şabanözü İlçesi

4-Ilgaz-Koçhisarı-Bala Devlet Avlağı; Kuzeyi: Ilgaz İlçesi ve Çeltikbaşı köyü arasındaki devlet karayolu (İstanbul-Samsun Karayolu) Batısı: Ilgaz İlçesi ve Kuyupınar köyü girişi arasındaki devlet karayolu (Kastamonu-Çankırı Karayolu) Güneyi: Kıyısın-Ilısılık-Yukarıöz köylerini bağlayan yol Doğusu: Yeşilöz Köyü ile Çeltikbaşı köyü arasındaki hat.

5- Kızılırmak Güney Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Ankara Karayolu Kızılırmak İlçesi Kavşağı, Çankırı-Kızılırmak Karayolu, Bozkır Köyü Batısı: Tüney Köyü, Ankara-Çankırı Karayolu, Çankırı-Ankara Karayolu Kızılırmak İlçesi Kavşağı Güneyi: Aşağı Alagöz Köyü-Alıca, Karadayı, Çatalelma Köy yolu, Çankırı-Kırıkkale il sınırı, Çankırı-Ankara il sınırı, Tüney Köyü Doğusu: Bozkır Köyü, Çankırı-Kızılırmak Karayolu, Çankırı-Kızılırmak Karayolu Aşağı Alagöz Köyü Kavşağı.

6-Kızılırmak-Sakarca-Karaömer Genel Avlağı; Kuzeyi: Alıca-Aşağıalagöz Arazi yolu, Tepe Alagöz, Büyük Bahçeli, Karadibek, Çankırı-Çorum Karayolu Karadibek Kavşağı, Çankırı-Çorum Karayolu (Çorum il sınırına Kadar) Batısı: Çatalelma-Kıyıkavurgali yolundaki köprüden Çatalelma Köyü-Karadayı ve Alıca Köyüne Kadar Güneyi: Kızılırmak İlçesi, Kızılırmak İlçesi-Tımarlı-Hacılar-Bostanlı yolu, Bostanlı, Kırıkkale il sınırı (Çatalelma-Kıyıkavurgalı yolundaki köprüye kadar) Doğusu: Çorum il sınırı, Kızılırmak’ın güneyinden Paşa Çiftliği, Karamürsel, Sakarca, Kavlaklı, Kızılırmak İlçesi

7-Çankırı-Kedikayaları Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Boyalıca-Balıbağı yolu, Balıbağı Köyü Batısı: Çankırı İl Merkezi, Çankırı-Ankara Karayolu, Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı, Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı-Kızılırmak yolu, Dedeköy Doğusu: Dedeköy, Dedeköy-Çiftlik yolu, Çiftlik (Çayın karşısındaki), Tuz Mağarası yolu, Balıbağı

8-Şabanözü-Gümerdiğin Genel Avlağı; Kuzeyi: Eldivan-Şabanözü karayolu Bakırlı köyü kavşağı, Eldivan-Şabanözü karayolu, Eldivan-Şabanözü karayolu Karaören Göleti kavşağı Batısı: Eldivan-Şabanözü karayolu Karaören Göleti kavşağı, Büyük Yakalı köyü, Küçük Yakalı köyü, Tanbur Yaylası, Ankara il sınırı Güneyi: Çankırı-Ankara il sınırı Doğusu: Çankırı-Ankara il sınırı, Demirtaş-Mart köy yolu kesişimi, Mart köyü-Karakoçaş-Bakırlı yolu, Eldivan-Şabanözü karayolu Bakırlı köyü kavşağı.

9-Kurşunlu Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırları Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu, Batısı:  İstanbul-Samsun Karayolu Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü Yol Ayrımı, Çatkese, Çaylıca, Belenli, Uzunoğlu, Uzunoğlu-Köklüdere(Kastamonu) Yolu İl Sınırı Kesişimi Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz İlçesi Süleymanhacılar Köyü Yol Ayrımı, Süleymanhacılar, Alibey, Alıç, Alıç-Çatak yolu Balcı Yol Ayrımı, İl Sınırı.

10-Ilgaz 1 Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırı Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Batısı:  İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağı(Dörtyol), İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağından Kastamonu Yolu, İl Sınırı Doğusu: Çankırı-Kastamonu İl Sınırı

11-Ilgaz 2 Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırları Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Batısı:  İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz İlçesi Süleymanhacılar Köyü Yol Ayrımı, Süleymanhacılar, Alibey, Alıç, Alıç-Çatak yolu Balcı Yol Ayrımı, İl Sınırı Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağı(Dörtyol), İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağından Kastamonu Yolu, İl Sınırı.

12-Dereli Devlet Avlağı; Kuzeydoğusu: Çankırı-Kastamonu ve Çankırı-Çorum İl Sınırları Güneybatısı: Yukarıöz (Çankırı)-Aşağıkayı(Kastamonu) Yolu Çankırı-Kastamonu İl Sınırı Kesişimi, Yukarıöz(Çankırı)-Aşağıkayı(Kastamonu) Yolu, Yukarıöz, Aşağıöz, Aşağıöz-yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Tatlıpınar, Kaymaz, Gürmeç, Beşdut, Satıyüzü, İl Sınırı

13-Bapsa Genel Avlağı; Kuzeydoğusu: Aşağıöz, Aşağıöz-Yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Tatlıpınar, Kaymaz, Gürmeç, Beşdut, Satıyüzü, Güneyi: Satıyüzü-Ünür Köy Yolu Güneybatısı: Yüklü, Çevrecik, Topuzsaray, Kirliakça, Kirliakça-Ünür Köy Yolu Kuzeybatısı: Aşağıöz-Yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Aşağıöz-Yüklü Yolu, Yüklü.

14-Merkez Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Yapraklı yolu Balıbıdık Yol Ayrımı, Yüklü, Çevrecik, Topuzsaray, Kirliakça, Ünür ve Satıyüzü Köy Yolları Doğusu: Çankırı-Çorum İl Sınırı Batısı: Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Yol Ayrımı, Hasakça, Bayındır, Küçüklü, Çayırpınar,  Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı Güneybatısı: Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı, Ovacık, Kuzuköy, Bayanpınar Köy Yolları.

15-Ovacık Genel Avlağı; Kuzeydoğusu: Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı, Ovacık, Kuzuköy, Bayanpınar Köy Yolları Güneydoğusu: Bayanpınar, Karadibek, Büyükbahçeli, Tepealagöz Köy Yolları Güneybatısı: Tepealagöz, Yukarıalagöz, Bozkır, Dedeköyü Kuzeybatısı: Dedeköy, Dedeköy-Çiftlik Yolu, Çiftlik(Çayın karşısındaki), Tuz Mağarası Yolu, Balıbağı.

16-Halaçlı-Saraycık Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum İl Sınırı, Kızılırmak’ın güneyinden Paşa Çiftliği, Karamürsel, Sakarca, Kavlaklı, Kızılırmak İlçesi, Kızılırmak İlçesi-Tımarlı-Hacılar-Bostanlı Yolu, Bostanlı, Kırıkkale İl Sınırı Güneydoğusu: Çankırı-Çorum İl Sınırı Güneybatısı: Çankırı-Kırıkkale İl Sınırı.

17-İnandık-Akören Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Eldivan Yolu, Batısı: Çankırı-Eldivan Yolu, Gölezkayı Yolu, Gölezkayı, Gölez, Elmacı,  Küçükhacıbey,  Büyükhacıbey,  Hisarcıkkayı, Hisarcık Doğusu: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Ankara Karayolu Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu, İl Sınırı.

18-Hıdırlık-Dutağaç Genel Avlağı; Kuzey-Kuzeydoğusu: Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Köyü Yol Ayrımı, Balıbıdık, Yakadere, Bağırsak Deresi, Paşaköy, Kuzeybatısı: Paşaköy, Yukarıçavuş, Aşağıçavuş, Ayan, İçyenice, İçyenice Köyü Hıdırlık Köyü Arasında Kalan Köy Yolu(Hıdırlık Tepesi Arkası), Hıdırlık Köyü, Hıdırlık-Yukarıyanlar Köy Yolu, Yukarı Yanlar, Güneydoğusu: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, İl Merkezi, Çankırı-Yapraklı Yolu, Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Köyü Yol Ayrımı, Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Eldivan Yolu.

19-Çerkeş Güney Devlet Avlağı; Kuzeyi: İstanbul-Samsun Karayolu Güneyi: Çankırı-Ankara İl Sınırı Batısı: Çankırı-Bolu İl Sınırı Güneydoğusu: Çerkeş-Kızılcahamam Karayolu.

20-Çerkeş Kuzey Devlet Avlağı; Kuzeybatısı: Çankırı-Karabük İl Sınırı Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Doğusu:  İstanbul-Samsun Karayolu Çerkeş İlçesi Gelik Köyü Yol Ayrımı, Gelik, Ovacık, Çalcıören, Kabakköy, Çaylı, Çaylı-Sofuoğlu(Karabük) Yolu İl Sınırı Kesişimi

21- Atkaracalar Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Karabük İl Sınırı Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Batısı:  İstanbul-Samsun Karayolu Çerkeş İlçesi Gelik Köyü Yol Ayrımı, Gelik, Ovacık, Çalcıören, Kabakköy, Çaylı, Çaylı-Sofuoğlu(Kastamonu) Yolu İl Sınırı Kesişimi Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Atkaracalar İlçesi Eyüpözü Köyü Yol Ayrımı, Eyüpözü, Kıyan, Yazıören, Çakırbağ, Karaoluk Köy Yollarından İl Sınırına Kadar.

22-Bayramören Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Karabük ve Çankırı-Kastamonu İl Sınırları Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Batısı:  İstanbul-Samsun Karayolu Atkaracalar İlçesi Eyüpözü Köyü Yol Ayrımı, Eyüpözü, Kıyan, Yazıören, Çakırbağ, Karaoluk Köy Yollarından İl Sınırına Kadar Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü Yol Ayrımı, Çatkese, Çaylıca, Belenli, Uzunoğlu, Uzunoğlu-Köklüdere(Kastamonu) Yolu İl Sınırı Kesişimi.

23-İstiklal Yolu Devlet Avlağı; Doğusu: Teknekaya Örnek Avlağı Sınırı Batısı: Korgun-Ilgaz Karayolu, Korgun-Ilgaz Karayolu Kıyısın Köyü Sapağı Kuzeyi: Kıyısın Köyü, Ilısılık Köyü, Ilısılık Köyü Yapraklı Yaylası yolu Teknekeya Örnek Avlağı Sınırı Güneyi: Korgun-Çankırı yolu, Korgun-Çankırı yolu Aşağıçavuş köyü sapağı, Aşağıçavuş, Paşaköy, Yakadere, Teknekaya Örnek Avlağı Sınırı.

24-Yapraklı Devlet Avlağı; Doğusu: Aşağıöz-Yüklü Köy Yolu Batısı: Teknekaya Örnek Avlağı Kuzeyi: Teknekaya Örnek Avlağı Sınırı, Yukuarıöz, Aşağıöz köyü Güneyi: Yakadere, Balıbıdık, Yüklü Köy yolları.

25- Avdan Yaylası Devlet Avlağı; Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Karamustafa Köyü Sapağı, Karamustafa Köyü, Karamustafa-Yalıözü-HacılarKöy Yolu, Hacılar Köyü, Hacılar Köyü Çiçekli Yaylası Yolu, Çiçekli Yaylası, Çankırı-Ankara İl Sınırı Batısı: Çerkeş-Kızılcahamam Karayolu Kuzeyi: Çerkeş-Kurşunlu Karayolu Güneyi: Çankırı-Ankara İl Sınırı.

26-Hocahasan Genel Avlağı; Doğusu: Ilgaz-Korgun Karayolu Kuzeyi: Kurşunlu-Ilgaz Karayolu Güneybatısı: Korgun-Kurşunlu Karayolu.

27-Ağlarkaya Genel Avlağı; Kuzeyi: Orta, Sakarcaören, Karaağaç, Karaağaç köyü-Maruf Köyü yolu Kamış Köyü yol ayrımı, Güneydoğusu: Karaağaç köyü-Maruf Köyü yolu Kamış Köyü yol ayrımı, Kamış Köyü, Gürpınar Beldesi, Şabanözü İlçesi yolları, Güneybatısı: Şanbanözü İlçesi, Şabanözü-Orta Yolu, Orta İlçesi.

28-Saçak Güldürcek Genel Avlağı; Kuzey: İstanbul-Samsun Karayolu, Doğusu: Atkaracalar İlçesi-Kalfat Beldesi-Ortaİlçesi Karayolu, Güneydoğusu: Orta-Dodurga Köyü-Ortabayındır Köyü-Uluağaç Köyü Ankara İl sınırına kadar, Güneybatısı: Çankırı-Ankara İl Sınırı İstanbul-Samsun Karayolu Karamustafa Köyü Sapağı, Karamustafa Köyü, Batısı: Karamustafa-Yalıözü-Hacılar Köy Yolu, Hacılar Köyü, Hacılar Köyü Çiçekli Yaylası Yolu, Çiçekli Yaylası, Çankırı-Ankara İl Sınırı.

29-Yaylakent Büğdüz Genel Avlağı; Kuzeybatısı: Orta-Dodurga Köyü-Ortabayındır Köyü-Uluağaç Köyü Ankara İl sınırına kadar Güneydoğusu: Orta, Orta-Şabanözü Yolu, Şabanözü-Karaören yolu Karaören yol ayrımı Güney: Ankara-Çankırı İl Sınırı.

30-Devrez Vadisi Genel Avlağı; Kuzeyi: İstanbul – Samsun Karayolu. Doğusu: Kurşunlu İlçesi-İğdir-Köpürlü Kapaklı – Taşkaracalar –Dumanlı – Doğanlar- Sancar Güneyi: Sancar Karaağaç – Sakarcaören – Orta İlçesi.  Batısı: Orta- Kalfat – Atkaracalar yolu.

31-Maruf Genel Avlağı; Kuzeydoğusu: Kurşunlu – İğdir Köyü, İğdir – Hocahasan – Korgun yolu Doğusu: Korgun – Kayıçivi – Yolkaya – Maruf Yolu. Güneyi: Maruf Köyü- Orta, Karaağaç Köyü Yolu. Batısı: Kurşunlu İlçesi- İğdir – Köpürlü – Kapaklı – Taşkaracalar – Dumanlı  - Doğanlar- Sancar.

Örnek Avlak;

1-Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı; Doğusu: Yapraklı İlçesi, Çömezin Pınar, UIucakTepe, Mustafanındağı Tepe, orman yangın gözetleme kulesi, Kuzeyi: Çandak Dere, Sallabaşkayası Dere, Batısı: Karanlık Dere, Handırı Deresi, Alacuk Sırtı, Cenin Tepe, Güneyi: Cenin Tepe, Sarıçamlar Mevkii, Sulugöz Tepe, Taşkestik Sırtı, Bağların Kaş, Asmanın Sırtı, Yamaçbağın Dere. 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Kuzeyi: Çankırı-Ilgaz karayolu Karatepe köyü yol ayrımı, Karatepe köyü, Karatepe köyü yayla yolu, eski Ilgaz yolu, Ilgaz ilçe sınırı, Kızıleş Sırtı, Doğusu: Kızıleş Sırtı, Ahlat Köyü, eski Ahlat-Alanpınar köy yolu, Alanpınar Güneyi: Alanpınar, Yoncalıkpınar Mevkii, İkiçam, Çankırı-Ilgaz karayolu İkiçam yol ayrımı Batısı: Çankırı-Ilgaz karayolu İkiçam yol ayrımı, Çankırı-Ilgaz karayolu, Çankırı-Ilgaz karayolu Karatepe yol ayrımı.

(B); Kuzeyi: Çankırı-Balıbağı Köyü yolu Balıbağı Köyü yol ayrımı, Çankırı-Balıbağı Köyü yolu Doğusu-Kuzeydoğusu: Balıbağı-Ovacık Köyü yolu 2. Km de sağda kalan arazi yolu,  Ortaağıllar mevkii, Büyüktahta sırtı, Batısı: Tuz Mağarası Yolu, Balıbağı Köyü.

(C); Kuzeyi: Çankırı-Korgun Yolu Aşağı Çavuş Köyü Yol Ayrımı, Aşağı Çavuş Köyü- Yukarı Çavuş Köyü Yolu, Yukarı Çavuş Köyü, Yukarı Çavuş Köyü Üçtepeler Mevkiinden Geçen Arazi Yolu, Tuzlu Bağları-Dutağaç Yolu Yol Ayrımı Doğusu: Tuzlu Bağları-Dutağaç Yolu, Tuzlu Bağları-DutağaçYolu Yapraklı-Çankırı Yolu Yol Ayrımı, Güneyi: MKE Çankırı Silah Fabrikası ile Tarım Meslek Lisesi Arasında Kalan Uluyazıdan Geçen Milizoluğu Yolu Batısı: Tarım Meslek Lisesi, Çankırı-Korgun Yolu, Çankırı-Korgun Yolu Aşağı Çavuş Köyü Yol Ayrımı.

2-Korgun İlçesi; Kuzeyi: Dikenli Köyü, Dikenli Yaylası yolu, Dikenli Yaylası Doğusu: Korgun İlçe Merkezi, Korgun-Ilgaz Devlet Karayolundan Dikenli kavşağı Güneyi: Korgun İlçe Merkezi, Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu Geçidi Batısı: Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu Geçidi, Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu Mantarlık Tepe, Dikenli Yaylası yolu, Dikenli Yaylası

3-Orta İlçesi; Kuzeyi: Çerkeş-Orta Yolu Kanlıca Yaylası Yol Ayrımı, Kanlıca Yaylası Yolu, Kanlıca Yaylası, Kızgın Yaylası, Kalfat-Atkaracalar Yolu Kızgın Yaylası Yol Ayrımı Doğusu: Kalfat-Atkaracalar Yolu Kızgın Yaylası Yol Ayrımı, Kalfat-Atkaracalar Yolu, Kalfat Beldesi Güneyi: Kalfat Beldesi, Ovacıközü Mevkii, Karabalcık Mevkii, Gelinkayaları Mevkii, Kuruçay Mevkiinden Orta-Çerkeş Yolu Ayrımı Batısı: Orta-Çerkeş Yolu.

4-Çerkeş İlçesi; Doğusu: Akbaş-Aydınlar Köy Yolu Kuzeyi: Ahallar-Akbaş Köy Yolu, Batısı: Ahallar-Çerkeş yolu Güneyi: Ahallar-Aydınlar Köyü Arazi Yolu.

 

19-ÇORUM:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolu Kuzeyi: Çorum-İskilip Karayolu Batısı: Çorum-İskilip karayolundan Karabürçek-Aksungur-Hacıpaşa-Tatar köy yolunu takiben Çorum-Ankara karayoluna Güneyi: Çorum-Ankara karayolundan-Yaydiğin köy yolunu takiben Çorum-Ortaköy karayoluna.

2-Bayat İlçesi; Doğusu: Bayat-Çerkeş köy yolunu takiben İskilip İlçe sınırına Kuzeyi: Bayat-İskilip ilçe sınırını takiben Çorum-Çorum–Kastamonu il sınırı Batısı: Çorum-Çankırı il sınırı Güneyi: Bayat-Yoncalı-Ahacık-Çukuröz köy yolunu takiben Çorum-Çankırı il sınırına.

3-İskilip İlçesi; Doğusu: İskilip-Dodurga-Oğuzlar ilçe sınırı Kuzeyi: Çorum-Kastamonu il sınırını takiben İskilip-Kargı-Osmancık İlçe sınırı Batısı: Çorum-İskilip-Tosya karayolu Güneyi: Kızılırmak nehri

4-Osmancık İlçesi; Doğusu: Çorum-Osmancık karayolundan Girinoğlan-Temençe köy yolunu takiben Osmancık-Samsun karayoluna Kuzeyi: Osmancık-Samsun karayolu Batısı: Çorum-Osmancık karayolu Güneyi: Çorum-Osmancık karayolu

5-Lâçin İlçesi; Doğusu: Yeniçamlıca-Narlı köy yolu Kuzeyi: Yeniçamlıca-Mescitli-Kavaklıçiftlik köy yolunu takiben Lâçin-Osmancık karayoluna Batısı: Lâçin-Osmancık karayolu Güneyi: Osmancık-Lâçin-Yeniçamlıca karayolu.

6-Kargı İlçesi; Doğusu-Güneyi: Kızılırmak nehri Kuzeyi: Çorum-Sinop il sınırı Batısı: Kargı-Akkise-Karakise-Tepelice-Akçataş-Çobanlar köy yolunu takiben Sinop il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Çorum-Cemilbey Devlet Avlağı; Doğusu: Cemilbey-Ortaköy Karayolu Batısı: Mazıbaşı-Çikhasan köy yolu devamında fındıklı tepe, Hoplik tepe, Kambak tepe, ortaburun tepe arasındaki sırt. Kuzeyi: Teslim-Mühürler-Türkayşe köy yolunu takiben Keklik Deresi devamında Kadı mezarı tepeden İsmail Tarla Tepeye inen sırt ve Cemilbey-Kozluca köy yolu. Güneyi: Mollahasan-Büyükkeşlik-Kılavuz-Akpınar köy yolu devamında Karaleylek tepeden inen sırt ve Miyanesultan-Mazıbaşı köy yolu.

2-Lâçin-Kırkdilim Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum- Amasya il sınırı

Batısı: Kızılırmak Kuzeyi: Hamamözü- Yeniçamlıca- Laçin- Osmancık karayolu Güneyi: Kızılırmak’tan başlayıp Şahinkaya tepe- Aktopraklık tepe,-Arap dedenin sırtı-Alagöz tepe-Kırkgöl tepe-Gelinkayası tepe-Dobacının pınarı mevkiinden- Kuzubaşı tepe ulaşan sırt devamında Dedeçam tepenin altından-Arillerin dere-Işık dere devamında Küçük eymirden başlayıp –Dağ yolu tepe-Karababa tepe- Kırkdilim tepe-Kazın tepe den Yanıklık tepeye ulaşan sırt.

3-Çorum-Kartal Devlet Avlağı; Doğusu: İnalözü-Şendere-Laloğlu-Mislerovacığı köy yolundan eski Ankara karayolu Batısı: Uğurludağ-Kaledere karayolu Kuzeyi: Sazköy-Aşılıarmut-Uğurludağ karayolu Güneyi: Sungurlu Orman İşletmesi şeflik sınırı (Kaledere-Gülderesi-Muratkolu ve Demirşeyh köy yolu)

4-Koparan-Gökdere Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Alaca karayolu

Batısı: Eski Ankara karayolu Kuzeyi: Çorum –Ankara karayolundan – Hamdiköy-Seyfe-Yenihayat köy yolundan eski Ankara-Çorum - Karayolu Güneyi: Sungurlu Orman İşletme Şeflik Sınırı.

5-Çorum-Yeni Hayat Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum Orman İşletme Şeflik sınırı (Ankara yolundan Ambardere tepeyi takiben kınıkdeliler köyünden keltepe mevkiini takiben çayseki mahallesinden şahinkaya köyüne oradan budaahan maha ve akdam mahallesini takiben derekeköye) Batısı: İnalözü-Şendere-Mislerovacığı köy yolundan eski Ankara karayolu Kuzeyi: Dereköy-İnalözü köy yolu Güneyi: Eski Ankara –Hamdiköy karayolu

6-Çorum-Kumçelteği Genel Avlağı; Doğusu: Çorum-İskilip karayolu ve Dereköy-Sazköy karayolu Batısı: Eskiçeltek-Uğurludağ karayolu Kuzeyi: Kızılırmak Güneyi: Sazköy- Aşılıarmut- Uğurludağ karayolu.

7-Uğurludağ-Yarımca Genel Avlağı; Doğusu: Eskiçeltek-Uğurludağ-Kaledere yolu Batısı: Sungurlu orman işletme şeflik sınırı (Kızılırmak’tan-Çakıl tepenin solundan(Domuzludereyi takiben) Kızıltepeye Kuzeyi: Kızılırmak Güneyi: Sungurlu Orman İşletmesi şeflik sınırı.

8-Osmancık-Sütlüce Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum- Amasya il sınırı, Batısı: Çorum -Osmancık karayolundan Girinoğlan – Temençe köy yolundan İstanbul yoluna. Kuzeyi: Osmancık-Merzifon Samsun karayolu Güneyi: Çorum-Osmancık karayolundan Kargı-İncesu-Kepçeli-Fındık köy yolundan Amasya il sınırına.

9-Boğazkale-Evci Devlet Avlağı; Doğusu: Boğazkale-Sungurlu karayolu Batısı: Beşkız köyü-Sarıgüney tepeyi takiben Sazınbel tepeye oradan -Çukurlu-Yarımsöğüt-Kurbağılı köy yolundan Yozgat il sınırına Kuzeyi: Boğazkale –Sungurlu Karayolundan İncesu-Beşkız köy yolu Güneyi: Çorum-Yozgat İl sınırı.

10-Ortaköy-Cevizli Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı Batısı: Çorum Ortaköy karayolundan Balıyakup-Karagöz köy yolundan eski Çorum-Amasya karayoluna Kuzeyi: Eski Çorum-Amasya karayolu Güneyi: Çorum-Ortaköy-Aşdavul-Göynücek karayolu.

11-Mecitözü-Bayındır Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı Batısı: Mecitözü-Şeyhler-Boyacı-Emirbağ köy yolundan eski Çorum Amasya karayoluna Kuzeyi: Mecitözü-Amasya karayolu Güneyi: Eski Çorum-Amasya karayolu.

12-Sungurlu Kemallı Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Sungurlu Karayolundan İncesu-Beşkız-Çukurlu-Yarımsöğüt-Kurbağılı Köy grup yolundan Çorum-Yozgat il sınırına Batısı: Çorum–Kırıkkale il sınırı Kuzeyi: Sungurlu–Kırıkkale karayolu Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı.

13-Alaca-Koçhisar Genel Avlağı; Kuzeyi: Alaca-Aydıncık kara yolu Doğusu: Çorum-Yozgat il sınırı Güneyi:  Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Alaca-Kuyumcusaray köy yolu.

14-Sungurlu-İnegazili Genel Avlağı; Doğusu: Sungurlu–Kızılırmak karayolu Batısı: Çorum–Kırıkkale–Çankırı il sınırı Kuzeyi: Çorum-Çankırı İl sınırı Güneyi: Sungurlu–Kırıkkale karayolu.

15-Alaca-Suludere Genel Avlağı; Kuzeyi: Boğazkale-Alaca Karayolu, Doğusu: Alaca-Kuyumcusaray Köyyolu Güneyi:  Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Sungurlu-Boğazkale Karayolu.

16-Çorum-Konaklı Genel Avlağı; Kuzey: Çorum-Büyük Düvenci-Güvenli-Karahisar- köy yolundan Çorum-Amasya il sınırı Batısı: Çorum-Mecitözü karayolu Güney: Çorum-Mecitözü-Amasya karayolu Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı.

17-Sungurlu-Yörüklü Genel Avlağı; Doğusu: Çulha-Oyaca-Karaevliya-Tuğlu köy yolu Batısı: Sungurlu-Kızılırmak kara yolundan Çorum–Çankırı il sınırı Kuzeyi: Yarımca genel avlak sınırı Güneyi: Karaçay-Dertli köy yolu.

18-Arifegazili Genel Avlağı; Doğusu: Kartal Devlet avlağından Koparan-Gökdere Devlet Avlağı sınırı Batısı: Uğurludağ-Karaçay-Dertli-Culha-Oyaca-Karaevliya-Köy yolu Kuzeyi: Yarımca Devlet Avlağı sınırı Güneyi: Çorum-Sungurlu-Kızılırmak karayolu.

19-Alaca-Höyük Genel Avlağı; Kuzeyi: Koparan-Gökdere Devlet Avlağı Sınırı Doğusu: Çorum-Alaca karayolu Güneyi:  Alaca-Boğazkale karayolu Batısı: Sungurlu- Boğazkale karayolu.

20-Alaca-Çalköy Genel Avlağı; Kuzeyi: Küre-Koyunoğlu-Mazıbaşı köy yolunu takiben Cemilbey Devlet Avlağı sınırından Çorum-Ortaköy karayolu Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolundan Karahacip –Beğdiğin köy yolu Güneyi: Alaca-Aydıncık karayolu Batısı: Çorum-Alaca karayolu.

21-Çorum-Sarıkaya Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Ortaköy karayolundan Yoğunpelit-Kutluca-Vakıflar-Körüçek-Fındıklı-Ağcakoyun köy yolundan Çorum-Mecitözü karayoluna Doğusu: Çorum-Mecitözü karayolunu takiben Mecitözü-Emirbağ köyyolu Güneyi:  Eski Çorum-Amasya karayolu (asfalt)-Karagöz-Balıyakup-Cemilbey köyyolu Batısı: Çorum-Ortaköy Karayoludan Ovasaray-Mühürler köy yolunu takiben Cemilbey Devlet Avlağı Sınırı.

22-Çorum-Elmalı Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Sansun Karayolu

Doğusu: Çorum-Mecitözü Karayolu Güneyi: Çorum-Ortaköy kara yolundan Yoğunpelit-Kutluca-Vakıflar-Körüçek-Fındıklı-Ağcakoyun köy yolunu takiben Çorum-Mecitözü karayoluna Batısı: Çorum-Ortaköy Karayolu.

23-Karahacip Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Ortaköy-Aşdavul-Senemoğlu- Göynücek karayolu, Doğusu: Çorum-Amasya il sınırı

Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Çorum-Ortaköy karayolundan Karahacip-Beydiğin köy yolu.

24-Çorum-Kılıçören Genel Avlağı; Kuzeyi: Ankara-Çorum karayolundan Yaydiğin köy yolunu takiben Çorum-Ortaköy karayoluna, Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolunu takiben Ovasaray-Mühürler-Teslim-Dağkapınar-Çikhasan köy yolu Güneyi:  Çikhasan-Mazıbaşı-Koyunoğlu-Küre köy yolundan Çorum-Alaca karayoluna Batısı: Çorum-Alaca karayolu.

25-Seydim Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çorum-İskilip karayolu Doğusu: Çorum-İskilip karayolundan Karabürçek-Aksungur-Tatar köy yolundan Çorum-Ankara kara yoluna Güneyi: Çorum-Ankara kara yolu Batısı: Yenihayat Devlet Avlağı sınırı.

26-Karacaören Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Amasya il sınırı takiben Kırkdilim Devlet avlağı Sınırı Doğusu: Çorum-Samsun karayolunu takiben Güney, İkipınar, Güvenli, Karahisar köy yolu Güneyi: Çorum-Samsun karayolu Batısı: Çorum-Osmancık karayolu.

27-Acıpınar Genel Avlağı; Kuzeyi: Kırkdilim Devlet Avlağı sınırı. Doğusu: Çorum-Osmancık karayolu Güneyi: Çorum-İskilip kara yolu. Batısı: Kızılırmak nehri.

28- Osmancık-Tekmen Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kızılırmak nehrini takiben Çorum-Samsun İl Sınırı Doğusu: Çorum-Samsun-Amasya il sınırı

Güneyi: Kızılırmak nehrini takiben Osmancık-Kamil köy yolu ve devamında Osmancık – Merzifon Karayolu Batısı: Osmancık- Kamil köy grub yolu.

29- Osmancık-Ardıç Devlet Avlağı; Kuzeyi: Osmancık-Kargı ilçe Sınırı (Kamil köy yolundan Akkaya köy yolunu takiben Samanlık tepe, Yanık tepe, Tepetarla tepe, Kurbançalı tepe, Düzçaltepe, Karaköy sivrisinden Gözburnu tepeyi takiben Porsukçalı tepeyi takiben Budağınçam tepeye oradan Belliğinbaşı tepeye) Doğusu: Ovacık suyu-İstanbul-Osmancık karayolundan kızılırnak nehrini keserek Osmancık-Akkaya-Kamil köy yolu Güneyi: Osmancık-İskilip ilçe sınırı Batısı: Osmancık-Kargı ilçe sınırı ( Sarıyar tepeyi takiben Yivlik kayası oradan Kızılırmak nehrine inen sırtı takiben Güraygan tepenin batısını takiben Beyonun tepeyi takiben Mollahüseyin tepenin batısından Sağının tepeyi takiben Köseuğrağı tepe-Göktepe- Harman tepe-Kuyucak tepe- Yanık tepeden Batak tepeyi takiben İskilip ilçe sınırına).

30- Fındıcak Devlet Avlağı; Kuzeyi-Güneyi: Kızılırmak nehri Doğusu: Çorum-Osmancık karayolu Batısı: Ovacık suyundan İskilip-Dodurga-Oğuzlar ilçe sınırını takiben Kızılırmak nehri

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Osmancık İlçesi; Kuzeyi: Kumbaba Köy yolu, Doğusu: Çorum-Osmancık yolu, Güneyi: Güvercinlik Köy yolunu takiben Dönek Tepe, Batısı: Kızılırmak.

2- Çorum-Merkez İlçesi; Doğusu:  Çorum – Samsun karayolu -Güney-Kultak köyü grup yolu Kuzeyi:  Kultak-Hızırdede-Gemet köy yolu, Batısı: Çorum-Kuruçay-Gemet- köy yolu Güneyi: Çorum–Samsun karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çorum Kargı Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

20-DENİZLİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Acıpayam İlçesi (A); Doğusu: Serinhisar-Acıpayam Yolu Kuzeyi: Serinhisar-Acıpayam İlçe Sınırı Batısı: Tavas-Acıpayam İlçe Sınırı Güneyi: Tavas-Acıpayam İlçe Sınırından başlamak üzere Kızılca-Alaattin yolunu takiben Serinhisar-Acıpayam yoluna.

(B); Doğusu: Denizli-Burdur İl Sınırı Kuzeyi: Denizli-Burdur İl Sınırından başlamak üzere Güney-Karahüyük yolunu takiben Sırçalık Çorum yoluna Batısı: Güney-Karahüyük yolundan başlamak üzere Sırçalık-Çorum-Kargın yolunu takiben Yeşildere beldesine Güneyi: Yeşildere-Bademli yolunu takiben Denizli- Burdur il sınırına.

(C); Doğusu: Akalan-Pınaryazı-Acıpayam yolu Kuzeyi: Acıpayam-Mevlütler- Nikfer (Büyükkonak) yolu Batısı: Nikfer (Büyükkonak)-Mevlütler yolundan başlamak üzere Çubukçular köyüne Güneyi: Çubukçular-Akalan yolu.

(D); Doğusu: Bademli-Dodurgalar Yolu Kuzeyi:  Dereköy-Bademli Yolu Batısı: Dereköy- Kumafşarı Yolu Güneyi: Acıpayam- Dodurgalar Yolu.

2-Tavas İlçesi; Doğusu: Beyağaç-Tavas İlçe sınırından Başlamak üzere Kozlar-Çağırgan-Yukarıboğaz köyüne Kuzeyi: Yukarıboğaz köyünden başlamak üzere Yukarıboğaz-Ulukent Yolunu Takiben Ağılca Mevkiinden Karayayla Yolunu Takiben Kale-Tavas İlçe Sınırına Batısı: Kale-Tavas İlçe Sınırı ve Beyağaç-Tavas İlçe Sınırı Güneyi: Beyağaç-Tavas İlçe Sınırı.

3-Bozkurt İlçesi; Doğusu: Bozkurt – Çardak İlçe sınırından başlamak üzere Beylerli-Sazköy Yolu, Kuzeyi:  Sazköy İnceler Yolunu Takiben Bozkurt İnceler Asfaltı Güneyi-Batısı: Bozkurt-İnceler Yolu ve bu yoldan Cumalı-Beylerli yolunu takiben Bozkurt- Çardak İlçe Sınırına

4-Çal İlçesi; Doğusu: Çal-Hançalar Yolu Kuzeyi: Hançalar-Ortaköy Yolu Batısı: Ortaköy- Kabalar Yolu Güneyi: Kabalar-Çal Yolu.

5-Buldan İlçesi; Doğusu: Eski Derbent Mahallesinden başlayarak Sülüler Mahallesi yolunu takiben bu yolun Hayran deresini kestiği yere Kuzeyi: Eski Derbent Mahallesi-Sülüler Mahallesi yolunun Hayran deresini kestiği yerden başlayarak Kırandamı Köyüne Batısı: Kırandamı Köyünden başlayarak Sarımahmutlu yolunu Buldan-Sarıgöl yoluna doğru devam ederek bu yolun Azmak deresini kestiği noktaya Güneyi: Azmak Deresi.

6-Serinhisar İlçesi; Doğusu-Kuzeyi: Denizli-Antalya Karayolu Batısı: Denizli-Antalya Karayolundan başlamak üzere Tavas-Serinhisar ilçe sınırı Güneyi: Serinhisar-Tavas-Acıpayam İlçe sınırlarının kesişim noktasından başlamak üzere Serinhisar-Acıpayam ilçe sınırı.

7-Beyağaç İlçesi; Doğusu: Beyağaç-Tavas İlçe Sınırı ve Beyağaç Kale İlçe Sınırı Kuzeyi: Beyağaç-Kale İlçe Sınırı Batısı:  Beyağaç-Kale İlçe Sınırından başlamak üzere Kayabaşı-Kızılcaağaç-Beyağaç Yolu Güneyi: Beyağaç’tan başlamak üzere Beyağaç-Geriçam-Yeniçeşme-Kozlar Yolunu takiben Beyağaç-Tavas İlçe Sınırına.

8-Kale İlçesi; Doğusu ve Kuzeyi: Kale-Tavas İlçe Sınırı Batısı: Kale-Tavas İlçe Sınırından başlayarak Baharlar-Yeniköy-Koçarboğazı-Kayabaşı Yolunu takiben Kale-Beyağaç İlçe Sınırına Güneyi: Kale-Beyağaç ilçe sınırı ve Kale-Tavas İlçe Sınırı.

9-Çardak İlçesi; Doğusu: Denizli-Afyonkarahisar İl Sınırı (Acıgöl’ün devamı) Kuzeyi: Denizli-Ankara Karayolu Batısı: Çardak-Gemiş Karayolu Güneyi: Çardak-Gemiş Karayolu ve Gemiş-Başmakçı Yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Tavas İlçesi (Alman Boğazı Devlet Avlağı); Doğusu: Horasanlı-Ovacık-Kızılca-Pınarlar yolu Kuzeyi: Kızılca-Pınarlar yolundan başlamak üzere sırtları takiben Büyüktınas Tepesi-Küçüktınas Tepesi-Pirenci Tepesi-1394 rakımlı Tepe-Hasırlık Tepesi-Çatak Tepesinden Nikfer-Medet yoluna, buradan Nikfer-Medet yolunu takiben Medete Batısı: Medet-Garipköy-Ulukent-Başalan Mahalesi yolu Güneyi: Başalan Mahallesi-Horasanlı yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çal İlçesi Doğusu: Hançalar–Akkent Yolu, Kuzeyi: Akkent – Ortaköy Yolu, Batısı-Güneyi: Ortaköy- Hançalar Yolu

 

 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Denizli Çardak Beylerli Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

21-DİYARBAKIR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çüngüş İlçesi; Doğusu; Çüngüş İlçesinden Malkaya köy yolundan geçen stabilize yolu takiben Kuzeye doğru devamla Gökçepelit Köy merkezinden geçerek Çataldut Köyünün içinden geçen stabilize yolu takiben Elazığ ilinin kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Diyarbakır-Elazığ il sınırı, Batısı; Diyarbakır-Elazığ- Malatya il sınırı, Güneyi; Çüngüş İlçe Merkezinden Karakaya Barajına giden Devlet Karayolunu takiben batıya doğru Barajın gövdesinde son bulur.

2-Eğil İlçesi; Doğusu: Kazanlıdan başlayarak Dicle Nehrini Güneye Doğru takiben yatır köyünü geçip Dicle Barajından geçerek Baysu Köyünden Dicle Nehrine gelen stabilize yolla kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Eğil İlçe Merkezinden doğuya doğru ırmağı takiben Tepecik-Kazanlıda son bulur. Batısı: Eğil-Diyarbakır karayolu Kalkan Köyünden başlayıp Devlet Karayolunu takiben Eğil İlçe Merkezinde son bulur. Güneyi: Eğil İlçesine Bağlı Kalkn Köyünden Baysu Köyüne geçen stabilize yolu takibene Dicle Nehri ile kesişen noktada son bulur.

3-Silvan İlçesi; Doğusu: Batman Barajı, Kuzeyi: Silvan Kulp ilçe sınırlarının Batman il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru ilçe sınırlarını takiben kulp Silvan Lice ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Batısı: Silvan Hazro ilçe sınırının Silvan Hazro Lice ilçe sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Silvan Hazro ilçe sınırlarını takiben Bayırdüzü köy merkezinde son bulur, Güneyi: Bayırdüzü köy merkezinden doğuya doğru devam eden stabilize yolu takiben Otluk, Gündüz, Eskiköy köy merkezlerinden geçerek Silvan ilçe merkezinden doğuya doğru devamla devlet karayolunu takiben Malabadi köprüsünde son bulur.

4-Çınar İlçesi; Güneyi: Çınar ilçesi Sürendal köyünden stabilize karayolunun Çınar mazıdağ ilçe sınırlarından başlayıp doğuya doğru Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde son bulur, Doğusu: Çınar ilçesinin Solmaz köyünden Güneye doğru geçen stabilize karayolunu takiben Ağaçsever, Yazçiceği ve Köksalan köyünden geçerek Çınar Mazıdağ ilçe sınırında son bulur, Batısı: Çınar İlçesine bağlı Filizören köyünün doğusundan güneye doğru giden stabilize yolu takiben Karabudak ve Sürendal köylerinden geçerek Çınar ilçesi ile Mazıdağ ilçe sınırlarının kesiştiği noktada son bulur, Kuzeyi: Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünün içerisinden geçen stabilize yolu takiben batıya doğru Filizören köyünde son bulur.

5-Kocaköy İlçesi; Doğusu: Hazro İlçe Sınırı, Kuzeyi: Lice hani İlçe Sınırı, Batısı: Kocaköy Ambar Çayı arası, Güneyi: Ambar Çeyından başlayarak Kocaköy merkezinden doğuya giden Hazro yolunu takiben Hazro İlçe Sınırında son bulur.

6-Dicle İlçesi; Doğusu: Şehit J.Astğm.Azim SAĞLAM Köprüsünden başlayıp güneye doğru Dicle barajı kıyısını takiben Eğil ilçe sınırında son bulur. Kuzeyi: Ergani ilçe sınırının kralkızı barajının güney kıyısıyla kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru kıyıyı takiben Ergani-Dicle karayolu üzerindeki yunus KESKİN köprüsünden doğuya doğru Ergani –Dicle-Hani Karayolunun takiben şehit j.Atğm.Azim SAĞLAM köprüsünde son bulur. Batısı: Ergani ilçe sınırının Kralkızı Barajının Güney Kıyısıyla kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Eğil ilçe sınırında son bulur. Güneyi: Dicle ilçe sınırının Eğil ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru ilçe sınırını takiben Dicle Baraj kıyısının ilçe sınırı ile kesiştiği noktada son bulur.

7-Kulp İlçesi; Doğusu: Diyarbakır-Muş devlet karayolunun Diyarbakır-Muş il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru kara yolunu takiben kulp ilçesinin doğusundaki köprüden güneye doğru geçerek stabilize köy yollarını takiben uzunova köy merkezinden geçen yolu devamla Hamzalı köyünden geçerek Batman il sınırı ile kesiştiği noktadan il sınırlarını takiben güneye doğru devanla Kulp- Silvan ilçe sınırlarının batman İl sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Kuzeyi: Diyarbakır Bingöl Muş İl Sınırları, Batısı: Lice Kulp ilçe sınırlarının Bingöl il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırlarını takiben Lice Kulp devlet karayolu ile kesiştiği noktada devamla güneye doğru Silvan Kulp ve Hazro ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Kulp-Silvan ilçe sınırlarının Batman il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru devamla Kulp-Lice ve Silvan ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur.

8-Hazro İlçesi; Doğusu: Silvan Hazro Lice ilçe sınırların kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Silvan Hazro ilçe sınırlarını takiben Bayirdüzü köy merkezinde son bulur. Kuzeyi: Lice Hazro ilçe sınırları Batısı: Kocaköy hani ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru meşebağları köy yolunun Kocaköy ilçe sınırının kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Bayirdüzü köy merkezinden başlayıp batıya doğru asfalt yolu takiben terdöken yol ayrımından yolu takiben kavaklı boğaz, meşebağları yolunu takiben Kocaköy ilçe sınırında son bulur.

9-Hani İlçesi; Doğusu: Lice ilçe sınırı Kuzeyi: Diyarbakır il sınırı Batısı: Dicle ilçe sınırı Güneyi: Dicle-Hani-Lice Devlet Karayolu.

10-Lice İlçesi; Doğusu: Lice-Kulp Karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayıp, güneye doğru ilçe sınırının Kulp-Silvan İlçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Lice-Hani Karayolunun ilçe sınırı ila kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru Hani-Lice-Kulp karayolunu takiben Kulp İlçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur. Batısı: Lice-Hani karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırını takiben Kocaköy İlçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Lice ilçe sınırı.

11-Çermik İlçesi; Doğusu: Çermik merkezden itibaren Siverek karayolunu takiben güneye doğru Siverek İlçe sınırında son bulur. Kuzeyi: Çermik İlçe Merkezinden başlayarak batıya doğru Çüngüş karayolunu takiben Çüngüş İlçe sınırında son bulur. Batısı: Çüngüş İlçe sınırının Çermik Karayolu ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırını takiben Gerger İlçe sınırında son bulur. Güneyi: Çermik ilçe sınırıyla Gerger ilçe sınırının kesiştiği noktada başlayıp doğuya doğru Çermik Siverek karayolunun ilçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur.

12-Ergani İlçesi; Doğusu: Ergani-Dicle karayolunun ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru Elazığ il sınırında son bulur. Kuzeyi: Elazığ il sınırı Batısı: Ergani ilçe sınırı ile elazığ il sınırının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Ergani-Çermik karayolunun Çermik ilçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Ergani-Çermik karayolunun Çermik ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru Çermik –Ergani-Dicle karayolunun takiben karayolunun Dicle ilçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur.

Devlet/Genel Avlak:

1- Merkez Eğil Ergani Sur İlçeleri; (Devegeçidi Barajı Genel Avlağı); Doğusu: Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Beneklitaş yol ayrımından başlayıp yolu takiben Taban Mahallesine kadar, Kuzeyi: Diyarbakır-Elazığ Karayolu, Batısı: Kubik Mahallesinden başlayıp yolu takip ederek Bereketli, Güzelyurt, oradan da Diyarbakır-Elazığ kara yoluna kadar, Güneyi: Taban Mahallesinden başlayıp Devegeçidi barajı kıyısını takiben petrol tankları yolundan Baykara, Çiçeközü köy yolundan Olgun, Kabasakal Mahallesinden Kubik Mahallesine kadar.

