BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Eğitim grubu: Merkezde yapılacak çalışmalar gereği oluşturulan grupları,

c) Grup başkanı: Eğitim grubu başkanını,

ç) Merkez (ÖGAM): Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

e) Mesleki Eğitim ve Gelişim Okulu (MEGO): Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin mesleki eğitim ve uygulama programlarının uygulandığı okulu,

f) Mütevelli Heyeti Başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

g) Okulda üniversite: Merkezin uygulama okullarında yaptığı eğitim ve uygulama çalışmalarına verilen ismi,

ğ) Öğretmen öğretim elemanı: Merkezde uygulamadan sorumlu öğretmenleri,

h) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

i) Üye: Merkeze katkı sunmak amacıyla kabul edilen kişileri,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversite bünyesinde kurulmuş, Rektörlüğe bağlı ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçleri dışında eğitim veren bir birimdir.

(2) En iyi öğretmenleri yetiştiren bir eğitim kurumu, sadece kendi çocuklarına ve kendi toplumuna hizmet etmekle kalmaz, bölgesel ve küresel düzeyde model alınan, dünya çocuklarına ve insanlığa hizmet eden bir kurum olur.

(3) En iyi öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumunun nihai hedefi, uluslararası standartların üstünde öğretmen yetiştiren ve küresel ölçekte model alınan kurumlar haline gelmek olmalıdır.

(4) Bu anlayış çerçevesinde Merkezin amaçları şunlardır:

a) Her öğretmen adayını, sahip olduğu fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal potansiyeli, son sınırına kadar geliştirerek yeteneklerini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak bilgi, beceri ve erdemlerle donatmak.

b) Öğrencilerini her bakımdan geliştirecek, onları Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak bilgi, beceri ve erdemlerle eğitecek ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak öğretmenleri yetiştirmek.

c) Türkiye’deki ve dünyadaki diğer öğretmen yetiştiren kurumlara örnek olarak; öğretmenlik mesleğinin, eğitimin ve insanlığın gelişmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Öğretmenlik mesleğinin genel ve alan yeterliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında öğretmenlik eğitimi, genel ve alan yeterlikleri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretmen mesleğinin genel ve alan yeterliği ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırlamasını özendirmek ve yaptırmak.

ç) Öğretmenlik konulu araştırmalara ve projelere üniversitelerin bilimsel araştırma birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek.

d) Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama çalışmalarına katkı vermek.

e) Mesleğe başlamamış öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve yeterliklerinin arttırılması için eğitim ve uygulama programları hazırlamak.

f) Halen mesleğini yürüten öğretmenlerin genel ve alan yeterliklerini destekleyerek gelişimlerine katkı vermek amacı ile kurs, seminer, konferans, eğitim programları ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

g) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

ğ) Öğretmenlik mesleği konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Öğretmenlik mesleği ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak.

ı) Öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

i) Öğretmen genel mesleki ve alan yeterlikleri ile ilgili okulda üniversite yaklaşımı içerisinde eğitim ve uygulama çalışmalarının yapılacağı uygulama okulları tespit etmek, bu konuda ilgili kamu ve özel kuruluşlarla gerekli anlaşmayı yapmak.

j) Öğretmenlik mesleği ile ilgili sertifika programları düzenlemek.

k) Öğretmen kariyer basamakları çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Eğitim Grupları ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede tam zamanlı çalışanlar arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile aynıdır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Uygulama ve araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Uygulama, araştırma ve proje eğitim gruplarını kurmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden birer kişi ve Rektörün bunların dışında belirleyeceği bu sahada çalışanlardan olmak üzere üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen eğitim grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanları daimi üye olmak üzere, Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek (yabancı uyruklular dahil) kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok otuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Eğitim grupları

MADDE 14 – (1) Eğitim grupları; Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacıyla süreli veya geçici olarak Müdür tarafından bu sahada çalışan Üniversitenin tam zamanlı çalışanları veya grup üyeleri arasından görevlendirilen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Süreli eğitim gurubu üyeleri üç yıl, geçici üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilebilirler. Süresi dolan eğitim grubu elemanları yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür eğitim gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

Mesleki Eğitim ve Gelişim Okulları (MEGO)

MADDE 15 – (1) MEGO Okulları, Üniversite Programının gerçekleştirileceği ana, ilk, orta ve lise okullarından oluşur.

(2) MEGO’larda öğretmen adayları, öğretmen öğretim elemanlarının yanında uygulama çalışmalarını yapar.

(3) MEGO’larda uygulama çalışmalarını takip etmek ve meslek derslerini vermek üzere öğretim üyelerine gerekli mekân ve derslik imkânı sağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.