BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 - Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından kurulmasına karar verilip 15/1/1998 tarihli ve 4324 sayılı Kanunla kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İstanbulda bulunan bir Yükseköğretim Kurumudur.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer alan:

Kurucu Vakıf

: Bahçeşehir Üniversitesinin Kurucusu Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfını,

Üniversite

: Bahçeşehir Üniversitesini,

Mütevelli Heyet

: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Başkan

: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

Rektör

: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

Senato

: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu

: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Kanun

: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet

Madde 3 - Mütevelli Heyet Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olması gerekir. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

Mütevelli Heyetin toplantı nisabı; üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar oylamasında üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü turda oy çoğunluğu esası uygulanır. Her üye kabul veya ret olarak oyunu kullanmak zorundadır.

Mütevelli Heyet üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Mütevelli Heyet üyelerinin değişmesi durumunda yeni üye adları aynı şekilde bildirilir.

Mütevelli Heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevinden alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir.

Mütevelli Heyet yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkanındır. Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin Görevleri

Madde 4 - Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle atamak ve atamadaki usule göre görevden almak,

c) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, tamamlayıcı nitelikte yönetmelik ve yönergeler çıkarmak,

d) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

e) Bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya hazırlık okulu kurulması ile ilgili önerileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak; atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

g) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan üniversite bütçesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

h) Öğrencilerden alınacak yıllık eğitim ücretlerini ve ücretlerin alınma zamanlarını tesbit etmek,

i) Her akademik yıl Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna teklif edilecek öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tesbit etmek,

j) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri kontrol etmek,

k) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Rektöre devredebilir.

Mütevelli Heyet Başkanı

Madde 5 - Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan, Başkan da üyeler arasından iki yıl için bir Başkan vekili seçer. Ancak Mütevelli Heyet Başkanlığı ile Rektörlük sıfatları aynı kişide toplanamaz. Başkanın, görev başında olmadığı sürelerde Başkan Vekili kendisine vekalet eder. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekili yeniden seçilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör

Madde 6 - Rektör, Üniversitenin yürütme organının başı olup Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından oy çokluğu ile dört yıllık süre için atanır ve ilgili mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen yetkiler ile Mütevelli Heyetin verdiği yetkileri kullanır. Rektör aynı yöntemle görevden alınabilir.

Görev başındaki Rektör yeniden aday gösterilebilir. Rektörlerin yaş haddi 67’dir. Ancak, Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

Rektör Yardımcıları

Madde 7 - Rektör, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere en çok üç kişiyi Rektör Yardımcısı olarak atar. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır.

Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması halinde, Mütevelli Heyet, Rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre vekalet etme süresi en fazla altı ay olup bu süre sonunda yeni bir Rektör göreve atanır.

Rektörün Görevleri

Madde 8 - Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Mütevelli Heyet ile akademik ve idari personel arasında Ünivesite yönetimine ilişkin konularda bağlantı sağlamak,

c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,

d) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

e) Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

f) Her Eğitim-Öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

g) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

h) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

j) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

k) Kanun ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

Bunun dışında Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesini rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde; öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanılmasında; gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında; eğitim-öğretim, bilimsel, araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında; takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

 

Senato

Madde 9 - Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Senatonun Görevleri

Madde 10 - Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleriyle ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

h) Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 11 - Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, dekanlardan,

Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 - Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

e) Kanun ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

Madde 13 - Rektör, Üniversitenin içinden veya dışından bir profesörü dekan olarak önerir; atama Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla kesinleşir. Dekan aynı yöntemle görevden alınabilir. Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

Dekanın Görevleri

Madde 14 - Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Kanun ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Kurulu

Madde 15 - Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulu, normal olarak her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde Fakülte Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

Fakülte Kurulunun Görevleri

Madde 16 - Fakülte Kurulu akademik bir organ olup, görevleri şunlardır;

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c) Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 17 - Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Kurul, dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

Fakülte Yönetim Kurullarının Görevleri

Madde 18 - Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tesbit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla ilgili takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak; dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

e) Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Müdürü

Madde 19 - Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca üç yıl için atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

Rektör, müdürün önerisiyle enstitüde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Müdürlüğe vekalet 6 aydan fazla olmaz. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Enstitü Müdürünün Görevleri

Madde 20 - Enstitü müdürü, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Kurulu

Madde 21 - Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 22 - Enstitü Yönetim Kurulu, enstitü müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu, Kanun ve bu Yönetmelikle Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Müdürü

Madde 23 - Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

Müdürün tam zamanlı öğretim elemanları arasından önereceği en çok iki yardımcısı üç yıl için Rektörlükçe atanır.