2-Çınar İlçesi (Alatosun Genel Avlağı); Doğusu: Diyarbakır-Siverek eski karayolundan Kırkkoyun yol ayrımından ihtibaren yolu takiben göletleri de içine alarak yolu takiben Ovabağ’a kadar, Kuzeyi: Diyarbakır-Siverek eski karayolu, Batısı: Diyarbakır-Şanlıurfa il sınırı, Güneyi: Ovabağdan başlayıp Sultan Murat Han yolunu takip edip Şanlıurfa il sınırına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çınar İlçesi; Kuzeyi: Silvan İlçesi Erozyon Kontrolü Proje Sahasında Tel Örgü ile çevrili alanlardan Boztepeden Doğuya Doğru devamla Kırmızıtaş tepesinde son bulur. Doğusu: Harabe tepeden Kırmızıtaş tepede dağ silsilesini güneye doğru devamla Yanık tepede son bulur. Güneyi: Yanık tepeden tel ihatayı takiben batıya doğru uzun kıl tepesinde son bulur. Batısı: Uzunkıl tepesinden tel ihatayı takiben kuzeye doğru danacı tepesini devamla Boztepede son bulur.(Sürendal Erezyon Kontrolü Sahası)

2-Silvan İlçesi (A); Kuzeyi: Görentepe köyünün güneyinden doğuya doğru sırtı takiben hingo tepesinden geçerek Albat dağını takiben armut tepesinde son bulur. Doğusu: Armut tepesinden başlayıp güneye doğru devamla bayrambaşı ve boyunlu köylerine giden asvalt yolu takiben güneye doğru tali tepesinden geçerek 1. koruyucu noktasında son bulur. Güneyi: 1.Koruyucu noktasından başlayıp batıya doğru Hacı Selam Kılıçaslanın çifliğinden geçerek batıya doğru devamla Çardak köyünden üç basamak köyüne giden stabilize yolla kesiştiği noktada son bulur. Batısı: Çardak köyünden Üçbasamak köyüne giden stabilize yolu takiben kuzeye doğru devamla Şirali köylerinin doğusundan geçen sırtı takiben Görentepe köyünde son bulur.

(B); Batısı: Bar tepesinden başlayıp kuzeye doğru kaniya kıvıka’dan devamla dağ sırtlarını takiben Kuzeye doğru mukor düzlüğünde son bulur. Kuzeyi: Mukor düzlüğünden başlayıp doğuya doğru Demirkuyu köyünün güneyinden geçerek Birimok dağından geçerek Nevsert tepesinde son bulur. Doğusu: Nevsert tepesinden başlayıp güneye doğru devamla Gırezer tepesinden geçerek Sedarik Sırtı ile kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Sedarik sırtından başlayıp batıya doğru Sedarik sırtını takip ederek Kaldırımbaşı köyünün kuzeyinden geçerek Bar tepesinde son bulur.

(C); Doğusu: Basım tepesinden başlayıp Güneye doğru Seydarik sırtından geçerek eskiocak köyü devamla Bahçe köyünde son bulur. Güneyi: Bahçe köyünden batıya doğru Zive tırk Sırtından devamla Arı ve Taşpınar köyüne giden       Stabilize yolla kesiştiği noktada son bulur. Batısı: Önce Vatan tepesinden kuzye doğru giden stabilize yolu takiben Çiğdemli köyünde son bulur. Kuzeyi: Çiğdemli köyünden başlayıp doğuya doğru sılteni, hapa köylerinin güneyinden geçen sırttan doğuya doğru geçerek başınt sırtında son bulur.

 

22-EDİRNE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Havsa İlçesi; Doğusu: Söğütlüdere–Osmanlı köy yolunu takiben Osmanlı Köyü Kuzeyi: Kırklareli Edirne yolu Oğulpaşa yol ayrımını takiben Söğütlüdere köyü Batısı: Kırklareli Edirne yolu Oğulpaşa yol ayrımını takiben Oğulpaşa köyü Güneyi: Oğulpaşa–Osmanlı Köy yolu.

2-Keşan İlçesi; Doğusu: Kadıköyden güneye doğru Edirne il sınırı. Kuzeyi: Çamlıca Beldesi takiben Mahmutköy-Kadıköy kanal yolu takiben Kadıköy. Batısı: Çamlıca-GökçeTepe asfalt yolu takiben Saroz Körfezi. Güneyi: Saroz Körfezi ile Edirne il sınırı.

3-Süloğlu İlçesi (A);  Doğusu: Süloğlu,  Geçkinli köy yolu Kuzeyi: Süloğlu Yağcılı köy yolu Batısı: Yağcılı Köyü–Geçkinli köy yolu Güneyi: Geçkinli köy yolunu takiben Süloğlu.

(B); Doğusu: Süloğlu,  Çeşmeköy köy yolu Kuzeyi: Saatli Dereyi takiben Süloğlu İlçe Sınırı Batısı: Süloğlu Barajı Güneyi: Süloğlu ilçesi.

4-Uzunköprü İlçesi (A); Doğusu: Maksutlu Harmanlı köy yolunu takiben ilçe sınırı Kuzeyi: Karapınar Harmanlı yolu, Batısı: Karapınar yolunu takiben, Keşan yolu ilçe sınırı. Güneyi: Uzunköprü-Keşan ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Havsa ilçe sınırından demiryolu, demiryolundan Kırcasalih Köy yolu, Yeniköy, Demirtaş’a kadar, Kuzeyi: Edirne Merkez İlçe ve Havsa ilçe sınırı, Batısı: İl sınırı, Güneyi: Demirtaş’tan Demiryolu il sınırına kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1-Lalapaşa-Danişment Genel Avlağı; Kuzeyi: Hamzabeyli köyü, köy yolları takiben Çallıdere Küçünlü Hacılar Kalkansöğüt Vaysal Köyleri Vaysal Hacıdanişment köy yolu Süleymandanişment sapağına kadar sapaktan Süleymandanişment köyü takiben Ömeroba köyü yolu, Vaysal deresine kadar, Doğusu: Vaysal Deresi, Güneyi: Vaysal deresinden tali yolu takiben tatarlar köyü Tatarlar Sülecik Domurcalı Taşlımüsellim köy yolları takiben Lalapaşa ilçe merkezi, Batısı: Lalapaşa ilçe merkezi takiben Hanlıyenice köyü takiben Demirköy takiben Hamzabeyli köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Havsa İlçesi; Doğusu: Havsa İlçe Merkezi, Uzunköprü yolunu takiben Kuzucu köyünden Şerbettar Köyü Kuzeyi: Havsa ilçe merkezi, E5 yolunu takiben Abalar köyü yol ayrımı, Batısı: Abalar yol ayrımını takiben Azatlı köyü, Güneyi: Azatlı köyü yolu takiben Şerbettar köyü takiben Kuzucu Köyü.

 

23-ELAZIĞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A) Doğusu: Elazığ-Pertek karayolundan başlayarak Obuz-Kurtdere Köy yolu Kuzeyi: Keban Baraj Gölü Kıyı şeridi dahil Batısı: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil Güneyi: Elazığ-Pertek karayolundan başlayarak Gümüşbağlar, Kaplıkaya, Altınkuşak Köy yolu.

(B); Doğusu: Elazığ-Keban karayolundan başlayarak poyraz-alpagut-Çöteli-Fatmalı karayolunu takiben Keban Baraj Gölüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü Kıyı şeridi dahil Batısı: Keban İlçe sınırı ile Aydınlar Köyünden Aslankaşı Köyüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Keban Karayolu.

(C); Doğusu: Elazığ-Sivrice Karayolundan başlayarak Altınçevre, Sarıyakup, Tadım, Ballıca ve Ürünveren köy yolunu takiben Kavaktepe köyüne uzanan yol, Kuzeyi ve Batısı: Elazığ-Malatya Karayolu Güneyi: Elazığ-Diyarbakır Demiryolu hattı.

2-Ağın İlçesi; Doğusu: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Malatya il sınırından başlayarak Ağın-Arapgir karayolunu takiben Bahadırlar köyüne giden yol. Batısı: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil ile Malatya il sınırı. Güneyi: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.

3-Alacakaya İlçesi; Doğusu: Arıcak İlçe sınırı.   Kuzeyi: Palu İlçe Sınırı. Batısı: Palu İlçe sınırından başlayarak Sularbaşı –Alacakaya karayolunu takiben Altıoluk Köy Yolundan Diyarbakır İl sınırına uzanan yol.   Güneyi: Diyarbakır il  sınırı.

4-Arıcak İlçesi; Doğusu: Palu-Arıcak Karayolunu takiben Ormanpınar Köyüne, oradan Cevrecik Köyüne uzanan köy yolunu takiben Diyarbakır İl Sınırına uzanan yol.              Kuzeyi: Palu ilçe sınırı. Batısı: Alacakaya İlçe Sınırı. Güneyi: Diyarbakır il   sınırı.

5-Baskil İlçesi; Doğusu: Baskil Merkezden başlayarak Kuşsarayına uzanan demiryolu hattı. Kuzeyi: Baskil merkezden başlayarak Koçyolu, Beşbölük, Akdemir, Yukarıkuluşağı, Aşağıkuluşağı, Bozoğlak, Bereketözüuşağı, Işıklar köy yolunu takiben Karakaya Baraj Gölüne uzanan hat.       Batısı-Güneyi; Karakaya Baraj Gölü.

6-Karakoçan İlçesi; Doğusu: Tunceli İl sınırından başlayarak Okçular, Yalıntaş Karakoçan İlçe merkezinden Elazığ Bingöl Karayolunu takiben Bingöl İl sınırı. Kuzeyi-Batısı: Tunceli İl Sınırı               Güneyi: Kovancılar İlçe sınırı.

7-Keban İlçesi (A); Doğusu: Keban İlçesinden başlayarak-Kurşunkaya, Çayköy, Bahçeli, Örenkaya Köy Yolundan Baskil İlçe sınırına uzanan yol. Kuzeyi: Malatya İl sınırı ve Fırat Nehri            Batısı: Malatya İl Sınırı Güneyi: Baskil İlçe sınırı.

(B); Doğusu: Keban-Ağın Karayolu Kuzeyi: Keban Ağın Karayolundan Pınarlar köyüne giden yol ve pınarlar köyünden Malatya İl sınırına uzanan hat. Batısı: Malatya İl Sınırı Güneyi: Fırat Nehri.

8-Kovancılar İlçesi (A) Doğusu: Kovancılar Merkezden başlayarak Bilalköy, Bağgülü, Yenidam Köy yolunu takiben Tunceli il sınırına uzanan hat. Kuzeyi         : Tunceli İl Sınırı Batısı: Elazığ–Kovancılar Karayolundan başlayarak Akmezra-Taşören-Gülaçtı, kuşçu Köy–Avlağı, Aşağıköse, Yukarı Köse-Yukarı Kuzanlardan Tunceli İl Sınırına uzanan Köy Yolu Güneyi: Elazığ-Kovancılar karayolu.

(B); Doğusu: Bingöl il sınırı, Kuzeyi: Karakoçan ilçe sınırı Batısı: Elazığ –Karakoçan Karayolu Güneyi: Çakırkaş Beldesinden başlayarak Karaman Köyünden Palu İlçe sınırına uzanan yol ile Palu İlçe sınırı.

9-Maden İlçesi; Doğusu: Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kuzeyi: Elazığ-Diyarbakır Karayolundan başlayarak Maden Merkez, Derviş, Çayırköy, Topaluşağı, Eğrikavak, Altıntarla Köy Yolunu takiben Sivrice İlçe sınırına uzanan hat.    Batısı: Sivrice İlçe Sınırı.     Güneyi: Diyarbakır İl Sınırı.

10-Palu İlçesi (A); Doğusu: Kovancılar İlçe sınırından başlayarak Beyhan-Palu Karayoluna, oradan Beyhan-Güllüce Köy Yolunu takiben Arıcak İlçe sınırına uzanan yol. Kuzeyi: Kovancılar İlçe sınırı Batısı             : Kovancılar –Palu Karayolunu takiben Palu Merkezine oradan Palu –Arıcak Karayolunu takiben Palu-Arıcak yol ayrımından Köroğlu Mahallesi, Üçdeğirmenler köyünün doğusundan Sarhoş Deresi, Versenbağları Sırtından Kullakur Tepe, Umurca Tepesi, Umurca Mahallesi, Calvaj Tepe Rutdağı Tepe, Kotşür Tepeye, Artepeye, oradan Mergadek Yaylatepeye, , Küçükmeydanak Yaylatepeye, Büyükmeydanak yaylatepeden Arıcak İlçe sınırına uzanan hat. Güneyi: Alacakaya ve Arıcak İlçe Sınırları.

(B); Doğusu: Bingöl il sınırı.       Kuzeyi: Kovancılar İlçe sınırı-Bingöl İl Sınırı. Batısı: Kovancılar ilçe sınırından başlayarak Köklüce-Gökdere karayolunu takiben Murat Nehrine uzanan hat.         Güneyi: Fırat Nehri ile Bingöl İl sınırı.

11-Sivrice İlçesi; Doğusu: Sivrice–Gözeli Karayolundan başlayarak Kösebayır, Uslu, Apseki köy yolunu takiben Karakaya Baraj Gölüne uzanan hat.            Kuzeyi: Merkez ilçe sınırına uzanan Yedipınar-Gözeli karayolu. Batısı: Merkez ve Baskil İlçe sınırları ile Karakaya Baraj Gölü Güneyi: Karakaya baraj Gölü.

Devlet/Genel Avlak:

1- Merkez-Harput Genel Avlağı; Doğusu: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Obuz-Kurt Dere köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Kıraç, Hoş, Sedef Tepe, Güneyçayır köy yolunu takiben Harput merkezden Obuz Köyüne uzanan hat.

2-Merkez-Şahsuvar Genel Avlağı; Doğusu: Elazığ Bingöl Karayolundan Arıcak-Alacakaya İlçe Yol ayrımından başlayarak karayolunu takiben Keseköprü Mahellesine uzanan hat. Batısı: Şişelek Tepesinden Mirceli Tepesine, oradan Hacıhüseyin karayolunu takiben Elmapınarı köyüne ve Keban Baraj Gölüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban barajı sahilinden başlayarak baraj kıyısını takiben Gülüşkür Köprüsüne uzanan hat. Güneyi: Keseköprü Mahallesinden Karaköcekbaşı Tepe, Eskikürdikanbaşı Tepe, Şavşak Tepe, Gedikyolu Tepe, Sarıkaya Tepe, Pilorbaba Tepe, Soğukpınar Tepe, Kulu Tepe, Mastar Tepe, Kert Tepe, Kanlıtaş Tepe, Vari Tepe ve Komdere mevkiinden Mircali Tepe ve Hacıhüseyin mahallesine uzanan hat.

3-Baskil Tavşanuşağı Genel Avlağı; Doğusu: Elazığ-Baskil Karayolundan Sultanuşağı köyüne oradan Süleymaniye köyüne giden stabilize yolu takiben Güvercin Deresi, Cevizlidere, Mesti Sırtını takiben Mergi Tepeye uzanan hat. Kuzeyi: Mergi tepeden Kandil tepeye oradan Hotman Tepe, Krokove Tepe, Gedik Deresi, Kara Tepe,  Golore Deresini takiben Öğlükbaba T.  Kortibal Deresi,  Cinkan Tepesi, Mergisor Tepe, Gücücünune Deresinden Kavak Dereye oradan Şahindere köyüne uzanan hat. Batısı: Baskil -Şahindere Karayolu. Güneyi: Elazığ-Baskil Karayolu.

4-Baskil Meydancık Devlet Avlağı; Doğusu: Elazığ-Malatya karayolundan Çavuşlu Köyüne, oradan çağraş deresi ve Nokav Deresini takiben Karagedik Köyüne oradan Günbağı Köyüne giden karayolu. Batısı: Baskil İlçe Merkezinden karayolunu takiben Şahaplı Köyüne, oradan Topaluşağı köyüne uzanan karayolunu takiben Elazığ -Malatya Karayoluna giden yol. Kuzeyi: Günbağı Köyünden karayolunu takiben korkmaz mahallesine, oradan stabilize yolu takiben Düğüntepe Köyüne ve aynı güzergâhtan tren yoluna, tren yolunu takiben Baskil İlçe merkezine uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Malatya karayolu

5-Keban Genel Avlağı; Doğusu: Çakmak Köyünden başlayıp, Bölükçalı ve Aydınlar köylerini takiben, Aslankaşı Köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü. Batısı: Elazığ-Keban karayolundan Çallık köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Keban karayolu.

6-Keban Altıyaka Genel Avlağı; Doğusu: Cebberruşağı Mahallesinden Elazığ-Keban karayoluna uzanan karayolu. Kuzeyi: Elazığ Keban Karayolu. Batısı: Elazığ-Keban Karayolundan Bademli köy yolunu takiben Çemilik Dereye oradan Etiktepeye uzanan hattı takiben Beydeğirmeni Köy Yolundan Golisim Tepe, Cüekale T. ve Delav Deresini takiben Altınkürek köy yoluna uzanan hat. Güneyi: Altınkürek stabilize köy yolundan Beroş T., Derince Mah. Altıyaka-Hacımustafa köy yolundan Korinobe T. Koçemin Mah. Zaragoz T. Kat Tepe den Cebbaruşağı Mahallesine uzanan karayolu.

7-Kovancılar Uyandık Devlet Avlağı; Doğusu: Sincikan Tepesinden Hazardağı Tepe, oradan Delay Tepeden Yukarıkazanlar karayolunun takiben Yukarıkazanlar Köyüne oradan Ortakazan'a uzanan karayolunu takiben Kazandere, Kurtlumangal Deresi, Büyükhopal Tepe, Küçükhopal Tepe, Atlıtepe, KuşTepe ve oradan Tunceli-Elazığ İl sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Elazığ –Tunceli İl Sınırı. Batısı: Keban Baraj Gölü. Güneyi: Keban Baraj Gölünden Görçek Deresi, ve Suri deresini takiben Hacıyusuf Mahallesi ile Yeşildere Köy Yolundan Hacıyusuf Mahallesine, oradan Koluların Deresine, Holmaç Komu Mevkiine oradan Bektaş Dağına, Kalemziyareti Tepe, Perraşınsırtı Tepe, Ağaçbaşı Tepe, Kurukaçeri Tepe, Hozalauz Ziyaret Tepe, Kırmızı Tepe, Sincikan Tepeye uzanan hat.

8-Maden Yenibahçe Genel Avlağı; Doğusu: Çayırköy köyünden stabilize yolu takiben mihrapdağı tepeye, oradan Köprü Tepeye, ve delideresine uzanan hat. Batısı: Kızıltepe ile Durmuştepe arasındaki karayolunu takiben Güvenli Mah, Altıntarla Köyü, Değirmen Deresinden Düğüntepe, Çetin Tepe, Mezgettin Tepe ve Kırmızı Tepeye uzanan hat. Kuzeyi: Deli Dere ile Halikahya Deresinin birleştiği noktadan başlayarak batıya doğru giden stabilize yolu takiben Bakacak Mahallesine, oradan Hanevleri Köyü güneyinden geçen yolu takiben Işıktepe Köyüne giden yolu takiben Meyrap Tepeye ve oradan Durmuştepe Köyüne giden karayoluna uzanan hat. Güneyi: Kırmızıtepeden Eğrikavak Köyüne uzanan hat üzerinden karayolunu takiben Topaluşağı Köyüne uzanan karayolu.

9-Maden Gezin Genel Avlağı; Doğusu: Tekevler köyünden Kirazlı Mahallesine, oradan stabilize yolu takiben Dere Mahallesi, Kaldırım deresi, Kom Tepe eteklerinden Kumyazı Köyüne uzanan hat. Batısı: Kert Tepeden mastar sırtı tepe, Kırmızıtaş Tepe, oradan güneye doğru inerek kireçkuyusu sırtı eteğinden Küçükova Köyüne oradan karayolunu takiben plajevler köyüne inen karayolu. Kuzeyi: Kumyazı Köyünden başlayarak İsmail sırtını takiben Yukarıköy deresine, oradan milaldereyeve kırmızı sırtı takiben kartal tepe eteğinden geçerek kerttepeye uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Diyarbakır karayolunu takiben Özyurt mahallesine, oradan Tekevler Deresini takiben Tekevler Köyüne uzanan hat.

10-Palu Gömeçbağları Devlet Avlağı; Doğusu: Büyükmeydeyrek yaylatepeden başlayıp, Küçükmeydanek Yaylatepeye, oradan Mergadek yaylatepeye, Artepeye, Kotşür Tepeye, Rutdağı Tepe, Calvaj Tepe Umurca Mahallesi, Umurca Tepesi, Kullakur Tepe, Versenbağları Sırtından Sarhoş Deresi, Köroğlu Mahallesine, oradan karayolunu takiben Palu-Arıcak yol ayrımına uzanan hat. Kuzeyi: Palu Arıcak yol ayrımından başlayarak Baltaşı Beldesi ve Arıcak İlçesi yol ayrımı. Batısı: Elazığ-Alacakaya yol ayrımından başlayarak, Alacakaya karayolunu takiben Alacakaya-Bozcanak Köyü yol ayrımı. Güneyi: Alacakaya Bozçanak yol ayrımından başlayıp Bozçanak Köyüne, aynı karayolunu takiben büyükmeydanek yaylatepeye kadar uzanan hat.

11-Sivrice Hazar Gölü Genel Avlağı; Doğusu: Kızıltepe köyünden başlayıp Elazığ-Diyarbakır Karayoluna, oradan Tenbel Tepe eteklerinden Kahraman Dereye uzanan hat. Kuzeyi: Elazığ-Diyarbakır Karayolundan başlayıp, Agdün Tepeleri, Acevsuz Ağa Tepe, Büyükseki Tepe, Çataltarla Tepe, Çelemelik Dağı, Karataşlar Tepe, Beliktaş Tepe, Yıldırımtaşı Tepe, Gevri Sr, Ocak Tepe, Gez Tepe, Kenger Tepe, Sevi Tepeden doğuya doğru gidilerek Siselek Tepe eteklerinden Kahraman Dereye kadar uzanan hat. Batısı: Aşıksazı Tepeden başlıyarak Davutoğlu Tepe ile Elazığ Diyarbakır Demiryolunu takiben Elazığ-Diyarbakır karayoluna uzanan hat. Güneyi: Aşıksazı Tepe, Çatık Tepe, Mağara Tepe, Kırmızı Tepe, Hevari Tepe, Hazar Dağı, Yoncapınar Köyü Güneyindeki Zimme Tepe, Hatun Köyün Güneyinden Kuşsağ Tepe ile doğuya doğru gidilerek Kızıltepe köyüne uzanan hat.

12-Sivrice-Çatakkaya Genel Avlağı; Doğusu: Uludereden başlayıp, Yazyağmuru mevkiinden ekrek deresine oradan Aşağı Çanakçı Köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Aşağı çanakçı Köyünden başlayıp, Çarşan Pınarından Pir Tepeye, oradan Ballıca Tepeye, Dera Deresine, Hacılar Deresini takiben Herabe Mahallesi, Mutalar Deresi, Bölük Dere, Değirmen Dereden Karakaya Baraj Gölüne uzanan hat. Batısı: Karakaya Baraj gölü. Güneyi: Karakaya Baraj Gölünden başlayıp Uludere hattınca devam eden kısım.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ağın İlçesi Ağın Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Beyelması köyünden Bahadırlar-Şenpınar köy yoluna uzanan hattı takiben Bahadırlar köyüne giden yol. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Malatya il sınırı, Güneyi: Malatya il sınırından başlayarak Ağın-Arapgir karayolunu takiben Bahadırlar köyüne giden yol.

2- Merkez İlçe Çalıca Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu:Elazığ-Yolçatı Karayolundan Akçakale Köyü yol ayrımına kadar uzanan hat. Kuzeyi: Yolçatı tren istasyonundan başlayan karayolunun Karaali Köyü yolunu takiben Sarıyumak Mahallesi üzerinde demiryolu ile kesişen hat. Batısı: Sarıyumak mahallesinden başlayarak Topikan Tepesinin batısından, Pulutlu Dağı sırtları ve Hasan Dağı ile Kurtboğan Tepesine oradan da Akçakale Köyüne uzanan hat. Güneyi: Yolçatı-Akçakale köyü yol ayrımından Akçakale Köyüne uzanan hat.

 

24-ERZİNCAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kemaliye İlçesi (A); Doğusu: Tunceli il sınırı, Kuzeyi: İliç ve Kemah ilçe sınırı, Batısı: Fırat nehri ve Sivas il sınırı, Güneyi: Fırat nehri ve devamında Keban barajı gölü.

(B); Doğusu: Eğin Devlet Avlağı, Kuzeyi: Fırat Nehri ve Sivas il sınırı. Batısı: Sivas İl sınırı Güneyi: Malatya il sınırı.

2-İliç İlçesi; Doğusu: Kapıkaya Devlet Avlağı Kuzeyi: Fırat Nehri Batısı: Fırat Nehri Güneyi: Kemaliye ilçe sınırı.

3-Kemah İlçesi; Doğusu: Çatalarmut Genel Avlağı Kuzeyi: Çatalarmut Genel Avlağı ve Refahiye ilçe sınırı. Batısı: Dikyamaç Genel Avlağı Kemah-İliç karayolundan Kardere ve Gediktepe köylerine ulaşım sağlayan asfalt yolu takiben, Dolmabahçe Mezrasına ulaşım sağlayan stabilize yol. (Sarı tepeye kadar) Güneyi: Yahşiler Devlet Avlağı, Karadağ Genel Avlağı ve Pelitsırtı genel avlağı sınırları . Kılıçkomu tepe, Haçındüzü tepe, Sahibe tepe, Korkorik dere, Şehirli dere, Fengin dere, Karadağ silsilesi ve Dereyurt deresi ile Kemah ilçe merkezinden itibaren Kemah-İliç karayolu. (Kardere köyü yol ayrımına kadar.)

4-Merkez İlçesi (A); Doğusu; Üzümlü ve Çayırlı ilçe sınırları Kuzeyi; Çayırlı ilçe sınırı ve Gümüşhane il sınırı, Ahmetli, Yalnızbağ kavşağına kadar. Batısı; Yalnızbağ kavşağından itibaren Erzincan- Gümüşhane karayolu, Gümüşhane il sınırına kadar, Güneyi; Erzincan-Erzurum karayolu ve Erzincan Sivas karayolu (Yalnızbağ kavşağına kadar)

(B); Doğusu: Tunceli il sınırı, Kuzeyi: Kemah ilçe sınırından itibaren Çubuklu, Caferli, Binkoç, Türkmenoğlu, köy yolları ve buna müteakiben Kılıçkaya, Günbağı, Tatlısu ve Kalecik köy merkezlerini takiben Tunceli il sınırına kadar, Batısı: Kemah ilçe sınırı, Güneyi: Tunceli il sınırı.

5-Üzümlü İlçesi; Doğusu: Erzincan-Erzurum karayolundan Pelitli köyüne ve Pelitli köyünden Elmalı Köyüne ulaşım sağlayan yol ve Tercan ilçe sınırı. Kuzeyi: Çayırlı ilçe sınırı Batısı: Erzincan Merkez ilçe sınırı Güneyi: Erzincan–Erzurum Kara yolu.

6-Tercan İlçesi; Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Tuzla Çayı, Beşgöze-Kökpınar kara yolu, Beşgöze-Ağören stabilize yolu Batısı: Tunceli il sınırı Güneyi: Bingöl il sınırı.

7-Çayırlı İlçesi; Doğusu: Paşayurdu Tepe, Kurttaşıkayası Tepe. Kuzeyi: Karameşe Tepe, Karataş Tepe, Kanlıçayır Tepe, Küçükerçetli Tepe, Paşayurdu Tepe Batısı: Çayır Tepe, Karameşe Tepe ve Merkez ilçe sınırı. Güneyi: Üzümlü ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1- Kemaliye İlçesi Topkapı Devlet Avlağı; Doğusu: Keban Baraj Gölü Kuzeyi: Keban Baraj Gölü Batısı: Kemaliye-Arapgir Karayolu ve Toklu Dere Güneyi: Malatya il sınırı.

2- Eğin Devlet Avlağı; Doğusu: Çevlik Mahallesinden itibaren Keban Baraj Gölünü takiben Dutluca Geçidinden itibaren Kemaliye-Arapgir Karayolu Batısı: Taşdökülen Tepe, Çukurcan Tepe, Boğaz Tepe, Subatançal Tepe, Akkeban Tepe, Kurutaş Tepe Güneyi: Malatya il sınırı. Kuzeyi: Kurutaş Tepe, Tırtıkbayırı Tepe, Hotar Tepe, Dağüstü Tepe ve Çevlik Mahallesi.

3-İliç Bağlıca Genel Avlağı; Doğusu: İliç-Çilesiz karayolu, Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: Fırat Nehri Kuzeyi: Çilesiz-Büyükarmutlu karayolu ve Büyükarmutlu-Turgutlu stabilize yolu

4-İliç Büyük Gümüşlü Genel Avlağı; Doğusu: Kuruçay Kuzeyi: Belenköy Dere, Eşik Sırtı ve Kuruçay Batısı: Sivas il sınırı Güneyi: Kemah- İliç karayolundan B. Armutlu köyüne ulaşım sağlayan yol ve B.Armutlu-Turgutlu stabilize yolu

5-İliç Kuranköy Devlet Avlağı Doğusu: Kuruçay-Refahiye karayolu Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı Batısı: Sivas il sınırı Güneyi: Belenköy Dere, Eşik Sırtı ve Kuruçay.

6-İliç Çayyaka Devlet Avlağı; Doğusu: Kemah ilçe sınırı Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı Batısı: Kemah-İliç karayolundan ayrılan Refahiye karayolu Güneyi: Kemah- İliç karayolu.

7-Kemah ve İliç İlçeleri Kapıkaya Genel Avlağı; Doğusu: Kuru Dere, Hığdar Dere, Hani Çayı, Batısı: Kara Dere, Kuşyuvası Çayı, Karadere Çayı, Darboğaz Çayı, Tavuk Çayı, Çaltı Çayı, Yeşilyurt Çayı, Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Afır Yaylası, Büyükpin Tepe, Abrentkebanı Tepe, Kalecik Tepe), Kuzeyi: Fırat Nehri.

8- Kemah ve İliç İlçeleri Yahşiler Devlet Avlağı; Doğusu: Kemah İlçe Merkezi (Sultan Melik Köprüsünden itibaren) Kuzeyi: Kemah-İliç karayolu (Refahiye yol ayırımına kadar) Batısı: İliç-Refahiye karayolu (İliç ilçe merkezde Fırat Nehrinden itibaren Kemah yol ayrımına kadar) Güneyi: Fırat Nehri.

9-Kemah İlçesi Karadağ Genel Avlağı; Doğusu: Karnı Çayı, Batısı: Kömür Çayı, Güneyi: Fırat Nehri Kuzeyi: Kuru Dere, Dereyurt Deresi ve Karadağ silsilesi.

10- Kemah İlçesi Acemoğlu Genel Avlağı; Doğusu: Esimli köyünden eski Esimli köyüne ulaşım sağlayan yol, Kar tepe, Küçükkara tepe,  Kara tepe, Aşağıkumrutaş tepe ve Çakır tepe Kuzeyi: Fırat Nehri Batısı: Kirazlıboğaz dere Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Çakır tepe, Yağlıdağ Tepe, Ortadağ tepe, Kara tepe, Kuzuyatağı tepe, Uzunçayır tepe, Piribey tepe ve Bacıkardeş tepe.)

11-Kemah Yücebelen Genel Avlağı; Doğusu: Munzur Dağları silsilesi (Çakır Tepe, Yağlıdağ Tepe, Ortadağ Tepe, Kara Tepe,   Kuzuyatağı Tepe, Kurnalar Tepe, Uzunçayır Tepe, Piribey Tepe ve Bacıkardeş Tepe) Batısı: Hani Çayı, Hığdar Dere, Kuru Dere. Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Şahintaşı T., Babayurdu T., Paktaş Mev., Kale T., Çatal T., Büyükgöl T., Komçukuru T., Killikbaşı T.) Kuzeyi: Fırat Nehri.

12-Kemah ve Refahiye İlçeleri Dikyamaç Genel Avlağı; Doğusu: Kemah-İliç karayolundan Kardere ve Gediktepe köylerine ulaşım sağlayan asfalt yolu takiben, Dolmabahçe Mezrasına ulaşım sağlayan stabilize yol(Sarı Tepeye kadar) Sarı Tepeden kuru dereyi takiple Karsor dereye kadar olan hat ve Çat Dereyi takiben Molla Hasan Pınarlarını takiben Eğribel Dereyi takiben Gülan Dere Batısı: İliç ilçe sınırı Güneyi: Kemah-İliç karayolu (Kardere köy yolu ayrımından, İliç ilçe sınırına kadar) Kuzeyi: İliç ilçe sınırından itibaren Bülbül Tepe, Purukbaba Tepe, Nesimipak Tepe, Gülan Dere (Eğribel Dere ile birleştiği yere kadar).

13-Kemah ve Merkez İlçeleri Pelit Sırtı Genel Avlağı; Doğusu: Karadağ zirve hattı (Deliktaş Dere, Çubuklu köyünden Erzincan şehir merkezine ulaşım sağlayan yol, Karadağ silsilesinin zirve hattı (Kızılyar tepe, Kazankaya tepe, Güvercinkaya tepe, Seğirbaba tepe), Yeşiller Mahallesi, Fırat Nehri, Beytahtı piknik alanından Erzincan-Kemah karayoluna bağlanan stabilize yol. Kuzeyi: Fengin Dere, Şehirli Dere, Korkorik Dere, Sahibe tepe, Haçındüzü tepe, Kılıçkomu tepe, Kortikyurdu tepe, Selim tepe, Pekmezli köyünden Erzincan-Kemah karayoluna bağlanan stabilize yol. Batısı: Karnı Çayı, Esimli köyünden eski Esimli köyüne ulaşım sağlayan stabilize yol, Kara tepe, Kar tepe, Küçükkara tepe Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Küçükkara tepe, Kale tepe, Gurgurbaba tepe, Aktoprak tepe, Geven tepe, Kalkuruk tepe, Harami tepe, Otlubey tepe, Meyvanlı tepe, Karadağ tepe, Olukyurdu tepe, Zindan Çukuru tepe, Bulut tepe).

14-Merkez İlçe Çatalarmut Genel Avlağı; Doğusu: Çevre Yolu ve Vasgirt Deresi, Kuzeyi: Erzincan-Sivas karayolu. Batısı: Erzincan-Kemah karayolundan Eski Pekmezli köyüne ulaşım sağlayan stabilize yol ve Kemah ilçe sınırı, Güneyi: Fırat Nehri.

15-Çayırlı Doğanyuva Genel Avlağı; Doğusu: Çilingir dere, Pınarlı çayı, Saraycık çayı, Karasu nehri Kuzeyi: Karasu nehrinden Harmantepe’ye ulaşım sağlayan karayolu ve Harmantepe köyünden Kelkit kara yolu Batısı: Erzincan Merkez ilçe sınırı Güneyi: Kazantepe, Büyükçayır tepe, Çayır tepe, Karameşe tepe, Karataş tepe,  Kanlıçayır tepe Küçükerçetli tepe, Paşayurdu tepe, Üzümlü ilçe sınırı.

16-Çayırlı Çataksu Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Otlukbeli ilçe sınırı Batısı: Harmantepe-Bölükova kara yolu Güneyi: Karasu Nehri ve Karasu nehrinden Harmantepe’ ye ulaşım sağlayan yol.

17-Çayırlı Başköy Genel Avlağı; Doğusu: Harmantepe-Bölükova karayolu ve Kirazlı Dağı Kuzeyi: Otlukbeli ilçe sınırı, Bayburt il sınırı ve Gümüşhane il sınırı Batısı: Gümüşhane il sınırı Güneyi: Harmantepe-Kelkit kara yolu.

18- Çayırlı-Tercan İlçeleri Bulmuş Genel Avlağı; Doğusu: Karasu Nehri Kuzeyi: Çaykent-Yukarı Çamurdere köyü asfalt yolu Batısı: Pınarlı Çayı, Çilingir Dere ve Üzümlü ilçe sınırı Güneyi: Üzümlü ilçe sınırı.

19-Otlukbeli Genel Avlağı; Otlukbeli ilçe sınırlarının tamamı.

20-Tercan Kızılmağara Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi – Batısı: Karasu nehri Güneyi: Erzincan-Erzurum kara yolu.

21-Tercan Abrenk Genel Avlağı; Doğusu: Kurukol-Beşgöze karayolu Kuzeyi: Mercan Kurukol karayolu Batısı: Fırat Nehri Güneyi: Beşgöze-Ağören karayolu ve Tunceli İl sınırı.

22-Tercan Köroğlu Genel Avlağı; Doğusu: Tuzla çayı ve Tercan baraj gölü. Kuzeyi:Tercan-Mercan kara yolu. Batısı: Mercan-Beşgöze karakolu kara yolu Güneyi: Beşgöze karakolu-Kökpınar karayolu.

23-Tercan İlçesi Oğulveren Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Tercan-Erzurum kara yolu Batısı: Tercan barajı ve tuzla çayı Güneyi: Tuzla çayı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Üzümlü İlçesi; Doğusu- Kuzeyi: Tercan ilçe sınırı, Batısı: Erzincan Erzurum karayolundan Pelitli köyüne ve Pelitli köyünden Elmalı Köyüne ulaşım sağlayan yol, Güneyi: Erzincan Erzurum karayolu.

2-Tercan İlçesi; Doğusu: Cevizli dere-Güneyler sırtı-Güney dağı tepe-Kaletepe-Üçpınar köyü. Batısı: Üçpınar köyünden Tercan’a ulaşım sağlayan köy yoldan Çukuryurt köyüne ulaşımsağlayan yol-Kırdım Deresi-Çerkez tepe-Tuzlutaş tepe-Üçyol tepe-Kışlak Mahallesi; Güneyi: Kışlak Mahallesinden Çukuryurt köyüne ulaşım sağlayan yol-Kırdım deresi-Cevizli dere; Kuzeyi: Üçpınar köyünden Tercan’a ulaşım sağlayan köy yolu.

3-Tercan İlçesi; Doğusu: Tercan baraj gölü; Batısı: Çatalkaya tepe-Derviş tepe-Akdoğan tepe-Çamurlu sırtı-Elmalı tepe-Çayır sırtı tepe-Nadas tepe; Güneyi: Nadas tepe-Kağanlık dere-Dostanlı dere-Kabak tepe-büyük kabak tepe-kotan tepe-Çakmaklı mahallesi; Kuzeyi: Çatalkaya dere-Çatalkaya tepe.

4-Tercan İlçesi; Doğusu: Tercan Erzurum karayolu; Batısı: Karamansı dere; Güneyi: Tercan Erzurum karayolu Kuzeyi: Yaylacık köyünden- Karamansı dere - Hacıbayram köy yolu- Tercan Erzurum karayoluna ulaşımı sağlayan köy yolu.

5-Tercan İlçesi; Doğusu: Mamahatun sırtı-Güney tepe-Akurcuğun sırtı-tuzla deresi-Soğanlının sırtı; Batısı: Beğendik köyünden Tercan Erzincan karayoluna ulaşım sağlayan köy yolu; Güneyi: Erzincan Tercan karayolu;

Kuzeyi: Soğanlının sırtı-Purların sırtı-Kömürlüğün dere-Kapaklının sırtı-Beğendik köyü.

 

25-ERZURUM:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Oltu İlçesi; Doğusu: Şenkaya İlçe Sınırı Güneyi         : Narman İlçe Sınırı Batısı: Narman-Oltu karayolu Kuzeyi: Oltu-Şenkaya Karayolunu takiben, Olur İlçe Sınırı.

2-Şenkaya ilçesi; Doğusu: Göle-Akşar-Şenkaya-Bardız yolunu mütakiben Horasan ilçesine giden karayolu, Güneyi: Kars il sınırı, Batısı: Oltu ilçe sınırı, Kuzeyi: Oltu-Göle ilçeleri arasındaki asfalt karayolu.

3-Narman ilçesi; Doğusu          : Kars il sınırı, Güneyi: Horasan ve Köprüköy ilçe sınırları, Batısı : Narman suyu ve Büyük su deresi, Kuzeyi: Oltu ilçe sınırı,

4-Tortum ilçesi; Doğusu:  Narman–Oltu ilçe sınırları, Güneyi: Pasinler ilçe sınırı, Batısı: Tortum-Uzundere karayolu Kuzeyi: Uzundere ilçe sınırı.

5-Uzundere İlçesi; Uzundere ilçe sınırlarının tamamı

6-Pazaryolu ilçesi; Doğusu İspir ilçe sınırı, Güneyi: İspir ilçe sınırından Erzurum Gölyurt Pazaryolu istikametine devam eden karayolunu takiben Kılıçcı Karakoç Köşeyolu Bayındır Konakyeri köy yolları ile Bayburt istikametine devam eden yol hattı. Batısı: Bayburt il sınırı, Kuzeyi: Rize il sınırı.

7-İspir İlçesi; Doğusu: İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sınırı Güneyi: Çakmaklı-Bahçeli-Tepecik-Öztoprak-İspir-Bademli-Kirazlı yolunu takiben Pazaryolu ilçesi Batısı: Pazaryolu ilçe sınırı Kuzeyi: Rize il sınırını

8-Tekman İlçesi; Batısı              : Erzurum – Geçitköy – Katranlı – Taşkesen –Aktuzla-Tekman-Erence-Mescitli-Kırıkhan-Kayaboğaz-Gökoğlan-Hamzanlar yolunu takiben Yuvaklı yol ayrımından sola devam eden yol ile Muş il sınırına kadar devam eden yol hattı, Güneyi  : Hınıs ilçe sınırı, Doğusu: Karayazı-Köprüköy İlçe Sınırı, Kuzeyi: Pasinler ilçe sınırı,

9- Hınıs ilçesi; Doğusu: Karaçoban ilçe sınırı, Kuzeyi-Batısı: Tekman İlçe Sınırı, Güneyi: Hınıs-Karaçoban arasındaki asfalt karayolunu takiben, Başköy-Divan-Ağaçkonur ilçeleri güzergâhından Muş-Varto Karayolu

10- Karaçoban ilçesi; Doğusu: Karayazı İlçe Sınırı, Karaçoban- Gündüz arasında kalan yol, Kuzeyi: Karayazı İlçe Sınırı, Batısı                : Hınıs İlçe Sınırı, Güneyi               : Hınıs-Karaçoban-Kopal-Karayazı yolunu takiben Karayazı ilçe sınırı ile Muş ilçe sınırına kadar devam eden hat.

11- Karayazı ilçesi; Batısı          :Tekman İlçe Sınırı, Güneyi: Hınıs Karaçoban İlçe Sınırı, Doğusu: Karaçoban-Kopal-Kalo-Karayazı-Salyamaç-Kırgındere-Güzelhisar-Soğuksu-Yağan-Köprüköy yolu, Kuzeyi: Köprüköy İlçe Sınırı,

12- Horasan ilçesi; Doğusu: Kars-Akçataş-Horasan karayolu, Güneyi: Horasan-Köprüköy karayolu, Batısı: Köprüköy ilçe sınırı, Kuzey: Narman ilçe sınırı.

13-Köprüköy ilçesi; Doğusu: Horasan ilçe sınırı, Güneyi: Pasinler-Köprüköy-Horasan karayolu, Batısı: Pasinler ilçe sınırı, Kuzeyi: Narman ilçe sınırı.

14-Aşkale ilçesi; Doğusu: Aziziye ve Palandöken ilçe sınırı, Güneyi: Çat ilçe sınırı, Batısı: Erzincan il sınırı, Kuzeyi: Erzincan -Aşkale arasındaki asfalt karayolunu takiben Aşkale-Erzurum arasındaki demiryolu hattı.

15-Palandöken İlçesi; Doğusu: Pasinler ilçe sınırı, Güneyi: Tekman ilçe sınırı, Batısı: Erzurum-Şehitler yolunu takiben Tekman karayolu, Kuzeyi: Yakutiye ilçe sınırı,

16-Aziziye ilçesi; Doğusu: Tortum ve Yakutiye ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-İspir karayolunu takiben Paşayurdu, Alaybey, Kumluyazı köyüne devam eden yol hattı, Batısı: Erzurum-İspir karayolu, Kuzeyi: İspir ilçe sınırı,

Devlet/Genel Avlak:

1-Aşkale İlçesi Karasu Devlet Avlağı; Doğusu: Güneyçam Köyünden Saptıran Köyüne giden stabilize köy yolu. Batısı: Piyade Geçidini takiben Kocakomu’ndan Kurtmahmut Köyüne giden stabilize köy yolu. Güneyi: Kurtmahmut, Dallı, Gürkaynak ve Güneyçam Köylerinden geçen stabilize köy yolu. Kuzeyi: Erzurum-Erzincan-Ankara Devlet Demiryolu.

2-Güney Pasinler Genel Avlağı; Doğusu: Köprüköy İlçe Sınırı, Batısı: Palandöken İlçe Sınırı, Güneyi: Tekman İlçe Sınırı, Kuzeyi: Karavelet, Ağcalar, Çiçekli ve Yavuzlu arasında kalan köy yolunu takiben Taşağıl, Bulkasım, Otlukkapı ve Yastıktepe arasındaki köy yolu.

3- Horasan Tahirhoca Genel Avlağı: Doğusu: Kars (Sarıkamış) İl Sınırı, Batısı: Erzurum-Ağrı arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Ağrı (Eleşkirt) İl Sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Kars arasındaki asfalt karayolu.

4- Köprüköy Yağan Genel Avlağı: Doğusu: Horasan İlçe Sınırı ile Yağandan başlayıp Karayazı İlçe sınırına kadar devam aden asfalt karayolu, Batısı: Pasinler İlçe Sınırı ile Tekman İlçe sınırı, Güneyi: Karayazı İlçe Sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Kars Karayolu,

5- Pazaryolu Çatakbahçe Genel Avlağı: Doğusu: Erzurum-Pazaryolu-İspir arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Bayburt İl Sınırı, Güneyi: İspir İlçe Sınırı, Kuzeyi: Pazaryolu-Bayburt arasındaki asfalt karayolu,

6- Kuzey Pasinler Genel Avlağı: Doğusu: Köprüköy İlçe Sınırı, Batısı: Yakutiye İlçe Sınırı, Güneyi: Büyüktüy, Küçüktüy, Saksı, Baldızı, Acı, Büyükdere, Demirdöven, Taşlıgüney, Esendere arasındaki köy yolu. Kuzeyi: Tortum ve Narman İlçe Sınırı.

7- Olur Kaban Genel Avlağı: Doğusu: Ardahan (Göle) İl Sınırı,          Batısı: Oltu-Olur Karayolunu takiben Olgun’a ve köy yollarına giden Artvin İl Sınırı, Güneyi: Şenkaya İlçe Sınırı, Kuzeyi: Artvin (Ardanuç) İl Sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Çat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-İspir Vercenik Dağı Yaban Hayatı Gelitirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

26-ESKİŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Alpu İlçesi; Doğusu: Çatacık YHGS sınırını takiple Ağaçhisar-Bozan yolu Kuzeyi: Başören-Arıkaya-Karacakuşçukuru yolunu takiple Çatacık YHGS sınırı Batisi: Başören-Dereköy-Söğütcük-Çukurhisar yolu Güneyi: Çukurhisar-Bozan yolunu takiple Eskişehir-Mihalıççık yolunu kestiği noktadan Ağaçhisar yolu.

2-Beylikova İlçesi; Doğusu: Mihallıçık-Sivrihisar ilçe sınırı Kuzeyi: Eskişehir-Ankara tren yolu Batısı: Alpu Mahmudiye ilçe sınırları Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırı.

3-Çifteler İlçesi (A); Doğusu: Sivrihisar ilçe sınırı Kuzeyi: Çifteler-Emirdağ yolundan Başkurt-Sadıroğlu-Doğanay-Aktaş yolunu takiple Sivrihisar ilçe sınırı Batısı: Belpınar Kadıkuyusu yolu takiple Afyon İl sınırı. Güneyi: Afyon il sınırı.

(B); Doğusu: Sivrihisar İlçe sınırı Kuzeyi: Mahmudiye-Sivrihisar İlçe sınırları Batısı: Yeniköy-Çifteler-Eminekin yolu Güneyi: Eminekin-Aktaş yolunu takiple Sivrihisar İlçe sınırı.

