BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgenin yenilik, verimlilik ve kalite odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine, işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik Üniversite ve sanayi işbirliklerinin ve ortak kullanım alanlarının kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Bilecik ilinde Üniversite düzeyinde yetiştirilen mevcut teknik elemanların işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu olacak şekilde eğitilebilmesi bakımından Üniversitenin teknoloji odaklı mesleki eğitim alt yapısına destek vermek.

c) Bilecik sanayisinde çalışan teknisyenlerin, teknikerlerin, mühendislerin ve Üniversite bünyesinde eğitim alan teknik program öğrencilerinin iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemek.

ç) Üniversite sanayi işbirliği kapsamında; bölgedeki endüstriyel kuruluşların teknoloji odaklı ihtiyaçlarını ve çalışmalarını destekleyecek uygulamalı hidrolik-pnömatik, PLC otomasyon, mekatronik, robotik vb. alanlarda endüstriye yönelik mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesini sağlamak, ortak projeler yürütülmesi gibi etkinliklere öncülük etmek.

d) Sanayi kuruluşları, diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sorunların çözümüne yönelik eğitimlere destek sağlamak.

e) Teorik donanıma sahip mesleki ve teknik eğitim almış iş gücünün pratik uygulamadaki yeteneğini gelişen teknolojik donamları kullanabilme yönünde geliştirmek ve buna yönelik kurslar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların mesleki eğitim kurslarını ve danışmanlık hizmetlerini Yönetim Kurulunca belirlenecek ücret karşılığında gerçekleştirmek.

b) Konferans, seminer, sergi, sempozyum ve eğitim programları, temel ve ileri düzeyde belge ve sertifikalı eğitim kursları düzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Eğitim, danışmalık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) Yetki belgeli eğitimler düzenlemek.

e) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni atölye ve birimler kurmak.

g) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere, yarışmalara katılım desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılarak başkanlık eder. Müdür görevi başında bulunmadığında yerine müdür yardımcısı vekalet edebilir. Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı veya yardımcıları ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve yardımcıları dışında kalan üyeleri Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli gördüğü kararları alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun yönergeler hazırlamak.

c) Gündemde bulunan eğitim programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak; bunların uygulanışını denetlemek.

ç) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, kurs ücretlerine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine ve görevlendirilenlere ödenecek ücrete karar vermek.

d) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak belirlemek.

e) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

f) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli protokolleri düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı veya yardımcıları ile İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı tarafından desteklenmiş olan TR41/14/IG/0004 "Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Merkezi" projesinde çalışan proje ekibi doğal üyeler olmak üzere; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu mesleki birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezde eğitmen olarak görevlendirilecek akademik personel, eğitim vereceği alana yönelik pnömatik, hidrolik, elektropömatik/elektro hidrolik, mekatronik, PLC ve/veya robotik eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.