BATMAN ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE İLE MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Diyetisyen: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan beslenme program uzmanını,

ç) Doktor: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan doktorları,

d) Egzersiz Terapisti: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan uygulayıcı-asistanı,

e) Egzersiz Programcısı: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan spor uzmanı-hareket bilimleri uzmanını,

f) Merkez (BTÜ-OMAM): Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Protokol: İlgili hastane ile yapılan Obezite ile Mücadele İşbirliği Protokolünü,

h) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Batman Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Obezitenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

b) Obezite problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek, egzersiz programları hazırlamak ve uygulatmak,

c) Obezitenin nedenlerini araştırmak, yöre ve ülke çapındaki sıklığını belirlemek, bireyleri ve toplumu bilinçlendirmek,

ç) Obezite ile ilgili bilimsel ve tıbbi araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak sağlıklı yaşamı teşvik etmek,

d) Obezite ile mücadele ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Obezite ve sağlıklı yaşam ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak “Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının” ve “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının” uygulanmasına yönelik tüm faaliyetleri planlamak; gerçekleştirilen uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

c) Obezite ile Mücadele Danışma ve Yürütme Kurullarının kurulması, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun Üniversite bünyesinde kurulmasının sağlanması,

ç) Obezite ile mücadele çalışmalarına esas oluşturması amacıyla yerelde yaşa, cinsiyete, bölgelerde ve sosyo-ekonomik düzeye göre fazla kiloluluk ve obezite görülme sıklığını belirlemek ve risk faktörlerine yönelik mevcut durumu saptamak,

d) Toplumu obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirilmek,

e) İlköğretim ve ortaöğretim okulları ile üniversitede obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması,

f) İş gücü kaybını önlemek ve verimliliği arttırmak; bu kapsamda üniversite çalışanların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için toplu beslenme hizmetlerini düzenlemek, fiziksel aktivite imkânlarını arttırmak ve obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak,

g) Üniversitedeki, ildeki ve bölgedeki bireylere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite imkânlarını oluşturmak, iyileştirmek ve yaygınlaştırmak,

ğ) Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyleri fazla kiloluluk ve obezite açısından değerlendirmek, obezite teşhisi konan hastaların danışmanlık ve tedavilerini yapmak, obezite ve obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinin yol açtığı sağlık harcamalarını ve obezite sıklığını azaltmak,

h) Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konularında toplumun bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanmak ve buna yönelik faaliyetler geliştirmek,

ı) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ile amaca uygun kurs hizmetlerini düzenlemek,

i) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek,

j) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile Yüksek Lisans ve Doktora tez konularında spor ve sağlık sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak,

k) Çalışma alanına giren; obezite ve sağlıklı yaşam çalışmalarının yapılabilmesi için üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

l) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için kamu ve özel sektör hastaneleri ile benzeri çalışmalara destek veren kuruluşlarla ortak çalışmalar planlamak,

m) Obezitenin engellenmesi ve sağlıklı yaşam amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için üniversitede mevcut laboratuvar ve makina-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek birim oluşturmak,

n) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda spor ve sağlık sektörünün beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak,

o) Obezite ve sağlıklı yaşam konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,  yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

ö) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,

p) Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

r) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

s) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak,  gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

ş) Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla, uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların uygulamaları ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

t) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları Proje Grupları, İnceleme Birimleri ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektörün birini seçerek görevlendireceği Müdür adaylarını belirlemek,

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,

d)  Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Proje Grupları, İnceleme Birimleri ve Bunların Görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile obezite ve egzersiz araştırmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.