UŞAK ÜNİVERSİTESİ YEŞİL EKONOMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YEKAUM): Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; yeşil enerji ve yeşil ekonomi alanlarında sanayici, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile akademisyenlerin bir araya geldiği bir platform oluşturarak, enerji verimliliği, temiz ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanında projeler üretilmesine katkıda bulunmak, projelerin sonucunda elde edilecek ürün ve sistemlerin yaygınlaştırılması ve pazarının oluşturulması konusunda destek vermek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans, seminerler ve eğitimler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Enerji verimliliği ve yeşil ekonomi alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji verimliliği konusundaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,

b) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek,

c) Enerji verimliliği ve çevre ilişkileri konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması konusunda, karbondioksit emisyonunu azaltılması alanında, düşük karbon ekonomisi ve karbon ticareti temeline dayanan çalışmalar yapmak,

ç) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak,

d) Petrol, kömür, doğal gaz ve benzeri konvansiyonel enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,

e) Yeşil enerji ve yeşil ekonomi alanlarında sanayici, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile akademisyenlerin bir araya geldiği bir platform oluşturmak,

f) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek,

g) Bölgede yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmek,

ğ) Üniversitede enerji verimliliği konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; Üniversite içerisinde bu konuda çalışan farklı disiplinlerdeki akademisyenleri bir araya getirmek ve koordinasyonu sağlamak,

h) Ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans, seminerler, eğitimler ve kurslar düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

ı) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, danışmanlık hizmetleri vermek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

i) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

j) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji verimliliği konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim üyesi ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,

k) Enerji verimliliği ve yeşil ekonomi alanında gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmek,

l) Üniversitede, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde enerji verimliliği konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, fen bilimleri enstitüsü çatısı altında disiplinler arası bir lisansüstü program kurulmasını desteklemek, disiplinlerarası enerji mühendisliği ve yeşil enerji ve ekonomi anabilim dallarının temellerini oluşturmak,

m) Uşak ve çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmalara yardımda bulunmak,

n) Enerji verimliliği uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

o) Türkiye’de enerji ve verimlilik konusunda çalışan, politika yapan, karar veren yöneticilere, girişimcilere ve profesyonellere katkı sağlamak,

ö) Yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabetçi gücünün yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarda bulunmak,

p) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin politikaların oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

r) Yeşil ekonomi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki paydaşları bir araya getirecek ve projeler oluşturulabilecek platformlar oluşturmak,

s) Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve yeşil ekonomi ile ilgili mevzuat konusunda bölgede faaliyet gösteren sanayici ve özel sektör temsilcilerini bilgilendirmek ve rehberlik yapmak,

ş) Sanayi, özel sektör ve kamu kurumları tarafından hazırlanan enerji verimliliği ve yeşil ekonomi projelerine yön vermek, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,

t) Enerji verimliliği ile ilgili eksikliği görülen ulusal standartların geliştirilmesine katkıda bulunacak tarafları bir araya getirerek, gerekli standartların temelini oluşturmak,

u) Öncelikle yerel halk arasında enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı, bireysel anlamda uygulanabilecek projeler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden görevlendirilecek toplam beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörce görevlendirilecek personelce karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.