4-Günyüzü İlçesi; Doğusu:  Ankara İl sınırı Kuzeyi: Sivrihisar İlçe Sınırından Kayakent-Gümüşkonak-Ayvalı-Mercan yolunu takiple Ankara İl sınırı Batisı: Sivrihisar İlçe Sınırı Güneyi: Konya-Ankara İl sınırları.

5-İnönü İlçesi; Doğusu: İnönü-Sofça Karayolu Kuzeyi: Kütahya İl sınırından Erenköy-Esnemez’den İnönü-Sofça Karayolu Güneyi-Batısı: Kütahya İl sınırı.

6-Mihalıçık İlçesi; Doğusu: Ankara İl sınırı Kuzeyi: Ankara İl sınırı.(Baraj açık) Batisi: Eskişehir-Ankara tren yolundan Sazak-Üçbaşlı-Hamidiye-Kavak-Bahtiyar-Sekiörenden Ankara İl sınırı Güneyi: Eskişehir-Ankara tren yolundan Sivrihisar İlçe sınırı.

7- Mahmudiye-Çifteler İlçeleri; Doğusu: Hayriye Osmaniye köy yolu, Kuzeyi: Beykışla-Sarıküplü yolunu takiple Hayriye Köyü, Batısı: Beykışla-Bardakçı yolu, Güneyi: Bardakçı, Orhaniye köy yolundan Osmaniye köyü.

8-Sivrihisar İlçesi; Doğusu: Günyüzü İlçe sınırı Kuzeyi: Sivrihisar-Ankara Karayolundan Hamamkarahisar yolunu takiple Günyüzü İlçe sınırı Batısı: Sivrihisar-Ankara Karayolu Güneyi: Sivrihisar-Tekören-Babüllü-Sadıkbağı-Dinek yolunu takiple Günyüzü İlçe sınırı.

9- Merkez İlçe: Doğusu: Keskin köy yolundan Eğriöz köyüne burdan Karaçoban pınarına kadar Kuzeyi: Karaçoban pınarı köy yolundan Uludere köyüne kadar Batısı: Uludere köy yolundan Çukurhisar köyüne kadar, Güneyi: Çukurhisar köy yolundan Keskin köyüne kadar

Devlet/Genel Avlak:

1-Mihallıçık Çardak Devlet Avlağı: Doğusu: Aktepe, Kırmızı Tepe sırt hatları ile iki zafer köy yolu. Batısı: Sarıyar Barajı Çardak Köyüne bağlayan yol. Kuzeyi: Sarıyar Barajı. Güneyi: Karlık ve yörük çalı Tepeleri sırtı hattı.

2-Karatepe Devlet Avlağı; Doğusu: Alpu- Mahmudiye yolu. Batısı: Demiryolundan Kireçköyü, Yörük, Karacaören, İmişehir, Türkmentokat yolu. Kuzeyi: Demiryolu. Güneyi: Türkmentokat Karatepe Sarıkavak yolunu takiple Alpu- Mahmudiye karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Eskişehir Mihallıçık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

27-GAZİANTEP:

Devlet/Genel Avlak:

1-Karkamış Genel Avlağı; Doğusu: Günaltı Köyü-İt Dağı hattı, Hacıoğlu Sırtı, İntepe Köyünün doğusu (Gümgümkaya tepe), İntepe -Eceler köy yolundan Kayabaş Sırtına, Zeytindağı mevkii, Tosunlar köyü, Aktepe mevkii. Batısı: Yazırköy Korkmazlar mahallesi, Açıkgöz mahallesi, Bozalioğlu Höyüğü. Kuzeyi: Gülmezrası mahallesi, Gültepe mahallesi, Güzelköy, Günaltı Köyü. Güneyi : Erenyolu-Yazır-Yaşarköy köy yolu.

2-Şehitkâmil Devlet Avlağı; Doğusu: Sarıbuğday Halilbaşlı Mah, Büyükkarakuyu, Bedirköy Köyleri, Kuzeyi: Gaziantep-Kahramanmaraş İl sınırı, Karakesek, Yiğitleri Seğmenli, Çamurlu, Koçlu, Karayusuflu Bakırca Köyleri. Batısı: Çakmaktepe mevkii, Yığınlı, Karakuyu Mevkii, Karpuzkaya, Kirlialıcı, Aktoprak, Samköy Köyleri, Güneyi: Yukarıbeylerbeyi, Dülük köyleri.

3-Toroslar Devlet Avlağı; Doğusu: Nurdağı Islahiye İlçe Merkezleri, Aydınoğlu, Kırıkçalı Köyleri, Kuzeyi: Olucak, Kurudere, Başpınar, Topkanlı, Belpınar Köyleri, Batısı: K.Maraş-G.antep, G.antep-Osmaniye il sınırları, Kabaklar, Koçcağız, Köklü, İdilli, Kerküt, Kayabaşı Köyleri, Güneyi: Hasanlök Köyü, Gaziantep-Hatay İl sınırı.

4-Karadağ Devlet Avlağı; Doğusu: Yukarıkuzey Sarılar Köyleri, Kuzeyi: Muratlı Dağdancık Harunobası Esentepe Yeniyurt Fakılı Doğanköy Köyleri. Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köy Merkezlerini Kesen Hat, Güneyi: Göçmez, Kıroğlu, Şenlikçe, Yarımca, Bağtepe, Karahüseyinli, Yöreli, Akkuyu, Küçükkuyu Köyleri.

5-Kalecik Devlet Avlağı; Doğusu: Yamaçoba Köyü Düden Yaylası Mevkii, Kuzeyi: Sakçagözü, Pınarobası Beydilli Atalar Köyleri Batısı: Alaca Köy, Güldiken Tepesi ile Katrancı Köyünü birleştiren Hat Güneyi: Kengerlik Tepe, Nacartepe ile Alaca Köyünü birleştiren Hat.

6-Nizip Genel Avlağı; Doğusu:  Kasaba köyünden itibaren Gümüşgün-Erenköy köylerini takiben Aşağı Çardaklı-Toydemir arasını birleştiren düz hat, Bekçi Gölgesi Tepe-Kireçtepe-Narlıdere-Adayolu dereyi kesen hat, Çakmaklı Sırtı, Belkıs Höyüğü, Kavunlu-Dutlu köy yolu Batısı   :  Sinanköy istasyonundan Killi köyüne doğru demiryolunu takiben Külü köyü, Küllü-Bilek-Tokdemir köy yolu. Kuzeyi:  Tokdemir köyünün 1 km. kuzeyinde Tepecik tepe, köseler yolu, Tosunlar mah.-Karaburç köy yolu, Kayalar-Köseler köy yolunu takiben Aşık tepeden Fırat Nehri içi. Güneyi  :  Dutlu köyden Nizip-Gaziantep D-400 karayolunu takiben, Sinanköy tren istasyonu.

7-Oğuzeli Genel Avlağı; Doğusu: Uğurova–Doğanpınar–Aşağı Yeniyapan – Hatunlu – Ulaşlı – Aşağı Güneyse köy yolları, Akçakoyunlu Mh. Batısı               : Üçkubbe – İnkılap – Büyükkaracaören – Hotoğlu – Sevindi – Gebeköy – İnceyol – Kayalıpınar – Akçalar mah.-Killik-Bozca-Kerer köy yolları, Karaçomak tepeden Karaçomak köyüne uzanan düz hat, Karaçomak-Yağdöver-Körkün köy yolları. Kuzeyi             : Körkün-Sazgın köy  yolu, Arıküstü Bağları Mevkii, Sazgın-Altınyurt köy yolunun Oğuzeli-Yakacık yolunu kesen noktadan Yakacık köyüne, Yakacık-Gündoğan-Belören-Kaşyolu-Uğurova köy yolları. Güneyi: Aşağı Güneyse-Asmacık-Küçük Karacaören-Hotoğlu köy yolları.

8-Şahinbey Devlet Avlağı; Doğusu: Başdeğirmen köyü, Gerciğin önü mevkii, Ansede mevkii, Cebeler Köyünden Alişan tepeye ulaşan düz hat, Durantaş köyünden Burç-Gaziantep karayoluna, Cebeler Yazısı mevkiinden Serince köy yolu, Serince-Burçkarakuyu köy yolu, Gergiden dere, Çamlıtepe’nin 350 m. Batısı, Muhacirosman köyü. Batısı: Yüceağılbaşı tepe, Cevizli-Doğanca yolu, Karatepe, Doğanca, Kayakent köyleri, Kayakent-Kavşak köy yolunun Burç-Gaziantep yolunu kestiği noktadan Hacıtepe’ye uzanan düz hat, Burç göletinin batısından Ötegeç sırtını takiben Yaylacık-Beşkuyu köy yolu. Kuzeyi: Beşkuyu-Zülfikar-Sarıbaşak-Sarısalkım köy yolları, yücebağ tepe. Güneyi: Kurtözü tepenin 500 m. güneyi, Nergizlik sırtı, Kovalık dağı, Cehennem Dere’nin kuzeyinde 928 rakımlı tepe.

Örnek Avlak;

1-Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı; Doğusu: Kozluk Deresinden Aftungediği’ne, buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır, Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe, buradan Keldüz Tepesi’ne, Yellibel Tepe 1899 rakımlı, Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı, Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner, Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk Deresine, Güneyi: Deliçay Deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yamaçoba Göleti Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Tavşan tepe, Tozlu tepe, Kel tepe,Çakmaklık dereyi takiben 1356 rakımlı tepe, Doğusu: Acaroba Köyü, Keklik Pınarı, Haymalı Tepe, Ay Boğazı, Tuzlu Tepe, Soğukpınar, Eğrek tepe, Güneyi : Karanlık dere, Taşlıgedik tepe, Şarkaya mvk. Batısı: Düdenyaylası mevkii, Akpınar dere, Tavşantepe, Yamaçoba Göleti.

2- Hacıaslan Göleti Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Bekişli, Sırasöğüt Köy Yolu, Doğusu: Kazıbağı, Kavşak, Kuşçu, Yaycı Köy Yolu, Güneyi; Dokur Köyü, Batısı: Çubukdiken, Akbayır Köy Yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

28-GİRESUN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Alucra İlçesi (A); Doğusu: Orta dereyi akış istikametini takiple,  Subaşı köyü içerisinde Moran dere ile Ortadere kesişimi, Koman dere akış istikametini takiple, büyükgındıklı tepesi dere içi, Kuzeyi: Dereağzı mevkiindeki değirmenlerden başlayarak,   Koman deresini doğu kolunu akış istikameti tersini takiple, ortak tomaz deresini, akış istikametini takiple kesişimi, dere tepecik başladığı yer, doğu yönünde düz hatla orta deresinin sırtta başladığı yer, Batısı: Hatim köprüsünden başlayarak, Koman deresini akış istikameti tersine takiple, köy içindeki tüysüzdağı, yine dereyi akış istikameti ilerisinde takiple dere ağzı mahallesi şeyhler mezarlığının kuzeyindeki değirmenler, Güneyi: Büyük gındıklı tepe ile Koman derenin kesiştiği yerden, Moran deresi akış istikametini takiple Hatim köprüsü.

(B); Doğusu: Çayırbaşı dere, akış istikametini takiple, Kamışlımın deresi, Tabii Çağlayan, Üçoluğun dere, Kabalak dere ile Kındırlık deresinin kesiştiği Alucra-Gümüşhane karayolu, Kuzeyi: Çoraklı mahalle yolu, teluplu körklük boyun yolu güneydoğu yönünde takiple, mezarlık tepesi yolun kuzeydoğu yönünde takiple kirişleme ören sırtı, yolun güneydoğu yönünde takiple çayırbaşı deresi,            Batısı: Gürbulak köyü girişinde, Alucra-Gümüşhane karayolunda, Masatlar dere ile Bağırsak derenin kesiştiği yerden dereyi akış istikametini takiple, Çağılgan İsmail Hakkı Baba Türbesinin doğusundaki yol kesişimi, Güneyi: Alucra-Gümüşhane Alucra yönünde takiple, Masatlar dere.

2-Çamoluk İlçesi (Kelkit Çayı kuzeyi); Doğusu: Okçaören Köyü içerisinden geçen Kelkit Deresinden başlayıp, Gümüşhane il sınırını takiben Alucra ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Alucra ilçe sınırı, Batısı: Sarpkaya Köyünden başlayıp, Alucra ilçe sınırına kadar, Güneyi: Sarpkaya Köyünden başlayıp, İlçenin ortasından geçen Kelkit Çayını takiben Gümüşhane sınırına kadar.

3-Şebinkarahisar İlçesi (A); Doğusu: Alucra ilçe sınırı (Altınçevre – Alişar – Dönençay – Yeniyol -Ocaktaşı- Gürçalı yolu, sırt ile Koçoluğu tepesi, Köserelik tepe, sırt ile Kelkit çayı, Sırt ile Zar tepesi) Kuzeyi: Karaağaç-Bayram-Şahinler grup yolunun Karaağaç köyünde Avutmuş çayını kestiği yerden Avutmuş çayını akış istikameti tersinde takiple Alucra ilçe sınırı (Örencik köyü Halle kaya tepesinden gelen sırtın Avutmuş çayını kestiği yer.) Batısı: Yakınca köyü-Akıncılar yolunu kuzey yönde takiple Şahinler-Bayram-Şebinkarahisar Gurup yolu, yolu takiple Karaağaç köyünde yolun Avutmuş çayını kestiği yer, Güneyi: Sivas sınırı (Zar tepesinden başlayarak sırt ile Kelkit çayına, sırt ile Kadirtaş tepe, At pınarı, Armutluğun sırtının başladığı tepe, sırt ile Kelkit çayı, Eskibudak sırtı, Boz mevkii, Yusuf şeyh köyünün güneyindeki tepe, sırt ile Küllük tepesi, sırt ile Kuyular tepesinin 100 m. kuzeyi, sırtı takiple Yakınca köyü-Akıncılar yolu.)

(B); Doğusu: Haçkayası, Kuzeyi: Akbayır deresi, Batısı: Şebinkarahisar-Alucra karayolu, Güneyi: Kabak tepesi.

Devlet/Genel Avlak:

1-Bulancak İlçesi-Ambardağı Devlet Avlağı; Doğusu: Göller Tepesi, Karapınar yaylası, Hüsündede Tepesi, Kurt kayası, Danataş Tepe, Çatal Tepe, Göğ Tepesi, Akçabel Tepe, Koçkayası Tepe, Yonga Tepe, Pekdemir Tepe, Kütükler gediği, Evliya Tepe, Kızıl dağı, Kılıç dağı, Karagöl Tepesi, Karakaya Tepesi. Kuzeyi: Çiğboğa sırtı ile Ahırlı, Pazarsuyu Derelerinin kesişimi, Orman İşletme Deposu, Hartamalık Tepesi, Dıştaş sırtı, Kara Tepe, Pücükmusa Tepesi, Oymaca güzlesi, Yanıkoğlan güzlesi, Göller Tepesi. Batısı: Serpin Deresi ile Hürmetli Deresi kesişimi, Tepebaşı obası, Çilekli Tepe, Gödenlibel Tepe, Küçükdüz sırtı, İnbaşı Tepenin güneyinde, Serpin Deresi ile Eliboğa Deresinin kesiştiği yer, Çatalağsak kayalıkları, Eliboğa Deresi, Kapıkaya, Akçal Deresi, Ahırlı Deresi, Ahırlı Deresi ile Pazarsuyu Deresinin Çiğboğa sırtı ile kesiştiği yer, Orman İşletme Deposu. Güneyi: Karakaya Tepesi, Dikme boğazı, Çakmaklı Tepe, Yanık Tepe, Evliya Tepe, Keşkaya beli, Elmalıkaya Tepesi, Çayıralan güzlesi, Çiçeklik sırtı, Turnalık sırtı, Yaprakbaş Tepe, Serpin Deresi ile Hürmetli Deresi kesişimi.

2-Bicik Devlet Avlağı; Doğusu: Bektaşoğlu Tepesi, Topalkız çeşmesi, Kara Tepe, Tekmezar çeşmesi, Zomzom Tepesi, Kocadöndüren sırtı, Kara Tepe, Hanyanı Mevkii, Orman Bakım Evi, Kırtıl yolu, Kaynarca Tepesi. Kuzeyi: Kovanlık beldesi, Kayaboynu Mevki, Taşocağının 100 m. güneyinden başlayarak Klise Tepesi, Kale sırtı, Kümbet Tepesi, Yıldız Tepesi, Kara Tepe, Çelepli Tepe, Kovanlık sırtı, Bektaşoğlu Tepe. Batısı: Pücükmusa Tepesi, Dıştaş sırtı, Hartamalık Tepe, Orman İşletme Deposu, Ahırlı Deresi, Çiğbaca sırtı ile Ahırlı Deresi, Pazarsuyu Deresi kesişimi, Pazarsuyu Deresinin 100 m. batısından yamacı takiple, Kayaboynu Mevkii. Güneyi: Kaynarca Tepesi, Çatal Tepe, Hasandede Tepe, Karapınar yaylası sırtı, Göller Tepesi, Yanıkoğlan güzlesi, Pücükmusa Tepesi.

3-Paşakonağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kayaboynu kayalıklarından Pazarsuyu Deresinin 100 m. batısından yamacı takiple Çiğboğa sırtı ile Ahırlı Deresinin kesişimi, Orman İşletme Deposu, Ahırlı Deresi, Akçal Deresi, Kapıkaya, Eliboğa Deresi, Çatalağsak kayalıkları. Kuzeyi: Pangal Deresi, Uzunali Tepe, Yanık Tepe, Çorak Tepe, Erimez Tepesi, Böğürtlen obası, Örsalan Tepesi, Tekdoruk Tepesi, Yedimeşe Mevkii, Kuşkayası, Kayaboynu. Batısı: Perçinli obası, OrtaTepe, Beyalan obası, Kabadüz Tepe, Dik Tepe, Camidüzü mecrası, Pangal Deresi. Güneyi: Çatalağsak kayalıkları, Karadağ sırtı, Küçükdüz sırtı, Gödenlibel Tepesi, Çilekli Tepe, Tepeobası, Öveçyatak Tepesi, Kel Tepe, Perçinli obası.

4- Bulancak Devlet Avlağı; Doğusu: Seydiköy yaylasından,Yanıklık T., Buğdiklik T., güneybatı istikametinde Çayır dereye ve Tamıdüzü mahallesinden gelen yolu takiben Akkayalı ve Yukarıköy yaylası, Beytuzlağı T., Uzunalan T., güneybatı yönünde Çakıldağı dağı, güneybatı istikametinde Hatun tepesinden gelen yolu keserek Eğrikar sırta ve Hatun tepesinden Kütüklük mezrası, Çoraklık T., kuzeybatı yönünde Kurugöl beli, İslice T., Güney yayladan gelen yolu keserek güneydoğu istikametinde Ahaltaş T., Akılbaba T., Kambak T., güneybatı yönünde Evliya T., doğu yönünde Kurtbelinde gelen yolu keserek Ermeni T. Kuzeyi: Topuklu Dağdan kuzeydoğu yönünde Yanıkbaşı T., Aksakal tepeden Fındıklıbele, Taflancık T., doğu yönünde Kumkumlukbeli T., Dipyatakbelindeki tepeleri geçerek Çaman T., Kuzbaşı güzlesinden Keyifkıran T., Değirmendere, Kuz T., güneydoğu istikametinde 1282 rakımlı tepe, Samgüney sırtı ve Tamıdüzü Mahallesinden gelen yolu takiben Kürün T., Tamıdüzü mahallesinden gelen yolu takiben Dündür T. ve Seydiköy yaylası. Batısı: Kırıkkızlar tepeden Kuzeybatı yönünde Şehitlik mezarlığından Kırımziya T.,Körbeli T., kuzey yönünde Çakrak deresi,Göktaş T., Kuzeydoğu yönünde Atmataş T., güneydoğu istikametinde Kızılyar T., doğu yönünde Körükbeli T., kuzeydoğu yönünde Kanbak T.,Kürkkonağıdüzü tepeye, Bularıboğazı obasından kuzeye Emeksen T., Şehitalanı obasından gelenyolu takiben Bayralı T., kuzeydoğu yönünde Kara T., kuzeybatı istikametinde Şehitalan obasından Top T., Geyikçibaşı T., Kuzey yönünde Lorukayası T., Arzıneksar T., Karapınar T., Değirmenboğazı obasından Ortaçayır T., Çayırini T., Kuzeybatı yönünde Kumbeli, Gürgenliburun obasından Avulusaz T., kuzey yönünde Pancarlıbelden sırtı takiben Topuklu dağı. Güneyi: Ermeni tepeden güneybatı yönünde Kurtbelinden gelen yolu keserek Kurtbelindeki kahvelerin olduğu mevkii, Kızılkaya T., güneybatı yönünde Karataş T., Çeğerli T., batı yönünde Küçük T.,Çadırtepenin kuzeyindeki tepe,kuzeybatı yönünde Dikentepenin kuzeyindeki tepelere, Küçükeşekyatmaz T., kuzey yönünde Ağaçdevlet, kuzey yönünde devam ederek Şehitbeli T., Kralkanakarman T., Kuzeybatı yönünde Arpacık tepelerinin doğusundaki tepe, Arpacı tepeleri, batı yönünde devam ederek 2253 rakımlı tepe, Pırasataşı Hatuncuk yaylası, güneybatı yönünde İkizler T., yine batı yönünde Akıntuzlu T., batı yönünde Leyli T., Teknecik T., güneybatı yönünde Tosuntepe yaylasından gelen yolu obuzda keserek kuzeybatı yönünde Kanlıkaya T.,sırttan Çobanbağırtan pınarından Taşağıl yaylasından gelen yolu takiben Kırkkızlar T.

5- Merkez-Kemerköprü Kulakkaya Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kornalı dereden, Büyükdere deresi, Karadere, Ardahan deresi, Çeridere, Çaykara pınarı, Şamlı mahallesi, Madenkıran deresi ve değirmeni, Sinder mah, Deregözü mah. güneyde kalmak üzere Gedikli deresi. Sultaniye köyü yolu, Aksak mah. ve Aksak deresi, Kaynarca deresi. Köy deresi. Büyükdüz mah. güneyde kalmak üzere Keçilik deresi, Pıtraklık mezarlığı, Cimşir deresi, Kertil deresi, Hüseyintarla mevkii, Alubayır deresi, Topoğlu mah., Avcı dere, Kireç ocağı, Ören pınarı ve Ören deresi. Şalgamlı tepe, Karaali orman bakım evi. Yavşan deresi. Yavşan deresinin Kolca mah., çat yaptığı yer, Kalcı tepesi, Doğusu: Kalcı tepesinden başlayarak Gölbeleği tepe, Kabaklıtarla, Kazmatepe, Kızılcakovan tepe, Kovan sırtı, Karacaova tepe, Dereli deresi, Maden tepesi, Harmankaya, Aksu deresinin akış istikametini takiple Sağırlık-Kuzalan güzleğinde Annakkaya, Güneyi: Annakkayadan başlayarak Karakütük tepe, Tepeçayırı, Uzunalan yaylası, Koçoğlu tepe, Musalıdede tepe, Çataloluk pınarı ve Kabak tepe, Kayacık tepe, Seyir tepe, Himmetli tepe, Kocadağ tepe, Çağmakaya tepe, Taşboğazı sırtı, Taşoluk pınarı, Batısı: Taşoluk pınarından başlayarak Yonga tepe, Koçkayası tepe, Alçakbel tepe, Göğtepe, Göllerinönü tepe, Kırtıl yolu, yayla yolunu kuzey yönde takiple Efendioğlu-Hanyanı, Kurt tepesi, Kocadöndüren sırtı, Zomzom tepe, Karatepe, Topalkız tepesi. Madenkıran tepe, Sırganlı tepe, Çamlık tepe, Armutlu tepe,  Kırtıl- Evliya tepe, Kornalı deresi.

6- Merkez - Kemerköprü Genel Avlağı; Doğusu: Yurtyeri deresinin Lapa deresini kestiği yerden başlayarak Kavaklık tepenin kuzeyi Topoğlu mahallesinin güneyinde derenin başladığı yer, Kapıkayanın batısında derenin sırtta başladığı yer. Alıbayır deresinin başladığı yer, Hüseyintarla mevkiinden Kadıoğlu deresi, Kertil sırtı, Kertil deresi, Cimşir mahallesindeki tepe. Kuzeyi: Sayca tepeden sırtı ve yolu takiple Paşadağ, Sırtı takiple Esenli mah. okulu, Batlama deresi. Karaağaç mah. yolu ve Lapa deresinin akış istikametini takiple Yurtyeri deresinin Lapa deresini kestiği yer. Batısı: Ağsak deresinden başlayarak Ağsak mahallesindeki tepe, Karabalçık mah. yolu, Deregözü mah. tepe, Madenkıran deresi, düz hatla Güneycik deresi, Sırtı takiple Şamlı mah. sırtı takiple Eğlence mah.,Eğlence mahalleden Çeri deresi ,Sayca tepe. Güneyi: Cimşir mahallesindeki tepeden başlayarak Cimşir deresi, Keçilik dere, Köy deresi, Kaynarca dere, Ağsak deresi.

7- Espiye Yağlıdere Devlet Avlağı; Kuzeyi: Güneyköyü Mahallesinin doğusundaki Kızıl dereden, Şalcı Mahallesinin doğusu., Çımaklı Mahallesinin güneyinden  Kızıldere deresi, Kızıldereyle Çengel deresinin kesiştiği noktaya, Kızıldereyle Çengel deresinin kesiştiği noktadan Kızıldereyi takiben Taşlısu deresine, Kızıldereyle Taşlısu deresinin kesiştiği noktadan Ayvazıl sırta. 116-129 no’lu numaralar: Güneyköyü Mahallesinin doğusundaki Kızıl dereden başlayarak kuzeydoğu yönünde dereyi takiben Şalcı Mahallesinin kuzeyinde sırtın tepeyle kesiştiği noktaya. 129-144 no’lu numaralar: Şalcı Mahallesinin kuzeyinde sırtın tepeyle kesiştiği noktadan Kızıl dereyi kesip Çımaklı mahllesi yönünde derenin kolunu takiben tepeye daha sonra kuzeydoğu yönünde kızıldereden kolu keserek tekrar Kızıldereye, Kızıl dereyi takiben Kızıldereyle Çengel derenin kesiştiği noktaya. 144-151 no’lu numaralar:  Kızıldereyle Çengel derenin kesiştiği noktadan Kızıldereyi takiben Taşlısu dereyle kesiştiği noktaya. 151-159 no’lu numaralar: Kızıldereyle Taşlısu derenin kesiştiği noktadan Ayvazıl sırta.Doğusu: Ayvazıl sırtan güney yönde Taşlısu deresini takiben Tikence tepe, Annak tepe, Çepni Köyünün Kuzbahçe ve Davutlu Mahallelerinden Yılgın tepe, Arpacık Mah., Kuruköprü Mah., Göl Mah., Karakışla mahallesinin batısından güney yönde Kuru dereye, Kasapçayır Mah., Karaböğürtlen tepeyi takiben Karagöz dereye, Yağcı Mah., Kızıl dereyi takiben Hudu dereye, Sulakhan tepe, Fidanlık tepeden doğu yönde Şeytan tarlasına, Hıdır Mah., Yıldırımlar mahallesinde Kuşkayasının kuzeydoğusuna, Avluca köyünün kuzeyinden Karadona dersinden Sasu deresine, Geycek ve Boğmalık Mah. batısından Boğmalık sırta, Akşık tepe, Kuranyatak sırta, Karadona deresini takiben Kura deresinin kollara ayrım noktasına, Tepeardıç sırta, Karaçam tepe, Kürün tepeye: 159-171 no’lu numaralar: Ayvazıl sırtan güney yönde Taşlısu deresini takiben Tikence tepeye. 171-179 no’lu numaralar: Tikence tepeden güney yönde Annak tepeye. 179-189 no’lu numaralar: Annak tepeden Güneybatı istikametinde Kuzbahçe ve Davutlu Mahallelerinin ortasından geçerek Yılgın tepe. 179-200 no’lu numaralar: Yılgın tepeden güney yönde Arpacık Mah. Kertilyatak Mahallesinin batısından Göl Mahalleye. 200-211 no’lu numaralar:  Göl Mahalleden Karakışla mahallesinin batısından güney yönde Kuru dereye. 211-213 no’lu numaralar:   Kuru dereden kuzeybatı yönünde Kasapçayır Mahalle. 213-225 no’lu numaralar: Kasapçayır Mahalleden güney yönde Karaböğürtlen tepeyi takiben Karagöz dereye, Karagöz dereyi doğu yönde takiben Yağcı Mahallesine. 225-247 no’lu numaralar: Yağcı Mahelleden doğu yönde Kızıl dereyi takiben Hudu dereye, Hudu dereden güneydoğu yönde Sulakhan tepeye. 247-263 no’lu numaralar: Sulakhan tepeden güney yönde Fidanlık tepeye. 263-272 no’lu numaralar: Fidanlık tepeden doğu yönde Şeytan tarlasına. 272-282 no’lu numaralar: Şeytan tarlasından güneybatı yönde Hıdır mahallesinde Sağlık ocağını takiben Yıldırımlar mahallesinde Kuşkayasının kuzeydoğusuna. 282-290 no’lu numaralar: Kuşkayasının kuzeydoğusundan doğu yönde Avluca köyünün kuzeyinden Karadona deresini takiben Sasu deresiyle kesiştiği noktaya. 290-303 no’lu numaralar:  Karadona ve Sasu derelerinin kesişiminden kuzey yönde Geycek ve Boğmalık Mahallelerinin batısından takiben Boğmalık sırta. 303-311 no’lu numaralar: Boğmalık sırttan kuzey yönde Akşık tepeye. 311-314 no’lu numaralar: Akşık tepeden kuzeydoğu yönde Kuranyatak sırta. 314-337 no’lu numaralar: Kuranyatak sırttan güney yönde Karadona deresini takiben Kura deresinin kollara ayrım noktasına. 337-351 no’lu numaralar: Kura deresinin kollarının ayrım noktasından doğu yönde Tepeardıç sırta, Tepeardıç sırttan güney yönde Karaçam tepeye, Karaçam tepeden güneybatı yönde Tepeardıç sırttan Kürün tepeye. Güneyi: Kürün tepeden Samgüney sırtı takiben Kuz tepe, Kızılyatak sırtı takiben Karadona deresi, Kürünlü deresi, Kelifkıran tepe, Çaman tepe, Dipyatak belinden Kurtbeli tepe, Taflancık tepeyi takiben Aksakal tepe, Yanıkbaşı tepe, batı yönde Topuklu dağdaki Kara dere, güney yönde Parcarlı beli takiben Avulusuz tepe, Çayırini tepe, Karapınar tepe, Karatuzluk tepe, Sipsilik tepe, Gölyanı güzleğinin kuzeyinden Köykıranı tepe, Tesbihbaşı sırtı takiben Yağlı dere, Karadağ dağına. 351-360 no’lu numaralar: Kürün tepeden  batı yönde Samgüney sırtı takiben Kuz tepeye. 360-378 no’lu numaralar: Kuz tepeden batı yönde Kızılyatak sırtı takiben Karadona deresine, Karadona deresinden kuzeydoğu yönde Kürünlü deresine, Kürün deresinden güneybatı yönde Kelifkıran tepeden Çaman tepeye. 378-381 no’lu numaralar: Çaman tepeden kuzeybatı yönde Dipyatak belinden Kurtbeli tepeye. 381-397 no’lu numaralar: Kurtbeli tepeden güneybatı yönde Taflancık tepeyi takiben Aksakal tepeye, Aksakal tepeden Yanıkbaşı tepeye. 397-401 no’lu numaralar: Yanıkbaşı tepeden batı yönde Topuklu dağdaki Kara dereye. 401-413 no’lu numaralar: Karadereden güney yönde Parcarlı beli takiben Avulusuz tepeye. 413-421 no’lu numaralar: Avulusuz tepeden güney yönde Kumlubeli takiben Çayırini tepeye. 421-442 no’lu numaralar: Çayırini tepeden güney yönde Değirmenboğazı obası ve Günlük yaylalarının batısından Karapınar tepeye, Karapınar tepeden güney yönde Karapınarından Karatuzluk tepeye. 442-450 no’lu numaralar: Karatuzluk tepeden batı yönde Kalekaya tepeyi takiben Sipsilik tepeye. 450-455 no’lu numaralar: Sipsilik tepeden batı yönde Gölyanı güzleğinin kuzeyinden Köykıranı tepeye. 455-464 no’lu numaralar:  Köykıranı tepeden batı yönde Tesbihbaşı sırtı takiben Yağlı dereye. 464-475 no’lu numaralar: Yağlı dereden kuzeybatı yönde Çilderesi Mahallesini takiben Karadağ dağı.Batısı: Karadağ dağından kuzey yönde İncebeli tepeden Kabak tepe, Kabak tepe, Cücen tepe, Zerdalıçayır tepe, Küçükmezarlık tepe, kuzey yönde yolu takiben Külcü pınarına, Sarıkayabaşı tepe, Eğerlik deresi, kuzeydoğu yönde Eğerlik tepe, kuzey yönde Çamanlık tepe, Çamışcorağı tepe, kuzey yönde yolu takiben Diçeğekabağı tepe, Horondüzü tepe, Dikyatak tepe, doğu yönde Ayvacıoğlu mahallesinin güneyine, Geyikgölü deresini takiben Anduz mezrası, kuzeydoğu yönde Yağlıdere deresi, kuzey yönde Yağlı dereyi takiben Tilhan mahallesinin batısından Delmece mahallesini geçerek Güney mahallesine, Taşlı tepe, Topuklu tepe, Güzlek mahallesinin batısından Kilikmaden mahallesinin doğusundan geçerek Çilekburun tepe, Yeniyolbaşı tepenin kuzeyinden takiben Ömerbaşı mahallesinden kuzey yönünde devam edip Yumruk tepe, Şahinyuva köyünü geçerek kuzey yönde Boğaztarla Mahallesi, Uyuzluk tepe, Saz mahalleden Ağaçarağı tepe, Kuyuyanı mahallesinden kuzeybatı yönünde Çildere takiben Kızıldereyle kesiştiği noktaya. 475-486 no’lu numaralar: Karadağ dağından kuzey yönde İncebeli tepeden Kabak tepeye. 486-498 no’lu numaralar: Kabak tepeden kuzey yönde sırtı takiben 2017 m deki Kabak tepeye, Kabak tepeden kuzey yönde sırtı takiben Cücen tepeye, cücen tepeden kuzey yönde sırtı takiben Kırboğaz obasının batısından ilerleyerek yine kuzey yönde sırtı takiben Zerdalıçayır tepeye. 498-514 no’lu numaralar: Zerdalıçayır tepeden kuzey yönde takiben Küçükmezarlık tepeye, Küçükmezarlık tepeden kuzey yönde yolu takiben Külcü pınarına, Külcü pınarından kuzey yönde yine yolu takiben Sarıkayabaşı tepeye. 514-527 no’lu numaralar: Sarıkayabaşı tepeden doğu yönde sırtı takiben Eğerlik deresine, Eğerlik deresinden kuzeydoğu yönünde Eğerlik tepeye, Eğerlik tepeden kuzey yönde yolu takiben Çamanlık tepeye. 527-542 no’lu numaralar: Çamanlık tepeden kuzey yönde yolu takiben Çamışcorağı tepeye, Çamışcorağı tepeden kuzey yönde yolu takiben Diçeğekabağı tepe. 542-1 no’lu numaralar:  Diçeğekabağı tepeden kuzeydoğu yönde yolu takiben Alçakbel tepeye, Alçakbel tepeden Kuzey yönde yolu takiben Horondüzü tepeye, Horondüzü tepeden kuzey yönde yolu takiben Dikyatak tepe. 1-21 no’lu numaralar:  Dikyatak tepeden doğu yönde takiben Geyikgölü deresini keserek Ayvacıoğlu mahallesinin güneyine. 21-33 no’lu numaralar: Ayvacıoğlu mahallesinin güneyinden başlayarak güney önde Geyikgölü deresini takiben Anduz mezrasına. 33-43 no’lu numaralar: Anduz mezrasından kuzeydoğu yönde Yağlı dereye, Yağlı dereden kuzey yönde Yağlı dereyi takiben Tilhan mahallesinin batısından Delmece mahallesini geçerek Güney mahallesine.43-61 no’lu numaralar: Güney mahallesinden doğu yönde sırtı takiben Taşlı tepeye, Taşlı tepeden Kırpık tepenin kuzeyinden doğu yönde takiben Küçükparmak mahallesinin kuzeyinden takiben Topuklu tepeye. 61-72 no’lu numaralar: Topuklu tepeden güney yönde Güzlek mahallesinin batısından Kilikmaden mahallesinin doğusundan geçerek Çilekburun tepeye. 72-97 no’lu numaralar: Çilekburun tepeden doğu yönde takiben Yeniyolbaşı tepenin kuzeyinden takiben Ömerbaşı mahallesinden kuzey yönünde devam edip Yumruk tepeye, Yumruk tepeden Şahinyuva köyünü geçerek kuzey yönde Boğaztarla Mahallesine, Boğaztarla mahallesinden kuzeydoğu yönde karaağaç deresini keserek Uyuzluk tepeye. 97-105 no’lu numaralar: Uyuzluk tepeden kuzey yönde takiben Saz mahalleden Ağaçarağı tepe. 105-116 no’lu numaralar: Ağaçarağı tepeden kuzey yönde Kuyuyanı mahallesinden kuzeybatı yönünde Çildere takiben Kızıldereyle kesiştiği noktaya.

8-Espiye Ekindere Esenli Devlet Avlağı; Kuzeyi: :( Kulaksız dağ’ dan başlayarak sırtı kuzeydoğu yönde takiple Karadağ,sırtı güneydoğu yönde takiple Çilderesi ile Yağlıderesi kesişimi. Tespihbaşı sırtını takiple Köykıranı tepesi, Sipsilik tepesi ,Kalekaya tepesi,Tekçam deresinin araba yolu ile başladığı yer.) 213-220 no’lu numaralar: Tuzlak tepeden başlayarak sırtı kuzeydoğu yönde takiple Hasandoruğu tepe, sırtı kuzeydoğu yönde takiple Kulaksızdağ. 220-228 no’lu numaralar: Kulaksızdağı kuzeydoğu yönde sırtı takiple Karadağ obası (Karadağ). 228-234 no’lu numaralar: Karadağdan sırtı güneydoğu yönde takiple Yağlıdere, Yağlıdereden güney doğu istikametle Çilderesinin Yağlıdereyi kestiği yer. 1-19 no’lu numaralar: Yağlıdere Çildere kesişiminden doğu yönde sırtı takiple Tesbihbaşı sırtı, sırtı takiple Köykıranı tepe Gölyanı güzlesi, sırtı doğu yönde takiple 1800m lik tepeden Sipsilik tepe, doğu yönde obuzu takiple yayla yolunu kestiği yer. 19-24 no’lu numaralar: Kesişimden sırtı doğu yönde takiple Kalekaya tepe, Kalekaya tepeden doğu yönde Günlük yaylaları(Karadüzlük tepe) yol ağzı kesişimine kadar. Doğusu: (Tekçam deresinin araba yolunda başladığı yerden başlayarak sırtı takiple Sarpoyrak tepesi, Karaburun tepesi, Lorukayası tepe, Geyikcibaşı tepe, Küçükkıran tepe, Toptepesi, Karatepe, Bayrak tepesi, Emeksan tepesi, Kanbak tepe, Körükbeli tepesi.)24-32 no’lu numaralar: Yayla yol kesişiminden güney istikamette yayla yollarına paralel sırtı takiple Sarpoyrak tepe, güney istikamette Sarpoyrak tepeden boğazı geçerek Arzıneksar Tepe. 32-42 no’lu numaralar: Arzıneksar Tepeden güneybatı istikamette Kert boğazını geçerek Karaburun tepe, Karaburun tepeden güney yönde takiple boğazı geçerek Lorukovası tepe, Lorukobası tepeden önce doğu istikamette sonra güney istikamette sırtı takiple Geyikçibaşı tepe. 42-53 no’lu numaralar: Geyikçibaşı tepeden güney batı yönde Kaytangeliş obasını yolun kestiği yer, güneybatı yönde sırtı takiple Küçükkıran tepe, Küçükkıran tepeden güney yönde boğazı yolda keserek Gülhanım Pınarından sırtı takiple Toptepe, Toptepeyi güneydoğu istikametinde takiple Şehitalanı obası yol ayrımı,  yolu takiple sırttan Kara tepeye. 53-62 no’lu numaralar:  Karatepeden güney batı istikametle sırt boyu yolu keserek Buyralı tepeye, Buyralı tepeden güney istikamette çukuru takimle boğazdan Emeksen tepesi, sırtı güney yönde takiple Buları boğazı obası,  Buları boğazı obası’nın güneydoğu istikametinde yolu kestiği yer. 62-69 no’lu numaralar: Yoldan güneydoğu istikamette obuzu takiple yolu keserek obuzdan  Kürtkonağıbükü tepe, Kürtkonağıbükü tepeden güney yönde sırtı takiple Karbak tepe, 69-74  no’lu numaralar: Karbak tepeden  güney batı yönde sırtı takiple boğazda yolu keserek Körükbeli tepeleri.Güneyi: ( Körükbeli tepesinden başlayarak sırtı batı yönde takiple Kızılyar tepesi,Atmataş tepe,Göktaş tepe,Taflanlı tepe,araba yolu ile Çakrak deresinin kesiştiği yer. Sırtı güneybatı yönde takiple Körveli tepe,Davutlu tepe,Kırınziya tepe,Kırıkkızlar tepe,Öküzkayası tepe,Erimez tepe,Belektaşı tepesi.)74-77 no’lu numaralar: Körükbeli tepelerini batı yönde sırtı takiple boğazda yolu keserek Kızılyar tepesi, 77-88 no’lu bölmeler: Kızılyar tepesini kuzeybatı yönde takiple sırttan güneydoğu istikametine sırttan yola paralel, daha sonra yolla birlikte Atmataş tepesine, Atmataş tepesinden günaybatı istikamette tepeleri sırttan geçerek boğazda yolu keserek Göktaş Tepesi. 88-97 no’lu numaralar: Göktaş Tepesinden güney yönde Taflanlı tepeye(Taflanlıtepe obası), Taflanlı tepeden kuzeybatı istikamette tepeden doğru Çakrak obası yolunu keserek Çakrak köyü yolunu batı yönde takip ederek Çakrak deresinin Kandereyle birleştiği yer. 97-110 no’lu numaralar: Çakrak deresinden güneydoğu istikametle sırttan Körveli tepesine, Körveli tepesinden güneybatı yönde Davutlu tepe, Davutlu tepeden güneybatı yönde Sırtı sonra çukuru sonra tekrar sırtı takiple Kırımziya tepe, 110- 116 no’lu numaralar: Kırımziya tepeden Güney yönde Şehitlik mzl., araba yolunu keserek Çıkrıkbelen tepeden gelen yolu keserek güney istikamette sırta çıkarak Kırkkızlar tepesine.116-126 no’lu munaralar: Kırkkızlar tepesinden güney doğu istikamette Çıkrıkbelen tepeden gelen yolun güneydoğu kolunu takiple Hasanşeyh deresi pınarlarından Çobanbağırtan pınarına. Çobanbağırtan pınarından güneydoğu yönde Kanlıkaya tepenin kuzeybatısı sırtına kadar, Kanlıkaya tepenin kuzeybatısından güneybatı yönde sırtı takiple Yeldüzen boğazına. 126-143 no’lu numaralar: Yeldüzen boğazından güney batı istikametinde sırta çıkarak Öküzkayası tepesine, Öküzkayası tepesinden güneybatı yönde Taşağıl yaylası yolunu keserek güneybatı yönde Taşağıl deresinin pınarından boğazı keserek güneybatı yönde Küçük taşağıl mevkii sırtını takiple Erimez tepenin güneydoğusundaki tepeden batı yönde Erimez tepeye. Erimez tepeden batı yönde Erektaşı tepeye. 143-155 no’lu numaralar: Erektaşı tepeden kuzey yönde Tuzlak sırtına, Tuzlak sırtından kuzeybatı istikamette Erektaşından gelen yolu takiben Taşağıl yaylasından gelen yolu keserek Kuzlak sırtına, Kuzlak sırtından kuzey yönde Erektaşından gelen yolu takiben 2264m lik’ tepe,  2264m lik tepeden yolu takiple Avlaçat mevkiinde boğazda yolu tekrar keserek kuzey batı yönde sırıt takiben Şehitlerbeli tepeye, Şehitlerbeli tepeden kuzey yönde Deliklitaş tepeye. 155-160 no’lu numaralar: Deliklitaş tepeden batı yönde boğazda yayla anayolunu keserek Şehitlik Mzl.’dan Tombultaş tepelerine, Tombultaş tepelerinden batı yönde obuzudan Kazankaya tepeye. Batısı:( Erektaşı tepeden Tuzlak sırtını kuzeybatı yönde takiple Deliktaş tepe,Tonbultaş tepe,Kazankaya tepe,Eşekmeydanı sırtını kuzeybatı yönde takiple Teldireği tepe,Düzlek tepesini kuzeydoğu yönde takiple Karabalçık tepe,Ağmaşa tepe,Göbelin tepe,Kızakketril tepe,Göktepe,Sindal tepesi,Ocakkıranı tepe, Çalsapağı tepe,Tuzlak tepe,Hasandoruğu tepesi ve Kulaksız dağı.)160- 168 no’lu numaralar: Kazankaya tepesinden kuzeybatı yönde sırtı takiple Eşekmeydanı sırtına, Eşekmeydanı sırtını kuzey yönde takiple yolu keserek sırtı takiple Teldireği tepesine. 168-179 no’lu numaralar: Teldireği tepesinden kuzeydoğu yönde sırtı takiple Düzlektepeye, Düzlektepeden kuzeydoğu yönde boğazdan Karabalçık pınarları üzerinden Karabalçık tepeye, Karabalçık tepeden sırttan yolu keserek yolun sağından tepe üzerinden sırtla Ağmoşa tepeye. 179-184 no’lu numaralar: Ağmoşa tepeden kısmen araba yolunu ve sırtı kuzeydoğu yönde takiple Göbelintepe, 184-195 no’lu numaralar: Göbelintepeden kısmen araba yolunu ve sırtı kuzeydoğu yönde takiple Kızakkertilitepe ve Göktepe. 195-205 no ‘lu numaralar: Sırtı kuzey ve kuzeydoğu yönde takiple Sindaltepesi ve Ocakkıranı tepe. 205-208 no’lu numaralar: Sırtı kuzey yönde takiple araba yolunu sırta viraj yaptığı yer. 208-213 no’lu numaralar: Araba yolunu kuzey ve kuzeydoğu yönde takiple Çalsapağı tepe ve Tuzlak tepesi.

