BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez (BTÜ-ÜSİGEM): Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Batman Üniversitesi  Rektörünü,

g) Üniversite: Batman Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim  Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini teşvik etmek, arttırmak ve düzenlemek, uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,

b) Üniversite ile iş dünyası arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni iş birliği modelleri geliştirmek, strateji raporları hazırlamak ve Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek iş birliğinde koordinasyonu sağlamak,

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak,

ç) Bilime, teknolojiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların çözümü, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin artırılması konularında araştırma ve inceleme yapmak,

b) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ile Merkezin amacına uygun kurslar düzenlemek,

c) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek,

ç) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez konularında iş dünyası ve sanayicinin bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak,

d) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla iş birliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

e) Çalışma alanına giren; yenilik (inovasyon) içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

f) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kuruluşlarla ortak çalışmalar planlamak,

g) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversitede mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanteri çalışmasını yürütebilecek birim oluşturmak,

ğ) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yönetimde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje danışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği artırma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile ortak çalışmalar yapmak,

h) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak, Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yürüten birimlerinde uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının geliştirilmesine yönelik etkin staj programları oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmak,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

j) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,

k) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştürerek bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet gücünü geliştirmeye yardımcı olmak,

l) Başta proje pazarı ve proje yarışması olmak üzere Merkezin amacı çerçevesinde paneller, bilgi masaları, standlar, söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Üniversite ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak, Üniversite-Sanayi-İş dünyası ve hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak,

m) Gerçekleştirilen başarılı iş birliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna sunmak üzere çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimler, Çalışma Grupları, Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

(4) Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryası Müdür yardımcısı tarafından yürütülür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan iki katı kadar öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu başkanının görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların sorumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda iş birliği tekliflerini değerlendirmek, iş birliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya kuruluşlarına iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdürlükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri ve Danışma Kuruluna bilgi vermek,

e) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

f) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri Danışma Kurulunun da görüşünü alarak değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

h) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak,

ı) Merkezce düzenlenen eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalara ilişkin esasları ilgili birimler ile iş birliği yaparak belirlemek,

i) Müdürce getirilen konular hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüş ve öneriler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan öğretim elemanı, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş dünyası temsilcilerinden Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir ve görev süresi üç yıldır.

(4) Danışma Kurulu olağan olarak yılda en az bir defa, gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Üniversite ile sanayi ve iş dünyası arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, sanayiciler ve diğer kamu ve özel sektör temsilcileriyle Merkez arasında yılda en az bir defa iş birliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmeye yönelik toplantılar yapmak, problemleri belirlemek ve muhtemel çözüm yollarını araştırmaktır.

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda birimler kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile akademik ve idari  personel görevlendirilebilir.

Merkez birimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez birimlerinin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, Merkezin çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdürce önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdürce izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.