BATMAN ÜNİVERSİTESİ PETROL ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Laboratuvar (BTÜ-PAL): Merkez Bünyesindeki Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Laboratuvarını,

ç) Merkez (BTÜ-PAM): Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Batman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Petrol ve doğalgaz sektörünü ilgilendiren petrol, doğalgaz, jeotermal arama ve üretim, rafinaj ve taşıma ile ilgili konularda araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, kamu ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak,

b) Yukarıda sıralanan konularda yurt içi ve yurt dışındaki araştırma merkezlerinde ve endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve mevcut bilgileri Türkiye’ye kazandırmak,

c) Petrol sektöründe değişik alanlarda uygulanan metotlarda ve teknolojide geliştirici, özgün bilimsel araştırma ortamı oluşturularak yaratıcılığı özendirmek,

ç) Petrol, doğalgaz ve jeotermal şirketlerinin talep edecekleri servis hizmetlerini vermek, bu çerçevede petrol ve ürünlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla analizleri yapmak ve analiz yöntemlerini geliştirmek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim ve seminerler vermek,

e) Komşu ve diğer ülkelerdeki petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji konularında araştırma yapan bilimsel ve benzeri kuruluşların amacına uygun konularda işbirliği yapmak,

f) Petrol, doğalgaz ve jeotermal endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ve ihtiyaçlara cevap verecek düzeye gelince Petrol Araştırma Enstitüsü olabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,

g) Petrol, doğalgaz ve jeotermal aramacılığı konularında fizibilite çalışmaları yapmak; sondaj, tamamlama ve kuyu test programlarını hazırlamak ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak,

ğ) Petrol, doğalgaz ve jeotermal teknolojisinin geliştirilmesi yönünde bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler kapsamında plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları ve ülkemizdeki diğer Petrol Araştırma kurumları ile ilgili konularda işbirliği yapmak,

b) Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, uygulanabilir yöntemler elde etmek ve yapılan faaliyetlere teknik katkıda bulunmak,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kurs, kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek,

ç) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla ortaklaşa iş yapmak ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,

d) Petrol, doğalgaz ve jeotermal endüstrisinin test, analiz ve fizibilite, kuyu programları taleplerini karşılamak,

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına girmemesi kaydıyla; bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları aracılığıyla endüstriye aktarmak,

g) İlgili yerli-yabancı kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,

ğ) Merkez ile üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,

h) Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarının aranmasını, üretilmesini teşvik etmek amacıyla uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ı) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda petrol, doğalgaz ve jeotermal araştırma konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

i) Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak,

j) Yürütülmekte olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans ve Doktora tez konularında enerji sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak ve tez konularının seçiminde; öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak,

k) Petrol, Doğalgaz ve Jeotermal alanına giren; geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

l) Sektördeki kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kurum veya kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak ve planlamak,

m) Araştırma ve geliştirme amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversite'de mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek birim oluşturmak,

n) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışma ve görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) İdari ve Laboratuvar Birimleri ile Proje Grupları.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç (3) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki (2) kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün vekâlet vereceği yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin vereceği karar ile bir Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder. Yönetim Kurulunun kimin vekâlet edeceğine karar verememesi durumunda, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji konularında en fazla bilgi ve iş tecrübesine sahip Yönetim Kurulu üyesi Rektör onayı alınarak vekâlet yetkisini alır. Vekâlet oniki (12) aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulunun belirlediği miktarların üzerindeki proje tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlük makamına sunmak,

d) Merkezin teknik ve idari işlerini yürütmek, Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra önerileri Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,

g) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve takiben Rektörlüğe sunmak,

ğ) Laboratuvar birimlerinin, proje gruplarının, idari ve teknik personelinin düzenli ve etkili çalışmasını sağlamak,

h) Laboratuvar birimlerinin yöneticilerini Yönetim Kurulunun olurunu alarak belirlemek,

ı) Laboratuvar demirbaşlarının takibi ve korunması için tedbirleri almak,

i) Danışma Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil en fazla yedi (7) kişiden oluşur. Üyeler, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya istekleri halinde ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluşlarından Rektör tarafından üç (3) yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olan öğretim üyelerinin en az birisinin yeraltı kaynakları, petrol ve doğalgaz sektörü konularında üniversite öğretim üyelerinden olma şartı aranır. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olan öğretim üyelerinin en az birisinin kimya mühendisliği, yakıt analizi sektörü konularında üniversite öğretim üyelerinden ve/veya görevlilerinden olma şartı aranır. Üyelerden en fazla bir tanesi yurt içindeki başka bir üniversiteden Rektör onayıyla belirlenebilir. Belirlenecek Yönetim Kurulu üyesinde petrol ve petrol ürünleri analizi konularında uzmanlık şartı aranır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç (3) kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili eğitim ve deneyime sahip kişiler de görüşleri alınmak amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektörce seçilerek görevlendirilecek Müdür adaylarını belirlemek,

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,

d) Müdürce getirilecek konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinliği ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere istekleri halinde ilgili kamu veya özel kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak Merkez çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

İdari ve laboratuvar birimleri ve proje grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet alanlarında görev yapmak üzere İdari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.

(2) Merkezin İdari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları; kuruluş amaçları ve görevleri Yönetim Kuruluca belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.