9-Espiye Karadoğa-Tohumluk Devlet Avlağı; Kuzeyi: Topuklu dağdan  kuzeydoğu yönünde  Yanıkbaşı Tepe, Aksakal tepeden  fındıklıbele , Taflancık tepe,  doğu yönünde  obuzu takiben kumkumlukbeli  tepe,  dipyatakbelindeki  tepeleri  geçerek  obuzu takiben  çaman tepe,  kuzbaşı  güzlesinden   keyifkıran tepe,  Değirmendere , kızılyatak  sırta,  kuz tepe,  güneydoğu  istikametinde sırasıyla  obuzu, ve iki tepeyi  takiben  1282 rakımlı  tepede3n  samgüney sırtı  takiben  tamıdüzü mahgallesinden  gelen yolu  takiben  küre tepe,  tamıdüzü  mahallesinden   gelen yolu  takiben  dündür tepe, obuzu takiple  güneydoğu  istikametinde  sırtı takiben  Seydiköy yaylasına ( 251- 261 nolu numaralar:  topukklu dağdan  başlayarak  kuzydoğu yönünde sırtı  devamn ederek  yanıkbaşı tepe,  sarmısaklı mahallesinden  gelen yolu takiben  aksakal  tepeden  fındıkbele 261-4 nolu numaralar:  fındıkbelden  sarmısaklı  mahallesinden  gelen yolu  keserek  kuzey doğu istikametinde  taflancık  tepeye,  doğu yönünde  obuzu takiben   kumkumlukbeli  tepeye güneydoğu yönünde sırtan obuzu takiben  dipyatakbelindeki  tepeleri  geçerek  obuzu  takiben  çaman  tepe.  4-12 nolu numaralar:  çağman tepeden  kuzeydoğu  yönünde sırtı  takiben  kuzbaşuı güzlesinden   keyifkıran tepeden   kuzeydoğu istikametinde  değirmendereye.12-19 nolu  numaralar:  değirmendereyi güneydoğu  istikametinde takiben  Kızılyatak  sırta,  kızılyatak sırttan  kuz tepe, 19-26 nolu numaralar:  kuz tepeden  güneydoğu  istikametinde  sırasıyla  obuzu , ve iki tepeyi  takiben  1282  rakımlı tepeden  samgüney sırtı  takiben  tamıdüzüğ  mahallesinden  gelen  yolu takiben  kürün tepe.26-33 numaralar:  kürün tepeden  güneydoğu  istikametinde tamıdüzü  mahallesinden  gelen yolu  takiben  dürdür tepeye , dürdür  tepeden  doğu istikametinde  tamıdüzü Mahallesinden  gelen yolu  takiben  dürdür tepeye, dürdür tepeden  doğu istikametinde obuzu takiple  güneydoğu  istikametindew sırtı takiben  seydiköy yaylası.  Doğusu:  Seydiköy yaylasından  güneybatı istikametinde  yanıklık tepe,  buğdiklik tepe,  güneybatı istikametinde  çayır dereye ve tamıdüzü  mahallesinden  gelen yolu  takiben  akkayalı yaylası , saz byayla,  yukarıköy  yaylası,   beytuzlağı  tepesi,  perper tepe, oklu tepe,  uzunalan tepe,  güneybatı yönünde sırtı  takiben  çakıldağıdağı,  güneybatı istikametinde  sırtı takiben  hatun tepesinden  gelen  yolu keserek  eğrikar sırta ve hatun tepesinden  yolu takiben  kütüklük mezrası , çoraklık  tepe, kuzeybatı yönünde  kurugöl beli , çeçedevren beli , islice  tepe,  güney yayladan  gelen yolu keserek  güneydoğu  istikametinde  sırtı takiben  ahaltaş tepe,  akılbaba tepe,  susuz tepe,  kumbak tepe,  güneybatı yönünde  evliya tepe,  doğu yönünde  sırtı takiben  kurtbelinde gelen  yolu keserek  Ermeni tepeye. ( 33-42  nolu numaralar: seydiköy  yaylasından  güneybatı  istikametinde sırtı takiben  yanıklık tepeye,  yanıklık tepeden  güneybatı  istikametinde  sırtı takiben   yanıklık tepeye,  yanıklık tepeden  güneybatı istikametinde  sırtı takiben  boğazı geçerek  güney yönünde  ilerleyip  güneybatı  yönündeki  sırttan   buğdiklik  tepeyew  42-50/ A nolu numaralar:  buğdiklik tepeden  güneybatı  istikametinde  çayır dere  ve tamıdüzü b mahallesinden  gelen yolu takiben  akkayalı  yaylasına 50/A- 59  nolu numaralar: Akkayalı yaylasından  güney  istikametinde  saz yaylaya, sazx  yayladan  günbey  yönünde  yukarıköy  yaylasına  yukarıköy  yaylasından  güney i,stikametinde yolu  keserek  sırtı takiben  tepeye  tepeden  güneydoğu  istikametinde  sırttan itibaren  beytuzlağı  tepesine, beytuzlağı  tepeden  güneydoğu  yönünde sırtı takiben  yolu keserek  daha sonra  güğneybatı  yönünde sırttan  itibaren  perper tepeye, perper tepeden  güney yönünde yayla yollarının kesişimi nıktasında  doğudan  gelen yolu ve sırtı takiben  güney yönünde oklu tepeye . 59-67 / a  nolu numara: Oklu tepeden güney  istikametinde sırtı  takiben  yaslıalan  yaylasından  yolu keserek  obuzdan  uzunalan tepeye , uzunalan tepeden  güney batı  yönünde sırtı takiben  obuzda yaslıalan  yaylasından  gelen yolu keserek n yine güneybatı   istikametinde  sırtı takiben  çakıldağına, çakıldağından  güneybatı  istikametinde  sırtı takiben  sırtın  yarısında  güney istikametinde  dönüp  yine sırtı takiben  hatun tepesinden  gelen yolu keserek  eğrikar sırta ve hatun  tepesinden  yolu takiben  kütüklük mezrasına , 67/A-78 nolu numaralar:  kütüklük mezrasından  güney istikametinde hatun tepesinden  gelen yolu  takiben  çambaşı sırtından  gelen yolu keserek  çoraklı teye, çoraklık tepeden  kuzeybatı  yönünde  çambaşı  sırttan gelen  yola ve güneybatı istikametinde çombaşı  sırtından  gelen yolu takiben   kurugöl  beline , kurugöl belinden  güney istikametinde  kurugöl  belinden gelen  yolu takiben  çeçedevren  bveline oradanda  güney yönünde  kurugölden gelen  yolu takiben   islice tepeye. 78-83/A nolu  numaralar: islice tepeden  güney yönünde  kırman  tepeden  gelen yolu  keserek  kurugöl  belinden  gelen yolu  takiben  güney  yayladan  gelen yolu  keserek  güneydoğu  istikametindew  sırtı takiben  ahaltaş  tepeye 83/A-95 nolu numaralar : Ahaltaş  tepeden güneybatı yönünde  ahaltaş tepenin  batısından  gelen yolu takiben  güney  yönünde  iki yol ayrımından  sırtı takiben  obuza  obuzdan güney  yönünde  çukura  oradan da güneybatı  yönüne   akılbaba tepeye , 95-101 nolu numaralar:  akılbaba tepeden güney  yönünde sırtı takiben  obuzdan  susuz tepeye, susuz tepeden  güneybatı  ytönünde  sırtı  takiben çukura oradan da  güneydoğu  yönünde  dönülerek  ayıbeli  yaylasından  gelen yolu keserek  sırtı takiben  kambak tepeye.101-106 no lu numaralar. Kambak tepeden  güneybatı  yönünde sırtı takiben obuzdaki çukurlardan  evliya tepe, evliya tepeden  doğu yönünde sırtı takiben  kurtbelinde gelen  yolu keserek  ermeni tepeye.) Güneyi: Ermeni tepeden güneybatı  yönünde  kurtbelinden  gelen yolu  keserek kurtbelindeki kahvelerin olduğu mevkii , Kızılkaya  tepe, güneybatı  yönünde sırtı takiben  karataş tepe,  çeğerli tepe,  batı yönünde  sırtı takiben  küçük tepe, zilgedik tepe,  höyük tepe, çadırtepenin  kuzeyindeki tepe,  kuzeybatı  yönünde  sırrttan  obuzdan  diken tepenin  kuzeyindeki  tepelere , küçükeşekyatmaz  tepe,  kuzey yönünde  sırtı takiben  ağaçdevlet kuzey yönünde  devam  ederek  şehitbeli tepe  kralkanakarman  tepe,   kuzeybatı yönünde  sırtı takiben  arpacık  tepelerinin  doğusundaki  tepe,  arpacı tepeleri , batı yönünde  devam ederek 2253 rakımlı tepe, pırasataşı sırtı  takiben  hatuncuk  yaylası, güneybatı  yönünde  sırtı takiben  ikizler tepe,  obuzdan itibaren  yeni batı  yönünde  sırtı takiben   akıntuzlutepe,   batı yönünde sırtı takiben leyli tepe , teknecik tepe,  güneybatı yönünde sırtı takiben  tosuntepe yaylasından gelen  yolu  obuzda  keserek  kuzeybatı  yönünde sırtı takiben  kanlıkaya tepe, sırttan  çobanbağırtan  pınarından  taşağıl  yaylasından gelen  yolu takiben  kırkkızlar tepe. ( 106-112 nolu numaralar: Ermeni tepeden güneybatı yönünde sırtı takiben  kurtbelinden  gelen yolu keserek  kurtbeline  kahvelerişn olduğu  yere , kurtbelinden  güneybatı  yönünde devam eden  yolu takiben  kurtbeli yaylasından  gelen yolun  güney  kolunu kestiği yerden  yine kurtbelinde gelen yolu güneybatı  istikametinde  takiben  sırttan   Kızılkaya tepeye . 112-119 nolu numaralar. Kızılkaya tepeden  güğneybatı yönünde sırtı takiben  karataş tepeye , karataş tepeden  kurtbeli yaylasından  gelen yol ile  karataş tepeden  gelen yolun kesiştiği  noktadan takiben  güneybatı yönündeki  çukurdan  itibaren  kuzeybatı  yönünden  çeğerli tepeye,  çeğerli tepeden  batı yönünde  sırtı takiben  küçük tepe, 116-125 nolu numaralar:  küçük tepeden güneybatı yönlü msırtı takiben  zilgedik tepeye, zilgedik tepeden  kuzeybatı  yönünde önce  sırtı takiben  obuzdan batı yönündesırtı takiben  höyük tepeye , höyük tepeden  batı yönünde  sırtı takiben  obuzdan  güneybatı  yönünde sırtı takiben  çadırtepenin  kuzeyindeki  tepeden kuzeybatı  yönünde  sırttan  obuzdan Dikentepenin  kuzeyindeki  tepelere, tepelerden batı  yönünde sırtı takiben  küçükeşşekyatmaz  tepe,  125-133 nolu numaralar:  küçükeşşekyatmaz tepeden  kuzey yönünde sırtı takiben ağaç devlet beline.  Kuzey  yönünde devan ederek  şehitbeli tepeden  kuzey  yönünde  sırtı takiben kralkanakarman  tepenin kuzeydoğusundaki  tepeden  kralkanakarman tepe 133-143  nolu numaralar kralkanakarman tepeden kuzeybatı byönünde sırtı takiben  arpacık tepelerinin doğusundaki  tepeye 2253 rakımlı tepeye, 2253 rakımlı tepeden  batı yönünde  pırasataşı  sırtı  takiben   hatuncuk yaylası , tütünçayır  yaylası  ve  haçbeli yaylasından  gelen yolların  kesişim  noktasından  güneybatı  yönünde  sırtı takiben  ikizler tepe. 143-150 nolu  numaralar:  ikizler tepeden  batı yönünde  sırtı takiben   obuzdan itibaren  yine batı yönünde  sırtı takiben  akıntuzu tepeye , akıntuzlu tepeden  batı yönünde  sırtı takiben  kleyli tepeye,  leyli tepeden  kuzeybatı yönünde  sırtı takiben   obuzdan devam  edilerek   obuzdan sırttan teknecik tepe, 150-158  nolu numaralara:  teknecik tepeden  güneybatıu  yönünde sırtı  takiben tosun tepe yaylasından gelen  yolu obuzda keserek  kuzeybatı yönünde  sırtı takiben  kanlıkaya  tepeye,  kanlıkaya  tepeden  kuzeybatı  yönünde sırttan  çabambağırtan  pınarından  taşağıl  yaylasından  gelen  yolu takiben  kırkkızlar tepe.) Batısı:  Kırkkızlar tepeden kuzeybatı yönünde sırtı takiben  Şehitlik mezarlığından  kırımziyatepe,  davutlu tepe,  körbeli tepe,  kuzey yönünde sırtı takiben   çakrak deresi, taflanlı tepe,  göktaş tepe,  kuzeydoğu yönünde  atmataş tepe,  güneydoğu istikametinde  kızılyar tepe,  doğu yönünde  sırtı takiben  körükbeli tepe,  kuzeydoğu  yönünde  obuzdan  kambak  tepe,  kürkkonağıdüzü tepeye, bularıboğazı obasından  kuzeye  emeksen tepe, şehitalanı  obasından  gülenyolu  takiben  bayralı tepe,  kuzeydoğu yönünde  Karatepe,  kuzeybatı  istikametinde  sırttan itibaren  şehitalan  obasından top  tepe,  küçükkıran tepe,  geyikçibaşı tepe,  kuzey yönünde  lorukayası  tepe,  obuzdan itibaren  kuruburun tepe, arzıneksar tepe, sarpoyrak tepe,  karatuzluk tepe,  Karapınar tepe,  değirmenboğazı  obasından  ortaçayır tepe, çayırini tepe,  kuzeybatı yönünde sırtı  takiben  kumbeli , gürgenli burun  obasında avulusaz tepe, kuzey yönünde sırtı takiben   pancarlıbelden  sırtı takiben topukludağı. ( 158-165 nolu numaralar : Kırıkkızlar  tepeden  kuzeybatı  yönünde  sırtı takiben  tepeden kuzey  yönünden şehitlik mezarlığından  kırımziyatepeye,  kırımziyatepeden  kuzeydoğu  yönünde sırttan  obuzdan itibaren  davutlu tepe, 165-169 nolu numaralar:  Davutlu  tepenin  doğusundaki  tepeye  oradan  kuzeydoğu  yönünde  devam  ederek  körbeli  tepeye,körbeli tepeden  kuzey yönünde  sırtı takiben   çakrak deresi  169-180 nolu numaralar. Çakrak deresinden doğu yönünde çakrak obasına  giden  yolu takiben  çakrak  obasının  kuzeyinden  taflanlı tepeye , taflanlı tepeden  doğu istikametinde sırttan obuzdan  göktaş tepeyew, göktaş tepeden  kuzeydoğu yönünde sırttan  obuza oradan  kuzey  yönünde sırttan  atmataş  tepenin  güneybatısındaki  tepeden  atmaş tepeye , atmaş tepeden  güneydoğu  istikametinde Kızılkyar tepe, 180-185 nolu numaralar: Kızılyar tepeden doğu yönünde  sırtı takiben  obuzdan yine sırttan  körükbeli tepe, körükbeli tepelerden kuzeydoğu yönünde obuzdan   kanbak tepe.  185-192 nolu numaralar:  kanbak  tepeden kuzey yönünde sırtı takiben  kürkkonağıdüzü tepeye  kuzey yönünde  devam  ederek  sırtı takiben   bularıboğazı  obasından  kuzeye emeksen tepe. 192-200/A  nolu numaralar: Emeksen tepeden  kuzey yöçnünde sırttan  itibaren  obuza  şehitalanı obasından  gelen yolu takiben bayralı tepe,  bayralı tepeden kuzeydoğu  yönünde Karatepe, kara tepeden kuzeybatı  istikametinde  sırttan itibaren  şehitalan obasından  top tepe, 200/A- 207 nolu numaralar:  Top tepeden  kuzey yönünde Gülhanım pınarından  bküçükkıran tepe,  küçükkıran  tepeden  kuzey  yönünde sırtı takiben  kaytangeliş  obasının  kuzeyinden  sırtı takiben geyikçibaşı tepe, geyikçibaşı tepeden  kuzey yönünde lorukayası tepe, 207-216 nolu numaralar:  lorukayası tepeden  kuzey yönünde  obuzdan  itibaren  kuruburun tepe , kuruburun tepeden  kuzeydoğu yönünde sırttan  kent boğazından  arzıneksar  tepe, arzıneksar tepeden  kuzey yönünde  obuzlardan  sarpoyrak tepe,  216-222 nolu numaralar:  sarpoynak tepeden kuzeybatı istikametinde  karatuzluk tepe, karatuzluk tepeden  kuzeybatı  yönünde sırtı  takiben  Karapınar tepe,  222-229  nolu  numaralar: Karapınar tepeden  yurtyeri obasının   doğusundan  2091 rakımlı tepeden  kuzey yönünde  sırtı takiben  değirmenboğazı  obasından  orta çayır  tepe 229-236 nolu numaralar: ortaçayır tepeden  kuzeybatı yönünde  sırtı takiben  çayırini tepe, çayırini tepeden  kuzeybatı yönünde sırtı takiben  kumbeli . 236-240 nolu numaralar : kumbelinden  kuzeydoğu yönünde  gürgenliburun  obasından  avulusaz tepe, 240-251 nolu numaralar. Avulusaz tepeden  kuzey yönünde sırtı takibbbeeen  pancarlıbelden  sırtı takiben  topuklu dağı.

Örnek Avlak;

1-Lapa-Çaldağı Örnek Avlağı; Doğusu: Karaali Köyü, Erimez Deresi, Keçiovası Tepesi, Ayı Tepesi Ovası, Kiraz Tepesi, Kuzeyi: Deregözü Mah, Şalgamdı Tepesi, ElmaTepe Mah, Batısı: Kapıkayası Tepesi, Hüseyintarla Mevki, Kertil Mah, Çimşir Malı, Çığdibi Mah, Keçilik Mah, Tasalan Deresi, Güneyi: Tasalan Tepesi, Gürgenli Boğazı, Göktaş Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bulancak İlçesi; Doğusu: Cindi deresi ile Pazarsuyu deresinin kesiştiği Küçükköprü mevkiinden başlayarak Pazarsuyu deresi akış yönü tersinde ve yolu güney yönde takiple Kayaboynu mevkiinde Pazarsuyu deresinin Elmalı deresi ile kesiştiği yer. Kuzeyi         : Küçükyokuş,Çaykara ve Cindi deresinin kesiştiği yerden başlayarak Cindi deresini takiple, Cindi deresinin Pazarsuyu deresi ile Küçükköprü mevkiinde birleştiği yer. Batısı: Kaman deresinin, Teknetaş sırtını kestiği yerde dereyi akış istikametinde takiple Küçükyokuş deresinin Çaykara deresini kestiği yere kadar. Güneyi: Pazarsuyu deresi ile Elmalı deresinin Kayaboynunda kesiştiği yerden, Elmalı deresini akış istikametinde takiple Kuşkayası, dereyi takiple Elmalı deresinin Kömyanı deresi kolu, derenin sırtta başladığı yerde, Teknetaştepesi sırtını takiple Kaman deresi ile kesiştiği yer.

2-Görele İlçesi; Doğusu: Karaderenin denize döküldüğü yerden dereyi akış istikametinin tersinde takiple derenin Üçtepelerde başladığı yer, Kuzeyi: Gemitaşı deresinin denize döküldüğü yerden başlayarak Trabzon-Görele yolunu Trabzon istikametinde takiple Karaderenin denize döküldüğü yer, Batısı: Çağlayan dereyi akış istikametinde takiple Türkeli deresi,takiple Gemitaşı deresi, takiple derenin denize döküldüğü yer, Güneyi: Üçtepeler sırtını takiple Büyükdüz sırtı, sırtı takiple Çağlayan derenin sırtta başladığı yer.

3-Keşap İlçesi; Doğusu: Demircili, Gülburnu yolu, Kuzeyi: Giresun, Keşap ve Espiye Karayolları üzeri, Batısı: Yolbaşı Gönüllü yolu, Demirciliden gelen Dere, Güneyi: Ömerli, Kaşdibi ve Demircili köyleri.

4-Şebinkarahisar İlçesi (A); Doğusu: Karanlık dere ile Maden deresinin kesiştiği yerden Şebinkarahisar-Sivas karayolu, Sivas istikametinde takiple, Taşboynu tepe sırtının yolu kestiği yer. Kuzeyi: Karanlık derenin, Kömüş yaylası mevkiinde sırtta başladığı yerden dereyi akış istikametinde takiple Maden deresi ile kesiştiği yer.(Şebinkarahisar-Sivas karayolu), Batısı                : Soğukoluk pınarından sırtı kuzey yönde takiple, Yassıkaya sırtı, takiple Köserelik tepe sırtı, takiple Çukurova yolu, yolu kuzey yönde takiple Çukurova gediği, sırtı kuzey yönde takiple Karageyik tepesi, sırtı takiple Karanlık derenin sırtta başladığı yer. Güneyi     : Taşboynu tepe sırtı batı yönde takiple Meryem dağı, sırtı takiple Soğukoluk pınarı.

(B); Doğusu: Kilisebelen Tepeden başlayarak, Yazlık sırtını takiben Korlan deresi ve Dereköy Köy yolu, yolu takiben Şebinkarahisar-Suşehri Karayolu, Kuzeyi             : Çakıllı tepeyi takiple, Büyükarkaç tepe, Guz sırtını takiple Kilisebelen Tepesi, Batısı: Parmak sırtını takiple, Büyükparmak, Yüce, Çakıllı Tepeleri (Sivas il sınırı), Güneyi: Şebinkarahisar-Suşehri Karayolu.

5-Alucra İlçesi (A); Doğusu: Boyluca-Demirözü ve Torul yolu sapağından başlayarak Gümüşhane il sınırına kadar (Taşbaşı yaylası ile Kürtmezarı yayla yolu ve sırt), Kuzeyi: Güvez deresini takiben Ortadağı, takiben Eşekmeydanı tepeye kadar, Batısı: Demirözü köyünden Gümüşhane’ye doğru giden Ramadan Yurdu Yayla Yoluna kadar, Güneyi: Demirözü köyü-Elmacık Yol Sapağından Boyluca Köy Yolunu takiple Torul –Boyluca yol sapağına kadar.

(B); Doğusu: Şebinkarahisar Turpçu-Alişar-Doludere yolu, Kuzeyi: Alucra Aktepe Doludere yolu-Çamoluk Yeniköy yayla yolu, Batısı: Şebinkarahisar-Alucra karayolu (Altınçevre-Aktepe arası) Güneyi: Doludere-Çamoluk Yeniköy Yayla yolu.

6-Çamoluk İlçesi; Doğusu: Karadikmen –İngölü yolunu takiben Kelkit çayına kadar, Kuzeyi: Çamoluk ilçe sınırı-Arda köyü (Çorak tepeden, İngölü yolundan dereye ve Çamoluk karayoluna inen sırt ve kuru dere), Batısı: Çamoluk-Alucra yolu ilçe sınırı olan Çorak tepeden, İngölü yolundan dereye ve Çamoluk karayoluna inen sırtın ve kuru derenin Alucra-Çamoluk yolunu kestiği yer, Güneyi: Kelkit çayını akış istikametinde takiple Çamoluk-Alucra karayolu-Çamoluk yolu ile Alucra yolunun kesiştiği yere kadar.

 

29-GÜMÜŞHANE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Bayburt İl sınırı, Köse İlçesi sınırına kadar, Kuzeyi: Gümüşhane Bayburt Karayolunun Akçakale’den İl sınırına kadar olan kısmı, Batısı: Akçakale Köyü ve Çamlı Köyünden Kangel Devlet Avlağı ve Kelkit Ünlüpınar Genel Avlağı doğu sınırı boyunca Köse İlçe sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Subaşı Köyünden Köse İlçe sınırı boyunca Bayburt İl sınırına kadar.

2-Torul İlçesi; Doğusu: Gümüşhane-Şiran Karayolunun İkisu yol ayrımından Şiran ilçe sınırına kadar olan kısmı, Kuzeyi: Yıldız Köyünden Torul Merkez’e ordan İkisu yol ayrımına kadar olan kısım Batısı: Yıldız Köyü, Gürııüştüğ Köyü, Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırı boyunca Şiran ilçe sınırına kadar, Güneyi: Giresun il sınırından Şiran İlçe sınırı boyunca Şiran-İkisu karayoluna kadar olan kısım.

3-Şiran İlçesi (A); Doğusu: Sarıca, Çakırkaya, Yedibölük köyleri Erzincan İl sınırına kadar, Kuzeyi: Kelkit-Alucra karayolunun Giresun İl sınırıyla Sarıca Köyleri arasında kalan kısım Batısı: Gümüşhane-Giresun İl Sınırı Güneyi: Gümüşhane-Erzincan İl Sınırı.

(B); Doğusu:Şiran İlçe sınırı, Kazanpınar Köyü, Kuzeyi: Şiran İlçe sınırı, Batısı: Söğütalan, Erenkaya, Sarıca Köyleri, Güneyi: Kelkit-Şiran karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi (Gümüşhane Merkez Kangel Devlet Avlağı); Doğusu: Kırıklı Köyü Mevkii, Oluk Dere Mevkii, Koğyolu Sırtı (Harşit), Kuzeyi: Koğyolu Sırtı (Harşit), Koyunoğlu M, Ziyaret Tepe Mevkii, Batısı: Ziyaret Tepe Mevkii, Üçkol Köyü (Kelkit-Gümüşhane Karayolu Mevkii), Güneyi: Üçkol Köyü, Gümüşhane-Kelkit karayolu, Kırıklı Köyü Mevkii.

2- Kelkit Ünlüpınar Genel Avlağı; Doğusu; Kırıklı Köyü ve Köse ilçeleri arasındaki Devlet kara yolu Kazantaş köyü ve Köse Dağı Geçidi. Kuzeyi; Yeniköy Köyü ve Kırıklı Köyleri arasındaki devlet karayolu Aşağıalıçlı Köyü Yeniköy ve Kırıklı Köyleri, Batısı; Yeniköy Köyü ve Kelkit İlçeleri arasındaki Devlet karayolu mzen Köyü karayaka Mahallesi, Güneyi; Kelkit ve Köse ilçeleri arasındaki Devlet karayolu Öbektaşı ve Kaşköy Beldeleri.

3- Köse Genel Avlağı; Doğusu; Bayburt İl sınırı Kuzeyi; Köse dağının eteklerini takiben Köse ilçe sınırının Köse yaylasından Bayburt sınırına kadar olan kısım, Köse Yaylası Kabaktepe yaylası, Çimli Dağı Tepesi, Kırklar Tepesi ve Yediler tepesinden Bayburt il sınırına kadar olan kısım. Batısı; Keşişliğin deresinin Bayburt il sınırını kestiği noktadan başlayıp Öbektaşı beldesinin doğusundaki karayolundan Kelkit Köse karayolunu kestiği noktaya kadar Kelkit Köse karayolunun Öbektaşı beldesinden başlayıp Köse merkeze oradan da Köse Gümüşhane karayolunun Köse yaylası mevkiindeki Köse il sınırına kadar olan kısım. Güneyi; Bayburt İl Sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Kuzeyi: Bahçecik köyü, Doğusu: Harmancık köyü, Güneyi: Gümüşhane –Bayburt karayolu, Batısı: Çorak deresi.

(B); Kuzeyi: Gökdere, İllazoğlu sırtı takiben Büyükburun tepe, Doğusu: Büyükburun tepe, güneybatı yönde sırtı takiben Derinderebaşı tepe, sırtı takiben Yusuftorunu, Güneyi: Yusuftorunundan sırtı batı yönde takiben Beşolluk dere, Sarıçam sırtı takiben Köm deresi ve Konakkıranı tepe, Batısı: Konakkıranı tepe, Taşlık Dereyi doğu yönde takiben Gökdere.

2-Şiran İlçesi; Doğusu; Kuyumcu Sırtı, Kuzeyi; Örenkale Köyü, Batısı;  Koyunbaba Deresi, Güneyi; Ardıçlık Tepe ve Morun Tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

30-HAKKÂRİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yüksekova İlçesi; Doğusu: Ürse Köyü, Yeşiltaş, İkiyakadan Irak sınırına birleştiği hat. Kuzeyi: Kırıkdağ köy sınırından, Ürse Köyüne kadar olan hat. Batısı: Kırıkdağ Köyü sınırından başlayarak güneye doğru Irak sınırına kadar olan Yüksekova ilçe sınır hattı. Güneyi: Yüksekova ilçe sınırı bulunan Irak sınır boyu.

2-Şemdinli İlçesi; Doğusu: Irak sınır noktasından Harran, Üçyani, Ormancık, Aktütün ve Konur Köy hattı. Kuzeyi: Üzümkıran Köyünden itibaren ilçe sınırını takiben Konur Köyünü birleştiren hat. Batısı: Irak sınırı Güneyi: İran sınırını takip eden Irak sınırı.

3-Çukurca İlçesi; Doğusu: ilçe sınırı, Kuzeyi: Çukurca ilçe sınırı ile Çağlayan ve Kavuşak Köyleri. Batısı: Kuru Dere, Kavaklı, Işıklı ve Çukurca Merkez Güneyi: Irak sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Sirte Mevkii Hakkâri Devlet Avlağı: Kuzeyi: Üzümcü köyü seyit sırtı. Güneyi: Yığınlı Mahallesi, Kilise kayası. Doğusu: Civaykoçyan sırtı. Batısı: Zap suyu, Derav Mahallesi

 

31-HATAY:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Hatay İli Kırıkhan İlçesi; Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Hassa ilçe sınırı, Batısı: Mazmanlı-KaleTepe-Camızkışlası-Yalangoz-İncirlik-Kamberlikaya-Başpınar köy yolları, Güneyi: Başpınar-Sucu köy yollarını takiben Suriye sınırı,

2- Hatay İli Merkez İlçesi; Doğusu: Antakya-Reyhanlı karayolu ile Antakya-Altınözü karayolu kavşağından başlayarak Altınözü karayolu-Kamberli-Kozkalesi köy yolu Kuzeyi: Antakya-Altınözü karayolu ile Antakya-Reyhanlı karayolu kavşağından yolu takiben Antakya’ya kadar Batısı: Antakya’dan Antakya-Yayladağı karayolu- Harbiye-Sofular köy yolu kavşağına kadar Güneyi: Antakya-Yayladağı kara-Sofular-Kozkalesi köy yolu

Devlet/Genel Avlak:

1-Kırıkhan İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Arılık Tepe güneye takiben Mekerisinin Gediği güneye takiben Düz Tepe güneye takiben Nergisli Burnu güneye takiben Harlı Deresi önce batıya sonra güneye takiben Arpalıburnu Sırtı güneye takiben Hocanınhopuru Mevkii güneye takiben Kalecik Deresi Kuzeyi: Üç Tepeler den önce kuzeye sonra doğuya takiben Loğ Tepe takiben Menteşe Yaylası takiben Çamlı Tepe takiben Arılık Tepe, Batısı: Çobandede Tepeden kuzeye takiben Çağşak Tepe takiben 1795,2 rakımlı Tepe takiben Özergediği takiben Üçmezar Tepe takiben Yelligedik takiben Sivri Tepe takiben Körmenli Tepe takiben Erikli Yayla takiben Tilkili Tepe takiben Üç Tepeler Güneyi: Kalecik Deresinden batıya takiben Göz Tepe batıya takiben Gök Dere Mahallesi batıya takiben Küşne Mevkii batıya takiben Çobandede Tepe.

2-Samandağ İlçesi Musa Dağı Devlet Avlağı; Doğusu:  Ballıöz, Toygarlı, Çubuklu, Yaylıca köylerini birbirine bağlayan yol boyunca uzanır. Batısı: 1731 rakımlı Tepe, Karlık Tepe, Mucuklunun Tepe, Karanlık Tepe, Gökyar Tepe, Çamrağın Tepe,1499 rakımlı tepe boyunca uzanana İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Kuzeyi: Antakya Orman İşletme Şefliği sınırı, Güneyi:  Yaylıca, Eriklikuyu, Yoğunoluk, Hıdırbey,Kapısuyu Köylerini bağlayan yolun Kumlu Tepe istikametinden geçerek   Samandağ  Çevlik Mahallesinde  Akdeniz sahilini kesen yol.

3- Samandağ İlçesi Asi Genel Avlağı; Doğusu: Antakya Orman İşletme Şefliği Sınırı, Batısı: Yaylıca, Eriklikuyu, Yoğunoluk, Hıdırbey, Kapısuyu Köylerini bağlayan yolun Kumlu Tepe istikametinden geçerek Samandağ Çevlik Mahallesinde Akdeniz sahilini kesen yol. Kuzeyi:Ballıöz,Toygarlı,Çubuklu,Yaylıca köylerini birbirine bağlayan yol boyunca uzanır. Güneyi: Yayladağı Orman İşletme Şefliği Sınırı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Hassa İlçesi; Doğusu: Söğüt köyünden başlayarak köy yolunu takiben Hassa-İslâhiye karayolu takiben Gaziantep il sınırı. Kuzeyi: Gaziantep il sınırı, Batısı: Dörtyol ilçe sınırı, Güneyi: Topaktaş-Çardak yayla yolunu takiben Söğüt köyüne kadar.

 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları:

1-Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

32-ISPARTA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Atabey İlçesi; Doğusu: Eğirdir ilçe sınırı, Kuzeyi: Kartal T., Güvercin T., 2064 rakımlı T., doğu yönünde dereyi takiple Geyikalan mevkiinden Demir Tepeye, Kabacayaylası mevkiine oradan Toklupınarına, Gelincik Dağı(2799), 2520 rakımlı T, Toklu T, Kızılgedik’den Nişangara T, Bozörünün T, Karabeygir T,(Kapıdağı Devlet Avlağı) Batısı: Gönen ilçe sınırı, Güneyi: Isparta Merkez İlçe sınırını kestiği yerden başlayarak, Harmanören-Atabey-Gönen asfalt kaplama yolunun Gönen ilçe sınırını kestiği yere kadar.

2-Aksu İlçesi; Doğusu:Aksu-Yenişarbademli, Aksu-Şarkikaraağaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Eğirdir ilçe sınırı, Batısı: Yılanlı-Sofular-Aksu yol ayrımından Sofular istikametine giden stabilize yolun Eğirdir ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi      : Eğirdir Aksu Devlet karayolunu devamla Karağı-Yakaafşar-Elecik-Yakaköy Yenişarbademli asfalt karayolunun Yenişarbademli İlçe sınırını kestiği yer.

3-Sütçüler İlçesi; Doğusu: Sütçüler İlçe merkezinden başlayarak Çobanisa asfalt kaplama yolundan devamla, Beydilli sanat yapısız yolunun Antalya İl sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Sütçüler ilçe merkezinden başlayarak Karadiken köyünü devamla Kovada Milli Parkı sınırı, Batısı: Eğirdir-Sütçüler ilçe sınırı, Güneyi: Isparta-Burdur İl sınırını takip ederek Melikler-Çandır-Kızıllı stabilize yolundan Isparta-Burdur İl sınırını kestiği yerden Isparta-Burdur İl sınırı ve Isparta-Antalya İl sınırı

4-Eğirdir İlçesi; Doğusu: Tepeli köyünden başlayarak Yuvalı-Bahçivanlar asfalt yolunun Kovada Gölü Milli Parkı sınırına kadar, Kuzeyi: Eğirdir-Kırıntı asfalt kaplama yolunun Tepeli yol ayrımından başlayarak Tepeli köyüne kadar, Batısı: Eğirdir-Kırıntı asfalt kaplama yolunun Tepeli yol ayrımından başlayarak Kırıntı istikametinde Kovada Gölü Milli Parkı sınırına kadar, Güneyi: Kovada Gölü Milli Parkı sınırı.

5-Gelendost İlçe (A); Doğusu: Yaka beldesinden yaylaya çıkan stabilize yol, Kuzeyi: Isparta-Konya devlet kara yolunun Yaka beldesi yol ayrımı, Batısı: Gelendost-Konya devlet kara yolunun Hacılar köyü yol ayrımından başlayarak, Yaka beldesi yol ayrımına kadar, Güneyi: Hacılar köyünden Yenicekale köyüne giden stabilize yol.

(B); Doğusu: Isparta-Konya Yolu, Kuzeyi: Gelendost-Yalvaç İlçe Sınırı, Batısı:  İlçe merkezinden Afşar, Yenice, Kemerdamları yolunun Yalvaç ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Isparta-Konya karayolunun-Gelendost yol ayrımı.

6-Yalvaç İlçe; Kuzeyi: Yalvaç-Senirkent devlet yolu Doğusu: Yalvaç-Senirkent devlet yolunun Yalvaç Akçasar yolunu kestiği yer Batısı: Tırtar devlet avlağı Güneyi: Yalvaç Akçasar yolu

Devlet/Genel Avlak:

1- Eğirdir, Senirkent, Yalvaç, Gelendost İlçeleri Eğirdir Gölü Genel Avlağı: Doğusu: Eğirdir-Gelendost yolunu takiple Afşar ve Yenice köy merkezlerinden geçerek Kemerdamlarına giden stabilize yolun Eğirdir gölünü kestiği yerden devamla Eğirdir gölü kıyısını takip ederek çamurluk mevkiinde bulunan stabilize yolun Senirkent-Yalvaç asfalt kaplama yolunu kestiği yere kadar, Kuzeyi: Senirkent-Yalvaç asfalt kaplama yolunun Isparta-Şuhut asfalt kaplama yolunu kestiği yerden başlayarak, Gençali,Taşevi köylerini istikametinde giden asfalt kaplama yol, Batısı: Isparta-Şuhut karayolunun Senirkent-Yalvaç asfalt karayolunu kestiği yerden, karayolunu takip ederek, Senirkent-Eğirdir karayolunu kestiği yerden Akkeçili istikametindekarayolu takip ederek Kayaağzı mevkiinde asfalt yoldan (UTM 36S) 0304000-4224000 koordinatına oradan (UTM 36S) 0305000-4224000 koordinatına buradan da karayoluna çıkarak, karayolu takip ederek,Boyalı Lagününü avlak sahası dışında bırakarak su kıyısından karayoluna çıkarak Barla istikametinde Senirkent-Eğirdir karayolunu devam ederek Eğirdir İlçe Merkezine kadar, Güneyi: Eğirdir-Gelendost karayolu.

2- Senirkent,Uluborlu İlçeleri Kapıdağı Devlet Avlağı: Doğusu: Uluborlu-Keçiborlu karayolunun İleydağı köyü yolunu kestiği yerden Erenler Tepe eteklerinden İğdecik istikametine takip ederek Güneykent Devlet Avlağını kestiği yere 1461 rakımlı tepeye kadar, Kuzeyi: Kayaağzı mevkiinden Garip köyü istikametinde Senirkent-Uluborlu asfalt kaplama yolunun İleydağı köyü yoluna kadar, Batısı: Eğirdir-Senirkent karayolunun Çamdağına çıkan yolu kestiği yerden Akkeçili istikametinde karayolu takip ederek Kayaağzı mevkiine kadar Güneyi: 1461 rakımlı T., 1446 rakımlı T., 1448 rakımlı T., 1548 rakımlı T., Muallak  T., Kömürlük T., İncekiriş T., Kartal T., Güvercin T., 2064 rakımlı T., doğu yönünde dereyi takiple Geyikalan mevkiinden Demir Tepeye, Kabacayaylası mevkiine oradan Toklupınarına, Gelincik Dağı(2799), 2520 rakımlı T., Toklu T, Kızılgedik’den Nişangara T., Bozörünün T., Karabeygir T., Küçükkapı T., Çaşırlı çeşme mevkiinden orman yolundan Eğirdir-Senirkent asfalt yoluna kadar.

3- Senirkent,Uluborlu İlçeleri Bozdurmuşbeli Devlet Avlağı: Doğusu: Dümbüldek mevkisinin Senirkent - Yalvaç karayolunu kestiği yerden başlayarak kuzey istikametinde, Deveölen sırtı, Sünbüllü tepe, 1674 rakımlı Tepe, Örek mevkii, Kekik Tepe, Kelcetaş Tepeyi takip ederek Isparta-Afyonkarahisar İl sınırına kadar Kuzeyi: Isparta-Afyonkarahisar İl sınırı Batısı: Uluborlu yol sapağından D320 karayolunu takip ederek İncesu istikametinde Isparta-Afyonkarahisar İl sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Keçiborlu-Uluborlu karayolunu takip ederek İnhisar köyü yolundan Dereköy’e oradan Küçükkabaca köyü ve Uluğbey belde belediyesi yerleşim yerlerini avlak sınırlarının dışında bırakarak Büyükkabaca belde belediyesi istikametinde Senirkent Yalvaç yolunu takip ederek Gençali, Dümbüldek mevkisinin Senirkent - Yalvaç karayolunu kestiği yere kadar.

4- Gönen-Keçiborlu-Uluborlu İlçeleri Güneykent Devlet Avlağı: Doğusu: Isparta-Burdur devlet yolunu kestiği yerden başlayarak İğdecik-İleydağı asfalt kaplama yolunun Uluborlu-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yere kadar, Kuzeyi: Keçiborlu-Uluborlu karayolunun İleydağı asfalt kaplama yolunu kestiği yer. Batısı: Keçiborlu-Dinar-Senir yol ayrımından Keçiborlu istikametinde devam ederek Uluborlu yol ayrımına kadar Güneyi: İğdecik asfalt kaplama yolunu kestiği yerden başlayarak Isparta-Keçiborlu devlet yolunu takiple Gümüşgün köyü sapağından devamla Keçiborlu-Dinar-Senir yol

5- Keçiborlu İlçesi Senir Devlet Avlağı: Doğusu: Keçiborlu-Dinar-Senir yol ayrımından Keçiborlu istikametinde karayolunu devam ederek Uluborlu yol sapağından İncesu istikametini takiple Afyonkarahisar İl sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Isparta-Afyonkarahisar İl Sınırı, Batısı: Isparta-Afyonkarahisar İl Sınırı Güneyi: Keçiborlu-Dinar-Senir yol ayrımından Kılıç-Senir istikametinde asfalt kaplama yolu devam ederek Burdur İl sınırını kestiği yere kadar.

6-Merkez-Gönen İlçeleri Kayı Devlet Avlağı: Doğusu: Gönen-Isparta karayolunu takip ederek Göltaş Çimento Fabrikasını avlak dışında bırakarak karayolunu devamla Çağıl Deresinden 1396 rakımlı tepeye oradan Çukur Deresinden eski Isparta-Burdur stabilize yoluna inerek Mehmet Tönge Mahallesi, Kayı Köyü, Çünür Mahallesi ve Merkez İlçe yerleşim yerlerini dışında bırakarak  Isparta Belediyesi  Bims Blok Fabrikasına giden toprak yolu takip ederek Karataş Tepeye oradan Gölcük Tabiat Parkını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Isparta-Burdur  karayolu. Batısı: Isparta-Burdur karayolunu takip ederek Isparta-Burdur İl Sınırı, Güneyi: Isparta-Burdur İl Sınırı, Isparta Gölcük Tabiat Parkı Sınırı.

7- Yalvaç İlçesi Kaşıkara Devlet Avlağı: Doğusu: Kuzeydoğusundan Güneydoğuya doğru sırayla Kızıldağ tepe, Sağırköyü, Asarlık tepe, Ilgın deresi, Kırkbaş Köyü, Sığıryolu tepe, Höyük tepe bulunmaktadır. Batısı: Kuzeybatından Güneybatıya doğru sırayla; Kırtaş Tepe, Babageçidi tepe, Gökgedik tepe, Kurucuova yaylası, Karagüney tepe, Kedi tepe, Köroğlu tepe, Mezarlıbel tepe, Asar tepe, Bayram tepe, Kelcetaş tepe, Kekik tepe, Onkuyu yaylası, Sümbüllü tepe, Dümbüldek mevkisine kadar uzanmaktadır. Kuzeyi:Isparta -Yalvaç ilçesi ile Afyon-Çay-Şuhut ilçe sınırı avlak projesini kuzey sınırını oluşturmaktadır.Kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru sınır boyunca; Karamıkçam tepe, Koca tepe, Kocayaka tepe, Palazlının tepe, Körkuyu tepe, Düden pınarları, Tekke tepe, Kuzutaşı tepe, Aluçan tepe, Kırsurat tepe, Kırtaş tepe bulunmaktadır Güneyi: Taşevi köyü ve Kumdanlı kasabası yerleşim yerleri hariç Yalvaç ve Senirkent arası asfalt karayoludur.

8- Yalvaç İlçesi Tırtar Devlet Avlağı: Doğusu: Kuzeydoğusundan Güneydoğuya doğru sırayla Arapin Mevki, Celeptaş Köyü, Çalıtaşı Tepe, Kirazlı Tepe, Eyüpler Köyü, Büyükçomaklı Tepe, Çakmaklı Tepe, Koyu Tepe, Arrıtaşı Tepe, Kokez Tepe, Meşealanı Tepe, Kışan Tepe, Şaşal Tepeye kadar uzanmaktadır Kuzeyi: Kuzeybatıdan Kuzeydoğuya doğru sırayla Yurt Tepe, Çukurluk mevkii, Mercan Tepe, Yazılıkaya Tepe, Gökçeali Köyü, Kınalı Tepe, Fatmaini Mevkii, Arapin Mevkiisine kadar uzanmaktadır. Batısı: Kuzeybatıdan Güneybatıya doğru sırayla Yurt Tepe, Çukurluk Mevkii, Pınarönü Tepe ve Eğirdir Gölü kıyı kenar çizgisi boyunca Dutlubuk Mevkii, Keklikyalağı Mevkii, Yıkılan Mevkii, Burunerenler Tepe, Asarbaşı Tepe ve Kemerdamları mahallesine kadar uzanmaktadır. Güneyi: Güneydoğusundan Güneybatısına doğru sırayla Şaşal Tepe, Kale Tepe, Çaltı Köyü, Kuyuçkuru Mevkii, Akdağ Köyü, Kızılali Tepe, Gökkaya Tepe, Sarnıç Tepe, Gözleraltı Mevkii ve Kemerdamları mahallesine kadar uzanmaktadır.

9-Şarkikaraağaç İlçesi Yenicekale Devlet Avlağı: Doğusu: Kuzeydoğusundan Güneydoğuya doğru sırayla; Tengerlek Tepe, Örenköy Göleti, Ördekçi köyü, Ağılkaya Tepe, Dörtböğrek Tepe, Değirmençayı Deresi, Bastırık Tepe, Büyükkaş Tepe, Çiçek Tepe, Çiçeklidağ Tepe’ye kadar uzanmaktadır. Kuzeyi: Göztaş Tepe, Yenicekale Köyü, Tengerlek Tepe, Aşılık Mevkii, Ördekçi Köyüne kadar uzanmaktadır Batısı: Kuzeybatından Güneybatıya doğru sırayla; Sarıyokuş Tepe, Namazgah Tepe, Taşbaşı Tepe, Orta Tepe, Kolankaya Tepe, Kuzukırı Tepe, Zümre Tepe, Yavşanlı Tepe, Taşlıgöl Tepe, Kanlıçeşme Tepe, Akbel Tepe’ye kadar uzanmaktadır Güneyi: Kalemli Tepe, Tuzlagel Tepe bulunmaktadır.

10- Şarkikaraağaç İlçesi Çarıksaraylar Devlet Avlağı: Doğusu: Kuzeydoğusundan güneydoğuya doğru sırayla  Kuzçam Tepe, Yellibel Tepe, Geyikligöl Tepe, Orta Tepe, Akbel Tepe, Sulu Tepe, Yağlı Tepe, Kızıl Tepe, Ağlayan Tepe, Cennettaş Tepe, Kızılseki Tepe, Hamzataş Tepe, Oluk Tepe, Gez Tepe, Toklu Tepe,  Mezgil Deresi bulunmaktadır. Kuzeyi: Kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru sınır boyunca; Kuzçam Tepe, Altçayır Deresi, Çardakkaya Tepesi, Yumrusazak Tepesi, Mustafa Kayası, Ayvacık Sırtı, Yumru Tepe, DüzkayaTepe  boyunca Bağkonak Beldesi mülki sınırlarına kadar devam etmektedir. Batısı: Kuzeybatından Güneybatıya doğru sırayla;Kozluçay Beldesi, Martlice Dere,Dedeçam Beldesi, Kabakalk Tepe, Celepçukuru Dere, Tavuk Dere, Muratbağı Köyü, Darı Pınarı, Çarıksaraylar Beldesi, Düzkır Sırtı, Efek Tepe, Serenlik Sırtı,Kazıkkaya Sırtı, Aslandoğmuş Köyü, Harman Sırtı, Kütlü Tepe, Köprüköy, Kandarmış Dere, Aşağıdinek Köyü, Yıkarıdinek Köyü, Koru Tepeye kadar uzanmaktadır. Güneyi: Güneybatıdan Güneydoğuya doğru sırayla; Koru Tepe, Yamada Çayı, İçme Tepe, Kara Tepe, Kızıl Dere, Böğrüdelik Mevkii,Eti Bank Maden Ocakları,Kuyucak Mevkii,Aşılık Mevkisine kadar uzanmaktadır.

