BATMAN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BTÜ-ENERJİ): Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Batman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fosil yakıtlar, nükleer, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, hidrolik potansiyel, hidrojen ve biokütle enerjisi gibi alternatif–yenilenebilir,  sürdürülebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak,

b) Enerji problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek,

c) Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek,

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

d) Enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,

f) Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir, sürdürülebilir ve yenilenemez enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g) Enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,

h) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,

ı) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

i) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak,

j) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları, İnceleme Birimleri, Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili eğitim ve deneyime sahip kişiler de görüşleri alınmak amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektörce seçilerek görevlendirilecek Müdür adaylarını belirlemek,

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,

d) Müdürce getirilecek konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinliği ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdürün başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları, inceleme birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.