İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK

ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14, 43, 44  ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift veya ortak tek diploma: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim kuruluşları arasında birlikte yürütülen uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve öğretimin tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilen çift veya ortak tek diplomayı,

b) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü programların yürütüldüğü Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Adli Tıp, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İşletme İktisadı Enstitülerini,

c) Lisansüstü program: Tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

ç) Taraflar: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim kuruluşlarını,

d) Uluslararası ortak program: Çift veya ortak tek diplomaya yönelik uluslararası ortak lisansüstü programı,

e) Uluslararası ortak protokol: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim kuruluşları arasında ortak lisansüstü programın yürütülmesine dair usul ve esasları belirleyen belgeyi,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Ortak Programlar ve Uluslararası Ortak Protokol

Uluslararası ortak programlar

MADDE 5 – (1) Uluslararası ortak programlar; taraflar arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, program ortağı kurumların güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin yüksek akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân vermek amacını taşır.

(2) Uluslararası ortak programların eğitim ve öğretim müfredatı ve müfredatın uygulama planı taraflarca müştereken hazırlanır.

Uluslararası ortak protokol

MADDE 6 – (1) Taraflar arasında yapılan uluslararası ortak protokolde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Uluslararası ortak programın, kontenjanları, taraflara ait aynı veya farklı müfredatları oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj, dönem projesi ve tez gibi etkinliklerin tanımları, kredileri ve bunların taraflarca kullanım şekli.

b) Uluslararası ortak programın birlikte yürütülmesi, öğretim malzemelerinin ve akademik dokümanların değişimi, öğrenci değişimi ile öğrencilerin çift veya ortak tek diploma almasının sağlanması ve diğer ilgili hususlar.

c) Tarafların her birinde geçirilecek asgari süreler ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre.

ç) Öğrenci katkı paylarının ödenmesi, öğrenci barınma giderleri ve benzeri hususların karşılanma yöntemleri.

d) Uluslararası ortak programda uygulanan not sistemleri, başarı koşulları ve başarısız olunan derslerin telafi şekilleri ve genel not ortalamasının hesaplanma şekli.

e) Uluslararası ortak protokol süresi ve uzatma koşulları.

f) Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde, eğitim ve öğretim dili ile asgari düzeyi dahil aranacak koşullar.

g) Diplomalarda yer alacak ibareler.

(2) Programın işleyişine yönelik olarak tarafların her biri üzerine düşen masraflar ve yönetim giderleri hakkında, tarafların tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Uluslararası ortak programlara kayıt yaptıran öğrenciler, taraflar arasında yapılan ortak protokol hükümleri ile bağlıdır.

(4) Uluslararası ortak protokol, tarafların yetkili organlarınca incelenerek kabul edilir. Uluslararası ortak programlar, uluslararası ortak protokolün Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt ve Kayıt Yenileme ve Yabancı Dil

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin uluslararası ortak programlara kabul edilebilmeleri için uluslararası ortak protokolde aranan asgari kabul koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Uluslararası ortak programlar için kesin kayıt tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar, Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimle birlikte ilan edilen süreler içinde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders alma işlemlerini tamamlayarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, tüm kayıt yenileme işlemlerinin takibinden ve tamamlanmasından bizzat sorumludur.

(3) Öğrenciler, kayıt yenilemeye ilişkin hususlarda, tarafların tabi oldukları mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Yabancı dil

MADDE 9 – (1) Uluslararası ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilir.

(2) Uluslararası ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.

(3) Öğrencilerin uluslararası ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekir.

(4) Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili üniversitelerin birinde veya döneme bağlı olarak iki üniversitede de yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alırlar.

(5) Üniversitede yabancı dil eğitimi alan öğrenciler hakkında, 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Yoğun dil eğitimi için azami iki yıl süre verilir. Azami sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrencinin uluslararası ortak programla ilişiği kesilir veya talebi üzerine Türkçe ya da yabancı dilde öğretim yapan eşdeğer, yoksa yakın programlardan birine ilgili enstitü tarafından yerleştirilebilir. Ancak bunun için öğrencinin kayıt yaptırdığı dönem ve tarih itibarıyla, ALES ve eşdeğeri sınavlar ile YDS ve eşdeğeri yabancı dil sınavlarından aldığı puanın; yerleştirileceği Türkçe veya yabancı dilde öğretim yapan programa kayıt yaptırmak için aranan taban kayıt puandan daha düşük olmaması gerekir. Öğrencinin kaydolduğu uluslararası ortak program için öngörülen başvuru koşulları arasında ALES ve eşdeğer sınav puanı aranmamış ise; öğrencinin sonradan aldığı ALES ve eşdeğer sınav sonucu dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim süreleri

MADDE 10 – (1) Uluslararası ortak programların eğitim ve öğretim süreleri Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olamaz.

(2) Uluslararası ortak programların azami süreleri şunlardır:

a) Normal süresi iki akademik yıl olan yüksek lisans (master) programlarında üç akademik yıldır.

b) Normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için beş akademik yıl olan doktora programlarında ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi akademik yıldır.

Ders yükü

MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin Üniversitede her dönemde alacağı ders yükü, kayıtlı olduğu programda verilen ders yüküdür.

Staj

MADDE 12 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uluslararası ortak protokol hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 13 – (1) Uluslararası ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Eğitim ve öğretim ücreti ile ilgili olarak, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Transkript

MADDE 14 – (1) Öğrencinin katıldığı her dönem sonunda hazırlanan transkript bilgi amacı ile diğer üniversiteye gönderilir. Öğrencinin genel not çizelgesi her iki üniversitede hazırlanır.

(2) Ayrıca, uluslararası ortak program kapsamında eğitim ve öğretim süresini tamamlayıp Üniversiteye geri dönen öğrenciler, almış oldukları dersleri gösteren transkripti uluslararası ortak program koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür. Koordinatörler, transkriptin bir kopyasını kendi dosyalarında muhafaza ederek, asıllarını, dosyalarına konulmak üzere öğrencinin bağlı olduğu enstitüye gönderirler.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(2) Kayıt dondurma süresinde geçen süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam kayıt dondurma süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

Mezuniyet

MADDE 16 – (1) Uluslararası ortak programda kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için, programdaki tüm ders ve uygulamalarda başarılı olması, staj, dönem projesi, bitirme ödevi, yüksek lisans ya da doktora gibi gerekleri başarı ile yerine getirmiş olması ve önceden belirlenmiş genel ağırlıklı not ortalaması ve üzerinde başarı kazanmış olması gerekir.

Diploma

MADDE 17 – (1) Uluslararası ortak programda, her iki tarafın akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin hazırladığı ortak tek bir diploma verilir.

(2) Öğrenciler, çift veya ortak tek diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

Disiplin

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası ortak program koordinatörü

MADDE 19 – (1) Uluslararası ortak programların yürütülmesi ve koordinasyonu için program ortağı olan ilgili enstitü tarafından bir uluslararası ortak program koordinatörü atanır.

Vize işlemleri

MADDE 20 – (1) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, program ortağı üniversitenin bulunduğu yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdürler. Uluslararası ortak programın, program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.