 

 

 

Örnek Avlak;

1- Aksu Örnek Avlağı; Doğusu: Tavşancılı Tepe, Kurtca Tepe, Yellibel Tepe, Şimşirli Tepe, Kuzeyi: Aksu Yenişarbademli karayolu, Batısı: Ürkmez Tepe, Molla Tepe, Çal Tepe, Topaç Tepe, Güneyi: Elmaağacı Tepe, Ağasar Tepe, Çatalçam Tepe.

2- Merkez Bozanönü Örnek Avlağı: Doğusu: Isparta- Afyonkarahisar devlet demir yolu, Kuzeyi: Tavukçu sırtının, Isparta- Afyonkarahisar devlet demiryolunu kestiği yer, Batısı: Kırtepe sırtı eteklerinden tapulu ziraat alanları sınırından başlayarak, serkaya madenciliğin ruhsat alanı sınırından sivriçalı tepe etekleri, seyrekler tepe etekleri, katlık sırtı etekleri, Acıpayam sırtı eteklerini takip ederek Isparta – Afyonkarahisar devlet yolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Künür mahallesini, Bozanönü – Isparta yoluna bağlayan patika yolun kırtepe sırtı eteğini kestiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Eğirdir İlçesi (A); Doğusu: Kayabaşı tepesinin güneyinde bulunan stabilize yoldan, Kapanbeleni tepesine oradan da Sorkuncak köyü yerleşkesine uzanan hattan Sorkuncak’a ulaşımı sağlayan asfalt yol üzerinden Gökçehüyük yol ayrımına kadar uzanan hat, Kuzeyi: Isparta- Konya devlet karayolundan, Dutlar deresini takip eden Mahmatlar köy hududu, Batısı: Isparta-Konya arası ulaşımı sağlayan Devlet yolundan Dutlar deresine kadar olan kısım. Güneyi: Gökçehüyük yol ayrımından, asfalt yol güzergahından, Aşağıçataltaş Tepeye oradanda Isparta-Konya arası ulaşımı sağlayan Devlet yoluna kadarki hat,

(B); Doğusu: Küçükdeniz tepeden Kuzbelen tepeye oradan da Kurucuovaya giden hat üzerinden Şehit mezarlığı mevkiine oradan da İkisarnıçlara uzanan hat Kuzeyi: Yuvalı köyü mülki hudutlarını takip ederek Bacalıdüden mevkisinden İkitaş tepeye oradan da Deniz Tepe ve Küçükdeniz Tepeye giden hat, Batısı: Orman sınırını takip eden stabilize yol üzerinden, Tahtalı kuyusu- Söğütlü çeşme-Yuvalı deresi güzergahından orman sınırını takip ederek Bacalıdüdene giden stabilize yol güzergahı Güneyi: İkisarnıçlardan İnhitaş sırtına giden istikametten uzanan hat üzerinden orman sınırının sonuna kadar uzanan hat.

2-Gelendost İlçesi; Doğusu: Alaardıç tepeden Hacıkadirkuyusuna uzanan hat Kuzeyi: Yaka beldesinden Küçükoluk çeşmesine giden stabilize yoldan başlayarak Çamça çeşmesini takip eden istikametden devam ederek Alaardıç tepeye giden hat, Batısı: Çobantaşımevkiinden Sıtanos çeşmesine oradanda Küçükoluk çeşmesi istikametinden Yaka beldesi yerleşkesine giden yol güzergahı, Güneyi: Hacıkadir kuyusundan Karamağara ve Üçkuyu oradan da Ekizce çeşmesine giden hat üzerinden Çobantaşı mevkiine bağlanan hat.

3-Gönen İlçesi; Doğusu: Atabey ilçe sınırı, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Gönen-Kızılcık asfalt kaplama yolunu takiben Çatak göletinin kenarından Belkavak Deresinin Uluborlu ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Gönen-Atabey devlet yolu.

 

33-MERSİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gülnar İlçesi; Doğusu: Gülnar-Büyükeceli asfaltı Kırıkköprüye (Çataldeğirmeni) kadar doğu istikametinde düz bir hatla Yancak Kayası- Kertil Kayası-Kavaklıca Pınarına, oradan düz hatla Meydancık Kalesine ve Emirhacı Köyü yoluna ve Emirhacıdan Beydilliye giden asyfalt yoldan Beydilli Köyüne, oradan Dökük Tepesi- Kükürt Tepesi-Kesmelinin Tepe-Göktaş Tepesine, oradan Kırıkköprü Mvk (Çataldeğirmeni) Gülnar-Büyükeceli asfaltıa, Batısı: Domuzçökeği Tepesinden düz bir hatla Sandalbeleni Tepesine, oradan Konurgediği Mh. ve Kocayalak Tepesine, Şahinlik Tepesine, Keli Ttepesine, Çamiçi Tepesine ve Çukur Yolu mvk ile Hacıkerim Tepesine, oradan Menekşe Mağarasına kadar Güneyi: Büyükeceli-Gülnar asfaltının Tepe Köyü yol kavşağından batı istikametinde Yanaltaş Tepe- Gölkaya Tepe ve eski Yanışlı Köyüne, oradan Güneybatı yönünde ana sırtı takiben Düzbelen Tepeye, oradan Kuzeybatı yönünde sırtı takiben Kuru dere ile Sipahili ile Kızılinili Deresinin kesiştiği noktaya ve derenin batısındaki Domuzçökeği Tepesine.

2- Aydıncık İlçesi (A);Doğusu: Aydıncık Gülnar asfaltının Hacıbahattin Köprüsünden başlayarak ana yoldan Teknecik yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Teknecik istikametinde asfalt yolu takiben Yeniyörük Köyü Arpalık Mahallesine giden yolu takiben Güllük Deresine kadar, Batısı: Güllük Deresini batı istikametinde kesen ana sırtı batıya doğru takiben Örs Tepesine ve oradan Kuytubucak Deresine ve dereyi takiben Kuytubucak Deresinin Duruhan Gölbucağından gelen Kapız Deresi ile birleşim noktasına kadar, Güneyi: Kuru Dere ile Kapız deresinin kesiştiği noktadan başlayarak Kapız Deresini takiben Hacıbahattin Köprüsüne kadar.

(B); Doğusu: Yenikaş yolundan Örendüzüne giden yolu takiben Örendüzüne ve oradan orman yolunu takiben Hasancık Mahallesine kadar. Kuzeyi: Hasancık Yağrat yolunu takiben Yağrat Mahallesine ve oradan batı yönünde İskan sırtını takiben Karadere Mahallesine, Batısı: Karadere Mahallesinden Güney istikametinde Gözsüzce yolunu takiben Akdenize kadar, Güneyi: Akdeniz.

3-Tarsus İlçesi; Doğusu: Eski Kulak köyü DSİ pompasından başlayıp nehrin güney yönde ulaştığı hat, Kuzeyi: Yeniköy harabelerinden başlayarak hergele yolunun Karabucak kanalını kestiği noktadan, Eski Kulak köyü DSİ pompası, su kanalı takiben Berdan nehrine ulaştığı hat. Batısı: Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat. Güneyi:  Akdeniz.

4- Çavuşlu Göleti: Doğusu: Bağbelen ve Adana-Pozantı yol boyundan takiple, Kuzeyi: Arpatepe’nin güney yamaçları Batısı: Çavuşlu yerleşim yeri ve Çavuşlu Köyü ile Koçmarlı Köyünü birbirine bağlayan köy yolundan takiple Güneyi: Koçmarlı Köyü –Meliktepesinin sınırladığı alan

5-Mut İlçesi (A); Doğusu: Mut-Silifke devlet yolundan itibaren Tahtaköprü mevkii, Tekdamar mevkii, Cebbar Tepe, Yokuşbaşı ve Akyol mevkilerini takip ederek Kurtuluş köyüne ulaşan yol. Kuzeyi: Kurtuluş Köyü-Mut Yolu  Batısı-Güneyi: Mut-Silifke Devlet Yolu

(B); Doğusu: Aşağı Yeşilköy mahallesi (Güzel köy) – Sivri mahallesi yolu ve Sivri Tepeden Kavaklı köyüne giden yol. Kuzeyi: Turul Tepe ve Çeşme Tepesinden geçerek Yeşilköye giden yol. Batısı: Musabey çiftliği ve Sosyal tepeden geçerek Yukarı Yeşilköy mahallesine(Yeşilköy) ulaşan yol. Güneyi: Yeşilköy- Güzelköy yolu

6-Bozyazı İlçesi (A); Doğu: Tekmen-Lenger yolunu takiben Bahçekoyağı ile Tekmen-Toldağ Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Çaltı Yaylasının kuzeyinde yer alan Gülnar-Bozyazı ilçe sınırı Kuzey: Çamalanı yaylasından Oflaz Tepeye buradan Ortaalan Tepeye buradan Sarnıç Dağına buradan Öküzyalağı mevkiinden Bakacak Tepesine buradan Kozaklı Dersine inen sırtların güneyi Batı: Bozyazı yayla yolu üzerinde bulunan Gökçukur Mevkiinden Beykonağı alanına buradan yayla yolunu takiben Ardıçalanı mevkinden Çamalanı mevkiine kadar giden asfalt yolun sağı Güney: Bozyazı yayla yolu üzerinde bulunan Gökçukur Mevkiinden Bakırçay deresine inen hat ile buradan Tekesivrisi Orman Gözetleme Kulesine giden sırtı takiben buradan Teveklice deresini takiben Alıcalar Mahallesi Tekmen-Lenger yol kavşağı.

(B); Kuzeyi: Kocataş Tepesinden Karagölgediğine, Karagölgediğinden Ardıç Tepesine Doğusu: Ardıç Tepesinden Dişbudakalanına, Dişbudakalanından Öksüzyurt Mevkiine Güneyi: Sülmen Tepesinden doğuya doğru Batısı: Sülmen tepesinden kuzeye doğru Bozyazı-Anamur ilçe sınırını takiben Kocataş Tepesine

7-Silifke İlçesi; Kuzeyi: Çatal koyak mevkiinden kuzey doğuya doğru   Musacık Kuyusu, Akpınar mevkii, Kuzucu, Keklik pınarı, buradan güney doğuya doğru Aksufat deresi boyunca Kirlan çeşmesi, Elbizlik kayası, Değirmen yıkığı, Kızıl çavşak pınarı, Çakıllı Pınar. Doğusu: Çakıllı pınardan Güneye doğru Aksufat deresi boyunca Bahşişlerin kuyu, Sarıaydın köyü, Gelin uçtuğu yer. Güneyi: Aksufat deresindeki Gelin uçtuğu yerden batıya doğru Kızılen deresi boyunca Kızılen alanı, Boz armut mevkii, Kara kütüklü alanı, Kocaoluk Silifke asfaltı, buradan güney batıya doğru asfalt yol boyunca Hotamış alanı, Karık alanı, Kara havlu mevkii, buradan asfalt yoldan ayrılıp batıya doğru Çokum harman, Maşat alanı, Kör şarnıç tepesi, Kurt ovası. Batısı: Kurt ovasından kuzeye doğru Namaz gediği, Akpınar mevkii, yeniçıktı kuyu mevkii, Frenk alanı, buradan kuzeye doğru asfalta kadar uzanan toprak yol,  asfalttan yine kuzeye Bağcağız mevkiine giden asfalt yol, Üzümcük boğazı deresi buradan yol boyunca kuzeye doğru Kemikli kuyu, Istırganlı kuyu, Göl koyok, Ağzıyukarı ini mevkii, Aşağı mürşit kuyu, buradan kuzey doğuya doğru yolu takiben Mürşidin alanı boğsak ini, Alan boğsak yaylası, Alan boğsak kuyu, Ara burun tepesi, Çatalin, Han ini, Hatibin ini, Çatal koyak.

Devlet/Genel Avlak:

1-Anamur İlçesi-Sugözü Devlet Avlağı; Doğusu: Şahinlikkayaları Mevkiindeki Çaltıbükü Orman İşletme Şefliği ile Bozyazı Orman İşletme Şefliğinden Kaş Yaylası, Kaş Yaylasından Abanoz istikametine giden Ermenek yolunu takiben Suolmaz Mevkii, buradan Şıhardıcı alanı Mevkine Kuzeyi: Şıhardıcı alanından Sumaklıtaş Sırtından Yağcıgölü alanına, buradan Evcialanı yaylasına giden yolu takiben Çarşlı Tepeye, buradan sırtları takiben Boz Tepeye, Boz Tepeden Koyunalanının kuzeyindeki Kartal Tepeye, Kartal Tepeden Çatalkayağı Mevkine, buradan Serinkatran Tepeye, buradan Kesmece Yaylasına, buradan Egelerkoni Tepeye, Sırtları takiben Tantıryalağı Mevkiine, Sırtları takiben Düğünalanıyalağı Mevkinin güneyine, Sırtları takiben Karadelik Mevkiine, Sırtları takiben Dikencik Yaylasının kuzeyindeki sırtlar Batısı: Teniste Yalağı Mevkiden Teniste Deresini takiben Akkaya Tepeye, Akkaya Tepesinden Mamardi Tepesine, Mamardi Tepeden Kolfal Tepeye, Sığırüstü sırtlarını takiben Güngören Deresini birleştiren hat. Güneyi: Güngören Deresinden Akçaalanüstü Tepeye, buradan Ebistan Dereye, Yukarıdere Mahallesinden Tilkicek Pınar Mevkiine, Sırtları takiben Karacayokuş Tepeye, buradan Derebağı Deresini takiben Gökçelerkaya Tepeye, Körpe Mahallesini takiben Havzalı Tepeye, buradan Enişbükü Mahallesine, buradan Buladan Tepeye, buradan Çaltıbükü ve Gökçesu İşletmesi Sınırlarını takiben Sakartaş Tepeye, buradan Domuzuçtuğu Tepeye, buradan Belensazak Mahallesinin kuzeyini takiben 884 rakımlı Tepeye, buradan Yarendede Tepesine, sırtları takiben 848 rakımlı Sarıtaş Tepeye, Karayokuş sırtlarını takiben Dragon Çayına, Dragon Çayını takiben Sarıağaça, buradan Karataş Tepeye, buradan Akkaya Mevkiine, buradan Gölcük Tepenin kuzeyinden Ortakonuş Sırtlarını takiben Bozyazı İşletme sınırına birleşen hat.

2-Mut İlçesi Karacaoğlan Devlet Avlağı: Kuzeyi: Zeyker-Hacıahmetli-Çukurbağ-İbrahimli köy yolu(asfalt), Sarıdere, Göğden’e giden orman yolu ve Göğden deresinden itibaren Çömelek-Kıcalıköy köy yolu (asfalt). Doğusu: Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sınırı (Kıcalıköy- Höbek Tepe- Davlığı Tepe ve Yellibel Tepe-Elmalı mevkii, Dişliburun Sırtı- Şimşirli Tepe ve Akca Tepe’yi takip eden sırt) Güneyi: Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sınırı (Toprak Tepe- Ekizce Mezarlığı mevkii- Çakal Tepe- Çeş Tepe- Sandal Tepe-Kirpilik Sırtı-Atsekisi Tepe- Zeytince Tepe-Kürkderesi mevkii ve Menayır Tepe’yi takip eden sırt), Silifke-Mut Devlet yolu ve Çortak-Sarıkavak-Hisar-Tuğrul köy yolunu takiben Acıdere. Batısı:  Mut Orman İşletme Şefliği sınırı (  Acıdere, Eşekyoran Deresini takip eden ve Tekdamlar mevkii, Cebbar Tepe, Yokuşbaşı ve Akyol mevkilerinden geçerek Kurtuluş köyüne, oradan Kızılkaya mevkii, Sumaklı Tepe ve Zeyker’e ulaşan yol).

3- Silifke İlçesi Akdere Devlet Avlağı: Doğusu-Batısı-Güneyi:   Akdeniz Kuzeyi: Tahtı Koyundan (Barbaros Boğazı) başlayarak batı istikametinde Akdere’yi takip ederek devamındaki kuru derenin Mersin- Antalya ana asfaltına, oradan batıya doğru yolu takip ederek Yeşilovacık balıkçı barınağına kadar

4- Tarsus İlçesi Gülek Devlet Avlağı: Doğusu: Kuzey sınırının bittiği yerden güneye doğru Alakaya T. (3046 m.),  Eşme T.   (2984m.), Tirkeç Tepeden Ermeç Gediğinden Ziyaret Tepeye oradan Karataş T. (2166m.), Tepelice Ziyaret T. (2146m.), Çamlıkeh T. 1374 rakımlı tepeye oradan Çeyrek Gediği T. (1489m.) den 1582 rakımlı tepeye güneye doğru sırtı takip edip PTT Radyolig istasyonuna ve sırtı takip edip Kale T. (1544m.), Talim T. Deliktaş (1289m.), Ceren T. Mağra T. (968m.) den Avusturya yıkığı mevkiiden Gülek Dereye iner. Gülek Dereyi takip edip Kadıncık Çayı ile birleştiği yerde doğu  hududu son  bulur. Kuzeyi: Eğerkaya T. (3342 m.)den başlar, doğuya doğru Koyunaşağı T.(3426m.), Medetsiz T.(3324m.), Kopukgöl T. ve Arpalığın tepeden geçerek Teke köprüsü T. (3337m.), (600m.) kala son bulur. Batısı: Güney sınırının bittiği yerden başlar Kadıncık Çayının kuzeyini takip ederek Kuzu Köprü derenin birleştiği yerden Bozburun sırtından Gölburun T. (1423m.) deve çökeği sırtından Mıhlı T. (2160m.), MağmeR T. Mohatlı Eneği T. (2148m.) Kızılörü T. (2385m.) Yatak Taş T. (2108m.), Ziyaret T.(2509m.) Ziyaret T. (2516m) ve Kara T. (2598m.) den kuzey sınırının başladığı Eğerkaya T. (3342m.), ye ulaşır. Güneyi: Gülek dere ile Kadıncık Çayının kesiştiği yerden batı sınırına geçer.

Örnek Avlak:

1-Silifke Nergizlikaya Örnek Avlak Sahası; Doğusu: BahçeDeresi, Şehitlik, Barbaros Anıtı, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Gedikdağı, Gökbelen Tepesi arası, Güneyi: Kabasakızlık, Bağcağız, BahçeDeresi.

2-Mut Dandi Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Kıztaşı Mevkii, Arnavuttaşı Sırtı ve Mut-Dağpazarı köy yoluna bağlanan orman yolu ve Mut-Dağpazarı köy yolu. Kuzeyi: Mut-Dağpazarı köy yolunu Boncuk Tepeye bağlayan sırt, Boncuk Tepe ve Boncuk sırtı, Batısı: Boncuk sırtını takiben Cevizliin Mevkii, Karainkapızı Dere ve Karanlık Dereyi takiben, Ayvacık Mahallesini Ömerağa orman deposuna bağlayan orman yolu, Güneyi: Ömerağa orman deposundan başlayan ve eski Burunköy yerleşim yerini takiben, Yarıkkaya, Öküzini sırtı ve Kıztaşı Mevkiine giden orman yolu.

3-Anamur Çaltıbükü Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Sugözü Deresine inen sırttan başlayarak, güneye doğru Sugözü Deresinin Boğuntu Deresi ile birleşerek Anamur(Dragon) Çayını takiben, Karayokuş sırtına Sarıtaş Tepeyi bağlayan sırt, Kuzeyi: Kızılçukur Sırtı, Batısı: Kızılçukur Sırtından güneye doğru, Kızıl Çukur Mevkiini ve Hoca Tepesini bağlayan sırtların devamı ile Sarısu Deresi ve takip eden sırtın Sakartaş Tepeyi takiple Domuzuçtuğu Tepede sona eren sırtlar, Güneyi: Domuzuçtuğu Tepesi Sarıtaş Tepeye bağlayan ve Gökçesu İşletme Şefliği sınırını takip eden sırtlar.

4-Tarsus İledin Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Cehennem Deresini takiple Keher Kayası Tepesine, güney yönde takiben Kisecik Köprüsüne. Kuzeyi: Cehennem Deresini takiben sahanın doğu sınırıyla çevreleyen alan. Batısı: Çakmak Mevkiinden kuzey yönde Küçük Çakmak Deresine, Eğri Dereye Dereden orman yoluna inerek Aktepe Mevkiinden bölme sınırlarını (102, 103, 105 nolu bölme) takiben Cehennem Deresi Güneyi: Kisecik Köprüsünü takiple Gürlevik Mevkii, Çevlik Mahallesi sırtından anayolu takiple, Hesbek Mevkiine batı yönde takiple Çaltıburun Mevkiine, takiben Pazar Gediğinden yolu takiple Çakmak Mevkiine

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Gülnar İlçesi Gevendağı Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kalabak Mevkiinden kuzeye doğru asfalt boyunca Arıkuyusu Köyü Kuzeyi: Arıkuyusu Köyünden batıya doğru kara yolu boyunca Örtülü Köyü, Kurbağa Köyü. Batısı: Kurbağa Köyünden güneye doğru afsal boyunca Üçoluk Köyü. Güneyi: Üçoluk Köyünden doğuya doğru asfalt boyunca Çukurasma Köyü Kalabak Mevkii.

2-Gülnar Bereket Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası; Doğusu: Ardıçpınarı Köyü-Kutlubey Mah. Yolundaki Selvili Mah. ayrılan sapaktan kuzey yönde yolu takiben Kutlubey-Bereket ve Gülnar-Köseçobanlı asfaltına kadar (Lokanta) Kuzeyi: Gülnar-Köseçobanlı yolunu takiben Taşoluk Köyü yol ayrımına ve yolu takiben Bayraklı Mahallesine kadar.

Batısı: Bayraklı Mahallesinden doğu yönünde stabilize yolu takiben Bülbülün tarla mevkiine..Güneyi: Bülbülün tarlası mevkiinden doğu istikametinde stabilize yolu takiben asfalt yola, oradan yolu takiben ardıç pınarı Köyünden gelen yolla kesiştiği yere kadar.

3-Tarsus Keşbükü Keklik Yerleştirme Sahası; Doğusu: Keşbükü köprüsünden başlayarak kuzey yönde dereyi takiple Isıkdere ve Topaktaş mevkiinden başlayan orman yolunu takiple Kisecik köyüne. Kuzeyi: Kisecik köyünden başlayarak batı yönünde asfalt yolu takiple Kaklıktaşı köyüne. Batısı: Kaklıktaşı köyünden başlayarak güney yönünde asfalt yolu takiple Taşçılı köyüne, oradan yolu takiple Çiriştepe köyüne. Güneyi: Çiriştepe köyünden başlayarak doğu yönünde asfalt yolu takiple Cinköy’üne. Oradan doğu yönde stabilize yolu takiple Ulaş köyüne. Oradan Tarsus-Çamlıyayla yolunu takiple Keşbükü Köprüsüyle kesiştiği hat

4-Erdemli İlçesi; Doğusu: Hüsametli – Yeniyurt köy yolunun birleştiği noktadan, Yeni yurt köy yolunu takiple Yeniyurt köy yolunun orman yolu ile birleştiği noktaya, oradan doğuya Külfalı tepeye oradan, Kuzey doğuyu takiple Ayvaçukuru mevkii, oradan doğuya Eşeköyü çukuruna kuzey doğuya doğru Deke tepesi ve Sulucin deresine ve dereyi Güneye doğru takiple Arıkaya tepesine bu tepeyi güneye doğru takiple, Sulucin kayadan Boyuncak deresine oradan, Karayapılı kayasına, Kuzeyi: Yassıbağ mevkiinin doğusundan İkitepeye, oradan Molyarısı tepeden Hüsametli Yeniyurt köy yoluna Hüsametli Yeniyurt köy yolunun doğuya doğru takiple Taburali Veyselli köy yoluna oradan Erenler tepeye oradan Akçay deresine,  Akçay deresinin doğuya doğru takiple Akçay deresinin Devrendi deresi ile birleştiği yerden kuzeye doğru Üçayak mahallesine, Üç ayak mahallesinden doğuya doğru Mahmutekti deresinin orman yolu ile birleştiği noktadan Hüsametli köy yolunu takiple Hüsametli Yeniyurt köy yolunun birleştiği yere. Batısı: Dereçukuru deresinin Mergin deresi ile Kızıl geçit- Sömek yolu ile birleştiği yerden Mergin deresinin devamı olan Efrenk deresini kuzeye doğru takiple devamı Kestelçayı dereyi kuzey ve kuzeydoğu yönünde takiple Yassıbağ mevkiinin doğusuna, Güneyi: Karayapılı kayası, Taşgeçit mahallesi Araplı çukurunun güney kısmından Dereçukuru deresinin Mergin deresi ile birleştiği yere, (Kızıl geçit – Sömek yolu) Kestelçayı deresi

5-Anamur İlçesi; Kuzeyi: Çandır alanından Çopurlu yaylasına giden yoldan Beşoluk yaylasını takip eden yol. Batisi: Beşoluk yaylasından Belikçal dağına giden yoldan Havsa Yaylasına giden yol. Güneyi: Havsa Yaylasından Şabanoluk Yaylasına giden yoldan Demiroluk Yaylasına takip eden yoldan Demiroluk Yaylasına Doğusu: Demiroluk yaylasından Akpınar yaylasına , oradan çandırın alanına giden Anamur-Ermenek ana asfaltı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Mut Kestel Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Çamlıyayla-Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Hisardağı ve Gedikdağı Çevresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

 

34-İSTANBUL:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Büyükçekmece İlçesi; Doğusu: Marmara Denizinden Büyükçekmece ilçe sınırını takiben TEM otoyolu Hadımköy Kavşağı; Kuzeyi: Hadımköy Kavşağından TEM otoyolunu takiple Büyükçekmece ilçesi mülki hudutları; Batısı: TEM otoyolunun Büyükçekmece ilçe sınırını terk ettiği yer ile Marmara Denizi arası; Güneyi: Marmara Denizi.

2-Küçükçekmece İlçesi; Doğusu: Küçükçekmece ilçesinin E-5 deki merkezinden gölün doğusunu takiben karayoluyla Altınşehir ve oradan da TEM otoyoluna bağlanan asfalt yol, Kuzeyi: TEM otoyolu, Batısı: Avcılardan Yakupluya devam eden E-5 karayolunu Esenyurt ve TEM otoyoluna bağlayan asfalt yol, Güneyi: E-5 karayolu.

3-Adalar İlçesi; Tüm adalar ilçesi ava yasaklanmıştır.

4- Çatalca-Arnavutköy Terkos Durusu Bölgesi; Doğusu; Germe Durusu takiben Karadenize ulaşan asfalt yol. Kuzeyi; Karadeniz Batısı: Kestanelik köyünden Çanakça köyü ve Karacaköy’ü takiben Karadeniz’e inen asfalt yol Güneyi: Kestanelik köyünden Germe yerleşim yerine kadar olan asfalt yol.

Örnek Avlak;

1-Darlık Kanatlı Örnek Avlağı; Doğusu: Darlık Barajı, Kuzeyi: Eski Şile asfaltından Darlık Köyü Ulupelit Köyü sınırından Darlık Barajına giden asfalt yol, Batısı: Eski Şile asfalt yolu Güneyi: Tekke Köyünden gelen ve Yeni Darlık Köyüne bağlanan asfalt yol

Özel Avlak:

1- Turkuaz (Paşaköy) Özel Avlağı: Doğusu: Çam Tepesinden Kaymaz Deresi sırt yolunu takiple Ömerli. Batısı: Ömerli barajı havza sınırından Ayazma Tepe ve Daracıkatırı Deresini takiple Kıymethoca Bahçeleri Mevkii yoluna, Kuzeyi: Kayalı Dere devlet ormanı yolunu takiple Çam Tepesine, Güneyi: Ömerli barajı havza sınırı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar;

1-İstanbul İli, Beykoz İlçesi; Kuzeyi: Kumluktepeden Ermenikatarı Tepesine oradan Beykoz Polenezköy asfalt yoluna; Doğusu: Beykoz Polenezköy asfalt yolundan gözetleme kulesine giden yola oradan Kantartepeye; Güneyi: Düzkestane tepeden korucu yoluna; Batısı: Korucu yolundan Düzkestane tepeye giden yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Çatalca, Yalıköy (Çilingoz) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

35-İZMİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Seferihisar İlçesi; Doğusu: Ilıca Mahallesi, Besihane Yolu, Sırtlan Tepe-Balkurca Tepe, Kadıdağı Tepe, Karataş Tepe, Söğütçükpınarı  mevkii, Kuzeyi: Kavacık Bahçesi, Kavacık Dağı, Ilıca Sivrisi Tepesi, Orman Yolu, Batısı: Kızılan Tepe, Çıtla Deresi  Orman Yangın şeridi, Doğanbey yolu, Çörlen Deresi, Yel değirmeni Tepe, Havuz Dere, Ören Dere, Domuz Dere, Kumpas dere, Osman Dere, Kuru Dere, Güneyi: Payamlı, Doğanbey yolu.

2-Foça–Menemen-Çiğli-Karşıyaka İlçesi (Gediz Deltası Sulak Alanı); Gediz Deltası Sulak Alanı, Ramsar Alanı, YHKS.

Yasaklama gerekçesi; Avlaklarda Yaban hayvanlarının Popülasyonunun azalması, sahanın Uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı olması, Sulak alan içerisinde 8000.Ha. lık Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahasının olması.

Gediz Deltası Sulak Alanı; Doğusu: Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinin batısında kalan eski Gediz nehir yatağının Ege Denizi ile birleştiği yerden kuzeye doğru nehir yatağını takiple İzmir Çevre yolu, takiple Sasalı Yol ayrımından itibaren karayolunu takiple Sasalı Köyü, Çamaltı Tuzlası girişinden itibaren tahliye kanalı, Süzbeyli kanal kenarı köy yolunu takiple Süzbeyli Köyü, Tuzçullu Köyü, köy yolunun Seyrek Köyünden gelen ana tahliye kanalı ve asfalt yol ile birleştiği yerden itibaren kuzeye doğru tahliye kanalı ve toprak yol takiple, Salıburnu Tepe, Değirmen Dağı Tepe, Koca Tepe, Elmacık Tepe, Sazlı Gölün kuzeyinden Kırdenize giden tahliye kanalının birleştiği yol, yolu takiple Karpuzcu Çiftliğine kadar, Kuzeyi: Karpuzcu Çiftliği, Kozluca Seddini (Taşbekent) takiple DSİ pompası, kuzeye doğru kanalı takiple Sazlıgöl tarafından gelen tahliye kanalının birleştiği yerden itibaren Gediz Nehri, kuzeye doğru mıcır tarla yolu, DSİ pompası, Kör Gediz üzerindeki Köprü, güney batı istikametinde Kör Gedizin deniz ile birleştiği yere giden toprak yol ve Ege Denizi, Batısı-Güneyi: Ege Denizi,

3- Çeşme İlçesi; Karaada adası sınırları içerisinde avlanmak yasaktır.

Devlet/Genel Avlak:

1-Menderes İlçesi Gümüldür Devlet Avlağı; Doğusu: Tahtalı Barajı, Köprübaşı Mahallesi takiple Seferihisar’dan Kuşadası’na bağlanan yol,

Kuzeyi: Gölyaka Tepe, Güllük Tepe, Alimolla Tepe, Çubuklu Tepe, Kaplankaya Tepe, Öksüzölen Tepe, Gülalan Tepe, Tahtalı Barajı, Batısı: Karataş Tepesi, Kızılcaağaç Tepesi, Köşk Tepesi, Koyuklu Tepe, Dikmendağı Tepe, Küçükdikmen Tepe, Güneyi: Ege Denizi.

2- Menderes İlçesi Çakaltepe Devlet Avlağı; Doğusu: İnbaşı Tepe, Yolinen Tepe, Yüksek Tepe, Kocadindağ Tepe, Gukguk Tepe, Kaplankaya Sırtı, Çatalkaya Tepe, Burçak Tepe, Kemikli Mahallesi, Kuzeyi: Menderes-Torbalı demir yolu, İntepe, Gugukdağı Tepe, Tekmezar Tepe, Batısı: Tahtalı Barajı, Eski Bulgurca-Ahmetbeyli yolu, Güneyi: Ege Denizi

3- Menderes İlçesi Özdere Devlet Avlağı; Doğusu: Tahtalı Barajı, Eski Bulgurca-Ahmetbeyli yolu, Kuzeyi: Menderes-Gümüldür, Menderes-Ahmetbeyli yolu arası, Batısı: Tahtalı Barajı, Köprübaşı Mahallesi takiple Seferihisar’dan Kuşadası’na bağlanan yol, Güneyi: Ege Denizi.

4- Torbalı İlçesi Torbalı Devlet Avlağı; Kuzey: Değirmendere Deresini batıya takiple Abdurrahman Dağı Sırtının Güney yamacından Buğdaycık Deresinden Orman yolu takiple Zeybekmezarlığı mevkisinden Akçam Tepe, Karlık Tepeden Mazılı Tepeye giden yol. Güney: Kalabak Kayası, Beşparmak Dağı Tepe, Almanoğlu Zeytinliği mevkiinden Korna Tepesine giden yol Doğu: Mazılı Tepeden Gemikaya mevkii, Çırpılı Tepe Orman yolunun Dağtekke Kurtgediği yol ayrımından Güneye Orman yolunu takiple Günlük Tepe Kalabak Kayası arasındaki yol. Batı: Korna Tepeden Helvacı-Ormanköy Yolunun Karakızlar Köyüne giden yolu takiple Değirmen deresiyle kesiştiği yer.

Örnek Avlak;

1-Çeşme-Zeytineli Örnek Avlağı; Doğu: Zeytinli vadisi (Köytokatı tepe-Tarasut Tepe-Çidem Tepe-Ege Denizi) Kuzeyi: Aşağıalişar ovası (Yapıntı duvar mevkii-Köytokatı Tepe) Batısı: Ege Denizi-Dümbelek Damları- Yapıntı Duvar Mevkii, Güney: Ege Denizi (Böğürtlen adası plana dahil edilmemiştir.)

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Ödemiş İlçesi (A) ; Doğusu: Leblebiciler Tepe, Bayırlı Köyü, Gölcük yolu, Kuzeyi: Ödemiş-Gölcük yolu, Batısı: Erenler Tepe, Çağlayan Köyü ve Dolaylar Köyü, Güneyi: İncirlipınar Mah, Zeytinlik Mahallesi. 

(B); Doğusu: Aşılık Çayı Kuzeyi: Ovakent-Bademli- Pirinççi-Bıçakçı Köy Yolu Batısı: Ovakent-Karıncalı Tepe Orman Yolu Güneyi: Karıncalı Tepe-Uççayır mevkii.

2-Tire İlçesi; Doğusu: Armutlu köyü, Topalak Köyü, Köle Tepesi, Kuzeyi: Balıkayası Tepesi, Kocaağız Tepesi, Batısı: Teke sivrisi tepesi, Hacı Gediği, Güneyi: Uzgür Çayı.

3-Konak İlçesi; Doğusu: İkitaş Tepe, Karabelen Tepe, Çatalkaya Tepe, Akçakaya Tepe, Kuzeyi: Delice Tepe-İkitaş Tepe, Batısı: Başalan Tepe, Istapa Tepe, Kapaklı Tepeleri, Güneyi: Kapaklı Tepeleri, Karaçam Dere, Çatalkaya.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Selçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

36-KARS:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu:Subatan köyünden başlayarak takiben Hacıveli,Bulanık,köyünden geçen köy yolunun Digor İlçe Sınırı ile birleştiği yere kadar olan güzergah Kuzeyi:Merkez ilçesinden başlayarak takiben,Yalınkaya Köyünden geçerek Subatan Köyüne ulaşan  Karayolu Batısı: Merkez İlçesinden başlayarak takiben Paşaçayırı Mah.,Karacaören,Azat,Karakale,Hacıhalil Köylerinden geçen köy yolunun Digor İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar olan yol güzergahı Güneyi:Digor ilçe sınırı.

2-Sarıkamış İlçesi; Doğusu: Sarıkamış İlçesinden başlayarak takiben Şehithalit, Karakurt Köyünden geçerek Başköy köyüne ulaşan köy yolu Kuzeyi:Erzurum İl sınırından başlayarak Sarıkamış İlçe Merkezine uzanan  Sarıkamış  Allahüekber Dağları Milli Parkı sınırı Batısı:Erzurum il sınırındanbaşlayarak takiben, Kurbançayırı, Karaurgan,altınbulak, İncekaya,Satköy,Topkaya,Taşlıgüney Köyllerinden geçen köy yolu Güneyi: Başköy Köyünden başlayarak takiben Eşmeçayır,Karaköse Köyünden geçerek Erzurum il sınırına ulaşan köy yolu

3-Selim İlçesi: Doğusu: Hasbey köyünden başlayarak takiben Baykara,Yassıca,Ortakale,Söğütlü,Bayburt,Tuzluca Köylerinden geçerek Selim İlçe Merkezine ulaşan köy yolu Batısı:Gürbüzler Köyü İle Başköy Köyü arasında kalan köy yolu Kuzeyi: Başköy köyünden başlayarak takiben Beyköy,Sarıgün,Karakale,Akçakale,Darboğaz köylerinden geçerek Hasbey köyüne ulaşan köy yolu Güneyi: Selim ilçe merkezinden  başlayarak takiben Katranlı,Bölükbaşı,Laloğlu köylerinden geçerek Gürbüzler Köyüne ulaşan köy yolu.

4- Kağızman İlçesi; Doğusu: Iğdır İl sınırı Batısı:Sarıkamış- Kağızman YHGS Kuzeyi: Sarıkamış-Kağızman YHGS başlayarak takiben Yolkorur, Sağbaş, Güven, Dibekkaya, Güvendik, Aktaş, Karacaören köylerinden geçerek Iğdır İl sınırına ulaşan köy yolu Güneyi:Ağrı İl sınırı

5- Susuz İlçesi; Doğusu: Kırçiçeği köyünden başlayarak takiben Susuz İlçe Merkezinden geçerek,İncesu köyünü takip ederek Kars Merkez ilçe sınırına ulaşan karayolu Batısı: Kütükçatak köyünden başlayarak takiben Doyumlu köyünden geçen ve Kars-Göle yoluna uzanan köy yolu Kuzeyi: Küçükçatak köyünden başlayarak takiben Kırkpınar, Güzelpınar, İncilipınar, Kayalık köylerinden geçerek,Kırçiçeği köyüne ulaşan karayolu Güneyi:Merkez İlçe sınırı.

6-Arpaçay İlçesi; Doğusu:Polat köyü ile Melikköyü köy yollarının birleştiği noktadan itibaren Polat- Tomarlı köylerinden geçerek Tepecik köyüne ulaşan köy yolu Batısı:Arpaçay-Ardahan karayolunun Gönülalan köy yolu ile birleştiği noktaya kadar olan yol güzergahı Kuzeyi: Polat köyü ile Melikköyü köy yollarının birleştiği  Noktadan  itibaren Melikköyü,Taşlıoğul,Taşbaşı,Gönülalan köylerinden geçen ve Arpaçay- Ardahan Karayou ile birleştiği köy yolu Güneyi: Tepecik Köyünden itibaren Söğütlü-Arpaçay ilçe merkezin kapsayan köy yolu.

7-Digor İlçesi (A); Doğusu: Digor Iğdır karayolu Kuzeyi: Bayırbağı, Arpalı, Soguçkavak, Bostankale Köyü arası Köy Yolu Batısı: Başköy, Yukarı Çığrıklı Köyü arası Köy Yolu Güneyi: Kağızman İlçe sınırı, Iğdır İl sınırı

(B); Doğusu: Varlı Köyü-Kocaköy-Başköy Köyü arası Köy Yolu Kuzeyi: Celal Köy Sınırı Batısı: Yağlıca Dağı Güneyi: Bostankale Köy sınırı

(C); Doğusu:Ermenistan Ülke sınırı Batısı: Bacalı Köyünden başlayarak takiben Yeniköy,Düzgeçit,Karabağ köyünü izleyen köy yolu Kuzeyi: Bacalı köyü ile Yukarı ağzıaçık köyü arsındaki köy yolu Güneyi: Karabağ köyü ile Kilittaşı köyü arasındaki köy yolu.

8-Akyaka İlçesi; Doğusu: Ermenistan Ülke sınırı Batısı: Merkez İlçe Sınırından başlayarak Küçükperveli, Büyükperveli, Demirkent, Esenyayla köyünden geçerek Küçükdurduran köyüne ulaşan köy yolu Kuzeyi: Küçükdurduran Köyü ile Mehmetçik köyünden geçerek Ermenistan ülke sınırına ulaşan köy yolu Güneyi:Kars Merkez İlçe sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1- Sarıkamış Hamamlı Devlet Avlağı: Doğusu: Kağızman Orman İşletme Şefliği Kuzeyi: Ali Sofu ve Bozat köyleri Batısı: Sarıkamış Orman İşletme Şefliği Güney: Şeyitermin köyü ve Karakurt Orman İşletme Şefliği

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

37-KASTAMONU;

Devlet/Genel Avlak:

1-Daday İlçesi Ballıdağ Mevkii Devlet Avlağı: Kuzeyi: Yançatı çayı, Fabrika Dere, Azdavay Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, kirazdağı- ballıdağ işletme şefliği sınırı, devrekani çayı.  Doğusu: Gölgeriş sırtı, demirciören sırtı, kara tepeden Karapınar tepeye inen sırt, kurt yurdu sırtı. Güneyi: Kayranlık sırtı, kömürocağı sırtı,  ortageriş sırtı, handüzü tepeden ortalık tepeye giden sırt, yaylaköy köy yolu,  deveyanı sırtı, kızıliniş sırtı,  yakalı- Yeniköy – yalakderesi mahalleleri köy yolu,  sekmeci sırtı, tuzla sırtı,  dereköy kavakyayla asfalt yolu,  sarkayalar sırtı, ballıdağ – yayla işletme şefliği sınırı Batısı: Savaş- ballıdağ işletme şefliği sınırı, yançatı çayı.

2- İnebolu İstiklal Devlet Avlağı: Kuzeyi: Karadeniz sahil şeridi. Güneyi: Bakırharman Tepeden başlayarak batıya doğru Ulu göynük sırtını takiben dereye iner. Buradan  bakacak sırtını ve sırası ile 1513 metre rakımlı  ve nirengili üç pınar  t. Aptallar Türbesi  Çempınar sırt,  bineletaşı sırtı, topmeydanı , 1490 metre rakımlı ve nirengili  kertme tepesi , harami dağı , canbaba türbesi, canbaba kayalığı , 1197  metre rakımlı  hanyanı tepesi  ve 1298 metre rakımlı  ve nirengili dorukgöynük tepesi, körkuyu tepesi, körkuyu sırtı , 1238 metre rakımlı  çukur tepe, karlık tepe, kilise tepe, çuhadoruğunu geçerek  perşembedüzü  tepede son bulur. Doğusu: Değirmenciler çarşısından başlayarak güneye doğru bir müddet güde deresini takip eder. Daha sonra  güde ile dam deresi  arasındaki  sırtı takiben  sırası ile 929 metre rakımlı ve nirengili  kesecik tepe, büyükdüz tepe, 889,6 ve 853 metre rakımlı ve nirengili isimsiz tepeler , kayaaltı sırtı  1003 metre rakımlı ve nirengili  çimenkaya tepesi,  daha sonra  sırtı takiben  ilişi çayına iner . bir müddet ilişi çayını daha sonra  uluçağlan deresini takip eder. gücükhızarı deresinin birleştiği yerden sırtı takiben 1503 metre rakımlı ve nirengili bakırharman tepede son bulur. Batısı: Perşembedüzü tepeden başlayarak kuzeye doğru, gergendüzü mevki, kızılayakbeli mevkii, kese kayası, 865 metre rakımlı kilise tepe, yayladağı  tepe çal tepe, 783 metre rakımlı  ve nirengili  manastır  tepesini geçerek deresinde son bulur.

3- Doğanyurt Altınkum Devlet Avlağı: Kuzeyi: Kecin Burnu ile Kayranderesinin denizle buluştuğu nokta arasındaki karadeniz sahil şeridi. Doğusu: Karlıtürbe Tepeden başlayan sınır, kuzey yönündeki sırtı takip ederek Güney Tepeden , Gökçeyeri Tepeye ulaşır. Gökçeyeri Tepeden kuzey batı yönündeki sırtı takip ederek İmamınarpayeri  tepeye  bu tepeden kuzey yöndeki sırtı takip ederek tablakkayası tepeye varır. Tablakkayası tepedenb köklük sırtını takip ederek Domuzçorağı tepeye ulaşır. Domuzçorağı  tepeden  sıkçamlık  sırtını  takip ederek kapanzarfı  tepeden  kelkaya tepe, gökçeyurt tepe ve doğanyuvası tepeye ulaşır.  Doğanyuvası tepeden kuzey yöndeki sırtı takip ederek Kayran Deresi boyunca ilerleyerek  Karadenizde son bulur. Güneyi: Karlı Türbe Tepeden başlayan sınır, batı yöndeki  sırtı takip ederek  bozgöleç tepe, örenyaka tepe, piyrankuyusu tepe, çakmaktaşı tepe ve intepeye ulaşır. İntepedensırtı  takip ederek  çömlekkıran tepe, kelkayalık  tepe, kazkondu tepeye ulaşır. Kazkondu tepeden doğu- batı istikametinde uzanan  sırtı takip ederek  düzdağbaşı tepe, kurt dağı tepe, çingenekonduğu tepe, karakuşharmanı tepe, karakuş tepe, yaylaburnu sırtını takiben  büyük  çaya ulaşır. Büyükçayı takip eden sınır, kışlak çayının çal tepeden inen sırt ile kesişim yerinde son bulur. Batısı: Çal tepeden inen sırtı kuzeydoğu istikametinde  takip ederekl  otluktarlayanı tepeye ulaşır. Bu tepeden önce kuzeybatı  sonra kuzeydoğu yönündeki sırt takip ederek  erkoz çayına  varılır.  Kuzeybatı yönünde  erkoz çayını kuzey  yönündeki  kındıraklı deresi takip eder . Kındıraklı deresi ile tömbelek sırtının kesişim yerinden sırtı takiple  doğuya dönerek  yanıkdağ  tepe,  bakacak tepe,  Gemidağından  kuzeye dönüp anızbaşı tepe, denizgörülen  tepe ve belen  tepeye varır.  Belen tepeden ketenlik sırtını takiple keçin burnunda son bulur.

