BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 -Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesinin İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarında yer alan derslerin, yaz aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere kayıt olmalarıyla ilgili ilke ve esasları kapsar. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7/c maddesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 2 -Bir eğitim-öğretim yılının akademik takvimdeki Bahar Yarıyılı bitiminden, izleyen akademik yılın başına kadar olan süre içinde açılan dersler, yaz öğretimi olarak tanımlanır. Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversite Senatosu tarafından tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Esasları

Önlisans ve Lisans Dersleri

Madde 3 -Yaz öğretimi süresi en az yedi hafta olup, açılan derslerin haftalık ders saati, normal ders programındaki saatinin iki katıdır.

Madde 4 -Bahçeşehir Üniversitesinin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılması gereken dönemlerde açılmaması ve yaz öğretimi dönemine ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 5 -Bir öğretim elemanı, yaz öğretiminde en fazla iki ders üstlenebilir. Bir öğrenci yaz öğretiminde açılacak en fazla 9 kredilik derse kayıt olabilir. Meslek yüksekokulu ikinci öğretim öğrencileri en fazla 12 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Madde 6 -Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt isteğe bağlıdır. Açılan bir derse, o derse daha önce kayıt olup da C- veya daha az bir not almış yada o dersi normal yarıyılında almamış öğrenciler kayıt olabilirler. "Çift Anadal Programı" veya "Yan Dal" programına katılan öğrenciler, bu programların üst yarıyıl derslerini yaz öğretiminde alabilirler. Diğer öğrenciler, üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alamazlar.

Normal dönemler sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, yaz öğretiminden yararlanamaz. İlişik kesme işleminden önce yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt işlemleri iptal edilir.

Madde 7 -Bir birimde açılan yaz öğretimi derslerine, ilgili yönetim kurulunun eşdeğerlik konusunda olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler de, kayıt olabilir. Bu durumda, eşdeğerlenen ders de açılmış gibi işlem yapılır.

Madde 8 -Yaz öğretiminde açılacak dersler, ilgili yönetim kurulunun kararıyla, en geç notların teslimini izleyen hafta başına kadar öğrencilere duyurulup, bu derslere kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvuruları alınır. Başvuru sayısı 10 veya daha fazla olan dersler, dersi yürütecek öğretim elemanlarıyla birlikte Rektörlüğe önerilir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir. Staj, projeler ve mezuniyetine tek ders kalmış öğrencilerin alabilecekleri dersler için bu sayı aranmaz.

İngilizce Hazırlık Programı

Madde 9 -İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü tarafından açılacak yaz öğretimi, Hazırlık Programı Müdürünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Bu programda, bir gruptaki öğrenci sayısı en az 20 olarak tutulur. Yaz öğretimine katılan öğrencilerin ölçme-değerlendirme ve başarı durumları, "Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre yapılır.

İngilizce Hazırlık Programınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavını başaran öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programlardaki normal öğretimine başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler ile İngilizce Hazırlıkta başarısız olup da yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için yapılacak İngilizce Yeterlik sınavına aynı anda girerler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 10 -Yaz öğretiminde açılan derslere ilişkin kayıt ücretleri, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilgili birimlere duyurulur.

Madde 11 -Öğrenciler, son iki yarıyıldaki not ortalamalarına bakılmaksızın yaz öğretimine katılabilirler. Öğrencilerin yaz öğretiminde kayıt oldukları derslerdeki başarı notları, transkriplerde "Yaz öğretimi" adı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12 -Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda "Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 13 -Bu Yönetmelik 2003-2004 akademik yılından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.