İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 956)