4- Bozkurt-Abana Yaralıgöz Devlet Avlağı : Doğusu: 1961 metre rakım ve nirengili Hırayatak Tepeden başlayarak kuzeydoğuya doğru sırasıyla Sarıkaya tepe, 1641 rakımlı isimsiz tepe, 1930 metre rakımlı attepe, karayasak tepe, 1780.2 metre rakımlı ve nirengili  bakacak tepe, kayrancı  belinde  geçen sırtı takip ederek  1715,4  metre rakımlı tepelice tepeye ulaşır.  Buradan kuzeye doğru sırtı takip ederek  sırasıyla  kalındere, şeyhşaban  çayı ve  gezelce dereyi takip ederek  turup dağının güney  eteklerinden sırtı takip ederek  1256  metre rakımlı fındıklı tepeye ulaşır. Fındıklı tepeden  kuzeye doğru  sırtı takip ederek sırasıyla  dorukgöynük tepe, kökyanı sırtı, tepegöynük tepe, 918 metre rakımlı ve nirengili  kokarca dağı zirvesi, işaretyanı tepe, 814 metrerakımlı  ve nirengili nacakpınartepe, armutlu sırtı büyükdüz sırtını takipğ ederek koğu deresine iner . koğu deresaini takiben karadenizde son bulur.  Kuzeyi: Koğu deresi ile Ezine çayının karadeniz’e birleştiği  noktalar  arasında kalan  noktadan  Karadeniz sahil şeridi. Batısı: Gıcıksuyu Pınarı ( Madensuyu ) mevkiden başlayarak , kuzeye doğru sırasıyla  Değirmendere , elmalı çayı asarbaşı deresi ve ezine çayını takip eder. Ezine çayınınyeni mahalleye ulaştığı noktadan doğuya doğru  bolya sırtı ve 646 metrerakımlı  ve nirengili  çitdağını takip  ederek  bakacakaltı  deresine iner. Dereyi kuzeye doğru izler. Bayram deresinin Hacıveli deresi ile birleştiği noktadan batıya doğru sırtı takip ederek sırasıyla türbe tepe,388  metre rakımlı  karabalçık  tepeden sırtı takiben n ezine çayına ulaşır. Ezine çayını takip ederek çayın Karadeniz’e ulaştığı noktada son bulur. Güneyi: Sırakaya Tepeden batıya doğru sırtı izleyerek 1980 metrerakımlı ve nirengili   hırayatak tepeye c, oradan  sırtı izleyerek  güneye ve batıya  uzanarak 1864 m. Rakımlı  tepeye ulaşır.  Buradan Elekçitürbe Geçidinden geçerek Samanlıbaşı Tepe, Malaayağı  Tepe, Harmankaya Tepeden  Süleymançayırı  dereye iner. Süleymançayırı dere ve Değirmendereyi takip ederek  Gıcıksuyu Pınarı ( Madensuyu ) mevkide son bulur.   

5- Özlüce Devlet Avlağı : Kuzeyi: Kayran çayı ile Devret Dere ve karakiraz  dere ortasında oluşan sırt arasındaki  Karadeniz sahilidir. Doğusu : Devret Dere ile Karakiraz dere ortasında oluşan sırt  ile karadeniz sahilinden  başlayarak  güneye  manastır  tepeye , oradan  yayladağı tepe,  kilis tepe ile sırt boyunca  arut  uçucağı mevkiinde kayalık  platoya ulaşır. Bu plato üzerinde  göçenkaya , körçülen kaya, kızılyakut beli  ve gürgen  düzü mevkiilerinden  geçerek  toklukaya  tepenin  güneyinden  akkaya  tepeye ulaşır.  Güneyi: Akkaya tepeden başlar. Sırt boyu ispitli kaya altı mevkiinden  geçerek, Yediharman  Tepe, Çatalkaya Tepe güney batıya  uzanan  sırtla  Karacehennem  boğazı  çayını keser. Bu çayı kesen  Manasırseki sırtı ile kurtdağından  batıya doğru  yıllatmabaşı Tepe, Göldağı , Hacet kayalığı mevkiinden geçerek, Emirdağı  sırtının batısından  biraz kuzey batı istikametinde  çamurluktepe ve beyalan  köyünün bulunduğu  sırttan  uvaz çayına ulaşır. Bu  çayı  kesen ve güney  batıya uzanan bir  başka sırt ile kara tepeye oradan  türbeyanı tepeye  varır  1205  m. Rakımlı  tepede son bulur. Batısı : 1205 m rakımlı tepeden başlar  kuzey istikametinde  gemederemolası , güney tepe,  gökçeyeri tepe, imamınarpayeri  tepe, yıllatma, tablakkayası  tepe, köklük sırtı,  domuzçorağı tepe, sıkçamlık sırtı, kapanzarfı tepe, kelkaya tepe, gökçeyurt tepe, doğanyuva tepe ve bu sırtı takiben  küçük derenin  kayran çayına karıştığı  yerde kayran  çayını takiben karadenize varır.

6-  Bozkurt- Göynük  Devlet Avlağı :

Doğusu: Gıcıksuyu Pınarı (Madensuyu) mevkiinden başlayarak, kuzeye doğru sırasıyla  Değirmendere, Elmalı Çayı Asarbaşı deresi ve ezine  çayını takip eder. Ezine çayının Yenimahalleye  ulatığı noktadan  doğuya doğru  boyla sırtı  ve 646 metre rakımlı  ve nirengili  çitdağını takip ederek bakacakaltı deresine iner. Dereyi kuzeye doğru izler.  Bayram  deresinin  Hacıveli deresi ile birleştiği noktadan batıya doğru sırtı takip ederek sırasıyla türbe tepe, 388 metreraklımlı karabalçık tepeden sırtı takiben ezine çayına ulaşır. Ezine  çayını  takip ederek çayın karadeniz ‘e ulaştığı noktada son bulur. Kuzeyi: Ezine çayının Karadeniz’e ulaştığı noktadan beldeğirmeni  köyünün  batısından  geçen isimsiz dereye kadar olan karadeniz kıyı şeridi. Batısı: Subendi deresinin meydan deresine birleştiği noktadan kuzeye doğru su bendi deresini takip ederek 1667 metre rakımlı ve nirengili depelce  tepeye ve üçpınar tepeye ulaşır. Buradan kuzeye doğru sırtı takip ederek kireccik dereye iner.  Kireccik dereyi yaklaşık 1,5 km izledikten sonra sırasıyla  Kızılkaya sırtı, 1611  metrerakımlı  ve nirengili  isimsiz tepe, 1503 metre rakımlı ve nirengili  bakırharman tepeye  ulaşır.  Bakırharman  tepeden  aksu sırtını takiben  uluçağlandereye iner. Uluçağlandereyi  izler ve  aptik su deresinin  uluçağlan  dere ve ilişi çayını kestiği  noktanın kuzeyinden  sırtı takip ederek 1063 metrerakımlı ve nirengili  çimenkaya  tepeye ulaşır.  Buradan kayaaltı sırtı, 853 metre rakımlı isimsiz tepe,889,6  metre rakımlı ve nirengili  büyükdüz tepe ,929  metre rakımlı ve nirengili kesecik tepeyi takip eden ana sırtı izleyerek dam dere ve güde deresinin kesiştiği yerden karadenize ulaşan beldeğirmeni köyünün  batısından geçen isimsiz dereye ulaşır. İsimsiz dereyi takip ederek Karadenizde son bulur. Güneyi: Gıcıkpınarı ( Maden suyu) mevkiinden başlayıp batıya doğru  şeyhoğul  ve meydan  çayının  takip ederek gökçukur mevkiinde subendi deresinin meydan deresine birleştiği noktada son bulur. 

7-Çatalzeytin Devlet Avlağı: Kuzeyi: Koğu deresinin Karadenize ulaştığı noktada başlar. Doğu istikametinde karadeniz sahil şeridini takip ederek  Çatalzeytin deresinin karadenize ulaştığı noktada son bulur. Doğusu: Çatalzeytin deresinin  karadeniz e ulaştığı noktadan başlar, güneye doğru Çatalzeytin deresini takip eder. Kara  çay ile Çatalzeytin  deresinin birleştiği noktanın  yaklaşık  1200 metre  güneyinden sırta  ayrılır. Sırtları  takip ederek  sırasıyla  sarıkaya sırtı, çatle sırtı, domuzgölü tepe, iskancı tepe,868 metre rakımlı  çakmaklı tepe  ve 657 metre rakımlı kara tepeyi geçerek  akçayderesine iner. Akçay  deresini güneye doğru yaklaşık  200 metre takip ederek yorgancı mahallesinin  batısında  bulunan sırta geçer. Buradan sırtları takip ederek 854 rakımlı hovelle tepe, alaksırtı, 752 metre rakımlı emirköy tepe, ketengöynük  sırtı, 959 metre rakımlı ömercekkayası  tepe, Saraydüzü tepe, avulugüney sırtı,,çığlıalan tepe, kavaklısırtı ve 524 metre rakımlı isimsiz tepeyi geçerek koru çayına iner. Koru çayınıyaklaşık 300 metre kuzeye doğru takip eder. Arpa çayı ile koru çayının birleştiği noktadan batıya doğru  arpa çayını ve çatak deresini takip eder. Uğurluca deresi ile yaylaoluğu  deresinin  birleştiği noktadan yaklaşık  750 metre yaylaoluğu  deresini takip eder. Buradan 1445 metre rakımlı isimsiz tepeden inen sırtı takip ederek sırasıyla ovacıkçalı mevkii,1767 metre rakımlı ovacıkçalı tepe ve kayalıkları takip ederek gölet yaylasına ulaşır. Burdan güneybatıya doğru sırtları takip ederek  sırasıyla  1828 metre rakımlı tartla tepe, tarhana tepe ve  karşı sırtını  geçerek  han deresine iner. Han deresini  doğuya doğru yaklaşık 1000 metre  takip ettikten  güneybatıya doğru sırtları takip ederek  1624 metre rakımlı kuzuçal tepeden son bulur. Güneyi:  1624 metre rakımlı  kuzuçal  tepeden  başlar . Batıya  doğru  sırtları  takip ederek  sırasıyla  eğer tepe , 1882 metre rakımlı  korukaya tepe,  çıkrıncak  tepe,  kılıçkaya tepe,  sarıkaya tepe, 1860 metre rakımlı  dibekkorukayası  tepe,  kırkdilim tepe, sarayoluğu tepe, 2004 metre rakımlı kayaaltı tepe ve 1894 metre rakımlı isimsiz tepeyi geçerek yemlikli  mevkiinde son bulur. Batısı: Yemlik mevkiinden başlar, kuzeye doğru sırtları takip ederek   sırasıyla  Hocuderebaşı Tepe, 1960.1 metrerakım ve nirengili  hırayatak tepe,  sarıkaya tepe, 1641 rakımlı  isimsiz tepe, 1930 metre rakımlı attepe, karayasak tepe, 1780,2 metrerakımlı  ve nirengili bakacak tepe, kayrancı belinden geçen sırtı takip ederek 1715,4 metre rakımlı  tepelice tepeye  ulaşır. Buradan  kuzeye doğrı sırtı takip ederek sırasıyla kalındere, şeyhşaban çayı ve  gezelce dereyi  takip eder. Turup dağının  güney eteklerinden sırtı takip ederek 1256 metre rakımlı  fındıklı tepeye ulaşır. Fındıklı tepeden kuzeye doğru sırtı takip ederek sırasıyla dorukgöynük tepe, kökyanı sırtı, tepegöynük tepe,818 metrerakımlı ve nirengili  kokarca dağı zirvesi , 851 metre rakımlı  işaretyanı tepe, 814 metre rakımlı ve nirengili,  nacakpınartepe, armutlu sırtı, büyükdüz sırtını  takip ederek  koğu deresine iner. Koğu deresini takiben karadenizde son bulur.

8- Küre Devlet Avlağı : Kuzeyi: Körkuyu  tepeden başlar batıya doğru sırtları  takip ederek  sırasıyla  körkuyu sırtı, Bulamaçayağı sırtı , 1288 rakımlı  çukur tepe , karlık tepe, evsizlerkayası , 1303 metre  rakımlı isimsiz tepe, Kilise tepe, Çuhadoruğu , Akkaya tepe, sırt boyu ispitli kaya altı  mevkiinden geçerek , yediharman  tepe,  çatalkaya  tepe güney  batıya uzanan sırt ile kurtdağından  batıya doğru  yıllatmabaşı  tepe,  göldağı hacet  kayalığı  mevkiinden geçerek , emirdağı sırtının  batısından  biraz kuzey  batı istikametinde çamurluk  tepe ve beyalan köyünün  bulunduğu  sırttan  uvaz çayına ulaşır. Bu çayı kesen ve güney batıya  uzanan bir  başka sırt ile kara tepeye oradan  türbeyanı  tepeye varır. 1204 metre rakımlı  karlıtürbe tepede son bulur. Batısı: 1204 rakımlı karlıtürbe tepeden başlar sırtı takip  ederek  canpınar  derenin  kurtini  deresi ile  kesiştiği  noktadan  sırası ile kurtini  dere, söğütözü dere,  mantarlık deresini izler.  Mantarlık dereden  ulubelen  tepe çıkan sırtı takip ederek  sırasıyla 1332 metre rakımlı ulubelen tepe, 1304 metre rakımlı çidemlik tepe ve kel tepeye  ulaşır.  Keltepeden sırtı izleyerek fırıncık çayına iner. Buradan fırıncık çayı, dikmenderesi, giciyiksuyu deresi,  elmalık deresi, kayasamanlık deresi takip eder. Kayasamanlık dereden büyükdüz tepeye vçıkan sırta ayrılarak sırasıyla büyükdüz tepe, geriş tepe, 1265 metre rakımlı imreşedağı zirvesi ve imreşe tepeyi geçerek imamdağ tepede son bulur. Güneyi: İmamdağ tepeden başlar doğuya doğru sırtları takip ederek sırasıyla kayaüstü tepe, Kurugöynük  tepe,  1408 n metre rakımlı  çakal tepe,  1296 metre rakımlı  isimsiz tepeyi yukarıkalasncak  sırtı, karhaneözü  sırtı, 1323 metre rakımlı koru dağının  doğu etekleri, alıncatürbe tepe, 1304 metre rakımlı  çakılca tepe, koçcağız mevkii, yıldanbaşı sırtı, 1407  metre rakımlı  göller tepe, rüzgarlı tepe, 1422 metre rakımlı  gözüncük  tepe, 1442 metre rakımlı  çakal tepe, 1465 metre rakımlı karaseki  tepe, çekmece sırtı, dikilisırıktürbesi mevkii, 1481 metre rakımlı  keşkaya tepe, kokurdantürbesi tepe, harmanlarındoruk tepe ve uçurdum türbesi tepeyi geçerek  1476 metre rakımlı otpınar tepede son bulur. Doğusu: 1476 metre rakımlı otpınar tepeden başlar. kuzeye doğru sırtları takip ederek sırasıyla  ayranyayla sırtı, çıplak tepe,  geyikler sırtı, 1493 metre rakımlı  babakayası  tepesi, kayaboğazı sırtı, kıranyurt sırtı, 1456 metre rakımlı  Karapürçek  tepe, 1302 metre rakımlı  kazlar tepe, sıpalı tepe, 1324  metre rakımlı çiğdemlik  tepe, gaziler tepe, ebolu tepe,  kapaklı sırtı, uçurak  sırtı ve 1176 metre rakımlı kızlarkayası tepeden geçerek körkuyu  tepede son bulur.

9- Devrekhani Şenlik Devlet Avlağı: Kuzeyi: 1252 rakımlı isimsiz tepeden başlar. Doğuya doğru sırtları takip ederek sırasıyla 1292 metre rakımlı dorukgöynük tepe, 1197 metre rakımlı hanyanı tepe, cababa kayaları, 1489 metre rakımlı kertme tepe,  topmeydanı mevkii, tüylü sırt, binek taşı sırtı, çampınar sırtı, 1513 metre rakımlı üçpınar tepe, bakacak sırtı, ulugöynük sırtı, 1503 metre rakımlı bakırharman tepe, sancak tepe ve Kızılkaya sırtından geçerek kireççik deresine iner. Doğusu: Kireççik deresinden başlar ve üçpınar tepeye kadar devam eder. Üçpınar tepe ve 1667 metre rakımlı depelece tepeden geçen sırtları güneye doğru izledikten sonra subendi deresi meydan çayı ve muzrup çayını takip ederek kıblekayası sırtına geçer. Buradanda eskicami mevkii, 1422 metre rakımlı kartun  tepe, gürgenpınar tepe, sakarya sırtı, korumazu tepe, yayla mevkii, 1403 metre rakımlı isimsiz tepe, örcek sırtı, çukurluk tepe, çam tepe, topraklık sırtı, mercimeklik tepe, 1366 metre rakımlı büyükçal tepe, hamzaören mevkii 1323 metre rakımlı isimsiz tepe, 1327 metre rakımlı kürüz tepe, 1248 metre rakımlı  ömerfakı tepe, karlık tepe, 1242 metre rakımlı isimsiz tepe ,karakuz tepe ve dağoluk sırtını geçerek bük deresine iner. Güneyi: dağoluk sırtının bük deresine indiği noktadan başlar ve kuzeybatıya doğru dereyi kelaş mahallesine kadar takip eder. Buradan batı istikametinde sırtı takip ederek sırasıyla 1217 metre rakımlı  asar tepe, ikitepeler, 1211 metre rakımlı tepe, yassı tepe, yalamadüzü sırtı, çaldağ sırtı  1279 metre rakımlı dikmen tepe, karaağaçlık tepe, tepelerinarkası sırtı,  güneycik tepe, 1173 metre rakımlı  doruk tepe, , üyücek tepe, 1293 metre rakımlı  kepezkayası  tepe, köyüstü tepe,  ağlıkaya tepe, 1216  metre rakımlı  kozacık tepe ve çevlikkayası tepeden  geçerek  Kastamonu- küre karayolu  asfaltına iner. Batısı: Çevlikkayası tepeden inen  sırtın  Kastamonu- Küre  karayolu  asfaltına birleştiği  noktadan başlar, buradan  kuzeye  doğru kısmen  yeni kısmen eski  Kastamonu- Küre  Karayolu  asfaltını   ve ödemiş deresini  takip ettikten  sonra  sırasıyla 1442 metre rakımlı  çatal tepe, 1465 metre rakımlı   karaseki  tepe,  çekmece sırtı , 1481 metre rakımlı  keşkaya tepe,  kokurdan türbesi  tepe,  harmanlarındoruk  tepe,  uçurdumtürbesi tepe,  ayranyaylasırtı , çıplak tepe, geyiklere sırtı, 1493 metre rakımlı  babakaya tepesi, kayaboğazı sırtı , kıranyurt sırtı, 1456 metre rakımlı Karapürçek tepe,1302 metre rakımlı  isimsiz tepe, sıpalı tepe,1324 rakımlı çiğdemlik tepe, gaziler tepe, kapaklı sırtı, uçurak sırtı  ve 1176 metre rakımlı kızlarkayası  tepeden geçerek  1252 metre rakımlı isimsiz tepede son bulur.

10- Ağlı-Seydiler Ağlı Devlet Avlağı: Doğusu: 1422 metre rakımlı Güzüncük tepenin yaklaşık 500 metre doğusunda yeralan eski Kastamonu- küre karayolundan başlayarak güneye doğru kısmen eski kısmen yeni  Kastamonu- küre karayolunu  ve eski  Seydiler- Kastamonu karayolunu  takip ederek  Uzundere  başı mevkiinde son bulur. Güneyi: Uzun dere başı mevkiinden başlayarak batıya doğru sırtları takip ederek sırasıyla 1322 metre rakımlı hacımançalı  tepe, 1346 metre rakımlı  çingirdek tepe, erikçalı tepe,  belenyolu tepe, cicigüney  tepe, 1341 metre rakımlı  furun tepe, çamlıtarla tepe,  karaahmet sırtı, 1503 metre  rakımlı hacınıngölece  tepe, çukuryurt tepe,1514 metre rakımlı kızılcaharman  tepeyi  geçerek  1424 metre rakımlı Karapınar tepede son bulur. Batısı: 1424 metre rakımlı Karapınar tepeden başlayarak kuzeye doğru sırtları takip ederek sırasıyla 1431 metre rakımlı elmalıtürbesi tepe, demirci ören sırtı, gölgeriş sırtı, Arapsunlar tepe, yukarıkiren geçidi, 1147 metre rakımlı isimsiz tepe, ayılıkdüzü tepe, topmeydanı tepe 1460 metre rakımlı naazla tepe, hıradağ tepe, 1431 metre rakımlı Göktepe hakharmanı tepeyi geçerek değirmen dereye ulaşır. Değirmen deresi boyunca kuzeye doğru ilerleyerek kayabaşı mahallesinin yaklaşık 300 metre batısında kayabaşı mahallesinin bulunduğu sırta çıkar ve sırtı takip ederek gürgen derenin karandı dereye birleştiği noktadan kuzeye doğru karandı deresi ve selver deresini takip ederek geriş tepesinde son bulur. Kuzeyi: Geriş tepesinden başlayarak doğuya doğru sırtları takip ederek sırasıyla 1265 metre rakımlı imreşe dağı, imreşe tepe, güneye doğru imamdağı tepe, doğuya doğru1382 metre rakımlı çatık dağı tepe, kayüstü tepe, kurugöynük mevkii, 1408 metre rakımlı çatal tepe, güneye doğru yukarı kalancak sırtı, karhaneözü sırtı, 1323 metre rakımlı koru dağının doğu etekleri, alıncatürbe tepe, 1304 metre rakımlı çakılca tepe,  koççağız mevkii, yıldanbaşı sırtı, 1407 metre rakımlı göller tepe ve rüzgarlı tepeyi geçerek 1422 metre rakımlı güzüncük tepede son bulur.

Örnek Avlak;

1-Araç Sepetçioğlu Örnek Avlağı; Doğusu: Evkaya Tepenin eteklerinden Araç-Boyalı karayolu boyunca Sıragömü Yaylasına kadar olan bölüm, Kuzeyi: Kocagöynük Mahallesinden Yukarı oba Köyüne giden karayolu ile buradan Fındıklı Köyünün güneyinden karayolu bağlantısı ile Evkaya Tepenin eteklerindeki Araç-Boyalı karayoluna bağlanır, Batısı: Çerçi Yaylasından Geley Yaylasına bağlantı yoluyla, buradan Soğucakçörte Dere sınır alınarak Kocagöynük Mahallesine bağlanır, Güneyi: Sıragömü Yaylasından başlayarak Kirazlı ve Doğanpınar köylerine kadar olan karayolu. Doğanpınar Köyünden de Çerçi Yaylasına giden yol.

2-Taşköprü Düzdağ Örnek Avlağı; Doğusu: Kuzeydoğuda Geymene Mahallesinden başlayarak Farkoşa Mahallesi ve sonrasında Çayırcık Mahallesine bağlayan köy yolu Çayırcık Mahallesinden ara yollarla Uzunyazı Sırtından Davulcuçam Tepeye ulaşır. Buradan Katmer Tepe, Sarıçam Pınar Tepe, Yundoluk Tepe ve sonrasında Yayla Dere ile Bıngıldayık Derenin birleşme noktasında son bulur, Kuzeyi: Çoroğlu Köyünün Gök Irmak kıyısından başlayarak ırmak boyunca devam eder. Tekke Mahallesine gelmeden yoldan ayrılarak Mahalleyi yol ve Kubalaklı Dere arasında bırakarak tekrar ırmakla birleşir ırmak boyunca devam eden sınır Akcasu Mahallesini iki yakasındaki Dere ile sınır dışı bırakarak ilerleyip Sepetçioğlu Mahallesine varmadan ırmağa dökülen Dereden ayrılan sınır Derenin yol ile birleşme yerinden doğu istikametine yol boyu gider ve Kızılince Deresi ile birleşir. Dere boyu devam eder yan derte olan Ardıçlık Dere ile birleşir. Ardıçlık Dereden yola birleşerek doğu sınırında son bulur, Batısı: Kuzeybatıda Gökırmak sınırındaki Çoroğlu Köyünün güney yakasından başlar yolo boyu güney istikametten devam ettikten sonra Karı Tepenin batı eteklerinden Oymaağaçseki Köyünün doğsundan güneye doğru yol boyunca iner Badembekdemir Köyünün güney Doğusunda kalan dört yol ayırımında yol direk karşıya geçerek devam eder ve yolun HızarDeresi ile kesişme noktasında Dere boyu güney istikametli saparak son bulur, Güneyi: Batı sınırının son bulduğu Hızar Deresi boyunca devam ederek. Kazanpınar Dere ile birleşir Kazanpınar Dere ile Yayla Derenin kesişme noktasında son bulur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar: 

1- Kastamonu ili, Araç İlçesi (A): Kuzeyi: Olucak köyü Doğusu: Çalköy Köyü Güneyi: Cevizlik köyü Batısı:  Harmancık Mahallesi

(B) Kastamonu ili, Araç İlçesi: Kuzeyi: Buğdam Köyü, Yurttepe Köyü

Doğusu: Alınören Köyü Güneyi: Belkavak Köyü Batısı:  Başköy Köyü

2- Kastamonu ili, Doğanyurt İlçesi: Kuzeyi: Taşpınar Köyü Doğusu:  Karaşlı Mahallesi Güneyi: Kazıklı mahallesi Batısı: Belkaya Mahallesi

3-Kastamonu ili, Merkez İlçesi: Kuzeyi: Genceli Mahallesi Doğusu: Kazkalktı Tepe Güneyi: Karaş Köyü Batısı: Etyemez Köyü

(B)-Kastamonu İli, Merkez İlçesi; Kuzeyi: Çayır deresi-Aganın sırtı-Kertilarkasısırtı ve Kazanyazısı Tepe; Doğusu: Daday-Kastamonu karayolundan başlayarak Hacımuharrem Köyü Urgancılar mahallesi Köy Yolu; Güneyi: Kastamonu-Daday Karayolu; Batısı: Kastamonu-Daday karayolundan başlayarak Afırözü Mahallesi köy yolu.

4-Kastamonu ili, Cide İlçesi: Kuzeyi: Şaban mahallesinden başlayıp batı istikametinde devam ederek Türbe Tepenin güneyinden Aşağıdoğurca mahallesine ulaşan köy yolu; Doğusu: Şaban mahallesinden başlayıp güney istikametinde devam ederek Kuzdağ mahallesine ulaşan köy yolu ve Kuzdağ mahallesinden başlayıp Kez ormanı mevkiinin doğusundan ve Kezboğazı geçidinden devam ederek Kezağzı mahallesine ulaşan orman yolu  Batısı: Ovacık köyünden başlayıp Aşağıdoğruca mahallesine ulaşan köy yolu; Güneyi: Kezağzı mahallesinden başlayıp batı istikametinde devam ederek Ovacık köyüne ulaşan köy yolu

5-Kastamonu İli, Tosya İlçesi; Kuzeyi: Kastamonu-Tosya karayolundan başlayarak Güvekaşı Mahallesi-Kayser Mahallesi köy yolu;  Doğusu: Kayser mahallesinden başlayarak Gökçeviz deresi; Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu; Batısı: Gavur Çayı.

6-Kastamonu İli, Seydiler İlçesi; Kuzeyi: Eyreküstü sırtından başlayarak doğu istikametinde Kirtil sırtı-Büyükdüz mevkii; Doğusu: Büyükdüz mevkiinden başlayarak Güney istikamette Çayönü deresi;

Güneyi: Seydiler-Ağlı Kara yolu; Batısı: Seydiler-Ağlı karayolundan başlayarak Kuytul mahallesi köy yolu ve Geldes deresi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kastamonu Ilgazdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kastamonu Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Kastamonu Aydavaz Kartdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Kastamonu Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

38-KAYSERİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Develi İlçesi; Doğusu: Develi İlçe Merkezinden Ayvazhacı, Gömedi, Epçe, Gümüşören köylerinden Süleymanfakılı yolunu takiben Develi- Yahyalı İlçe Sınırına kadar. Batısı: Develiden Yahyalıya giden yolu takiben İlçe Sınırına Kadar Güneyi                : Develi- Yahyalı İlçe Sınırı.

2- Sarız İlçesi; Doğusu: Sarız İlçe merkezinden Çağşak köyüne giden yol, Batısı: Sarız İlçe merkezinden yolu takiben Darıdere, Sancakağıl ve Tavlaköye kadar. Güneyi: Tavla Köyünden Çağşak köyüne giden yol.

3- Özvatan İlçesi; Doğusu         : Taşlık Köyünden - Kavak köy yolunu takiben Sarıoğlan İlçe Sınırından Yozgat İl Sınırına kadar. Kuzeyi  : Yozgat İl Sınırı Batısı     : Özvatan dan Büyüktoraman Beldesine giden yolu takiben Felahiye -Özvatan İlçe Sınırından Yozgat İl Sınırına kadar. Güneyi: Özvatan İlçe merkezinden, Kıyaslı deresini takiben çam ağaçlandırma sahasından geçen yoldan Büyük toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yola çıkıp bu yolu takiben, tenekeci deresinin yolu kestiği noktadan dereyi takiben Özvatan-Taşlık köyü yoluna ulaştığı noktaya kadar.

4- Sarıoğlan İlçesi (A); Doğusu: Üzerlik köyünden başlayarak Gölova kasabasını takiben Bünyan-Sarıoğlan ilçe sınırını kestiği yer Güneyi:  Sarıoğlan-Bünyan İlçe sınırı. Batısı: Üzerlik Köyünden başlayarak Özvatan-Sarıoğlan İlçe sınırının Bünyan İlçe sınırını kestiği yere kadar.

(B); Kuzeyi      :Tren yolundan başlayarak Karaözü, Yerlikuyu, İğdeli, Karpınar ve Kızılpınar köylerini takiben Özvatan Sarıoğlan İlçe sınırına kadar. Güneyi: Kızılırmak. Batısı: Özvatan Sarıoğlan İlçe Sınırı.

5-Tomarza İlçesi; Doğusu         : Dağyurdu köyünden maden ocağını takiben berçin yaylasına giden toprak yol sapağından adana il sınırına giden orman yolunu takiben Adana İl Sınırına kadar, Kuzeyi       : Dağyurdu köyünden maden ocağına giden yolu takiben berçin yaylası sapağına kadar, Batısı: Dağyurdu köyünden islimağara sırtı ve deresini takiben keklikoluk tepesi ile kızlarkarası tepesi arasındaki sırttan kızlarkarası tepe ordan Beydağ tepeye giden sırttan Adana İl Sınırına kadar. Güneyi: Adana İl Sınırı

6-İncesu İlçesi; Doğusu             : İncesu ilçesinden Yeşilhisar-Niğde yolunu takiben Dörtyol kavşağına kadar. Kuzeyi: İncesu ilçe merkezinden Ürgüp, Aksalura giden yolu takiben Nevşehir İl sınırına kadar. Batısı: Nevşehir İl sınırı. Güneyi: Dörtyol kavşağından Ürgüpe giden yolu takiben Nevşehir İl sınırına kadar.

7-Yahyalı İlçesi; Doğusu: Zamantı Irmağı, Kuzeyi          : Aladağlar yol ayrımından başlayarak Yahyalı Mansurlu (Adana) karayolunun Zamantı Irmağının kestiği yere kadar. Batısı: Yahyalıdan Aladağlara giden stabilize yol, Güneyi: Aladağlara giden stabilize yoldan Çamlıca köyüne giden eski stabilize yolun Zamantı Irmağını kestiği yere kadar.

8-Pınarbaşı İlçesi; Doğusu: Kayseri-Sivas İl sınırı Kuzeyi: Pınarbaşı A.Borandere Köyü sapağından başlayarak Pınarbaşı-Malatya karayolunu takiben Kayseri-Sivas İl sınırını kestiği yere kadar, Batısı     : Pınarbaşı –  Gürün karayolunun A.Borandere Köyü sapağından başlayarak Y.Borandere Köyüne kadar, buradan da köyün içindeki dereyi takiben Sarız İlçe sınırına kadar, Güneyi : Pınarbaşı - Sarız ilçe sınırı,

9-Sarız İlçesi; Doğusu: Pınarbaşı – Sarız Karayolunun ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Kayseri-Kahramanmaraş karayolunu takiben Karayurt Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Pınarbaşı İlçe Sınırı Batısı: Değirmentaş- K.Kabaktepe Köy yolundan Pınarbaşı Sarız İlçe sınırını takiben Kayseri- Kahramanmaraş yolunu kestiği yere kadar. Güneyi: Değirmentaş Köyünden başlayarak Fettahdere-Karayurt Köyü yolunu takiben Kayseri-Kahramanmaraş karayolunu kestiği yere kadar.

10-Yeşilhisar İlçesi; Doğusu: Yeşilhisar Kayseri – Adana yolunu takiben İncesu İlçe Sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi                :Yeşilhisar İncesu İlçe sınırını takiben Kayseri-Nevşehir il sınırı, Güneyi  : Yeşilhisar İlçe Merkezinden, Kaleköy –Akköy Güzelöz köy yolunu takiben Nevşehir il sınırını kestiği yere kadar Kuzeybatısı: Kayseri- Nevşehir İl sınırı.

11- Akkışla İlçesi; Doğusu: Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Kuzeyi: Ortaköy-Malak yolunu takiben Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Batısı:  Akkışla Söğütlü yolunun ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Akkışla İlçesinden Gömürgen Beldesini takiben Ortaköy.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Felâhiye İlçesi; Doğusu: Felâhiye-Özvatan ilçe sınırı Kuzeyi: Yozgat il sınırı Batısı: B.Toraman belde merkezinden Yozgat-Çayıralan İlçesine giden yoldan il sınırı Güneyi: B.Toraman bede merkezinden kavaklı köyüne giden yoldan Özvatan ilçe sınırı.

2-Özvatan İlçesi; Doğusu: B. Toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yoldan Tenekeci deresini takiben Taşlık köy- Özvatan yoluna kadar. Kuzeyi: B. Toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yol. Batısı: Özvatan Kavaklı Köy Yolundan Kıyaslı deresini takiben çam ağaçlandırma sahasından geçen toprak yoldan B.Toraman’dan Kavaklı köyüne giden yola kadar. Güneyi: Taşlık köy-Özvatan yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

39-KIRKLARELİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Vize İlçesi; Doğu: Pazarlı-Çavuşköy-Topçuköy köy yolu, Kuzey: Vize-Pınarhisar karayolu, Batı: Doğanca yol ayrımını takiben Doğanca, Doğanca’dan Topçuköy’e giden yol, Güney: Topçuköy.

 

 

Devlet/Genel Avlak:

1-Demirköy ve Vize İlçeleri Karamanbayırı Devlet Avlağı; Doğusu: Süleymanın Çayırı Mevkii-Balaban Deresinden güneye doğru, Balaban Köyü-Balaban Dereyi takiben Mustafa Tepe, Baraj Yeri, Orman Bakım Evi, Çakmak Tepe, ÇayırDere Sırtı, Dikilitaş Tepeye Kuzeyi: SarpDere Köyünün doğusundan Küçük kaynak pınarından Balaban Dereyi takiben Süleymanın Çayırı Mevkiine Batısı: Küçük Kaynak Pınarından güneye doğru orman yolunu takiben Bıçkı Tepe, Çanlıbayır Tepe, Çavdar Sırtına-Güneye doğru, Dere yatağı boyunca Haydut Tepe-Radar İstasyonuna, Güneyi: Radar İstasyonundan doğu istikametinde Boyunduruk Tepe, Karamanbayırı Tepe, PapuçDere, Dikilitaş Tepeye kadar olan saha.

2-Demirköy-Sislioba Devlet Avlağı; Doğusu: İğneada–Limanköy-Beğendik ve Bulgar sınırına giden yol, Batısı: Yeşilce köyünü- Karacadağ’a bağlayan yol ve Karacadağ’dan Rezve deresine bağlanan en yakın kısım, Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan sınırı (Rezve Deresi), Güneyi: Yeşilce- Avcılar hattını Demirköy-İğneada yoluna bağlayan tali yol.

3-Vize-Kıyıköy Devlet Avlağı; Doğusu: Kıyıköy’e kadar olan Karadeniz sahil şeridi, Batısı: Hamidiye-Kışlacık köylerini Sivriler köyüne bağlayan köy yolu, Kuzeyi: Sivriler köyünü orman fidanlığına bağlayan stabilize orman yolu ve fidanlığın milli park sınırları dışında kalan kısmından devam edip Karadenizle birleşen yol, Güneyi: Hamidiye köy sapağını Kıyıköy’e bağlayan il yolu.

4-Vize-Balkaya Devlet Avlağı; Güneyi; Vize’den Çakıllı’ya devam eden yol, Çakıllı’dan itibaren Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanına kadar olan Tekirdağ İl sınırı. Batısı; Kızılağaç-Kömürköy-Vize yolu, Kuzeyi; Kızılağaç-Hamidiye-Kıyıköy yolu, Doğusu; Kıyıköy’den Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanına kadar olan Karadeniz sahil şeridi.

5-Kofçaz–Kocayazı Devlet Avlağı; Kuzeyi: Malkoçlar’dan itibaren Çağlayık’a kadar Bulgaristan sınır hattı, Doğusu: Çağlayık’tan itibaren Kula, Geçitağzı, Dereköy, Dereköy-Kırklareli yolunda Kuzulu sapağı. Güneyi: Dereköy-Kırklareli yolunda Kuzulu sapağından itibaren Kuzulu, Kadıköy ve Kofçaz yoluna çıkış, Batısı: Malkoçlar’dan itibaren Y.Kanara, Kofçaz, Elmacık, Kadıköy sapağı.

6-Kırklareli–Kayalı Genel Avlağı; Kuzeyi: Çeşmeköy–Karahamza-Çayırlı-Erikler–Kadıköy–Kuzulu, Doğusu: Kuzulu–Ahmetçe– Kırklareli, Güneyi: Kırklareli – Edirne yolu, Batısı: Edirne il sınırı.

7-Lüleburgaz-Ahmetbey Genel Avlağı; Kuzeyi: Pınarhisar-Poyralı yolu, Doğusu: Poyralı-Cevizköy-Ahmetbey istikametinden B.Karıştıran, Güneyi: Lüleburgaz-Çorlu yolu, Batısı: Lüleburgaz-Pınarhisar yolu.

8-Babaeski ve Pehlivanköy İlçeleri-Ergene Genel Avlağı; Kuzeyi: Lüleburgaz –Babaeski istikametinde Alpullu sapağından itibaren Babaeski-Edirne yolu, Doğusu: Alpullu sapağınadn itibaren Alpullu-Hayrabolu yolu, Güneyi: Tekirdağ il sınırı, Batısı: Edirne il sınırı.

 

40-KIRŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çiçekdağı İlçesi; Batısı: Baraklıdan Köseli uzanan köy yolu Güney Batısı: Baraklıdan Hacılı’ya uzanan köy yol Kuzeydoğusu: Çiçekdağı ve Yerköy İlçe sınırı Güneydoğusu: Çiçekdağı ve Yerköy İlçe sınırı ile çevrili saha

2-Akçakent İlçesi; Doğusu: Mahsenli Köyü Yolundan Çiçekdağı İlçe sınırına kadar olan kısmı Kuzeyi: Akçakent- Polatlı Köyü-Kösefakılı Köyü-Mahsenli Köyü yolu Batısı: Akçakent Tepefakılı Köyünden Pekmezci Köyüne giden yolun Akçakent İlçe sınırına kadar olan kısmı Güneyi: Akpınar İlçe sınırı.

3-Akpınar İlçesi; Doğusu: Eldeleklidemirci Köyünü Tazıuşağı Mahallesine bağlayan yol Kuzeyi: Tazıuşağı Mahallesi - Geverağzı Mevkiini birbirine bağlayan yol Batısı: Geverağzı Mevkiini Eldelekliortaoba Köyüne bağlayan yol Güneyi: Eldelekliortaoba Köyünü Eldeleklidemirci Köyüne bağlayan yol.

4-Boztepe İlçesi; Doğusu: Boztepe - Karacaören yol güzergahı Batısı: Kırşehir - Boztepe İlçe sınırı Güneyi: Boztepe –Kırşehir sınırı Kuzeyi: Boztepe–Çiçekdağı yolunu Horozgediği mevkii Boztepe İlçe sınırında kalan kısmı.

5-Kaman İlçesi Doğusu: Benzer Köyü-Hirfanlı Baraj yolu, Kuzeyi: Kargınyenice Köyü–Benzer Köyü yolu, Batısı: Kargınyenice Köyü–Kızılırmak yolu, Güneyi: Benzer Köyü-Hirfanlı Baraj yolunu Kızılırmak nehrinden Kargınyenice Köyüne bağlayan yol.

6-Merkez İlçesi; Kuzeyi: Karahıdır-Yeşiloba-Taburoğlu-Tosunburnu yol güzergahı Güney-Batısı: Çoğun-Karahıdır yol güzergahı Güney-Doğusu: Kırşehir-Çiçekdağı yolunun Çoğun Köyü yol ayrımından Tosunburnu-Taburoğlu Köyü yol ayrımına kadar olan kısım,

Devlet/Genel Avlak:

1-Akçakent Çiçekdağı İlçesi Akçakent Yetikli Devlet Avlağı; Doğusu: Berber Tepesi batısından akan Dereden çınarlı Tepeye, Güngörmez Deresi, kavurma Tepesi, moligören Deresi, küpkıran Tepe sırtı, Halaçlı Tepe, karlı kuzey Tepe, paşayakası sırtına kadar olan kısım, Kuzeyi: Boğazevci köyünden kocaarmut Tepesi, KırıcakTepe, Kadıncık Tepesi, Sivrikaya Tepeden Kızılcaali köyünden beber Tepesi batısından akan Dereye kadar olan kısım. Batısı: Boğaz evci köyüne akan değirmen özü Deresinden yağmur Deresi ayrımı, yağmurdede sırtından yağmur Tepe, Uzunkol sırtına kadar olan kısım, Güneyi: Uzunkol sırtını takiben Hasanali köyünden korkorlu köyüne kabak Tepe güneyinden-Ziyaret Tepe kuzeyinden geçen yolun paşa yokuşu sırtına kadar olan kısım.

2-Kaman Başköy Genel Avlağı; Doğusu: Dedeçalısı Mevkiinden mermer şantiyesine giden yol ile 1536 rakımlı Taşlı Tepe uzantısından 1644 rakımlı Ballık Tepeden 1640 rakımlı KöseDereli Tepeden 1631 rakımlı Dede Tepeden 1660 rakımlı Tepeden Kurtbeli Ardı Mevkiindeki köprüden Bozbeli Tepeden 1808 rakımlı Dilimsoygun Tepeden Buyükmeşelioğlu Tepe istikametindeki mezarlıktan Aygır Deresi istikametinde Hasanlaryayla Mevkiinde asfalt yol. Kuzeyi: Kaman İlçesi-Kırşehir karayolunun Dedeçalısı Mevkiinden mermer şantiyesine giden yol ayrımına kadar olan kısmı, Batısı: Kaman Merkez İlçe-Ömerhacılı-Çadırlıkörmehmet Köyü karayolu, Güneyi: Çadırlıkörmehmet Köyü–Çadırlıhacıbayram Köyü–Yağmurlusarıuşağı Köyü yolundan Hasanlaryayla Mevkiinde Aygır Deresine kadar olan kısmı.

3- Merkez ilçesi Karıncalı Genel Avlağı; Doğusu: Kırşehir-Kırıkkale Karayolunun Kırşehir Açık Ceza Evine kadar olan yol Güneyi : Kırşehir Merkez İlçe-Sevdiğin Köyü Karayolu Kuzeyi: Kırşehir-Kaman karayolunun maden ocağına giden yol ile 1536 rakımlı Taşlı Tepe uzantısından 1644 rakımlı Ballık Tepeden 1640 rakımlı Kösedereli Tepeden 1631 rakımlı Dede Tepeden 1660 rakımlı Tepeden Kurtbeli Ardı mevkiindeki köprüden Bozbeli Tepeden 1808 rakımlı Tümsoygun Tepeden Buyükmeşelioğlu Tepe istikametindeki mezarlıktan Aygır deresi istikametinde Delihasanlar Yaylasına giden yol Batısı: Sevdiğin Köyü- Yağmurlu Kale- Yağmurlu Büyüloba- Yağmurlu Armutlu– Delihasanlar Yaylasını birbirine bağlayan yol.

4- Merkez ilçesi Kalankaldı Genel Avlağı; Doğusu: Kırşehir - Kesikköprü karayolu Güneyi: Kızılırmak Nehri Kuzeyi: Kırşehir – Sıdıklıortaoba Köyü karayolu Batısı     : Sıdıklıortaoba Köyü–Kızılırmak Nehri karayolu.

5- Merkez ilçesi Çadırlıhacıyusuf Genel Avlağı; Doğusu           : Yağmurlu Armutlu Köyünden Sevdiğin Köyüne giden yol ile Sevdiğin Köyü–Sıdıklı Ortaoba Köyü yolundan Kızılırmak Nehrine giden yol, Güneyi: Kızılırmak Nehri Kuzeyi: Çadırlıkörmehmet Köyü – Çadırlıhacıbayram Köyü – Yağmurlusarıuşağı Köyü yolundan Hasanlaryayla Mevkiinde Aygır deresi istikametinden Yağmurlu Armutlu Köyüne giden yol, Batısı: Kızılırmak Nehri ile Toklumen Köyü-Tepeköy Köyü- Çadırlıkörmehmet Köyü yolu.

41-KOCAELİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gebze İlçesi (A); Kuzeyi: İstanbul-İzmit yolu, Tem otobanı Doğusu: Tem Otobanı, Dil İskelesi mahallesi Güneyi: İzmit Körfezi (Marmara Denizi) Batısı: Tübitak MAM Sahasının Doğu Sınırı, İstanbul- İzmit Yoluna Çıkan Tali Yol

(B); Kuzeyi: İstanbul İl sınırı Doğusu: İstanbul sınırını güneye doğru takiben Mudarlı-Ovacık-Kadıllı-Cumaköy Köyü’ne, buradan Akören Köyü’ne. Güneyi: Balçık Köyü-Akören Köyü yol ayrımından batıya doğru yolu takip ederek Balçık Köyü, buradan İstanbul İl sınırına. Batısı: İstanbul İl sınırını kuzeye doğru sırtı takip eder.

(C);Kuzeyi: Akören Köyü-Pembeciler Köyü yol ayrımından Pembeciler Köyü’ne, buradan Tavşanlı Köyü’ne Doğusu: Tavşanlı Köyü’nden yolu takiben Tem otoyoluna Güneyi: Tem otoyolunu Çayırova ilçesine doğru takip ederek Gebze-Balçık Köyü yol ayrımına Batısı: Gebze-Balçık Köyü yol ayrımından kuzeye doğru yolu takiben Akören Köyü-Pembeciler Köyü yol ayrımına

2- Körfez ilçesi (A); Kuzeyi: Eski İstanbul Karayolu Doğusu: Eski İstanbul Karayolu’ndan güneye doğru takip ederek Elmacık-Tepecik Köyü orman yol ayrımına Güneyi: Orman yolunu batıya doğru takip ederek Dilovası-Körfez İlçe sınırına (sırta) Batısı: Dilovası-Körfez İlçe sınırını kuzeye doğru takip ederek eski İstanbul Karayolu’na

(B); Kuzeyi: İlimtepe 17 Ağustos İlköğretim Okulu’ndan Belen Köyü’ne, Belen Köyü’nden yolu takip ederek İlimtepe Konutları’na Doğusu: İlimtepe Konutları’ndan Körfez’e doğru yolu takip ederek Tem Otoyolu’na Güneyi: Tem Otoyolu Batısı: Tem Otoyolu’ndan Körfez Atalar mahallesinin doğusundaki dereyi kuzeye doğru takip ederek Belen Köyü’ne

3-İzmit İlçe (A); Kuzeyi: Derince-İzmit İlçe sınırından Ormanköy Konutları, buradan Akpınar-Kabaoğlu yol ayrımı Doğusu: Kabaoğlu-Akpınar yol ayrımını güneye takip ederek TEM Otoyolu’na Güneyi: E-5’i batıya doğru takip ederek Derince-İzmit İlçe sınırına Batısı: Toylar yolu ve Derince-İzmit İlçe sınırı

(B); Kuzeyi: Şahinler Köyü yol ayrımından Sarışeyh Köyü’ne, buradan yolu takiben Kandıra-İzmit yoluna Doğusu: Kandıra-İzmit yolu Güneyi: Kandıra yolundan Çubuklubala, buradan yolu takiben Üçgaziler Köyü yol ayrımına Batısı: Üçgaziler Köyü yol ayrımını takiben Gökçeören-Seferköy-Şahinler Şarışeyh Köyü yol ayrımına

(C); Kuzeyi: İzmit-Sakarya D-100 Karayolu Doğusu: Yeni İzmit-Gölcük Karayolu Güneyi: İzmit-Gölcük yeni yolunun eski yol ile birleştiği yer Batısı: İzmit Körfezi (Marmara Denizi)

(D); Kuzeyi: Dilovası İlçesi sahil yolu ile demiryolunun kesiştiği noktadan demiryolunu takiben İzmit İlçesi Gölcük sahil yoluna Doğusu: Gölcük sahil yolunu takiben Kullar yoluna Güneyi: İzmit Körfezi (Marmara Denizi) Batısı: Marmara Denizi ile Dilovası yolu.

