BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikle geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

c) Merkez (METGEM): Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olan Ülkemizde, mesleki teknik eğitim konusunda ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan kaliteyi uluslararası bir nitelikle sağlamak, yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunarak bu konuda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm bilgi, deneyim ve çözüm modellerini toplumun hizmetine sunmak, ülkemizde mesleki ve teknik eğitim konularında bir standardizasyon ve topyekün gelişimi sağlamak, kurumların yetkinlik ve uygunluklarının bir akreditasyon sürecinden geçirilmesi için bir yapı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayımlar yapmak.

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.

g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a ) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede çalışanlar arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitede çalışanlar arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Senato tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde ve Genel Kurul kararları doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmektir.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin Yönetim Kurulunca, birimin faaliyetleri alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen en fazla 30 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.