YALOVA ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÜKAM): Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite adına yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kadına ve aileye ilişkin her türlü akademik çalışmayı, eğitim programlarını ve bu alandaki projeleri hazırlamak ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne, aile odaklı kadın çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite bünyesinde yapılacak her seviyedeki kadın ve aileye yönelik çalışmalara destek olmaktır.  

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın ve aileye ilişkin, program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek,

b) Kadın ve aile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sosyokültürel, sosyoekonomik, tarihi, hukuki ve siyasi açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak,

c) Kadın ve aileye yönelik bilgi, yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla merkez olarak veya sivil toplum örgütleri, kamu ya da özel sektör kuruluşlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek,

ç) Kadın ve aile konusunda kurs, seminer, konferans, sempozyum ve kongre çalışmaları düzenlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,

e) Diğer merkezler, üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar ve benzeri kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak,

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

g) Yurtdışında konuyla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak, işbirliğine dayalı çalışmalarda bulunmak ve ortak projeler ve çalışmalar yürütmek,

ğ) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

h) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür gibi yayınlar çıkarmak,

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmek,   

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitüleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerince önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Acil durumlarda olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun esasları belirlemek,

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve prosedürlerini hazırlamak,

e) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifikalar konusundaki ilkeleri belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen; Üniversiteden, istekleri halinde diğer üniversitelerden, sivil toplum kuruluşu üyelerinden ve konuyla ilgili diğer kişilerden üç yıllığına oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.