CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CÜGTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

c) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

d) Merkezde gerçekleştirilecek araştırmalar sonunda ülkemizde bulunan endemik tıbbi bitki türlerini ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi ülkemize kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş olan akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak ve öğretmek.

b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.

c) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuvar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin mevcut imkânlarından yararlanmak.

ç) Geleneksel ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.

e) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez ve bağlı birimlerin çalışmalarını organize etmek ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek.

d) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda görüşülmesinden sonra Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

e) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en az üç en çok beş kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcısının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini belirlemek, plan, proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.

c) Önerilecek bölüm ve grupları teşkil edip, bunların çalışma esaslarını belirlemek, Müdürün önereceği Danışma Kurulu üyeleri ile bilimsel danışmanların seçimi konusunda karar almak.

ç) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından üç yıl için görevlendirilen en az üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda strateji belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.