4-Kandıra İlçesi (A); Kuzeyi: Tekke tepenin 400 m kuzeyinden doğuya doğru çam sınırını takiben Yılgınlık Tepe, Göztepe, Tarlatepe, Kışlalar Doğusu: Sarısu Deresi Güneyi: Sarısu Deresi’nden Doğancılı Köyü’ne, buradan yolu takiben Çalköy’e Batısı: Çalköy’den Seyrek köy yolunu takip ederek Karadeniz’e.

(B); Kuzeyi: Seyitali-Pembeciler Köyü yolunu takip ederek Kocaeli-Sakarya il sınırına Doğusu: Kocaeli-Sakarya il sınırı Güneyi: Kocaeli Sakarya il sınırından Kaymaz-Mülkşehsuvar yolunu takiben Sarıcaali Köyü yol ayrımına Batısı: Sarıcaali Köyü yol ayrımından Seyitali Köyü’ne.

(C); Kuzeyi: Bağırkanlı Köyü’nden yolu takiben Safali Köyü’ne Doğusu: Safali Köyü’nden yolu takip ederek Kadıra-Şile yoluna Güneyi: Kandıra-Şile yolundan Hediyeli Köyü ve Akçaova yolunu takip ederek Akçaova-Bağırkanlı Köyü yol ayrımına Batısı: Şile yolundan Bağırkanlı köy yolunu kuzeye doğru takip ederek Bağırkanlı Köyü’ne.

5-Başiskele İlçesi; Kuzeyi: E-5 yolu (D-100) karayolu Doğusu: E-5 yolundan güneye doğru yolu takiben Kullar Köyü’ne Güneyi: Kullar Köyü’nden yolu takiben yeni Gölcük sahil yoluna Batısı: Yeni Gölcük sahil yolunu kuzeye doğru takip ederek E-5 (D100) karayoluna.

6-Kartepe İlçesi (A); Kuzeyi: Avluburun Köyü yolu Doğusu: Avluburun Köyü yolundan Kurudereyi güneye doğru takip ederek İzmit-Sakarya karayoluna Güneyi: İzmit-Sakarya karayolu Batısı: İzmit-Sakarya karayolundan kuzeye doğru Avluburun yolun takiben Kurtdere-Avluburun yol ayrımına.

(B); Kuzeyi: İzmit-Sakarya Karayolu Doğusu: Sakarya il sınırını güneye doğru takiben İzmit-Sakarya demiryoluna Güneyi: İzmit-Sakarya demiryolu Batısı: Maşukiye-Eşme yolu.

7-Gölcük İlçesi (A); Kuzeyi: İzmit-Gölcük karayolu Doğusu: İzmit-Gölcük karayolundan güneye doğru yolu takiben Yazlık Köyü’ne, buradan yolu takiben Ferhadiye Köyü’ne Güneyi: Ferhadiye Köyü’nden güneye doğru yolu takip ederek Nüzhetiye Köyü’ne Batısı: Nüzhediye Köyü’nden kuzeye yolu takip ederek Hasaneyn-Hisareyn köylerine, buradan yolu takiben Gölcük yoluna.

(B); Kuzeyi: İzmit Körfezi (Marmara Denizi) Doğusu: Eski Gölcük yolu ile yeni Gölcük yolunun İzmit Körfezi’nde birleştiği noktadan İzmit Körfezi’ne (Marmara Denizi) Güneyi: İzmit-Yalova yolunu takiben Yalova il sınırına Batısı: Yalova İl sınırı.

8-Gebze İlçesi; Kuzeyi: Denizli Köyü-Molla Fenari Köy yolu Doğusu: Ballıkayalar Tabiat Parkı doğu sınırı Güneyi: Tabiat Parkı güney sınırından Tavşanlı’ya giden köy yolu Batısı: Tavşanlı Köyü’nden Pembeciler köy yolunu takiben Gebze-Akören yol ayrımına.

9-Dilovası İlçesi; Kuzeyi: Denizli Köyü’nden eski İstanbul karayolunu doğuya takip eder. Doğusu: Eski İstanbul yolundan köy yolunu takiben Demirciler Köyü’ne Güneyi: Demirciler Köyü’nden Tavşanlı köy yolunu takiben Balıklayalar Tabiat Parkı’nın doğu sınırına Batısı: Tabiat Parkı’nın doğu sınırını kuzeye doğru takip ederek eski İstanbul karayoluna.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kandıra İlçesi (A); Kuzeyi: Kandıra İlçe sınırındaki Çakmaklar, Tatarahmet ve Ulupınar Bulduk yolunu takip eder. Doğusu: Bulduk, Derince İlçe sınırında kalan Çakırlar ve Çağırgan mahallesi yolunu takip eder. Güneyi: Çakırlar-Hocaköy yolunu takip ederek Hocaköy mahallesine Batısı: Hocaköy mahallesinden Turas yolunu takip ederek Kandıra İlçesindeki Çakmaklar Köyü’ne.

(B); Kuzeyi: Karadeniz Doğusu: Sarısu Deresi Güneyi: Tekke Tepenin 400 metre kuzeyinden doğuya doğru çamsınırını takiben Yılgınlık tepe, Göz tepe, Tarlatepe, Kışlalar Batısı: Eski mezarlık sırtının doğusundaki kurudereyi takiple çamlık sınırından Yeldeğirmeni köyü hattı.

2- İzmit İlçesi; Kuzeyi: Mecidiyeköy’den Güvercinlik Göleti dahil yolu takiben Ahmethacılar-Ömerli Köyü’ne, buradan Sakarya il sınırına Doğusu: Ömerli Köyü’nden Yenice Köyü’ne giden yol (Sakarya il sınırı) Güneyi: Yenice-Çavuşoğlu Köyü’nden yolu batıya doğru takiben Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Köyü’ne Batısı: Akmeşe Köyü’nden Mecidiye Köyü’ne.

3-Kartepe İlçesi (A); Kuzeyi: Kazandere Köyü’nden Aksığın-Tepecik-Serinlik-Örnekköy yolunu takiben Suadiye Tabiat Parkı kuzeyindeki Acıelma Tepe, buradan sırtı takiben Kartepe Oteli’nin güneyindeki tepeye, buradan Kartepe-Maşukiye yolunu takip ederek Yanıkdereye (Kocaeli-Sakarya il sınırı) Doğusu: Yanıkdere’yi güneye doğru takip ederek Pazarçayırı-Mesruriye yoluna (Kocaeli-Sakarya il sınırı) Güneyi: Pazarçayırı-Mesruriye yolundan sırtı takip ederek İnönü yaylasına, buradan Kazan deresine Batısı: Kazan deresini kuzeye doğru takip ederek Kazandere Köyü’ne.

(B);Kuzeyi: İzmit-Sakarya demiryolu Doğusu: Çınarlı Mahallesine inen kuru dereyi güneye doğru takip eder Güneyi: Kuzeybatıya doğru yolu takiben Körfez mahallesi okuluna, okuldan yolu güneye doğru takip eder Batısı: Enerji nakil hattını kuzey batıya doğru takip ederek demir yoluna iner.

4-Başiskele İlçesi: Kuzeyi: Sıcakdere Doğusu: Kirazdere, Bayrak Tepeden Balkayalığı mevkiine inen sırt Güneyi: Bayrak Tepeden Serin Dereye buradan doğuya doğru sırtı takiben Ayı Tepeye Batısı: Ayı Tepeden Cami Mahallesinin Güneyine.

5- Karamürsel İlçesi: Kuzeyi: Yalakdere-Kızderbent yolu ayrımından doğuya doğru takiben Yalakdere, Avcıköy, Akçat, Senaiye Köyü’ne. Doğusu: Senaiye Köyü’nden güneye doğru yolu takiben Fulacık Köyü’ne Güneyi: Fulacık-Çamdibi köy yolunu batıya doğru takip ederek Kızderbent-Semetler yol ayrımına Batısı: Kızderbent-Semetler yol ayrımından kuzeye doğru takip ederek Yalakdere-Kızderbent yolu ayrımına

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kandıra İlçesi Seyrek Köyü Mevkii; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

42-KONYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Karatay-Selçuklu-Altınekin İlçeleri; Doğusu: Karatay İlçesi, İpekler-Katrancı köy yollarının Aksaray–Konya karayolu ile birleştiği noktadan, Karadona-Yağlıbayat-Aksaklı-Beşağıl köy yolları Kuzeyi: Altınekin İlçesi Karakaya (Mennek)-Koçaş-Hacınuman köy yolları. Batısı: Altınekin İlçesi Karakaya (Mennek)-Selçuklu ilçesi Eğribayat-Kervan-Kızılca kuyu köy yollarının Konya-Aksaray karayolu ile birleştiği noktadan Büyükalim Petrol İstasyonuna, istasyondan Karatay ilçesi Divanlar-Karakaya-Göçü köy yolları. Güneyi: Göçü köyünden yayla yollarını takiben Beşağıl köyüne giden yol,

Devlet/Genel Avlak:

1-Akören İlçesi, Akören Mavi Boğaz Devlet Avlağı;  Doğusu: Akören ilçe merkezinden, Karahüyük, Karahüyük’ten Apasaraycık, Belkuyu, Çumra ilçe sınırını takiben Kuşçaya Güneyi: Kuşça’dan başlayarak Beyşehir su kanalını takiben Sazlı köy yolu kavşağı, buradan Ahırlı ilçe sınırı ile Akören ilçe sınırının kesiştiği nokta Batısı:  Ahırlı ilçe sınırı ile Akören ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Ahırlı Akören ilçe sınırı Kuzeyi; Kayasu-Akkise yolunun Ahırlı ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak Kayasu Akören yolu, Akören ilçe merkezi.

2-Beyşehir İlçesi, Meram Çandır Atatürk Ormanı Devlet Avlağı; Doğusu: Yatağandan, Hasanşeyh, yolu takiben Ufacık köyü, Çavuş kasabası Güneyi: Çavuş kasabasından başlayarak, Tepecik, Çiçekler köyüne Batısı: Çiçekler köyünden başlarak Çivril, Mesutlar, Eğirler, Göçü buradan yolu takiben Karabayat köyüne Kuzeyi:  Karabayat köyünden başlarak yolu takiben Doğanbey buradan Yatağana.

3-Yunak-Tuzluca İlçeleri, Dede Dağı Genel Avlağı: Doğusu: Yavaşlıdan başlayarak Turgut’a Güneyi: Turgut’tan başlayarak yolu takiben Koraşı, Mevlütlü, buradan Akşehir -Yunak yol kavşağı Batısı:  Akşehir -Yunak yol kavşağından başlayarak Yunak ilçe merkezi Kuzeyi: Yunak ilçe merkezinden başlayarak Yavaşlı’ya.

4- Ilgın İlçesi, Çavuşçu Gölü Genel Avlağı: Doğusu: Dereköyden başlarak, Çobankaya, Avdan, Kaleköy, Zaferiye’ye Güneyi: Zaferiye’den başlayarak Ilgın-Tuzlukçu çevre yolu kavşağı Batısı: Ilgın-Tuzlukçu çevre yolu kavşağından başlayarak, Çavuşcu, Gölyaka’ya Kuzeyi: Gölyaka’dan başlayarak, Tekeler yolu takiben Dereköy’e.

5-Seydişehir İlçesi Suğla Gölü Genel Avlagı: Doğusu: Aşağıkaraören’den başlayarak yolu takiben Söğüt, Kayacık, Çatmakaya’ya Güneyi: Çatmakaya’dan başlayarak, Bozkır-Seydişehir karayolundan Konya-Antalya yol kavşağına Batısı:  Konya-Antalya yol kavşağından başlayarak, Madenli köyü, Seydişehir ilçe merkezine Kuzeyi: Seydişehir ilçe merkezinden başlayarak yolu takiben Gökhüyük, Aşağıkaraörene.

6- Ilgın – Bulcuk Devlet Avlağı Doğusu: Doğusu: Ağalar-Eldeş yol kavşağından başlayarak, Beykonak, Mahmuthisar Barakmuslu’ya Güneyi: Barakmuslu’dan başlayarak yolu takiben Derbent ilçe sınırını kestiği noktaya ilçe sınırını takiben Belekler, Aşağıçiğil’e Batısı:   Aşağıçiğil’den başlayarak Balkı, Geçit Kösdere, Çatak’a Kuzeyi: Çatak’tan başlayarak Ormanözü, Bulcuk, Eldeş, Ağalar-Eldeş yol kavşağına.

7- Meram - Loras Devlet Avlağı;           Doğusu: Konya Seydişehir yolu ile Değirmenköy yol kavşağından başlayarak yolu takiben Çayırbağ köyüne Güneyi: Çayırbağ köyünden başlayarak Erenkaya  yol kavşağına, Batısı: Erenkaya  yol kavşağından başlayarak, Sefaköy(Çamurlu),yolu takiben Konya Kızılören yol kavşağına Kuzeyi: Konya Kızılören yol kavşağından başlayarak karayolunu takiben Değirmenköy yol kavşağına.

8- Selçuklu Yükselen Devlet Avlağı; Doğusu: Sille, Yazır, Yeniyayla, Sızma Kasabası yolu Güneyi: Ulumuhsine, Küçükmuhsine, Tatköy ve Sille arasındaki tali yol, Batısı:   Başarakavak,- Ulumuhsine yolu Kuzeyi:  Sızma, Yükselen, Başarakavak arası tali yol,

9-Selçuklu–Güvenç Genel Avlağı; Doğusu: Karaömerler, Yazıbelen, Ankara karayolundan Kaleköy kavşağı, Kuzeyi:  Kaleköy, Çaldere, Kınık, Biçer arası tali yoldan Afyonkarahisar karayolu, Batısı:   Afyonkarahisar karayolundan Çaltı köy yolu kavşağı, Güneyi: Çaltı, Sarıcalar ve Karaömerler arasındaki tali yol,

10-Seydişehir – Küpe Kızıldağ Devlet Avlağı;                 Doğusu: Seydişehir Merkez-Madenli köy yolu, Kuzeyi: Seydişehir, Taraşcı, Durak, Huğlu yolu,          Batısı:  Huğlu, Gencek, Taşlıpınar, Çamlık köy yolu, Güneyi: Konya -Antalya il sınırı.

11-Derebucak-Gembos Devlet Avlağı; Doğusu: Gencek, Huğlu, Çamlık, Huğlu-Üstünler Karayolu Davutlar yol ayrımı. Kuzeyi: Üstünler-Yeşildağ Davutlar yol ayrımından, Yeşildağ Dumanlı köy hattı boyunca Antalya Serik ilçesi sınırlarına uzanan yol, Batısı-Güneyi: Konya-Antalya il sınırı.

12- Konya Akşehir Gölü Genel Avlağı; Doğusu: Tipiköy Pazarkaya – Mevlütlü oradan Osmanağa ve Hacıömerağılları yolu, Kuzeyi: Osmanağa ve Hacıömer Yaylasından, Toptaş, Kılıç, Pişkin, Gökkuş ağılları yolunu takiben sulama kanalına paralel olarak Taşköprüye, Batısı: Taşköprüden demir yoluna, demir yolunu takiben Kavak çiftliğine oradan Yeniköye Güneyi: Yeniköy, Sorkum, Alanyurt. Karabulut ve Tipiköy.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Doğanhisar İlçesi; Doğusu: Höyük İlçesi devlet yolu, Kuzeyi: Deştiğin kasabası Güvendik Köyü stabilize köy yolu, Batısı: İlimen kasabası Güvendik Köyü stabilize yolu, Güneyi: İlimen Kasabası ağaçlandırma sahası yangın emniyet yolu.

2-Seydişehir İlçesi; Doğusu: Çatmakaya Köyü-Arvana Yayla Yolu, Kuzeyi: Susuz Çatmakaya yayla yolundan Antalya Yolu. Batısı: Seydişehir Antalya Yolu, Güneyi; Bozkır Antalya Yolu

3- Ereğli-Karapınar-Emirgazi İlçeleri; Doğusu: Akören sapağından Akören, Oymalı, Beyören, Taşbudak köy yolu, Kuzeyi: Kızılgedik, Gölören, Karaören, Ekizli köy yolu, Batısı: Ekizli, Öbektaş, Yeşilyurt köy yolu, Güneyi: Konya-Ereğli karayolunun Kürtül yaylasından Akören sapağı arası yolu.

4-Derebucak İlçesi; Kuzeyi: Gencek Kasabası–Zekeriya köy yolu, Doğusu: Zekeriya Köyü–Çamlık Kasabası yolu, Güneyi: Derebucak İlçesi–Çamlık Kasabası yolu, Batısı: Derebucak İlçesi–Gencek Kasabası yolu.

5-Sarayönü-Kadınhanı İlçeleri: Doğusu: Kadıoğlu, Kuyulusebil, Çeşmelisebil, Özkent köy yolu, Kuzeyi:  Kadıoğlu, Karabıyık köy yolu, Batısı: Karabıyık, Kolukısa, Gözlü, Karatepe köy yolu, Güneyi:  Karatepe, Özkent köy yolu.

 

Avlanmaya Açılan ÖÇK Sahaları:

1- Tuz Gölü ÖÇK Sahası İçerisinde Ava Açılan Bölge: Akın-Kırıkkuyu köy yolunun Konya il sınırını kestiği yerden başlayarak, Kırıkkuyu-Zincirlikuyu köy yolundan Cihanbeyli ilçe merkezi, Cihanbeyli-Konya yolundan, Akıncılar köyü, Altınekin ilçe merkezinden Akçasar köy yolunun batısında kalan bölge.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

43-KÜTAHYA:

Avın yasaklandığı sahalar:

1-Aslanapa İlçesi; Doğusu: Aslanapa İlçe Merkezinden, Aslanapa-Kütahya asfalt yolunu takiben Kütahya-Uşak Karayolu, Karayolunu takiben, Merkez ilçe-Aslanapa ilçe sınırı ile birleştiği yer ile, ilçe sınırını takiben, ilçe sınırının Kureyşler-Güven köy asfalt yolu ile birleştiği yere kadar, Kuzeyi: Kureyşler-Güven köy asfalt yolu ile ilçe sınırının birleştiği yerden yolu takiben, Kureyşler köyü, Batısı: Kureyşler köyünden, Kureyşler-Ortaca asfalt yolunu takiben, Ortaca köyü ve yolu takiben, Karadiğin köyü, Güneyi: Karadiğin köyünden, Karadiğin-Yalnızsaray asfalt yolunu takiben, Yalnızsaray köyü ve yolu takiben, Aslanapa ilçe merkezi.

2-Çavdarhisar İlçesi; Kuzeyi: Çavdarhisar-Kütahya karayolunun Susuzkaya köyü asfalt yol ayrımından, asfalt yolu takiben Susuzkaya köyü takiben Tepecik köyü ve Tepecik Örencik asfalt yolunun, Çavdarhisar-Emet ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar, Batısı: Tepecik köyü- Örencik Asfalt yolunun Çavdarhisar-Emet ilçe sınırı ile Birleştiği yerden İlçe sınırı takiben, Çavdarhisar-Emet karayolu ile birleştiği yere kadar, Güneyi: Çavdarhisar-Emet ilçe sınırı ile Çavdarhisar-Emet karayolunun birleştiği yerden karayolunu takiben Çavdarhisar ilçe merkezi ve Çavdarhisar- Kütahya karayolunu takiben, Susuzkaya köyü asfalt yol ayrımına kadar.

3-Domaniç İlçesi; Doğusu: Tavşanlı-Domaniç karayolu ile Tavşanlı-Domaniç ilçe sınırının birleştiği yerden karayolunu takiben Domaniç Karaköy köy yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Tavşanlı-Domaniç karayolunun Domaniç Karaköy köy yol ayrımından yolu takiben Sarıot köyü, Batısı: Sarıot köyünden Sarıot-Karamanlar köy asfalt yolunu takiben karamanlar köyü ve yolu takiben yolun Tavşanlı-Domaniç İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar, Güneyi: Karamanlar-Kızılçukur köy yolunun Tavşanlı-Domaniç İlçe sınırı ile birleştiği yerden İlçe sınırını takiben Tavşanlı-Domaniç karayolu ile birleştiği yere kadar.

4-Emet İlçesi; Doğusu: Emet-Hisarcık karayolunun Yenice köy yol ayrımından itibaren karayolunu takiben Emet ilçe merkezine kadar, Kuzeyi: Emet ilçe merkezinden Umutlu köy asfalt yolunu takiben Umutlu Köy yolu takiben, yolun Ümmetoğlu deresi ile birleştiği yer, Batısı: Umutlu köyü-Gürpınar asfalt yolun Ümmetoğlu deresi ile birleştiği yerden dereyi takiben, Suluca dere, dereyi takiben Sarıkız Tekkesi tepe, takiben Kavakalan deresini takiben Yenice köyü, Güneyi: Yenice köyünden köy asfalt yolu takiben yolun, Emet-Hisarcık karayolu ile birleştiği yere kadar.

5-Gediz İlçesi; Doğusu: Samralar-Tokul asfalt yolun, Gediz-Aslanapa ilçe sınırı ile birleştiği yerden, İlçe sınırını takiben Gediz-Aslanapa-Çavdarhisar ilçe sınırlarının birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Gediz-Aslanapa-Çavdarhisar ilçe sınırlarının birleştiği yerden Gediz-Çavdarhisar ilçe sınırını takiben Yeğinler-Çavdarhisar yolunun ilçe sınırını ile birleştiği yere kadar. Batısı-Güneyi: Yeğinler-Çavdarhisar yolunun, İlçe sınırı ile birleştiği yerden yolu takiben Yeğinler köyü, Samralar köyü.

6-Hisarcık İlçesi; Doğusu: Şeyhler Köyünden, Şeyhler-Karabasan köy yolunu takiben, Karabasan köyü ve yolu takiben Şeyhçakır köy yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Şeyhçakır köy yol ayrımından yolu takiben Şeyhçakır köyü ve asfalt yolu takiben Gediz-Hisarcık karayolu ile birleştiği yere kadar. Batısı: Şeyhçakır- Hisarcık asfalt yolu ile Gediz-Hisarcık karayolunun birleştiği yerden karayolunu takiben Dereköy. Güneyi: Dereköyden Dereköy-Şeyhler asfalt yolunu takiben, Şeyhler köyü.

7-Pazarlar İlçesi; Doğusu: Pazarlar-Şaphane ilçe sınırı ile Sofular-Gaipler köy yolunun birleştiği yerden ilçe sınırını takiben Pazarlar-Kütahya asfalt yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Pazarlar-Şaphane ilçe sınırı ile Pazarlar-Kütahya asfalt yolu ile birleştiği yerde asfalt yolu takiben Pazarlar ilçe merkezi. Güneyi-Batısı: Pazarlar ilçe merkezinden Pazarlar-Sofular köy asfalt yolunu takiben Sofular-Gaipler köy yolu ile Pazarlar-Şaphane ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

8-Simav İlçesi (A); Doğusu: Simav-Hisarcık karayolunun Eğirler Köy yolu ayrımından yolu takiben yolun, Simav-Hisarcık ilçe sınırı ile birleştiği yer ve ilçe sınırını takiben yemişli köy yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Simav-Hisarcık ilçe sınırı ile yemişler köy yolunun birleştiği yerden yolu takiben yemişler köyü Yeniler köyü, Koyunoba köyü, Koyunoba-Çamlık yolunu takiben, yolun, çatak YHGS sınırı ile birleştiği yer ve YHGS sınırını takiben, Kütahya-Balıkesir il sınırının birleştiği yere kadar. Batısı: Çatak YHGS sınırı ile Kütahya-Balıkesir il sınırı ile birleştiği yerden, il sınırını takiben; Sarıkaya köy asfalt yolu ayrımına kadar. Güneyi: Kütahya-Balıkesir il sınırı ile Sarıkaya köy yolunun birleştiği yerden asfalt yolu takiben Sarıkaya köyü yolu takiben Efir köyü, Efir, Kınık, Savcılar, Güneyköy, Naşa ve yolu takiben Karaören köyü, Ahlatçılar ve Simav-Hisarcık karayolunu takiben yemişli köy ayrımına kadar.

(B); Doğusu: Kütahya-Manisa il sınırı ile Manisa-Kütahya karayolunun birleştiği yerden karayolunu takiben karacahisar, kuşu ve yolu takiben Samat köy yolu ayrımına kadar. Kuzeyi: Manisa-Kütahya karayolunun Samat köy yol ayrımından asfalt yolu takiben Samat köyü. Batısı: Samat köyünden yolu takiben Hıdırdivan köyü, Pulluca köyü ve yolu takiben Kütahya-Manisa il sınırı ile birleştiği yere kadar. Güneyi: Pulluca köy yolu ile Kütahya-Manisa il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiben Kütahya-Manisa karayolu ile birleştiği yere kadar.

9-Şaphane İlçesi; Doğusu: Kütahya-Uşak il sınırı ile Gediz-Şaphane ilçe sınırının birleştiği yerden, İlçe sınırını takiben Kayraklı-Kurtçam asfalt yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Şaphane-Gediz ilçe sınırı ile Kayraklı-Kurtçam asfalt yolun birleştiği yerden, Asfalt yolu takiben Karakur köyü. Batısı: Karakur Köyünden asfalt yolu takiben Kütahya-Uşak il sınırının birleştiği yere kadar. Güneyi: Karakur Köy asfalt yolun, Kütahya-Uşak il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiben il sınırının Şaphane-Gediz ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

10-Tavşanlı İlçesi; Doğusu: Civgalar köyünden, Dümrek uluköy asfalt yolunu takiben Dümrek uluköy köyü ve yolu. Kuzeyi: Dümrek Uluköy yolu takiben, Uluçam köyü ve yolu takiben Kütahya-Balıkesir il sınırı ile birleştiği yere kadar. Batısı: Uluçam köy asfalt yolunun Kütahya-Balıkesir il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiben Tavşanlı-Emet İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Güneyi: Tavşanlı-Emet ilçe sınırı ile Kütahya-Balıkesir il sınırının birleştiği yerden ilçe sınırını takiben Simav-Balıköy asfalt yolu ile birleştiği yer ve yolu takiben Civgalar köyü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Kütahya Merkez Yellice Devlet Avlağı; Doğusu: Kütahya-Çavdarhisar devlet yolunun, Eski Kütahya-Çavdarhisar yol ayrımından yolu takiple, Kütahya-Afyonkarahisar devlet yolu ve takiple, Hacıkavaslar Mah. yol ayrımından itibaren yolu takiple, Hacıkavaslar Mah, Topçuoğlu Mah, Hamidiye Mah, Börekçiler Mah. ve yolu takiple Aydoğdu Köyü, Okcu Mah. ve Güveçci Mah.ne kadar giden yol. Kuzeyi: Güveçci Mah.den yolu takiple Sofuköy, Demirciören Köyü yine asfalt yolu takiben Gümüş Köyü-Etigümüş işletmeleri yol ayrımı ve takiple Bölücekmeşe Sırtı’na kadar. Batısı: Bölücekmeşe Sırtı’nı takiple Kayabaşı Tepe, Ak Tepe, Dallı Tepe, Otluca Tepe, Oyuk Tepe, Katranlık Tepe, Ayıkaya Sırtını takiple Çalca Sırtı, Kapanca Sırtı, Belyayla Sırtı takiple Dedekıran Tepe, Gülkayası Sırtını takiben Arpalık Tepe, Taşkesti Tepe ve Ayakbastı Tepeye kadar. Güneyi: Ayakbastı Tepe’den Sarayköy yolunu takiple, Çömlekçi Köyü takiple, Abaş Köyü takiben Kureşler Köyü ve yolu takiben Kütahya-Çavdarhisar devlet yolu ile Kütahya-Aslanapa ilçe sınırının birleştiği yere kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Doğusu: Kütahya-Eskişehir Karayolunun Seyitömer yol ayrımından itibaren karayolunu takiben, Avdan köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Kütahya-Eskişehir karayolunun Avdan köyü yol ayrımından yolu takiben Avdan-Seyitömer yolu ile birleştiği yer. Batısı: Avdan-Seyitömer yolu ile,  Kütahya–Eskişehir karayolundan Avdan köyüne ayrılan yolun birleştiği yerden, Seyitömer yolunu takiben- Seyitömer-Avdan-Kütahya yol ayrımı ile birleştiği yer. Güneyi: Seyitömer-Avdan-Kütahya yol ayrımından yolu takiben, Kütahya–Eskişehir karayolu ile birleştiği yer.  

(B); Doğusu: Ürünlü Çiftliğinden; Maden sahasına giden stabilize yolu takiben Avlupınar mevkiindeki Maden yolu – Orman yolu ayrımına kadar, Kuzeyi: Avlupınar mevkiindeki Maden yolu-Orman yolu yrımından yolu takiben, Büyük saka – saka çiftliği stabilize yol ayrımı. Batısı: Büyüksaka, saka çiftliği stabilize yol ayrımından yolu takiben saka çiftliği ve Kütahya – söğütyaylası asfalt yolu birleştiği yer, Güneyi: Saka Çiftliği yolu ile Kütahya – Söğütyayla asfalt yolun birleştiği yerden, asfalt yolu takiben Muhatboğazı ve yolu takiben ürünlü çiftliği yol ayrımına kadar.

2-Simav İlçesi; Doğusu: Hacı Ahmetoğlu köyünden, Hacı Ahmetoğlu – Karacaören köy yolunu takiben, Karacaören köyü. Kuzeyi: Karacaören köyünden, Karacaören – Naşa yolunu takiben, Naşa. Batısı: Naşa’dan Naşa Simav yolunu takiben, Hacı Ahmetoğlu köy yolu ayrımına kadar. Güneyi: Naşa Simav yolunun Hacı Ahmetoğlu köy yolu ayrımından köy yolunu takiben Hacı Ahmetoğlu köyü.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için avlanmanın yasak olduğu sahalar:

1-Merkez Aslantaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Tavşanlı Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

44-MALATYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi Doğusu: Kale ilçe sınırı, Kuzeyi: Malatya-Elazığ karayolu, Batısı: Pütürge ilçe karayolu, Güneyi: Pütürge ilçe sınırı.

2- Akçadağ İlçesi; Doğusu: Akçadağ ilçe merkezi-Ören yol istikameti, Kuzeyi: İlçe Merkezinden Ankara Karayolu, Batısı: Kahramanmaraş il sınırı. Güneyi: Doğanşehir ilçe sınırı.

3-Arguvan İlçesi; Doğusu: Çavuşköy-Alhanuşağı-Yoncalı-Sığırcıuşağı yol istikameti, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Hekimhan ilçe sınırı, Güneyi: Çavuşköy-Ballıkaya yolu istikameti.

4-Battalgazi İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Malatya-Elazığ Demiryolu ve Ağılyazı-Şişman köy yolu istikameti, Batısı: Malatya-Battalgazi demiryolu, Güneyi: Malatya Merkez ilçe sınırı.

5-Darende İlçesi; Doğusu: Malatya-Darende-Kayseri karayolu, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Kahramanmaraş il sınırı, Güneyi: Kahramanmaraş il ve Akçadağ ilçe sınırı.

6-Doğanşehir İlçesi; Doğusu: Malatya-Adana karayolu, Kuzeyi: Yeşilyurt-Akçadağ ilçe sınırları, Batısı: Doğanşehir-Polat-Akçadağ yol istikameti ile Doğanşehir-Gölbaşı demiryolu istikameti, Güneyi: Adıyaman il sınırı.

7-Doğanyol ilçesi; Doğusu: Diyarbakır il sınırı, Kuzeyi: Pütürge-Doğanyol-Mezraa-Yalınca-Yeşilköy yol istikameti, Batısı-Güneyi: Pütürge ilçe sınırı,

8-Hekimhan İlçesi (A); Doğusu: Hekimhan-Sivas karayolu, Hasançelebi- Köylüköyü-Karslılar yol istikameti, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Kuluncak ilçe sınırı, Güneyi: Hekimhan-Kuluncak karayolu.

(B); Doğusu: Arguvan ilçe sınırı, Kuzeyi: Hekimhan-İğdir-Ballıkaya yolu, Batısı: Hekimhan-Malatya karayolu, Güneyi: Hekimhan-Malatya karayolu.

9-Kale İlçesi; Doğusu: Kale-Tepeköy-Sarıot-Karşıyaka yol istikameti, Kuzeyi: Karakaya Baraj Gölü, Batısı: Battalgazi ilçe, Malatya İl sınırı, Güneyi: Malatya merkez ve Pütürge ilçe sınırı.

10-Kuluncak İlçesi; Doğusu: Kuluncak-Darende yolu, Kuzeyi: Kuluncak-Yünlüce-Sofular yolu, Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: Darende ilçe sınırı.

11- Pütürge İlçesi; Doğusu: Pütürge- Gündüz- Çukuroymağı- Esencik yol istikameti ile Pütürge- Doyumlu- Örmeli- Koldere- Gündeğer yol istikameti, Kuzeyi: Kale ve Malatya Merkez ilçe sınırları, Batısı: Pazarcık-Tepehan-Büyüköz yolu ile Pazarcık Kökpınar yol istikameti, Güneyi: Adıyaman il sınırı.

12- Yazıhan İlçesi; Doğusu: Karakaya Baraj Gölü, Kuzeyi: Yazıhan-Malatya Karayolu ile Balaban- Eğribük yolu istikameti ile Yazıhan-Hamidiye-Buzluk-Tahtalı- Epreme yol istikameti, Batısı: Hekimhan- Akçadağ ilçe sınırları, Güneyi: Akçadağ ilçe ve Malatya Merkez ilçe sınırı ile Karakaya baraj gölü.

13- Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırı ile Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Atalar-Yazgülü yol istikameti, Kuzeyi: Malatya merkez ilçe sınırı, Batısı: Akçadağ-Doğanşehir ilçe sınırı, Güneyi: Doğanşehir ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Arapkir İlçesi Kayakesen Genel Avlağı; Doğusu ve Güneyi: Malatya il sınırı ve Malatya-Arapgir karayolu, Batısı: Malatya-Arapgir karayolu, Kuzeyi: Arapgir-Kemaliye karayolu, Malatya il sınırı.

2- Arguvan İlçesi Karahüyük Genel Avlağı; Doğusu: Konakbaşı, Çayırlı, Konducak ve Bahçeli köyleri istikameti, Kuzeyi: Güngören ve Konakbaşı köyleri arası stabilize yol, Batısı: Malatya- Arguvan karayolu ile Çavuşköy- Güngören istikameti, Güneyi: Malatya-Arapgir karayolu.

3- Hekimhan İlçesi Yukarı Girmana Genel Avlağı: Doğusu: Yazıhan, Boztepe, Aksütlü köyleri arası stabilize yol, Kuzeyi: Yazıhan-Hekimhan karayolu, Batısı: Güngören, Çelikli, Kocaözü, Güzelyurt, Hekimhan yerleşimleri arası stabilize yol Güneyi: yazıhan, Fethiye, Alican, Erecek, Çelikli yol güzergahı.

4-Arapkir İlçesi Aktaş Devlet Avlağı; Doğusu-Güneyi: Malatya-Arapgir karayolu, Kuzeyi: Konakbaşı, Gözeli ve Günyüzü köyleri istikameti, Batısı: Konakbaşı, Çakırsu ve Bacalı köyleri istikameti,

5-Arapkir İlçesi Eynir Devlet Avlağı; Doğusu: Arapgir- Kemaliye karayolu, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı-Güneyi: Arapgir- Divriği karayolu.

6-Arapkir İlçesi Deregezen Genel Avlağı; Doğusu-Güneyi: Elazığ İl sınırı, Kuzeyi: Malatya-Arapgir Karayolu, Batısı: Morhamam Karakaya Baraj stabilize yolu,

7-Arapkir İlçesi Yeşilyayla Devlet Avlağı; Doğusu: Arapgir-Divriği Karayolu Kuzeyi: Sivas İl sınırı Batısı: Sığırcıuşağı, Göçeruşağı ve Güngören köyleri arasındaki yol Güneyi: Güngören, Konakbaşı, Boğazlı, Gözeli, Arapgir istikameti stabilize yol.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez (Pelitli Tepe); Doğusu: Kırmızı ziyaret Tepe, Aktaş Tepe, Daz Tepe, Körtigel Tepe, Kuzeyi: Körtigej Tepe, Atihan Dere, Gavik Dere, Keklik Tepe, Kırmızıziyaret Tepe, Aktaş Tepe, istikameti. Batısı: Aritaş Tepe, Karatürk Tepe, Büdele Tepe, Sinağ Sırtı, Pütürge yolu Güneyi: Malatya Pütürge yolu, TCK Bakımevine Kadar, Çayır Tepe, Heliv Tepe, Kırmızıziyaret Tepe istikameti.

2- Arapgir İlçesi; Doğusu: Elazığ-Tunceli İl Sınırları Kuzeyi: Yaylacık-Erzincan il sınırı yol istikameti, Batısı:Yaylacık-Koruköy yol istikameti, Güneyi: Koruköy-Yukarıyabanlı yol istikameti.

 

45-MANİSA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alaşehir İlçesi; (A) (Elemli Bölümü) Doğusu: Alaşehir-Sarıgöl karayolunu takiben Bahçeliköy-Girelli köy yolunu takiben Afşar Barajını takiben kısıkdere Kuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl karayolu Batısı: Alaşehir-Sarıgöl karayolunu takiben- Badınca- Bahadır- Dağhacıyusuf köy yolu Güneyi: Dağhacıyusuf-Uluderbent yolu

(B) (İsmailbey Bölümü) Doğusu: Manisa-Uşak il sınırı Kuzeyi: Kula-Alaşehir ilçe sınırı Batısı: Çavuşlar-Battalmustafa köy yolu Güneyi: Alaşehir-Sarıgöl ilçe sınırı

2-Demirci İlçesi (A-Yavaşlar Bölümü) Doğusu                :Manisa - Kütahya İl sınırı Kuzeyi: Yarhasan - Karaköy-Minnetler köy yolunu takiben Kütahya il sınırı Batısı     :Yarhasan-Kuzayır - Yeğen - Pınarlar köy yolunu takiben Demirci-Selendi ilçe sınırı Güneyi :Demirci-Selendi ilçe sınırı

(B-Bayramşah Bölümü) Doğusu            : Kılavuzlar-Çavullar köy yolu Kuzeyi: Kılavuzlar(kahve)-Güneşli yolu Batısı: Gördes-Demirci ilçe sınırı Güneyi: Gördes- Demirci ilçe sınırını takiben Bayramşah-Hırkalı-Çavullar köy yolu

3- Gördes İlçesi; Doğusu: Gördes-Demirci İlçe sınırı Kuzeyi: Sögeler-Devlethan köy yolunu takiben Gördes-Demirci ilçe sınırı Batısı: Gördes-Köprübaşı yolunu takiben-Kaşıkcı-Sögeler köy yolu Güneyi: Gördes-Köprübaşı İlçe sınırı.

4-Kırkağaç İlçesi; Doğusu         :Gelenbe-Alacalar-Söğütalan-Hamidiye köy yolunu takiben Manisa-Balıkesir il sınırı Kuzeyi: Manisa-Balıkesir il sınırı Batısı: Soma-Kırkağaç ilçe sınırını takiben Yağmurlu-Siledik köy yolu Güneyi: Gelenbe-Kırkağaç karayolu.

5-Kula ilçesi (A-Evciler Bölümü); Doğusu: Manisa-Uşak il sınırı Kuzeyi               : Kula-Uşak karayolu Batısı: Kula-Aktaş köy yolu Güneyi: Kula-Tatlıçeşme köy yolunu takiben Manisa-Uşak il sınırı.

(B-Ayvatlar Bölümü); Doğusu: Salihli-Kula karayolunu takiben Sandal-Ayazören-Hamidiye köy yolunu takiben Gediz nehri Kuzeyi: Gediz nehri Batısı           : Salihli-Kula yolunu takiben Gökçeören-Emre-Bayramşah-Erenbağı köy yolunu takiben Salihli-Kula ilçe sınırı Güneyi: Salihli-Kula karayolu

6-Köprübaşı İlçesi; Doğusu: Salihli-Köprübaşı karayolu Kuzeyi: Köprübaşı-Uğurlu-Alanyolu-Esat köy yolunu takiben Köprübaşı-Gördes ilçe sınırı Batısı: Köprübaşı-Gördes İlçe sınırı Güneyi                : Köprübaşı-Salihli ilçe sınırı.

7-Saruhanlı İlçesi; Doğusu: Turgutlu-Saruhanlı ilçe sınırını takiben Heybeli köyüne giden orman yolu Kuzeyi  : Halitpaşa-heybeli köy yolu Batısı: Halitpaşa-Gümülceli köy yolu Güneyi: Gümülceli-Sinirli köy yolunu takiben Saruhanlı-Turgutlu ilçe sınırı.

8-Selendi İlçesi; Doğusu: Dumanlar-Zıramanlar köy yolunu takiben Manisa-Uşak il sınırı Kuzeyi: Selendi-Cinan-Dumanlar köy yolu Batısı  : Selendi-Kınık köy yolu Güneyi: Manisa-Uşak il sınırı

9-Soma İlçesi; Doğusu: Akçaavlu-Devlethan köy yolu Kuzeyi: Ularca-Menteşe-Kaplan köy yolu Batısı: Manisa-İzmir il sınırını takiben Yayladalı-Kaplan köy yolu Güneyi: Manisa-İzmir il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi Çakmak Devlet Avlağı; Doğusu: Gediz Çayından Bağyolu-Osmancalı yolu Kuzeyi: Osmancalı, Türkmen, Otmanlar köy yolu Batısı:   Manisa –İzmir İl sınırını takiben Gediz nehri Güneyi: Gediz Nehri

2-Merkez İlçesi Yuntdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Manisa Merkez-Saruhanlı İlçe sınırı Kuzeyi: Manisa- İzmir il sınırı Batısı:   Demirci Köy-Sakallı-Recepli köy yolunu takiben İzmir il sınırı Güneyi: Demirci Köy-Gökbel-Çaltepe köy yolunu takiben Saruhanlı İlçe sınırı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akhisar İlçesi; Kuzeyi: Akhisara-Zeytinliova köy yolunu takiben- Ballıca-Dereköy köy yolu Doğusu: Akhisar-Gölmarmara Karayolu Güneyi: Mecidiye-Kapaklı-Rahmiye-Moralılar köy yolu Batısı: Dereköy-Mecidiye köy yolu.

2- Gördes İlçesi; Kuzeyi: Beğenler-Bardakçı Köy Yolu Doğusu: Demirci-Gördes İlçe Sınırı Güneyi: Kılavuzlar-Deliçoban-Güneşli Yolu Batısı: Deliçoban-Güneşli-Doğanpınar-Beğenler Köy Yolu

3- Kula İlçesi; Kuzeyi: Kula-Selendi İlçe sınırını takiben Gediz Nehri Doğusu: Kula-Selendi eski karayolunu takiben Kula-Selendi ilçe sınırı Güneyi: Kula-İncesu yolu Batısı: Kula—İncesu yolunu takiben çinçin damları-Hamidiye-Encekler yolunu takiben Gediz nehri.

4- Salihli İlçesi; Kuzeyi: Gördes Barajı Doğusu: Tepecik-Poyrazdamları-Poyraz-Hacıhıdır Köy Yolunu Takiben Salihli-Gördes İlçe sınırı Güneyi: Tepecik-Kemerdamları Köy Yolu Batısı: Kemerdamları-Kurttutan Köy Yolunu Takiben Gölmarmara Salihli İlçe sınırı.

5- Sarıgöl İlçesi; Kuzeyi: Çimenler-Ömerler-Kahramanlar-Yeniköy-Çamköy köy yolu Doğusu: Güneydamları-Şeyhdavutlar-Demirciler köy yolunu takiben Manisa-Uşak İl sınırı Güneyi: Tırazlar-Doğuşlar-Yeşiltepe-Bahadırlar-Güneydamları köy yolu Batısı: Sarıgöl-Tırazlar-Çimenler köy yolu.

6- Saruhanlı İlçesi; Kuzeyi: Saruhanlı –Akhisar Karayolunu Takiben Kayışçılar-Gökçeköy-Seyitoba köy Yolu Doğusu    : Saruhanlı-Akhisar Kara Yolu Güneyi: Saruhanlı-Adiloba Köy Yolu Batısı: Adiloba-Kepenekli-Çakmaklı-Bahadır-Seyidoba Köy yolu.

7- Selendi İlçesi; Kuzeyi: Demirci-Selendi İlçe Sınırı Doğusu: Selendi-Çıkrıkcı-Tepeynihan Köy Yolunu takiben Manisa-Kütahya İl sınırı Güneyi: Şehirlioğlu-Çıkrıkçı Köy Yolu Batısı: Selendi-Demirci kara yolu.

8- Turgutlu İlçesi; Kuzeyi: Turgutlu-Ahmetli karayolu Doğusu: Turgutlu-Ahmetli İlçe sınırı Güneyi:  İzmir İl sınırı Batısı: Turgutlu-Ahmetli karayolunu takiben Çıkrıkçı-Ayvacık-Güney-Kargın-Karaköy yolunu takiben İzmir İl sınırı

9-Ahmetli İlçesi; Kuzeyi           : Turgutlu-Ahmetli Karayolu Doğusu: Ahmetli-Dereköy Köy yolu Güneyi: Dereköy-Alahıdır-Alahıdır Mah.Yolunu takiben Kurudere, İlçe sınırı Batısı: Ahmetli-Turgutlu İlçe sınırı.

10-Alaşehir İlçesi; Kuzeyi: Girelli Köy yolundan Mahmutlar-Dere Mah.-Güzle Mah.Yolu Doğusu: Alaşehir- Girelli Köy Yolu Güneyi: Girelli-Bahçeliköy Yolu Batısı: Bahçeliköy-Güzle Mah. Yolu

11-Demirci İlçesi; Kuzeyi: Asitepe-Tokuroluk Tepeyi takiben Sarnıç-Kazancı Köy yolu Doğusu: Ahatlar-Pınarcık Mah.Yolunu takiben Asi Tepe Güneyi: Çınarcık Dere, Çotuk Dereyi takiben Ahatlar Köyü Batısı         : Kazancı-Öksüzlü Köy Yolunu takiben Çınarcık Dere.

12-Gölmarmara İlçesi; Kuzeyi: Taşkuyucak-Çamköy Köy yolu Doğusu: Yeniköy-Ayanlar Köy yolunu takiben Taşkuyucak-Çamköy yolu Güneyi: Beyler-Kılcanlar-Yeniköy Köy Yolu Batısı: Beyler-Taşkuyucak Köy yolu.

13-Kırkağaç İlçesi (A); Kuzeyi: Gelenbe-Çaltıcak-Helimler-Ardıçlı Mah. Yolu Doğusu: Kırkağaç-Akhisar İlçe Sınırı Güneyi: Aztepe-Işıklar Orman Yolunu takiben Işıklar-D.Değirmen Yolu Batısı: Akhisar-Gelenbe Karayolu.