Müdüre vekalet, dekana vekalet hükümlerine tabidir.

Yüksekokul müdürü Kanunla ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu

Madde 24 - Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

Yüksekokul Kurulu Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Madde 25 - Yüksekokul Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Yönetim Kurulu, Kanunla ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm Başkanı

Madde 26 - Bölüm başkanı, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.

Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim Elemanları

Madde 27 - Üniversitenin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ve öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Mütevelli Heytince kabul edilecek diğer şartlarda aranır.

Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

Öğretim Üyeleri

Madde 28 - Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1) Profesör; en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2) Doçent; Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

3) Yardımcı Doçent; Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede, kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve

lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek,

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmektir,

e) Kanun ve Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine yapmaktır.

(Değişik: RG 21.08.2002-24853 RG) Öğretim Üyeleri 2547 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen adaylar arasından ilgili birimin görüşü alınarak Rektörce önerilir ve Mütevelli Heyet Başkanınca atanır.”

Öğretim Görevlileri

Madde 29 - Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, atama veya ders saat ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.

Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir; Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanırlar. Atandıkları süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bu süre içinde görevlendirildikleri konuda öğretim üyesi atanmadığı takdirde yeniden atanabilirler.

Okutmanlar

Madde 30 - Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili kurumların görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir. Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanırlar.

Öğretim Yardımcıları

Madde 31 - Öğretim yardımcıları Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Bölüm başkanlarınca belirlenen araştırma görevlileri, Dekanın, enstitü ya da yüksek-

okul müdürünün olumlu görüşü alınarak en çok 3 yıl için Rektörce önerilir; Mütevelli Heyet Başkanınca atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Uzmanlar, öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

Eğitim-öğretim planlamacıları, eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

Uzmanlar, çeviriciler ve planlamacılar ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının önerisi üzerine rektörce önerilir. Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur.

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 32 - Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı, sağlayacağı gelir ve diğer hususlar gözönüne alınır.

Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar üniversitede sürdürülmüş sayılır.

Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına (telif hakları dahil) ilişkin esaslar, Rektörlükçe belirlenen ilkeler doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

 

Üniversite İdari Teşkilatı

Madde 33 - Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik,

b) Personel Müdürlüğü,

c) Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü,

d) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

e) Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü,

f) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

g) Bilgi İşlem Müdürlüğü,

h) Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

i) Hukuk Müşavirliği.

Genel Sekreterlik

Madde 34 - Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur.

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanınca atanır. Aynı usülle görevden alınır.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

g) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Madde 35 - Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

b) Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali, asansörlerin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi ve araç işletme işlerini yapmak,

d) Araç, gereç ve malzemenin temini ve korunmasıyla ilgili hizmetleri yapmak,

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Fotokopi ve teksir hizmetlerini yerine getirmek,

g) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerini yürütmek.

Personel Müdürlüğü

Madde 36 - Personel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

e) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü

Madde 37 - Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarının finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında ödenek durumunu izlemek.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Madde 38 - Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü

Madde 39 - Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü; Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenler.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Madde 40 - Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

c) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

d) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Madde 41 - Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,

c) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 42 - Hukuk Müşavirliği doğrudan Rektörlüğe bağlı olup, görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kazai ve idari merciler karşısında haklarını savunmak,

b) Üniversitenin faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

c) Rektörce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı

Madde 43 - Fakülte ve yüksekokullarda idari teşkilat, fakülte veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve idari personelden oluşur.

Enstitü İdari Teşkilatı

Madde 44 - Enstitü Sekreteri ile sekreterlik bürosu enstitünün idari işlerini yürütür.

Bölüm İdari Teşkilatı

Madde 45 - Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur.

Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

İdari Teşkilatın Atanması

Madde 46 - Üniversitede görevli idari personel Genel Sekreterin teklifi ve Rektörlüğün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanınca atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Üniversitenin Gelir Kaynakları

Madde 47 - Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır :

a) Kurucu Vakıfca geliri Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlardan gelen gelirler,

b) (Mülga: RG 21.08.2002-24853 RG)

c) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

d) Öğrencilerden alınacak ücretler,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

f) Başkanca kabul edilmesine karar verilen bağışlar, vasiyetler ve sair gelirler.

İta Amiri

Madde 48 - (Değişik: RG 21.08.2002-24853 RG)  Üniversitenin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde Yardımcılarına, Dekanlara, Müdürlere ve Genel Sekretere devredebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.