(B); Kuzeyi: Kırkağaç-Akhisar Kara Yolu Doğusu: Kırkağaç-Akhisar karayolu Güneyi: Kırkağaç, Ömerler, Habipler köy yolunu takiben Akhisar ilçe sınırı Batısı: Kırkağaç, Çiftlik köy yolu

14-Salihli İlçesi; Kuzeyi: Kızılavlu-Üçtepe Köy yolu Doğusu: Üçtepe –İğdecik Köy Yolu Güneyi: Salihli Kula Karayolu Batısı: Akören-Kızılavlu Köy Yolu.

15-Soma İlçesi; Kuzeyi              : Soma-Savaştepe eski karayolunu takiben Göktaş köy yolu Doğusu: Göktaş Köyünden Afyon tarlası sırtına giden Orman Yolu Güneyi: Karanlık Dere’yi takiben Beyce köyüne giden Orman yolu Batısı: Savaştepe-Soma Eski karayolunu takiben Kızılören köyü-Heciz köyü orman yolunu takiben Soma-Savaştepe eski karayolu.

16-Turgutlu İlçesi; Kuzeyi: Turgutlu-Saruhanlı İlçe sınırı Doğusu: Turgutlu-Saruhanlı İlçe sınırından Yakuplar Köyüne gelen orman Yolu Güneyi: Yakuplar-Sinirli Köy Yolunu takiben Su kanalı Batısı: Sinirli-M.Yeniköy kanal yolu.

 

46-KAHRAMANMARAŞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Elmalar-Bulanık yol ayrımından Bulanık, Beşenli köy yollarını takiple Hacıeyüplü köyüne kadar uzana yol hattı, Kuzeyi: Hacıeyüplü köyünden başlayarak Kilaglı, Çobanlı, Maksutlu köyü yollarını takiple Sarıçukur köyüne kadar uzanan yol hattı. Batısı: Sarıçukur köyünden Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Kahramanmaraş-Kayseri yolu Üngüt Köyü yol ayrımından başlayarak Kahramanmaraş - Dereköy yolunu takiple Elmalar-Bulanık yol ayrımına kadar uzanan yol hattı,

2-Elbistan İlçesi; Doğusu: Malatya İl sınırı Kuzeyi: Elbistan-Malatya Devlet Karayolu hattı, Batısı: Elbistan’dan Taşburun köyü, Gümüşdöven köyü hattı, Güneyi: Nurhak ilçe sınırı ile Kahramanmaraş-Malatya il sınırı. (Bu saha içerisinde kalan örnek avlak hariç)

3-Ekinözü İlçesi; Doğusu: Nurhak- Elbistan ilçe mülki idare sınır hattı, Kuzeyi: Elbistan ilçe mülki idare sınırından Akpınar köy yolunu takiple Ekinözü ilçe merkezine kadar uzanan yol hattı, Batısı: Ekinözü ilçe merkezini Aşağıiçme ve Çiftlikkale köylerine bağlayan yol hattı, Güneyi: Çiftlikkale köyünden başlayarak çiftlik köynü takiple Nurhak ilçe mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi (Zeytin Devlet Avlağı); Doğusu: Menzelet Baraj Gölü kuzey kıyı sınırı Koçlar Köyünden Ceyhan ırmağını ve Merkez ilçe ile Ekinözü ilçe mülki idare sınırını takip eden, Göksun İlçe mülki idare sınırına kadar uzanan kıyı ve sınır hattı, Kuzeyi: Göksun ilçe mülki idare sınırını takiple Kurucaova köy yolunu Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna bağlayan sınır ve yol hattı, Batısı: Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu takiple Tekir kasabasından, Çağlayan köyüne kadar uzanan kara yolu hattı, Güneyi: Çağlayan köyünü Gölceğiz köyüne bağlayan yolu takiple Menzelet Baraj Gölü kuzey kıyı sınırı boyunca Koçlar Köyüne kadar uzanan yol ve kıyı hattı.

2-Pazarcık İlçesi (Karabıyıklı Devlet Avlağı); Doğusu: Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman (D-360) karayolu Ganidağı köyü yol ayrımından başlayarak Aşağımülk köyü, Sarıköy yollarını takiple Kahramanmaraş-Gaziantep İl mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Narlı kasabasından Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman ili (D-360) karayolunu takiple Ganidağı Köyü yol ayrımına kadar uzanan karayolu hattı. Batısı: Kahramanmaraş-Gaziantep il mülki idare sınırından başlayarak Çöçelli köyü, Çiçekköy,  Kadıncık köy yolunu takiben Narlı Kasabasına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Kahramanmaraş-Gaziantep İl mülki idare sınırı hattı ( Kahramanmaraş-Gaziantep ili (E-90) karayolu ile Sarıköy arası),

3-Göksun İlçesi (Göksun Devlet Avlağı); Doğusu: Göksun-Elbistan eski yolu Soğucak köyü yol ayrımından başlayarak Soğucak köyü ve Höyüklü köy yolunu takiple Göksun-Elbistan karayoluna kadar, Kuzeyi: Göksun-Elbistan karayolu (Afşin yol ayrımı ile Yağmurlu köyü arası), Batısı: Yağmurlu köyünden başlayarak Temurağa Köy yolunu takiple Göksun-Elbistan eski karayoluna kadar, Güneyi: Göksun-Elbistan eski karayolunu takiple Soğucak köyü yol ayrımına kadar.

4-Göksun İlçesi (Keş Dağı Devlet Avlağı); Doğusu: Göksun-Ekinözü-Elbistan ilçeleri mülki idare sınırı hattı, Kuzeyi: Eski Göksun-Elbistan karayolu Saraycık köyü yol ayrımından başlayarak Göksun - Elbistan-Afşin ilçeleri mülki idare sınır birleşimine kadar uzanan karayolu ve sınır hattı, Batısı: Eski Göksun-Elbistan karayolu Saraycık köy yolu ayrımından Merkez ilçe mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı, Güneyi: Merkez - Göksun ilçeleri mülki idare sınırı hattı.

5-Afşin İlçesi (Tanır Devlet Avlağı); Doğusu: Elbistan ilçesi ile Afşin ilçesi mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi: Kahramanmaraş İli ile Sivas ve Kayseri illeri mülki idare sınırı hattı. Batısı: Kahramanmaraş İli ile Kayseri ili mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Afşin-Elbistan ilçeleri mülki idare sınırı hattı ile Kahramanmaraş-Kayseri mülki idare sınırı hattı arasında kalan Kaşanlı, Büget, Tanır, Altınelma, Arıtaş, Türkçayırı Kara yolu hattı.

6-Elbistan İlçesi (Kuzey Elbistan Genel Avlağı); Doğusu: Elbistan merkezinden Akören, Küçükyapalak, Kayapınar kara yollarını takiple Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı. Kuzeyi: Kahramanmaraş İli ile Sivas ve Malatya illeri mülki idare sınırı hattı. Batısı: Elbistan ilçesi ile Afşin ilçesi mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Elbistan – Afşin Devlet Kara yolu hattı.

7-Söğütlü Devlet Avlağı; Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Batısı: Elbistan merkezinden Akören, Küçükyapalak, Kayapınar yollarını takiple Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı. Güneyi: Elbistan – Malatya Devlet kara yolu hattı.

8-Nurhak İlçesi (Tatar Deresi Devlet Avlağı); Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ve Adıyaman illeri mülki idare sınırı hattı.

Kuzeyi: Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı ile Malatya ili mülki idare sınırı arasındaki Kamışlıdere, Alçiçek, Nurhak kara yolu hattı. Batısı: Nurhak ilçesi ile Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Nurhak ilçesi ile Çağlayancerit ilçesi mülki idare sınırı hattı.

9-Türkoğlu İlçesi (İmalı Devlet Avlağı); Doğusu:  Kahramanmaraş - Osmaniye - Adana (D-825) karayolu hattı (Türkoğlu İlçe Mülki İdare sınırı ile Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırı arası), Kuzeyi: Kahramanmaraş-Osmaniye-Adana (D-825) karayolunu Altınova köyüne bağlayan Türkoğlu ilçe mülki idare sınır hattı, Batısı: Altınova Köyünden başlayarak Türkoğlu ilçe mülki idare sınırı boyunca Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırına kadar uzanan sınır hattı, Güneyi: Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırı hattı (Kahramanmaraş-Osmaniye-Adana (D-825) karayolu ile Türkoğlu ilçe mülki idare sınırı arası.)

10-Nurhak Dağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi: Nurhak ilçesi ile Elbistan ilçesi mülki idare sınırı hattı Batısı: Nurhak ilçesi ile Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı ile Malatya ili mülki idare sınırı arasındaki Kamışlıdere, Alçiçek, Nurhak kara yolu hattı.

 

Örnek Avlak;

1-Elbistan Kızılkandil Örnek Avlağı; Doğusu: Seyitali Tepe, Deliklitaş Tepe, Oyuklu Tepe, Kırmızı Tepeyi takiple Orta Tepe, Kuzeyi: Bakacaksırtı, Hallo Tepenin güneyini takiple Seyitali Tepe, Batısı: Sünnet Köyünün doğusundan odun ziyaret Tepe, sivri Tepe, Odunlık Tepeyi takiple Bakacak sırtı. Güneyi: Sünnet Köyünün doğusundan Kartepe, Çukur, Karaoluk sırtı, şaksırtı, Atmaca Tepenin güneyinden takiple, Cantepe, Ziyaret Tepe ve Orta Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Merkez İlçe Mülki İdare Sınır hattına kadar uzanan Yaylacık istikametinden gelen köy yolu hattı, Kuzeyi: Merkez İlçe Mülki İdare Sınır hattı, Batısı: Merkez ilçe mülki idare sınırından Keş Dağına kadar uzanan dağ yolu hattı, Güneyi: Keş Dağından Yaylacık Köy yoluna kadar uzanan sırt ve yol hattı.

(B); Doğusu: Elmalar köyünden Pazarcık İlçe Mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Elmalar Köyünden Çiğli–Çokyaşar köyleri yol ayrımına kadar uzanan yol hattı, Batısı: Çiğli–Çokyaşar köyleri yol ayrımından başlayarak Çiğli köy yolunu takiple Pazarcık İlçe Mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Pazarcık İlçe Mülki idare sınır hattından Çiğli Köyü.

(C); Doğusu: Yenicekale köyünü Yeni köy yolundan Kahramanmaraş-Andırın kara yolu Sarımollalı köy yolu ayrımına birleştiren karayolu hattı, Kuzeyi: Kahramanmaraş-Andırın karayolunu Sarımollalı köyüne birleştiren yol hattı, Batısı: Sarımollalı köyünü Yenicekale-Güngörmüş mahallesine bağlayan yol hattı, Güneyi: Güngörmüş mahallesini Yenicekale köyüne bağlayan yol hattı.

2-Çağlayancerit İlçesi; Doğusu: Düzbağ (Helete)-Küçükcerit kara yolundan Çağlayancerit-Nurhak İlçe Mülki İdare sınırına kadar uzanan Gökçebel Deresi hattı, Kuzeyi: Çağlayancerit-Nurhak İlçe Mülki İdare Sınır hattı, Batısı: Çağlayancerit-Nurhak İlçe Mülki İdare Sınırından, Düzbağ(Helete)-Küçükcerit kara yoluna uzanan Dırdıkırgedik Tepe ile Aytepesi sırt hattı, Güneyi: Düzbağ(Helete)-Küçükcerit kara yolu hattı,

3-Andırın İlçesi (A); Doğusu: Altınboğa-Akifiye kara yolundan uzanan Karasu Deresi hattı, Kuzeyi: Karasu Deresini Yaprak Sekisine bağlayan yol hattı, Batısı: Yaprak Sekisinden Karapınar Köy yoluna kadar uzanan Tırıl Dağı sırt hattı, Güneyi: Karapınar köyünden Altınboğa - Akifiye kara yoluna kadar uzanan yol hattı.

(B); Doğusu: Efirağızlı köy yolundan Darıovası köyü yoluna kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Darıovası köy yolunu Karaveliler-Demirciler köy yolu ayrımına bağlayan yol hattı, Batısı: Karaveliler köy yolu ayrımını Demirciler köy yoluna bağlayan yol hattı, Güneyi: Demirciler köyünü Efirağızlı-Camuzluk köy yolu ayrımına bağlayan yol hattı.

4-Göksun İlçesi (A); Doğusu: Merkez İlçe Mülki İdare Sınırını Saraycık Köyüne bağlayan Kaman Dağı Kuzey-Doğu yamacı ve yol hattı. Kuzeyi: Saraycık Köyünü Karaahmet Köyüne bağlayan yol hattı, Batısı: Göksu Çayının Karaahmet köy yolundan Yantepe Yaylası istikametine uzanan kolu, Güneyi: Yantepe Yaylasını Merkez İlçe Mülki İdare Sınırına bağlayan Kaman Dağı Güney yamaç hattı,

(B); Doğusu: Merkez ilçesi mülki idare sınır hattı, Kuzeyi: Merkez ilçeleri mülki idare sınır hattını Aslanbeyçifliği köyüne bağlayan sırt hattı, Batısı: Aslanbeyçifliği köyünü Sabatan Çukuru mevkiine bağlayan yol hattı, Güneyi: Sabatan Çukuru mevkiinden Merkez ilçesi mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı.

5-Pazarcık İlçesi; Doğusu: : Kartalkaya Baraj göletinin kıyı hattı, Kuzeyi: Kartalkaya Baraj göleti sınırından başlayarak Armutlu köyü ile Yarbaşı köy yolunu takiple Söğütlü köyüne kadar uzanan yol hattı, Batısı: Söğütlü köyünden başlayarak Eskinarlı köy yolunu takiple Kahramanmaraş-Pazarcık karayoluna kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Kahramanmaraş-Pazarcık karayolunu takiple Kartalkaya Baraj gölüne kadar uzanan karayolu hattı,

6-Afşin İlçesi; Doğusu: Yorganlı Tepesini Gürlek sırtı üzerinden Türkçayırı köy yoluna bağlayan sırt hattı, Kuzeyi: Türkçayırı köy yolunun Kayseri ili mülki idare sınırına kadar uzanan kısmı, Batısı: Kayseri ili mülki idare sınır hattı, Güneyi: Kayseri ili mülki idare sınırını Başyurt sırtı üzerinden Yorganlı Tepesine bağlayan sırt hattı.

7- Elbistan-Ekinözü İlçeleri; Doğusu: Elbistan ilçe merkezinden Taşburun, Akpınar köy yolu hattı, Kuzeyi: Afşin-Elbistan karayolu hattı (Elbistan İlçe merkezi ile Kalealtı köyü yol ayrımı arası), Batısı: Afşin-Elbistan karayolu Kalealtı yol ayrımından başlayarak İğdeköy yolunu takiple Ekinözü ilçe merkezine kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Ekinözü İlçe merkezini, Akpınara bağlayan yol hattı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kahramanmaraş-Adana HançerDeresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

47-MARDİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Kuzeyi-Doğusu:         Savur, Yeşilli ilçe sınırları–Merkez ilçesi sınırı, Batısı: Diyarbakır, Mardin Karayolu, Mazıdağı İlçe sınırı, Güneyi: Diyarbakır, Mardin Karayolu.

2- Mazıdağı İlçesi; Doğusu: Mazıdağı–Merkez ilçesi sınırı, Kuzeyi: Mazıdağı ilçe sınırı–Diyarbakır il sınırı, Batısı:                 Yetkinler Köyü–Mazıdağı Devlet Avlağı sınırı, Güneyi: Cevizlik Köyü–Mazıdağı ilçe sınırı.

3-Kızıltepe ilçesi; Doğusu: Akdoğan Köyü, Kuzeyi: Aralık Köyü – Akdoğan Köyü, Batısı: Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe sınırı, Güneyi: Türkiye– Suriye ülke sınırı.

4- Nusaybin İlçesi; Doğusu: Banminir Köyü–Güneli Köyü, Kuzeyi: Midyat–Nusaybin ilçe sınırı, Batısı: Midyat Nusaybin İlçe sınırı – Eskihisar köyü, Güneyi: Eskihisar Köyü–Güneli Köyü arası

5- Dargeçit ilçesi; Doğusu: Dargeçit ilçe sınırı–Şırnak il sınırı, Kuzeyi: Batman il sınırı, Batısı:      İl sınırından güneye doğru Gürgen, Kuşluca, Korucu köy yolundan Dargeçit ilçe merkezinden Soğanlı, Değerli köy yolundan il sınırı, Güneyi:           Şırnak il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Mazıdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Mazıdağ Stabilize yol sınırı, Batısı: Derik-Mazıdağı İlçe sınırı, Kuzeyi: Yetkinler-Balpınar Köyleri stabilize yol sınırı, Güneyi: Derik-Mazıdağı, Kızıltepe-Mazıdağı ilçe sınırı.

 

48-MUĞLA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Milas İlçesi (A); Beçin Kalesi ve Civarı: Beçin Kalesi ve ören yeri çevresi 300 metre.

(B); Milas İlçesi Güllük Sazlığı: Doğusu; Akyol, Koruköy, Avşarköy yolundan Damlıboğaza kadar. Kuzeyi; Damlıboğaz köyünden Kıyıkışlacık Köyüne. Batısı; Ege Denizi Güneyi; Akyol, Kocakışla Köy yolundan Güllük.

2-Bodrum İlçesi (A); Kuzeyi; Yalıkavak, Küdür Yarımadası sahil şeridi, Ege Denizi. Batısı; Dere Köyü ve Peksimet köyünün Yalıkavak yüzüne bakan sırt kısmı Geriş köyünü içine alacak şekilde Yalıkavak sahil şeridi. Güneyi; Bodrum-Turgutreis karayolu, Doğusu; Bodrum, Dağbelen, Gökçebel, Konacık yerleşim alanları

(B); Kuzeyi; Ege Denizi, Güllük Körfezi Batısı; Yalıkavak yerleşim alanı. Güneyi; Torba-Yalıkavak karayolu Doğusu; Milas-Bodrum karayolu

(C); Konacık Pedasa Mevki; Konacık Pedasa Kalesi kazı çalışmaları yapılan alana 300 Mt mesafe içinde avlanmak yasaktır.

3-Fethiye İlçesi; Doğusu: Kabaağaç–Minare Köy yolunun Kabaağaç Köyü Dip Mahallesi yol kavşağından itibaren takiple Minare–Yakabağ-Eşen-İzzettin-Gölbent köy ulaşım yolunu takiple Boğaziçi köy yolu kavşağı, Kuzeyi: Kabaağaç-Minare Köy yolundan Dip Mahallesine ulaşım yolundan sonra KocaDereyi takiple Akbel Ovasına ve buradan Babadağ-Ölüdeniz Beldesi ulaşım yolunu takiple Akdeniz, Güneyi: Boğaziçi Köyü ulaşım yolunu takiple Akdeniz, Batısı: Akdeniz.

Örnek avlak;

1-Fethiye-Boğaziçi Örnek Avlağı; Doğusu: Bükceğiz Mahallesinden kuzeye doğru uzanan ve Kertil Tepe, Kızıltaş Tepe, Ballısivri Tepe’den Gölcük Tepe, Çatal Tepe ve oradan Kızılca Köyü Doğusundan Kara Dereye inen hat, Kuzeyi: Boğaziçi Köyünün Avlan Mahallesi merkezinden doğuya doğru uzanan ve Eşene giden yolun Çatal Tepe’den inen sırtı kestiği hat, Batısı: Boğaziçi Köyünden güneye doğru uzanan ve Yediburunlar Mahallesi’ne inen yol ile Yediburunlar Mahallesi’nden Ara Tepenin doğusundaki Körüstan Tepe’ye uzanan oradan da Sütleyen Adası Tepesi’nden Sancak Burnu’na inen hat, Güneyi: Sıfat Burnu’ndan doğuya doğru uzanan İnkaklık Burnu, Yassıca Burnu, Kılıç Burnu’ndan Domuz Burnuna uzanan hat ile Domuz Çukuru’ndan Pınarcık Mahallesi’ne, oradan da doğuya doğru Damyeri Mevkiinden Bükceğiz Mahallesi’ne bağlanan hat.

Avlanmaya Özel İzinle Açılan Sahalar (ÖÇK Sahaları ve Devlet Üretme Çiftliği):

1-Dalaman Devlet Üretme Çiftliği İçerisinde Yer Alan Saha; Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü içerisinde; havaalanı ve askeri tesislere 500 metre mesafe ile batıya uzanan kanal ve yol boyunca okaliptüs ağaçlık sahası ve Dalaman çayı arasında ve güneyde denize kadar olan alan özel izinle ava açıktır.

2-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan Saha (A); Doğusu: Mesudiye Köyü 2. Yoldan sahile kadar inen yolun batısı, Batısı: Gökova Körfezinden Damlaca Tepesinden Bağlarözü Koyuna inen dik hat, Kuzeyi: Mesudiye Köyü 2. Kavşağından Knidos karayolunu takiben Belen Köyü Üçyol kavşağına oradan Değirmenbükü yolunu takiben Gökova Körfezi, Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Çiftlik Limanı-Bayır Köyü yolu, Batısı: Selimiye Köyünden Bozburun Beldesinden Söğüt Köyüne giden karayolu-Akdeniz Kuzeyi: Bozburun Beldesinden Selimiye Köyüne giden karayolu, Turgut Köyünden Bayır Köyüne giden karayolu. Güneyi: Akdeniz.

3- Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Köyceğiz İlçesi için (A); Kuzeyi: Kıralan mahallesinden Ortaca asfaltına inen yolun güney kısmını takiben batı istikamette Köyceğiz gölü 1000 m mesafeye kadar olan kısmı, Doğusu: Kıralan mahallesinden ören mahallesine oradan güney istikamette Beyobası Beldesine inen yolun batı kısmını takiben Köyceğiz Ortaca Kara yolunun Yuvarlak çayı kestiği köprüden Tepearası’na giden yolun batısını takiben Eskiköy mevkii Güneyi: Eskiköy mevkiinden Peçenek mahallesine inen yolun kuzeyi, Batısı: Köyceğiz gölü kenarındaki bataklık ve sazlıklarla çevrili olan alan.

(B); Kuzeyi: Muğla Ortaca karayolu Doğusu: Toparlar beledesinden güney istikamette Köyceğiz Belediye istasyonuna inen yolu takiben baklalık mevkii, Günlükdöven mevkii istikametinde Kemer mevkiine kadar inen yolun batısı, Güneyi: Kemer mevkiinden batı istikamette Kınalı mevkii, Küçükgöz mevkiine kadar uzanan yolun kuzeyi, Batısı: Küçükgöz mevkiinden kuzey istikamette Zaferler Köyü sulama kanalı oradan Muğla asfaltına çıkan yolun doğusu.

4-Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan Saha; Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadasının sadece I. Grup Avlanabilen Kuşlar ile II. Grup Memeli hayvanlardan Yaban Domuzu için ava açıktır.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar;

1-Muğla İli, Bodrum İlçesi: Kuzeyi: Yalıkavak yerleşim yeri ve Ege Denizi; Doğusu: Bodrum-Yalıkavak karayolu; Güneyi: Bodrum-Turgutreis karayolu; Batısı: Gümüşlük beldesi.

2-Muğla İli, Merkez İlçesi: Kuzeyi: Kozağaç köyü; Doğusu: Tahtalı sarnıcı; Güneyi: İkizce köyü; Batısı: Muğla-Kozağaç yolu.

3-Muğla İli, Yatağan İlçesi: Kuzeyi: Nebiköy-Yatağan yolu; Doğusu: Kumlukboğazı mevkii, Yazkam Tepesi; Güneyi: Yatağan; Batısı: Nebiköy-Yatağan yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

49-MUŞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Toprakkale, Suluca, Alaniçi, Üçevler, Ekindüzü, Ağıllı ve Ilıca köy sınırları, Kuzeyi: Güzeltepe, Ortakent, Eğirmeç, Eralan ve Yörecik köy sınırları Batısı: Diyarbakır il sınırı Güneyi: Batman il sınırı

2-Hasköy İlçesi; Doğusu-Güneyi: Bitlis İl sınırı Kuzeyi: Muş - Bitlis Karayolu Batısı: Muş-Hasköy ilçe sınırı 

3-Korkut İlçesi; Doğusu: Muş-Korkut Karayolu Kuzeyi: Korkut-Bulanık ilçe sınırı Batısı: Muş merkez - Korkut ilçe sınırı Güneyi: Muş-Korkut Demiryolu.

4-Varto İlçesi (A); Doğusu: Görgü, Ağaçkorur, Varto–Erzurum karayolu ve Varto–Muş karayolu Kuzeyi: Varto ilçe-Erzurum il sınırı Batısı: Varto ilçe–Bingöl il sınırı Güneyi: Muş- Bingöl Karayolu.

5-Malazgirt İlçesi (A); Doğusu: Muş - Ağrı İl sınırı Kuzeyi: Malazgirt-Ağrı karayolu Batısı: : Malazgirt ilçe sınırı Güneyi: Malazgirt - Bitlis il sınırı.

(B); Doğusu: Malazgirt - Ağrı İl sınırı, Güleç köyü sonrası Murat Nehri boyunca Beşçatak köyüne kadar. Kuzeyi: Malazgirt - Erzurum İl sınırı, Batısı: Malazgirt – Bulanık ilçe sınırı, Güneyi: Bulanık ilçe sınırından Arslankaya köyünden, Beşçatak Köyünden Murat Nehrine kadar.

6-Bulanık İlçesi; Doğusu: Bulanık-Malazgirt İlçe sınırı, Kuzeyi: Bulanık-Malazgirt karayolu, Batısı: Bulanık-Örenkent-Gölyanı, Göztepe, karaburun ve Günyurdu köyünden Bitlis il sınırına kadar, Güneyi: Bulanık-Bitlis il sınırı.

 

50-NEVŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Doğusu: Çardak Köy yolunun Nevşehir Ürgüp yolunu kestiği yere kadar, Kuzeyi: Nevşehir-Ürgüp yolunun Çardak yol ayrımına kadar, Batısı: Nevşehir-Kaymaklı köy yolunun Çardak yol ayrımına kadar, Güneyi: Çardak-Güvercinlik yolu.

(B); Doğusu: Nevşehir-Boğazköy Yolu Kuzeyi: Nevşehir-Balcin Yolu Batısı: Balcin-Boğazköy Yolu Güneyi: Nevşehir-Acıgöl Yolu

(C); Doğusu: Göreme Tarihi Milli Parkı sınırı Kuzeyi: Nevşehir-Avanos yolu Batısı: Nevşrhir-Avanos yolu Güneyi: Nevşehir-Ürgüp yolunun Göreme TMP sınırına kadar olan yol.

(D); Doğusu: Nevşehir-Çat Yolu Kuzeyi: Nevşehir-Çat-Alacaşar Yolu Batısı: Alacaşar-Çat Yolu Güneyi: Nevşehir-Alacaşar Yolu.

2-Gülşehir İlçesi; Doğusu: Eğrikuyu-Basansarnıç Yolu Kuzeyi: Eğrikuyu-Tuzköyü Yolu Batısı: Tuzköyü-Kızılköy-Çiftlikköy Yolu Güneyi: Çiftlikköy-Basansarnıç Yolu.

3-Ürgüp İlçesi (A); Doğusu: Bahçeli-Ayvalı-Mustafapaşa-Ürgüp Yolu Kuzeyi: Göreme Tarihi Milli Parkı sınırı Batısı: Ortahisar-Güneyce yolu Güneyi: Derinkuyu ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Boyalı-İltaş-Başdere yolu Kuzeyi: Karain-Boyalı-İltaş yolu Batısı: Karain-Yeşilöz yolu Güneyi: Başdere-Akçaören-Yeşilöz yolu.

4-Avanos İlçesi: Doğusu: Ayhan-Sarılar Yolu Kuzeyi: Sarılar-Kösektaş Yolu Batısı: Köşektaş-Büyükkışla Yolu Güneyi: Büyükkışla-Ayhan Yolu.

5-Hacıbektaş İlçesi; Doğusu: Alemli-Dadağı Yolu Kuzeyi: Alemli-Tepesidelik-Kütükçü-Hacıbektaş Yolu Batısı: Yenice-Hacıbektaş yolunun Kütükçü yol ayrımına kadar Güneyi: Yenice-Dadağı Yolu.

6-Kozaklı İlçesi; Doğusu: Kozaklı-Topaklı Yolu Kuzeyi: Çayiçi-Belekli-Doyduk yolunun Kozaklı-Topaklı yolunu kestiği yere kadar Batısı: Çayiçi-Kalaycık-Kayaaltı Yolu Güneyi: Topaklı-Kayaaltı Yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Derinkuyu İlçesi Erdaş Yaylası Genel Avlağı: Doğusu: Çakıllı-Özlüce-Kaymaklı yolu, Kuzeyi: Ağıllı Topaç Bicik Kızılcin Kaymaklı yolunun Kaymakköy yol ayrımına kadar olan kısım Batısı: Kurugöl Ağıllı Topaç İcik yolu Güneyi: Kurugöl-Doğala-Çakıllı Yolu

2- Ürgüp İlçesi Akçaören Genel Avlağı: Doğusu: Kayseri İl Sınırı Kuzeyi: Aksalur- İncesu Yolu Batısı: Aksalur-Ürgüp Yolu Güneyi: Ürgüp-Boyalı-İltaş yolundan incesuya giden yolun il sınırını kestiği yere kadar.

3-Gülşehir İlçesi Kızılırmak Genel Avlağı: Doğusu: Avanos Nevşehir yolundan Sulusaraya kadar olan yol Kuzeyi: Yeşilöz-Avanos-Gülşehir yolu, Batısı: Gülşehir-Çat yolu, Güneyi: Çat Sulusaraydan Avanos Nevşehir yolu.

4-Gülşehir Karahüyük Genel Avlağı; Doğusu: Akçataş-Karaburna-Hacılar-Hacıhalilli Yolu Kuzeyi: Akçataş-Kayı-Makail Yolu Batısı: Aksaray il sınırı Güneyi: Abuuşağı-Fakıuşağı-Hacıhalilli Yolu

5-Acıgöl Yuva Dağı Genel Avlağı; Doğusu: Çiftlikköy-Tatlarin-İnallı-Acıgöl Merkez, Kuzeyi: Çiftlikköy-Kızılkaya-Çullar Yolu, Batısı: Çullar-Kozluca-Yuva-İl Sınırına kadar Güneyi: Acıgöl Merkezden Aksaray Yolu İl Sınırına kadar,

6-Avanos Özkonak Genel Avlağı; Doğusu: Altıpınar - Özkonak Yolu, Kuzeyi:  Altıpınar - Sarılar Yolu Batısı:  Sarılar - Ayhan Yolu, Güneyi: Ayhan - Özkonak Yolu,

7-Hacıbektaş Başköy Genel Avlağı; Doğusu:  Hasanlar-Göçmen-Sadık Yolu Kuzeyi: Hasanlar – Kırşehir İl Sınırı, Batısı:  Kırşehir İl Sınırı, Güneyi: Sadık – Kırşehir İl Sınırına kadar,

8-Kozaklı Taşlıhöyük Genel Avlağı; Doğusu:  Yozgat İl Sınırı, Kuzeyi:  Büyükyağlı – Yozgat İl Sınırı Yolu, Batısı:  Büyükyağlı – Taşlıhöyük - Abdiköy Yolu, Güney:  Abdiköy, Akpınar, Kapaklı, Yozgat İl Sınırı,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Avanos İlçesi; Doğusu: Sarıhıdır, Bozca- Kayseri İl sınırı, Kuzeyi: Özkonak- Göynük yolu ile Kayseri İl Sınırına kadar, Batısı: Özkonak-Avanos Yeşilöz yol ayrımına kadar Güneyi: Avanos-Sarıhıdır, Özkonak yol ayrımına kadar.

2-Gülşehir İlçesi (A); Doğusu: Gökçetoprak-Yalıntaş-Yakatarla-Terlemez-FakuşagıYolu, Kuzeyi: Fakuşagı- Aksaray İl Sınırı, Batısı: Aksaray İl Sınırı, Güneyi: Aksaray İl Sınırı- Gökçetoprak yolu.

(B); Kuzeyi: Dadağı-Yenice yolu Doğusu: Dadağı- Civelek-Yeşilöz yol Güneyi: Yeşilöz-Alkan-Eskiyaylacık-Yenice yolu Batısı: Eskiyaylacık-Yenice yolu.

(C); Kuzeyi: Çat-Gülşehir-Karacaşar yolu Doğusu: Gülşehir- Çat-Alacaşar yolunun Karacaşar yol ayrımına kadar olan yol                Güneyi: Karacaşar-Çat yolu Batısı: Karacaşar-Gülşehir yolu

(D); Kuzeyi: Kızılırmak Doğusu: Gülşehir-Hacıbektaş Yolu Güneyi: Tuzla-Tuzköy-Gülşehir Yolu Batısı: Tuzla-Kızılırmak arası.

3-Acıgöl İlçesi; Doğusu: Karacaören-Acıgöl Yolu Kuzeyi: Acıgöl-Nevşehir Yolu Batısı: Acıgöl-Ağıllı Yolu Güneyi: Ağıllı-Karapınar-Karacaören Yolu.

4-Kozaklı İlçesi; Kuzeyi: Yozgat il sınırı                Doğusu: Karahasanlı-Yassıca ve Karahasanlı-Şefaatli yolunun il sınırına kadar Güneyi: Kırşehir-Nevşehir il sınırı Batısı: Şefaatli-Hızıruşağı yolunun Kırşehir il sınırına kadar.

5-Hacıbektaş İlçesi (A); Kuzeyi: Ankara-Kayseri Yolu Doğusu: Killik-Aşağıbarak-Belbarak-Sadık Yolu Güneyi: Hacıbektaş-Killik Yolu Batısı: Hacıbektaş-Avuçköy Yolu

(B); Kuzeyi: Hacıbektaş-Mikail Yolu      Doğusu: Hacılar-Karaburna-Aşıklar-Hacıbektaş Yolu Güneyi: Şahinler-Hacılar köy yolu                 Batısı: Kırşehir il sınırı

 

51-NİĞDE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Altunhisar İlçesi; Doğusu: Akçaören köyünden, Altunhisar karayolunu takiben, Ulukışla Köyü yol ayrımına- Ulukışla Köyü yol ayrımından, Ulukışla Köyüne- Ulukışla Köyünden Yenipınar köyü yolunu takiben, Niğde-Aksaray İl sınırı. Kuzeyi- Niğde-Aksaray İl sınırı. Batısı-Güneyi: Niğde-Aksaray İl sınırından Altunhisar karayolunu takiben, Ulukışla Köyü yol ayrımına.

2-Çiftlik İlçesi; Doğusu              : Çınarlı köyünden Hacıabdullah kasabası yolu takiben Çiftlik-Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi  : Çiftlik-Merkez ilçe sınırı, Batısı: Aksaray-Niğde İl sınırı, Güneyi: Aksaray-Niğde İl sınırından, Güzelyurt- Divarlı kasabaları yolunu takiben Küllüce köyü yoluna- Küllüce köyü yolundan, Azatlı kasabası yolunu takiben Çınarlı köyü yoluna-Çınarlı köyü yolundan, Hacıabdullah kasabası yolu takiben Çiftlik-Merkez ilçe sınırı.

3-Merkez İlçesi (A); Doğusu   :Hacıabdullah kasabasından, Bağlama kasabası yolunu takiben, Kömürcü köyüne-Kömürcü köyü yolundan, Yazıhüyük stabilize yolunu takiben, Niğde-Nevşehir İl sınırına, Kuzeyi: Niğde-Nevşehir İl sınırı, Batısı: Aksaray-Niğde İl sınırı, Güneyi: Aksaray-Niğde İl sınırından, Çiftlik-Merkez ilçe sınırını takiben, Çınarlı köyü ile Hacıabdullah kasabası bağlantı yoluna.

(B); Doğusu: Niğde-Kayseri karayolunu takiben Nevşehir yol ayrımına-Nevşehir yol ayrımından, Yıldıztepe (İnli) kasabası bağlantı yolu ayrımına, Kuzeyi: Yıldıztepe (İnli) kasabası bağlantı yolu ayrımından, Yıldıztepe(İnli) kasabasına, Batısı: Yıldıztepe (İnli) kasabasından, Yaylayolu köyü yolunu takiben, Güllüce köyü yoluna-Güllüce köyü yolunu takiben Yeşilburç köyüne, Güneyi: Yeşilburç Köyü yolundan, Niğde Kayseri karayoluna.

(C); Doğusu-Kuzeyi     : Niğde-Kayseri il sınırı, Batısı: Niğde-Kayseri il sınırından, Kayseri-Niğde karayolunu takiben Karaatlı kasabası bağlantı yol ayrımına-Karaatlı kasabası bağlantı yol ayrımından Karaatlı Kasabasına, Güneyi: Karaatlı Kasabasından, Çayırlı kasabası yolunu takiben İçmeli kasabasına-İçmeli kasabasından, Kocapınar köyü yolunu takiben Çamardı İlçe sınırı.

4-Çamardı İlçesi; Doğusu         :Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Aladağlar Milli Parkı Sınırları, Kuzeyi        : Merkez-Çamardı İlçe sınırı, Batısı: İçmeli kasabasından, Kocapınar köyü yolunu takiben Orhaniye Köyüne- Orhaniye köyünden Çamardı yolunu takiben Çamardı-Çukurbağ köyü yol ayrımına- Çamardı-Çukurbağ köyü yol ayrımından Ecemiş Çayını takiben Elekgölü köyü yoluna- Çamardı-Elekgölü yol ayrımından Çamardı-Pozantı yolunu takiben Niğde İl sınırı, Güneyi: Çamardı-Pozantı yolunu takiben Niğde İl sınırı.

5-Bor İlçesi (A);  Doğusu: Bor-Çamardı İlçe sınırı, Kuzeyi            : Merkez-Bor İlçe sınırı, Batısı: Adana-Niğde karayolundan Kaynarca Köyü Yolu yol ayrımına-Kaynarca Köyü yolundan Halaç Köyüne, Güneyi           : Halaç Köyünden, Kılavuz köyü yoluna- Kılavuz köyü yolundan, Celaller köyü yolunu takiben Bor-Çamardı İlçe sınırı.

(B); Doğusu: Çamardı ilçe sınırı, Kuzeyi: Postallı Köyü yolundan Kızılkapı köyünü-Kızılkapı köyünden Çökelek deresi boyunca Kuşali hayratına- Kuşali hayratından Çamardı İlçe sınırı, Batısı  : Postallı köyü yolundan Kürkçü köyüne-Kürkçü köyü yolundan Başmakçı Köyü yolunu takiben Ulukışla ilçe sınırı, Güneyi: Ulukışla ilçe sınırı.

(C); Doğusu: Bereket Köyünden Ulukışla yolunu takiben Ulukışla ilçe sınırı, Kuzeyi: Bereket Köyünden Seslikaya köyü yolunu takiben Seslikaya köyüne-Seslikaya köyü yolundan Badak köyüne- Badak köyünden Yeniköy yolunu takiben Niğde il sınırı, Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Ulukışla ilçe sınırı.

6-Ulukışla İlçesi(A); Doğusu: Beyağıl Köyü Ulukışla yol kavşağından, Adana-Niğde karayolunu Niğde istikametinde takiben Bor ilçe sınırı, Kuzeyi: Bor ilçe sınırı, Batısı            : Niğde İl sınırı, Güneyi: Adana-Aksaray E90 yol ayrımından (Beyağıl Köyü yol kavşağına) Ulukışla ilçesi istikametine doğru Adana-Aksaray karayolunu takiben Niğde il sınırı.

(B); Doğusu: Adana-Aksaray E90 karayolunun Tepeköy yol ayrımından, Şeyhömerli yolunu takiben, Şeyhömerli köyüne Şeyhömerli köyünden, Çayhan istikametine doğru Niğde il sınırı,  Kuzeyi            : Adana-Aksaray E90 karayolunun Darboğaz kasabası yol ayrımından, Aksaray istikametini takiben Tepeköy yol ayrımına, Batısı        : Niğde İl sınırı, Güneyi: Niğde İl sınırından Yeşilyurt Yeniyıldız kasabası yolunu takiben Yeniyıldız kasabasına-Yeniyıldız kasabası yolundan Kılan (Aktoprak) Kasabasına- Kılan Kasabası yolunu takiben Emirler Kasabasına-Emirler Kasabası yolunu takiben Darboğaz Kasabasına.

(C); Doğusu-Güneyi: Niğde İl sınırı, Kuzeyi: Adana-Aksaray E90 karayolunu takiben Alihoca Köyü yol ayrımından Maden köyüne, Batısı: Maden Köyünden Toroslar yolunu takiben Niğde il sınırı.

(D) Doğusu: Niğde İl sınırından Ulukışla İlçesi Ardıçlı köyü kırkpınar mevkiine-Kırkpınar mevkiinden Karlık tepeye-Karlık tepeden Peynirli tepeye-Peynirli Tepeden Kabaktepeye- Kabak Tepeden Elmalı köyüne.  Kuzeyi: Bor İlçe sınırı, Batısı                : Kürkçü Köyünden Başmakçı köyü yolu istikametine doğru Bor İlçe sınırından Başmakçı köyüne., Güneyi: Başmakçı Köyünden Tarsus-Ankara Otoyolunun Tarsus istikametini takiben Elmalı Köyüne.

Devlet/Genel Avlak:

1-Niğde Ketençimeni Genel Avlağı; Doğusu: Tepeköy, Deneği Kaşı Sırtı, Bend Dere Dağı Kuzeyi: Taynus Tepesi, Hacı Bekir Ovası, Göğüs Dağı, Ketençimeni Batısı: Beşparmak Kayası, Dikenlice Boyun, Boz Tepe, Yuvalıseki Sırtı Güneyi: Hamamlı, Kumluca, Hançerli, Koyunlu, Fesleğen, Okçu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ulukışla İlçesi; Doğusu: Çukuryurt tepeyi takiben-Kavga tepe-Gökpınar mevkii-Bozburun tepe, Kuzeyi: Peynirli tepeyi takiben-Karlı tepe-Tozluyer tepe-Çukuryurt tepe, Batısı: Yeren tepeyi takiben-çivril tepe-Ardıçlı kayası-Kabak tepesi-peynirli tepe, Güneyi: Bozburun tepeyi takiben-Kaltar tepe-Yeren tepe.

2-Çiftlik İlçesi; Doğusu: Çardak köyünden Şeyhler köyü Karayolu takiben Şeyhler köyü, Kuzeyi: Kitreli-Çardak karayolu takiben Niğde il sınırı, Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Çiftlik İlçe Sınırından Kitreli yoluna, Kitreli Köyü yolundan, Mahmutlu Köyü yolunu takiben Şeyhler Köyüne.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çamardı-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

52-ORDU:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kumru İlçesi; Doğusu: Kovanlı Köyü, Gebekse Mahallesi, Muharrem oğlu Mahallesi, Taşmaoğlu Mahallesi, Bacu Mahallesi, Kuzeyi: Cevizdere ve Ünye İlçesi Meydan köyü Evliya altı Mahallesi mülki arazisi Batısı: Cevizdere, Güneyi: Orta Mahalle Akuzlebi Pisiklik Mahallesi.

2-Fatsa İlçesi, Gaga Gölü; Doğusu-Kuzeyi: Fatsa-Aybastı şosesi, Batısı: Fındıklık ve Gaga Mahallesi, Güneyi: Fındıklık ve Topu Mahallesi.

3-Perşembe İlçesi, Efirli Mevkii; Doğusu: Kumbaşı Mahallesi ve Boztepe Kuzeyi: Soğukpınar Stabilize Yol Ayrımı Batısı: Perşembe İlçesi sınırı Güneyi: Cezaevi köprüsünden düz hatla Perşembe Deresinin kuru dere ile kesiştiği noktaya, Kuru Dereyi akış tersi istikamette Kuruçeşme Sırtına.

4-Çamaş İlçesi; Doğusu: Gürgentepe Karayolu Kuzeyi: Sarıyakup stabilize yolu Batısı: Kabataş İlçesi karayolu Güneyi: Çamaş ilçe sınırı.

5-Altınordu İlçesi; Doğusu: DSİ seddesiyle sınırlı Cumhuriyet Mahallesi Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Durugöl Mahallesi Güneyi: Devlet Sahil Yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Mesudiye İlçesi Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kuzeybatıya doğru 2048 rakımlı tepe,  kümbet tepesi,  kırtıllı tepe,  Menteşoğlu tepe, kuzey yönünde çağmak deresine, kuzey batı yönünde takiben 1318 rakımlı tepe. Batısı: Kuzeybatı yönünde 1453 ten kuzey batı yönünde Çamurluk tepeye Dursunlu Mahallesi doğuda kalmak üzere güney batı yönünde çilektepeye, güneybatı yönünde sıçramataş tepeye oradan Çakıltepeye, çakıl tepeden güney batı yönündeki darıbükü köprüsünden üney yönünde melet ırmağı boyunca 1181 rakımlı tepe, beysekinin kuzeyindeki 1387 rakımlı tepe, oradan eski kaleye, Güneyi: Baysekinin güneydoğusundan eski kale tepeye, 1288 rakımlı tepeden sırtı takiple  karakaya  tepeye, konacık  ve yeşilce  yolunu  takiple, teparık tepeye, oradan 1472 rakımlı tepeye. Doğusu: 1437 rakımlı tepe ve mezarlıktan, Yeveli-Beyağaç yol ayrımından kuzeye doğru yolu takiben eski değirmen, 1577 rakımlı tepe, güney yönünde Emir Ahmet Ziyaretini takiple Kafakaya tepesi.

2- Ulubey İlçesi Devlet Avlağı; Kuzeyi: Eğlek deresi ve Çavır dağı sırtı, Doğusu: Melet ırmağı, Batısı: Kuzeybatı yönünde Güney Mah., Kırma Mah., Kızılliman Mah., Kızılcaören Mahalleleri sınırları ile batısında Çubuklu köyü, Kıranköy mah., Çıngılçardağı Mah., Balçık Mah. Sınırları, Güneyi: Kütüklük tepesi, Eskiobası tepesi, Kurugöl tepesi, Keserlibel tepesi, Kara tepe, yokuş yolundan Ağtaş tepey, Perçin tepesi, Hapançık tepesi, Evliya tepesi, Melet ırmağına kadar.

Örnek Avlak;

1-Ulubey-Kurşunçalı Örnek Avlağı; Doğusu: Sayacabaşı, Günören köy yolu ile sınırlı olmak üzere Ortaburun Deresi, Kuzeyi: Perşembe İlçesi, Selimiye Köyü, Batısı: Erikçioğlu Deresi doğu kısmı, Çilekliyatak Tepeye, Kapaklık Mahallesi ortasından Çakıroğlu, Küçükyavaş Mahallesi diğer Mahalleler dışarıda ve batıda kalmak üzere, Üzümlüce Deresini takiple, ÇorakDere Mahallesi sırtı. Güneyi: Kadıncık Köyü tarım arazileri.

 

53-RİZE:

Devlet/Genel Avlak:

1-Hemşin Devlet Avlağı; Doğusu: Varyemez yayla taniş mevkii tuğut yayla, sampir mevkii, karap yayla, çoçan yayla, kangar yayla, Hemşin deresi, yayla arası mah. Kito yayla, meydanköy, hacmpos tepe, derebaşı sırtı, kılısı sırtı, bilginler mah. Şenyuva ormanlı mah. Batısı: Aslan Mah. Isırlık damları, Fevzioğulları mahallesi merama tepe, çauk tepe, burnuksuz  dere, dahdendor  mevkii, bitlioğlu mevkii, davalı mah., kaytaz tepe, grobni yayla, kehator dere , mezra dere, hacıosman  tepe, gindeş  yayla , çatalkaya tepe. Kuzeyi: Pergam mah. Tomas mah. Küçükdağ aşağı – yukar